Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for kursgevinst og dækningskøb.

Sagsnummer:10/2020
Dato:30-04-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen
Klageemne:Netbank - værdipapirer
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for kursgevinst og dækningskøb.
Indklagede:Nordnet Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning i forbindelse med et dækningskøb, som pengeinstitut foretog som følge af, at et aktiesalg blev gennemført uden hensyn til, at klagerens beholdning af den pågældende aktie var reduceret som følge af et omvendt aktiesplit.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordnet Bank, hvor han er tilsluttet bankens elektroniske handelssystem.

Den 13. maj 2019 købte klageren 1.350 stk. Camber Energy Inc. (CEI) aktier til kurs 0,24 USD pr. aktie, svarende til 2.245 DKK.

Den 5. juli 2019 udgjorde markedsværdien af klagerens beholdning af CEI aktier 1.070 DKK.

Den 8. juli 2019 gennemførte CEI et omvendt aktiesplit i forholdet 25:1, hvor en aktie blev konverteret til 0,04 ny aktie. Som følge af det omvendte aktiesplit ville klagerens aktiebeholdning blive konverteret til 54 stk. CEI aktier.

Banken har oplyst, at den fra sin informationsudbyder ikke i tide blev informeret om, at CEI havde gennemført et omvendt aktiesplit. Dette medførte, at det omvendte aktiesplit ikke var registreret på klagerens depot, da handelen åbnede den 8. juli 2019.

Den 8. juli 2019 indlagde klageren en ordre på salg af 1.300 stk. CEI aktier. Ordren blev gennemført til kurs 2,60 USD, for i alt 3.380 USD eller 22.325 DKK.

Banken har oplyst, at den blev opmærksom på den markante kursstigning på aktien og lukkede for handel med aktien. I en e-mail til klageren af 9. juli 2019 kl. 16:32 meddelte banken, at der var sket en fejl i registreringen på klagerens depot forbindelse med det omvendte aktiesplit, og at banken ville foretage et dækningskøb. Den samme dag foretog banken et dækningskøb af 1.246 aktier til kurs 4,92 USD, svarende til 6.131 USD eller 40.950 DKK, som blev debiteret klagerens konto, der derved gik i overtræk.

Banken har oplyst, at klageren tidligere som aktionær i CEI har været omfattet af omvendte aktiesplit i forholdet 25:1, som blev gennemført den 5. marts 2018 og den 24. december 2018.

I en e-mail til banken af 27. juli 2019 rejste klageren krav om erstatning og anførte:

”… Jeg modtager en kursalarm kort forinden salget, så jeg vælger at sælge hurtigt. På tidspunktet er jeg på ferie og har meget dårligt netværksdækning, så jeg kan ikke holde mig særlig godt orienteret med nyheder de efterfølgende dage.

Dog oplever jeg at min konto efterfølgende har forskellige beløb. Først et stort plus på og siden et stort minus på grund af et køb på 1246 CEI af jeres broker.

Jeg stille mig uforstående overfor at jeg kan sælge 1300 stk CEI, som er til rådighed på min konto, men I vælger at trække det tilbage. …”

Banken afviste klagerens erstatningskrav.

I en e-mail til banken af 26. september 2019 foreslog klageren en forligsmæssig løsning, hvorefter banken eftergav sit krav på dækningskøbet (1.246 stk. aktier á 4,92 USD, eller 6.131 USD) og tilskrev ham 140,92 USD for salg af 54 aktier (korrekt beholdning efter aktiesplit) til kurs 2,6 USD. Klageren har oplyst, at banken afviste forslaget.

Af Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank, AB, Sverige (2017:3) fremgik blandt andet:

”… G.7 Fejlagtig registrering i depotet m.m.

Hvis Selskabet ved en fejltagelse har registreret værdipapirer i Kundens depot, eller indsat eller hævet midler på tilhørende konto, eller i øvrigt har foretaget fejlposteringer af Kundens depot eller tilhørende konti, har Selskabet ret til at snarest muligt korrigere fejlen og registrere den korrekte postering. Hvis Kunden disponerer over værdipapirer eller indsætter midler, der er registeret på baggrund af en fejlpostering, skal Kunden direkte til Selskabet tilbagelevere værdipapirerne eller tilbagebetale de midler, som Kunden på grund af fejlposteringen har modtaget. Selskabet er berettiget til at købe de pågældende værdipapirer og debitere Kundens konto med beløb svarende til Selskabets fordring, samt, hvis Kunden har disponeret over midler, debitere Kundens konto med pågældende beløb.

Selskabet skal, hvis det er muligt, og det i henhold til Selskabets vurdering kan ske uden skade for Selskabet, underrette Kunden derom inden sådan korrigering foretages. Hvis Selskabet har foretaget en korrektion, skal Selskabet umiddelbart underrette Kunden om, at en korrektion er blevet foretaget i henhold til, hvad som er angivet ovenfor. Kunden har ikke ret til at stille krav mod Selskabet på baggrund af sådanne fejl eller fejlregistreringer eller på grund af Selskabets agerende i henhold til dette punkt.

Det, som er angivet i de to stykker ovenfor, gælder også, hvis Selskabet på anden måde har registreret værdipapirer i depotet eller sat midler ind på en tilhørende konto, som rettelig ikke tilkommer Kunden.

G.11 Begrænsning af selskabets ansvar

b) Særligt vedrørende de elektroniske tjenester

... Hvis Kunden konstaterer fejl eller forstyrrelse som angives i dette punkt b), er Kunden forpligtet til omgående at påtale dette overfor Selskabet. Hvis dette ikke sker, mister Kunden retten til at kræve erstatning, til at hæve ordren samt til at gøre nogen anden sanktion, som er baseret på fejlen eller forstyrrelsen, gældende. …”

Parternes påstande

Den 9. januar 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at bankens dækningskøb (det negative salg) af 1.246 stk. aktier skal bortfalde over for ham, samt at banken enten skal overføre 22.663 DKK (1300 x 2.6 USD) til hans konto og tilbagebetale tilskrevne renter og afgifter, eller tilskrive ham 1.300 stk. aktier og tilbagebetale tilskrevne renter og afgifter.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det er bankens ansvar, at bankens informationsudbyder ikke var opdateret. Det var bankens pligt at holde styr på den slags informationer. Det er bankens ansvar, at bankens system virker. Han indsatte sine penge hos banken i den tro, at dette var sikkert, og at han kunne regne 100 % med informationerne i bankens system.

Banken bekræftede salget pr. e-mail.

Han foreslog banken et forlig, hvilket banken afviste.

Han er klar over, at banken i et lignende tilfælde har forsøgt sig med forlig over for en anden kunde.

Nordnet Bank AB har anført, at banken ikke har handlet uagtsomt. Den manglende registrering af aktiesplittet skyldtes, at oplysningerne fra bankens informationsudbyder ikke kom i tide. Banken har således fulgt sædvanlige procedurer for at registrere virksomhedshændelser.

Som aktieejere og brugere af bankens handelsplatform har kunderne selv ansvaret for at holde sig ajour med eventuelle forretningshændelser, der måtte være relevante.

Klageren havde som aktionær i CEI tidligere været omfattet af omvendt aktiesplit og havde derfor kendskab til omvendte aktiesplit i netop denne aktie, og hvordan det fungerer.

Det er kundens pligt at klage og oplyse om eventuelle fejl, der måtte opstå, jf. punkt G.11 i bankens betingelser. Det fremgår ligeledes af betingelserne, at banken har ret til at korrigere forkerte oplysninger ved at gennemføre tilbagekøb og debitere kunden for omkostningerne.

Banken bærer således ikke ansvaret for klagerens tab i forbindelse med tilbagekøbet.

Klageren burde have undret sig over værdistigningen i aktien, idet der var tale om en kursstigning på 2.166% (2,60 USD – 0,12 USD * 100), hvilket ikke ligger inden for et forventet udsving – heller ikke i forhold til tidligere udsving i den pågældende aktie. Klageren måtte derfor indse, at der var en fejl i forhold til værdien af hans depot og forud for salget have søgt yderligere information og kontaktet banken.

Det omvendte aktiesplit betød, at der skete et uberettiget salg af 1.246 stk. CEI aktier. Det forhold, at klageren troede, at han var i besiddelse af et større antal aktier end tilfældet var, og dermed blev skuffet i sin forventning til værdien af aktierne, udgør ikke et erstatningsberettiget tab.

Ankenævnets bemærkninger

Den 8. juli 2019 gennemførte Camber Energy Inc. (CEI) et omvendt aktiesplit i forholdet 25:1, hvor en aktie blev konverteret til 0,04 ny aktie. Nordnet Bank AB har oplyst, at den fra sin informationsudbyder ikke i tide blev informeret om, at CEI havde gennemført et omvendt aktiesplit. Dette medførte, at det omvendte aktiesplit ikke var registreret på klagerens depot, da handelen åbnede den 8. juli 2019. Klagerens beholdning af CEI aktier, der pr. 5. juli 2019 havde en værdi af 1.070 DKK, fremstod herefter med en værdi på ca. 22.000 DKK, uden at der forelå omstændigheder, der kunne begrunde en sådan kursstigning.

Uanset det af banken anførte om, at bankens informationsudbyder ikke i tide informerede om det omvendte aktiesplit, finder Ankenævnet, at den manglende registrering af det omvendte aktiesplit på klagerens depot var en ansvarspådragende fejl, som Nordnet Bank hæfter for.

Det forhold, at klageren på baggrund af oplysningerne i sit depot troede, at han var i besiddelse af et større antal aktier end korrekt 1.246 stk., og dermed blev skuffet i forventning til værdien af aktierne, udgør ikke et erstatningsberettiget tab. Ankenævnet finder herefter ikke, at banken som følge af fejlen skal godtgøre klageren den kursgevinst, som han opnåede, da han solgte 1.246 stk. CEI aktier den 8. juli 2019, eller at banken skal tilskrive klagerens depot 1.300 stk. CEI aktier.

Klageren får derfor ikke medhold i de nedlagte påstande om erstatning for kursgevinst.

Spørgsmålet om, hvorvidt banken skal erstatte klageren det tab, som dækningskøbet har påført ham, beror på, hvorvidt klageren indså eller burde have indset, at depotets udvisende beroede på en fejl, og om det var påregneligt for klageren, at han ved salg af aktierne risikerede et reelt tab som følge af dækningskøb. En afgørelse heraf forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor denne del af klagen i medfør af af § 5, stk. 3, nr. 4 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i, at banken skal erstatte ham den kursgevinst, som han opnåede, da han solgte 1.246 stk. CEI aktier den 8. juli 2019.

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører, om banken skal erstatte klageren det tab, som dækningskøbet har påført ham.