Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner under ophold i Polen

Sagsnummer:383/2020
Dato:30-06-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard og Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner under ophold i Polen
Indklagede:Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner under ophold i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Danmark, hvor han har et MasterCard udstedt gennem banken.

Efter det oplyste var klageren på ferie i Krakow i Polen i august 2020, hvor han benyttede sit MasterCard.

Klageren har oplyst, at han ringede til banken den 23. august 2020, cirka kl. 10.30, og fik spærret sit MasterCard.

Den 23. august 2020 underskrev klageren en blanket til banken, hvor han på tro og love gjorde indsigelse mod fem transaktioner med MasterCard kortet på i alt 10.090 polske zloty (PLN), svarende til 17.782,58 kr. Transaktionerne var:

Dato

Betalingsmodtager

PLN

DKK

13. august 2020

A

3.050,00

5.284,62

13. august 2020

B

1.500,00

2.599,00

13. august 2020

B

3.050,00

5.284,62

13. august 2020

B

1.500,00

2.899,00

13. august 2020

B

   990,00

1.715,34

Af indsigelsesblanketten fremgik i øvrigt blandt andet:

”…

 

Hvornår opdagede du, at kortet var misbrugt? (dato og tid) …

23/8 kl. ca. 10.30

Hvornår opdagede du transaktionerne på dit kort/konto (dato)

23/8

Hvornår og hvordan spærrede du kortet? (dato og tid)

23/8 ca. 10.30, ringede til bank

Hvor og hvordan opbevarede du dit kort?...

Tegnebog

Hvornår brugte du dit kort sidste gang? (dato, tid)

13.08, 05.03

Hvor brugte du dit kort sidste gang? (dato, tid og forretning)

13.08, 05.03, C

Har nogen har haft adgang til dit kort? Oplys hvem og hvornår: ….

nej

Har kortet været lånt ud på noget tidspunkt? Oplys til hvem og hvornår:

nej

Har du oprettet en Verified by Visa kode eller MasterCard SecureCode?*…

… Nej

For at kunne behandle sagen har vi brug for en udførlig beskrivelse af, hvorfor du gør indsigelse.

Jeg var i Krakow, Polen og sidste aften tog vi ind på en bar hvor jeg brugte kr. 1386 på mit kort idag opdagede jeg, at der er blevet trukket hhv. 5284,62 kr., 2599 kr., 5284,62 kr., 2599 kr. og 1715 kr. yderligere efter min første transaktion på stedet. Disse transaktioner var ikke godkendt af mig. Da jeg ikke har lånt kortet ud og at ingen har haft adgang til selve kortet udover mig, antager jeg at deres betalingsautomat har afluret/swipet mine kortinformationer inkl. koden.

…” 

Transaktionerne med klagerens kort i perioden fra den 13. august 2020 til kortet blev spærret den 23. august 2020 var følgende, jævnfør transaktionsliste fra NETS:

Transaktionstidspunkt

Modtager

Beløb PLN

Beløb DKK

Status

Contactless EMV

PIN-kode

13.08.2020 03:17:31

B

800,00

1.365,65

Gennemført 

Chip

PIN-kode

13.08.2020 03:57:30

B

1.500,00

2.560,59

Gennemført

Chip

PIN-kode

13.08.2020 04:27:57

B

3.050,00

5.206,52

Gennemført

Chip

PIN-kode

13.08.2020 04:30:03

A

3.050,00

5.206,52

Gennemført

Chip

PIN-kode

13.08.2020 04:56:21

B

3.500,00

  0,00

Afvist-Manglende dækning (116)

Chip

PIN-kode

13.08.2020 04:57:09

B

1.500,00

2.560,59

Gennemført

Chip

PIN-kode

13.08.2020 04:58:13

B

1.400,00

  0,00

Afvist-Manglende dækning (116)

Chip

PIN-kode

13.08.2020 05:00:15

B

990,00

1.689,99

Gennemført

Chip

PIN-kode

13.08.2020 05:01:30

A

990,00

  0,00

Afvist-Manglende dækning (116)

Chip

PIN-kode

13.08.2020 05:02:47

A

600,00

0,00

Afvist-Manglende dækning (116)

Chip

PIN-kode

13.08.2020 05:03:58

A

600,00

0,00

Afvist-Manglende dækning (116)

Chip

PIN-kode

13.08.2020 05:04:30

A

600,00

0,00

Afvist-Manglende dækning (116)

Chip

PIN-kode

13.08.2020 05:04:51

A

300,00

512,12

Gennemført

Chip

PIN-kode

 

Af besked fra NETS i forbindelse med fremsendelse af transaktionslisten fremgik:

”Da det er kortudsteder, som bogfører på kortholders konto, vil verificeringen heraf foregå i kortudsteders regi.

Nets Fraud Intelligence & Investigation kan derfor kun bekræfte, at vi ikke er bekendt med, at der skulle være opstået tekniske svigt eller fejl hos Nets i forbindelse med de pågældende transaktioner.”

Parternes påstande

Den 5. november 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal tilbagebetale hans tab ved de fem ikke-godkendte transaktioner svarende til i alt 17.782,58 kr.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke kunne vedkendte sig fem korttransaktioner, som blev gennemført under hans ophold i Polen, selvom disse er blevet gennemført med chip og pinkode.

Han blev meget overrasket over, at hans indsigelse mod banken, hvor han havde afgivet oplysninger på tro og love, ikke var imødekommet.

Der blev lavet så mange og store transaktioner inden for mistænkelig kort tid med et minuts interval, således at der indenfor cirka en time blev hævet to gange 3.050 PLN og to gange 1.500 PLN, og der er forsøgt at hæve 3.500 PLN. I lyset af disse oplysninger omkring tidssekvens og den påfaldende korte tid, der gik indtil kortets beløbsgrænse blev nået, skulle det have være tydeligt for banken, at han blev udsat for svindel.

Det er sandsynligt, at baren har skimmet eller kopieret hans kort eller på anden vis gjort det muligt at trække store beløb fra det.

Hvis det som angivet af banken ikke var muligt at skimme eller kopiere kortet, er det mest sandsynlige, at hans kode har været afluret og kortet midlertidigt stjålet fra ham og returneret efterfølgende, formentlig for at forhindre ham i at kunne nå at stoppe transaktionen og lukke kortet.

Banken har helt udelukket muligheden for, at kortet ved den første betaling, som han ikke gjorde indsigelse imod, og som var gennemført kl 04:17 ifølge Nordea Wallet, kan have været kopieret ved hjælp af en uautoriseret kortterminal eller tilsvarende skimming.

Der er advaret mange gange om den pågældende bar på Tripadvisor, som han desværre ikke havde læst.

Han har straks ved opdagelsen og samtidig med spærring af kortet anmeldt sagen til dansk politi.

Der er ikke overensstemmelse mellem de tidspunkter, der fremgår af Nordea Wallet, og det udtræk Nordea har fremsendt i sagen. Modtagernavnet skifter i tidsforløbet. Der er to forskellige navne på barer på forskellige terminaler. Desuden blev der trukket flere beløb efter barens lukketid, kl. 5.00, ifølge Nordea Wallet. Derfor er der tvivl om datagrundlaget.

Der er intet i hans tidligere transaktionshistorik, der minder om et køb i den størrelsesorden.

Banken burde have været klar over, at købene sammenholdt med den mistænkelige hyppighed af transaktioner og store regelmæssige beløb ikke blev foretaget af ham.

Nordea Danmark har anført, at det ikke er dokumenteret, at der foreligger misbrug af klagerens MasterCard.

Banken har fra NETS fået bekræftet, at betalingstransaktionerne var korrekt registreret og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Samtidigt er bogføringen sket korrekt, jævnfør bankens gennemgang. Betalingstransaktionerne blev gennemført ved aflæsning af betalingskortets chip samt indtastning af korrekt PIN-kode. Banken har dermed løftet bevisbyrden efter betalingslovens § 98.

Herefter påhviler det klager at bevise, at hans betalingskort blev misbrugt ved transaktionerne, og den bevisbyrde har klager ikke løftet, heller ikke henset til, at klager med indgivelse af sin kortindsigelse til Nordea, underskrev en tro- og love erklæring. Denne erklæring kan ikke stå alene, og klager har ikke beskrevet konkrete forhold fra barerne, som kan underbygge kortmisbrug.

Med klagers erkendelse af, at han foretog transaktionen på B kl. 03.17 og transaktionen på A kl. 05.04, samt at han ikke havde mistet sit betalingskort, kan banken lægge til grund, at klager havde betalingskortet i sin besiddelse før, under og efter sine barbesøg.

Når klager var i besiddelse af sit betalingskort under hele besøget på barerne, virker det ikke sandsynligt, at betalingskortet skulle være blevet misbrugt, idet en eventuel kortmisbruger skulle aflure PIN-koden, fratage klager betalingskortet, og i dette tilfælde blive på samme barer for kun at bruge klagers betalingskort til fem transaktioner, for derefter at opsøge klager igen på en af barerne for at tilbagelevere betalingskortet efter endt misbrug.

Banken må derfor kunne lægge til grund, at klager selv foretog de transaktioner, som han nu ikke vil vedkende sig.

Hvis klager oplever en anden tidsangivelse i Nordea Wallet end de angivne oplysninger indhentet og verificeret af NETS, så skyldes det, at Nordea Wallet kan have forsinkede transaktionstidspunkter for udlandstransaktioner. De angivne oplysninger verificeret af NETS er korrekte og må lægges til grund i sagen.

Når to forskellige barer fremgår som betalingsmodtager skyldes det enten, at klager har besøgt to barer, eller at der for eksempel kan være sket udlån af terminal barerne imellem.

Banken kan ikke genkende klagers udlægning af, at banken skulle have sagt, at transaktionerne blev foretaget efter barernes lukketid.

Et transaktionsmønster med flere transaktioner på kort tid er ikke lig med, at der er foregået et misbrug. De fem gennemførte transaktioner, som denne sag handler om, er foretaget over en time og tre minutter, og kun to transaktioner ligger tæt tidsmæssigt.

Der er intet bevis fra klagers side for, at hans kort er blevet kopieret. Transaktionerne blev foretaget med aflæsning af betalingskortets chip og med indtastning af korrekt PIN-kode.

Banken har ikke kendskab til, at en chip på et betalingskort kan kopieres, hvorfor banken samlet bestrider klagers udlægning herom.

Ankenævnets bemærkninger

Den 23. august 2020 gjorde klageren indsigelse mod fem transaktioner med hans MasterCard, der var udstedt af Nordea Danmark. Transaktionerne, der var foretaget, mens klageren opholdt sig i Polen, var på i alt 10.090 PLN, svarende til 17.782,58 kr. Alle fem transaktioner skete den 13. august 2020. Betalingsmodtagerne var A og B, som efter det oplyste havde branchekoden ”Barer, natklubber, diskoteker”.

Ankenævnet lægger som anført af Nordea Danmark til grund, at chippen på klagerens MasterCard blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved samtlige transaktioner, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Ankenævnet lægger herudover til grund, at MasterCard kortet efter de omtvistede transaktioner var i klagerens besiddelse.

Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. lov om betalinger § 93.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug.

Klageren har anført, at det er sandsynligt, at baren i Polen har skimmet eller kopieret hans kort eller på anden vis har afluret hans kode eller midlertidigt stjålet hans kort fra ham og returneret det efterfølgende.

Ankenævnet finder herefter, at en afgørelse af sagen forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse 

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.