Rådgivning vedrørende optagelse af valutalån til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande.

Sagsnummer:840/2010
Dato:02-02-2012
Ankenævn:Vibeke Rønne, Maria Hyldahl, Anna Marie Schou Ringive og Karin Sønderbæk
Klageemne:Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Rådgivning vedrørende optagelse af valutalån til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande.
Indklagede:Roskilde Bank (FS Finans)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens optagelse af valutalån til brug for investering i investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande.

Sagens omstændigheder

Klageren blev kunde i Roskilde Bank den 16. november 2006.

Roskilde Bank har oplyst, at banken overtog engagementet med klageren og dennes koncern fra pengeinstitut P. I forbindelse med at engagementet blev overført blev klagerens valutalån forhøjet til 10 mio. kr. Valutalånet blev hjemtaget i CZK (tjekkisk valuta).

Bankens engagement udgjorde ved overtagelsen af engagementet med klagerens koncern i alt 24.600.000 kr.

Provenuet fra valutalånet i CZK på 10.000.000 kr. blev indsat på konto -840. Til sikkerhed for lånet pantsatte klageren til banken det til enhver tid indestående på konto -840 og beroende effekter i klagerens sikkerhedsdepot -025.

Den 24. januar 2007 købte klageren 70.235 stk. investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande til kurs 95,250 for 6.699.918 kr. (inkl. kurtage på 10.034 kr.).

Samme dag købte klageren yderligere 27.650 stk. investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande til kurs 108,50 for 3.004.525 kr. (inkl. kurtage på 4.500 kr.).

Ovennævnte beløb blev hævet på klagerens konto -840, og investeringsbeviserne blev indlagt på klagerens værdipapirdepot -025.

Klageren har under sagen fremlagt en to siders omtale af BankInvest Højrentelande, som han ifølge det oplyste modtog fra banken. Af det fremlagte fremgår blandt andet:

"…

Investeringsprofil

Investerer i udenlandske stats- og virksomhedsobligationer i lande med en højere rente end i Danmark og med en kreditværdighed på CC/Ca eller derover.

Anbefalet investeringshorisont

Min. 3 år

Målgruppe

Frie midler og pensionsmidler.

Udbytte

Afdelingen udlodder årligt et minimumsudbytte på 7 kroner pr. bevis.

Risiko

Lav

…"

Af klagerens årsoversigt for 2007 fremgår, at værdien af klagerens investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande pr. 28. december 2007 udgjorde 9.703.084 kr. Det resterende indestående på konto -840 udgjorde 143.797 kr. Herudover fremgår det blandt andet af årsoversigten, at klageren havde flere valutalån i henholdsvis EUR, CHF og CZK samt forskellige investeringer i værdipapirer.

Den 17. marts 2008 købte klageren 1.721 stk. investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande til kurs 83,40 for 143.746 kr. (inkl. kurtage på 215 kr.).

Den 26. marts 2008 solgte klageren 27.650 stk. investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande til kurs 94,750 for 2.619.837 kr.

Samme dag købte klageren 29.089 stk. investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande til kurs 82,50 for 2.399.842 kr.

Ankenævnet er i lignende sager informeret om, at geninvesteringer af denne type skete uden ret til udbytte i BankInvest Højrentelande og efter det oplyste af skattetekniske grunde.

Den 23. april 2008 købte klageren 4.737 stk. investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande til kurs 84,30 for 399.928 kr. (inkl. kurtage på 599 kr.).

Ifølge det oplyste fik klageren den 12. juni 2008 udarbejdet en investeringsprofil i banken, hvoraf det blandt andet fremgår:

"…

Relevant beskæftigelse/uddannelse

Revisor, værdipapirbeholdning over ½mio£ og særdeles stort antal transaktioner.

Diverse

Vil søge informationer via Internettet – eventuelt med assistance af [bankens direktør] har Plusobligationer i sit depot.

Kundens formål og tidshorisont

Pension samt forøge indkomst/formue

Formuen er sammensat af pension frie midler samt lånefinansierede investeringer.

Der er ikke en overordnet tidshorisont – som udgangspunkt livsvarig tidshorisont.

Kundens risikovillighed

Kundens risikovillighed er: 6

(1-3 = lav risiko, 4-7 = mellem risiko, 8-10 = høj risiko)

Accepterer nogen risiko, men vil ikke satse formuen. Risikotallet er sammensat af middel risiko på pensionerne, og højere risiko på de frie midler.

Konklusion

PS Kan selvstændigt handle værdipapirer, men ønsker rådgivning/dialog med investeringsrådgiver før handler bliver effektueret.

Ønsker tovejs kommunikation.

PS foretager også valutatransaktioner baseret på rådgivning og dialog med bankens valutarådgiver.

…"

Den 2. december 2008 solgte klageren 10.000 stk. investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande til kurs 56,80 for 567.148 kr. (inkl. kurtage på 852 kr.).

Den 16. december 2008 geninvesterede klageren i 10.000 stk. investeringsbeviser til kurs 56,250 for 563.343 kr. (inkl. kurtage på 843 kr.), som tidligere nævnt angiveligtaf skattetekniske grunde.

Banken har under sagens forberedelse henvist til et generelt notat til brug for Ankenævnets behandling af klager over Roskilde Banks rådgivning om investeringskonceptet Aktiv BoligInvest. Notatet tager udgangspunkt i dels Roskilde Banks generelle forretningsgange for rådgivning vedrørende investering i Aktiv BoligInvest og BankInvest Højrentelande, og dels disse forretningsganges overensstemmelse med god skik bekendtgørelsen. Der redegøres endvidere bl.a. for risikoklassificeringen i Aktiv BoligInvest og i BankInvest Højrentelande.

Banken har anført, at klagerens investeringer imidlertid ikke er oprettet som et Aktiv BoligInvest engagement. Klageren har anført, at problemstillingen ved hans engagement er den samme som ved Aktiv BoligInvest.

Parternes påstande.

Klageren har den 3. januar 2011 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Roskilde Bank (FS Finans) skal betale 3.893.914 kr.

Roskilde Bank (FS Finans) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hans optagelse af valutalån og investering heraf i BankInvest Højrentelande skete på anbefaling fra bankens direktør (D), der tidligere havde været hans rådgiver i pengeinstituttet P.

D kontaktede ham i løbet af 2006 og opfordrede ham til at skifte pengeinstitut til Roskilde Bank og kom i den forbindelse med forskellige investeringsforslag. Under henvisning til den fremlagte to-siders omtale af BankInvest Højrentelande anbefalede D, at han investerede i produktet. Han fik i den forbindelse bevilliget et lån på 10.000.000 kr. optaget som valutalån til brug for investeringen.

På tidspunktet for lånoptagelsen var der enighed i banken om, at CZK var en stabil valuta med lav rente, hvorfor risikoen var meget begrænset. Dette understreges tillige af, at banken kun krævede en egenfinansiering for hele engagementet på 10 %.

Det var af afgørende betydning for ham, at risikoen var lav, da investeringen skulle modsvare den gældsbyrde, der opstod i forbindelse med hans opførelse af et nyt hus. Herefter skulle investeringen anvendes til nedbringelse af hans byggelån i den sammenhæng.

Han havde ingen erfaring med investeringsbeviser eller andre værdipapirer, idet alt foregik via bankens rådgivning.

Hans job som revisor indebærer ikke en særlig indsigt i værdipapirhåndtering, hvorfor dette altid har været overladt til banken.

Kursudviklingen har været katastrofal og har, trods gode indtægtsforhold og til at starte med også en pæn formue, bragt ham i en håbløs situation.

Det formuetab som investeringen i BankInvest Højrentelande har påført ham ligger langt ud over den skitserede risikoprofil.

Hele konstruktionen er sket på bankens anbefaling. Uden at være benævnt som produktet "Aktiv Boliginvest", må opbygning siges at være meget lig det pågældende produkt, som Ankenævnet i en række afgørelser har taget stilling til.

Banken skal derfor tilbageføre hans investeringslån på 10.000.000 kr. samt det oprindelige indskud på 550.000 kr. med tillæg af procesrente fra indbetalingen skete. Hans deponerede værdipapirer i Nordea Equity skal ligeledes tilbageleveres til ham.

Samtidig vil han tilbagelevere 109.000 stk. investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande samt tilbagebetale udbytte på investeringsbeviserne i årene 2007-2010 på i alt ca. 2.800.000 kr.

De af banken debiterede renter i perioden på investeringskontoen i alt 2.230.000 kr. skal godskrives ham sammen med eventuelle afkast på investeringerne i øvrigt.

Roskilde Bank (FS Finans) har anført, at banken i det hele henholder sig til de anbringender, der fremgår af det fremsendte generelle notat.

Sagen kan imidlertid ikke betragtes som et arrangement om Aktiv BoligInvest, der forudsatte, at lånet blev etableret som realkreditlån.

Klageren hæfter for valutalånet inklusiv påløbende renter.

Banken er ikke i besiddelse af oplysninger om de nærmere omstændigheder i forbindelse med optagelse af valutalånet samt investeringen.

På investeringstidspunktet forelå der ingen investeringsprofil, men af klagerens investeringsprofil af 12. juni 2008 fremgår, at klageren havde kendskab til og erfaring med investeringsbeviser, og at han ville søge information via internettet.

Klagerens forklaring om, at han lagde vægt på, at investeringen var forbundet med lav risiko, strider mod det forhold, at klageren optog et valutalån til køb af BankInvest Højrentelande.

Klageren var eller burde som revisor og som følge af sin investeringserfaring være bekendt med, at gearing af sin investering via et valutalån generelt er forbundet med en forhøjet risiko for tab.

Klagerens risikoprofil fra 2008, hvor det efter ordlyden fremgår, at klageren har højere risiko end middel risiko på de frie midler, bekræfter, at investeringen lå inden for klagerens investeringsprofil.

Klagerens engagement hos banken og hans tidligere pengeinstitut viser, at klageren var vant til at foretage investeringer med forhøjet risiko.

Ankenævnet for Investeringsforeninger har den 15. oktober 2008 afsagt en kendelse, der afviser, at det var vildledende at lægge til grund, at investering i BankInvest Højrentelande var forbundet med lav risiko.

Endelig bør klagerens erstatningsopgørelse afvises, idet investeringen i BankInvest Højrentelande ikke har medført et tab for klageren. Banken har således foretaget en beregning, der viser klagerens afkast pr. 15. februar 2011. Heraf fremgår det, at investeringen i BankInvest Højrentelande har givet klageren en gevinst grundet de løbende udbytter på 545.258 kr.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion

Ankenævnet finder, at en nærmere afklaring af sagens omstændigheder herunder vedrørende bankens rådgivning af klageren samt klagerens risikovillighed og investeringserfaring på investeringstidspunktet forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må ske for domstolene. Som følge heraf afvises klagen i medfør af § 7, stk. 1, i Ankenævnets vedtægter.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.