Krav om tilbagebetaling af gebyr for investeringsaftale begrundet i indsigelse om manglende individuel rådgivning.

Sagsnummer:172/2020
Dato:09-11-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Karin Sønder-bæk, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om tilbagebetaling af gebyr for investeringsaftale begrundet i indsigelse om manglende individuel rådgivning.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbagebetaling af gebyr for investeringsaftale begrundet i indsigelse om manglende individuel rådgivning.

Sagens omstændigheder

Den 2. marts 2017 indgik klageren og Nykredit Bank en ”Individuel Investeringsaftale” om investering af midler i klagerens aldersopsparing og ratepension. Af aftalen fremgik blandt andet:

”…

2 Vi rådgiver om investering

Aftalen betyder, at vores investeringseksperter rådgiver dig om investering. Det betyder, at vi på baggrund af dine personlige forhold og forventninger sammen med dig fastlægger rammerne for, hvordan dine penge bør investeres.

Vi vil herefter rådgive dig inden for rammerne og i overensstemmelse med vores politik for, hvordan vi udfører ordrer… Det er vores opgave, at rådgive dig om:

  • Køb, salg og nytegning af værdipapirer …

Når dine penge er blevet investeret, overvåger vi løbende din investering for at sikre, at investeringen fortsat er sammensat bedst muligt ud fra vores professionelle skøn over fremtiden. Og vi kontakter dig, hvis vi mener, at du bør investere anderledes.

Det er dig der vælger dine investeringer baseret helt eller delvist på vores anbefalinger. I det omfang du vælger investeringer som Nykredit ikke har analysemæssig dækning på, kommer vi ikke med anbefalinger på disse specifikke investeringer. Vores rådgivning vil i forhold til disse investeringer udelukkende tage udgangspunkt i det generelle marked.

Hver tredje måned modtager du en rapport, der viser din investerings aktuelle værdi og afkast. Du har naturligvis også altid mulighed for løbende at følge med i din investering i mitNykredit.

3 Din investeringsprofil

Din investeringsprofil, der fremgår af bilag A, er omdrejningspunktet for vores rådgivning om sammensætning af din investering…

4 Det rådgiver vi om

Med din investeringsprofil som omdrejningspunkt fastlægger vi de rammer, som vores rådgivning tager udgangspunkt i.

Investeringsrammerne fastlægger for det første, hvilke aktivklasser, der bør indgå i din investering. For det andet fastlægger investeringsrammerne, hvor stor en procentdel, de forskellige aktivklasser bør have i din investering. For det tredje fastlægger investeringsrammerne typen af værdipapirer, der bør investeres i. …

5 Ændring af investeringsrammer

… kan markedsforholdene udvikle sig på en sådan måde, at vi synes, du bør overveje at ændre dine investeringsrammer.

Hvis vi i vores løbende overvågning af fx markedsforholdene og de finansielle markeder vurderer, at investeringsrammerne bør ændres, sørger vi for at udarbejde nye investeringsrammer, som også vil gælde for vores rådgivning om din investering.

Du bliver orienteret om de nye investeringsrammer i mitNykredit …, hvis du ikke er enig i de nye investeringsrammer, som vores rådgivning vil tage udgangspunkt i har du naturligvis mulighed for at opsige vores aftale. Hvis du opsiger aftalen, kan du beholde dine investeringer, og vi vil gerne fortælle dig om de andre investeringsløsninger, vi kan tilbyde.

Hører vi ikke fra dig …, vil de nye investeringsrammer automatisk træde i kraft. Vores rådgivning til tage udgangspunkt i disse nye investeringsrammer …

9 Aftalens ophør

Vores aftale løber, indtil den opsiges af dig eller os. Der gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på en måned til udgangen af en måned. … Hvis aftalen ikke opsiges med virkning fra enten den 1. januar eller den 1. juli vil gebyret for rådgivningen, som er nævnt i bilag B, blive beregnet forholdsmæssigt, dvs. for den periode, der ligger mellem den seneste gebyrbetaling … og datoen for aftalens ophør.

Ved opsigelse af aftalen stopper vi rådgivningen om dine investeringer, som du selv derefter er ansvarlig for…”

Bilag A ”investeringsrammer og investeringsprofil” til Investeringsaftalen indeholdt bankens anbefaling om placering af klagerens midler (0-85 % i aktier og 0-15 % i kontanter). Klageren underskrev endvidere bankens oversigt over gebyrer, hvoraf det blandt andet fremgik:

”… Du betaler et årligt rådgivningsgebyr samt et kontogebyr for vores pleje af din Investering i Individuel Investeringsaftale.

Investeret midler DKK                              Rådgivningsgebyr

0-1.000.000                                                 0,500 %

1.000.000-5.000.000                                   0,250 %

> 5.000.000                                                 0,000 %

Fast årligt gebyr:                                         500 kr.

Rådgivningsgebyret beregnes månedsvis ultimo hver måned ud fra et gennemsnit af markedsværdien af dine værdipapirer i depoter samt indestående på dine konti under denne aftale.

Rådgivningsgebyret og kontogebyret opkræves halvårligt midt i juni måned og midt i december måned …”

Klageren har oplyst, at han løbende modtog rådgivning om sine investeringer fra en investeringsrådgiver i banken, R. Klageren har fremlagt eksempler på e-mails fra R i peroden fra 2018 til starten af juli 2019.

Den 3. juni 2019 var klageren til møde med R. Banken har fremlagt et notat vedrørende mødet med oplæg til placering af klagerens ratepension.

Den 26. juni 2019 sendte banken en gebyrnota til klageren for perioden fra sidste gebyrtilskrivning til og med den 31. maj 2019.

I juli 2019 fratrådte R sin stilling hos banken.

Klageren har fremlagt en oversigt over aktiehandler på hans ratepensionsdepot fra den 1. januar 2019 til den 16. oktober 2019, hvoraf det fremgår, at han ikke foretog handler efter den 16. maj 2019.

Banken har anført, at klageren i lighed med andre kunder med individuelle investeringsaftaler i perioden 1. juni 2019 – 16. oktober 2019 modtog købs- og salgsanbefalinger fra banken på baggrund af bankens analyse af det generelle marked. Banken har fremlagt de omhandlede anbefalinger for perioden 1. juni 2019 – 16. oktober 2019 om køb og salg af aktier. Klageren har bestridt, at han modtog individuelle anbefalinger fra banken efter den 15. juli 2019.

Banken har fremlagt kvartalsrapporter pr. 30. juni og 30. september 2019 for klagerens to pensionsordninger i banken.

På et møde den 16. oktober 2019 aftalte banken og klageren, at klagerens investeringsaftale skulle ophøre. Banken har oplyst, at den til brug for mødet udarbejdede et oplæg af 15. oktober 2019 til individuel aftale med klageren. Klageren har anført, at han ikke er bekendt med oplægget, og at dette er irrelevant for ham.

I gebyrnotaer af 16. oktober 2019 opgjorde banken sit gebyr fra seneste gebyrtilskrivning frem til den 16. oktober 2019 i klagerens to pensionsordninger til henholdsvis 5.010,49 kr. (formuegrundlag 4.127.662 kr.) og 2.537,69 kr. (formuegrundlag 1.498.928 kr.). Banken har under klagesagen fremlagt specifikationer af beregningerne.

I en e-mail til banken af 20. januar 2020 gjorde klageren indsigelse mod gebyrnotaerne af 16. oktober 2019. Klageren anførte, at banken ikke havde leveret sin ydelse, at han sidst havde modtaget en e-mail fra R den 15. juli 2019, og at han i september 2019 havde rettet henvendelse til banken og anmodet om at få sat aftalen ud af kraft. I en klage til banken af 26. marts 2020 fremsatte klageren krav om, at banken skulle returnere gebyrer opkrævet fra den 15. juli 2019. Den 3. april 2020 tilbød banken at betale 3.300 kr. til klageren til fuld og endelig afgørelse af sagen. Banken har under klagesagen oplyst, at tilbuddet ikke længere er gældende.

Parternes påstande

Den 13. maj 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Bank skal godtgøre ham 4.313,23 kr.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken har misligholdt investeringsaftalen. Han modtog ikke den aftalte, individuelle rådgivning efter R’s fratræden. Som følge heraf handlede han ikke værdipapirer derefter. Han modtog ingen individuel rådgivning i perioden fra den 15. juli til den 16. oktober 2019, hverken på telefon eller på e-mail. Han modtog ingen varsel om R’s fratræden og fik ingen erstatning. Banken opkrævede blot det fulde gebyr.

Det fremgik af den indgåede investeringsaftale og af gebyrnotaerne, at der var tale om en individuel aftale. Aftalen blev indgået betinget af, at han flyttede sine depoter og øvrige bankforretninger fra en af bankens afdelinger til en anden, hvor R kunne rådgive ham. Han ønskede rådgivning om køb og salg af aktier, med hovedvægt på danske aktier. Han indgik aftale med en betroet medarbejder i banken, R, og måtte forvente, at de aftaler, som R indgik, var bindende for banken. I modsat fald blev aftalen indgået på falske forudsætninger.

De fremlagte e-mails fra R er eksempler på de informationer, som han modtog fra R. Henvendelserne på e-mail blev ofte fulgt op af telefonsamtaler, hvor han og R aftalte, hvad der skulle købes og sælges, og i hvilket omfang.

Banken har ikke dokumenteret, at han modtog individuel rådgivning fra den 15. juli 2019. Banken oplyste den 16. oktober 2019, at banken ikke ydede individuel rådgivning i forhold til enkelte investeringer, men at banken gerne sendte sine generelle anbefalinger pr. mail. Bankens generelle anbefalinger, morgenkommentarer, og aktieoversigter var standardinformationer. Der var ikke tale om individuel rådgivning, som foreskrevet i aftalen, idet der ikke var taget højde for hans specielle behov såsom alder, tidshorisont, risikoprofil, sparring og depotsammensætning, ligesom der ikke var rådgivning om salg af hans aktier. Han modtog udelukkende standard e-mails som private banking kunde. Han var ikke var interesseret i at modtage disse.

De af banken fremlagte anbefalinger afspejler ikke det aftalte og angiver ikke hvor mange aktier, som det anbefales at købe, og hvordan købet skal finansieres. En af de fremlagte anbefalinger anbefalede køb af Vestas aktier, som han allerede havde en større beholdning af. En individuel rådgivning må tage højde for en rimelig risikospredning, som afstemmes med kunden. Dette er ikke sket. Banken rådgav ham ikke ud fra hans risikoprofil og ønsker. Banken ydede ingen individuel rådgivning i den omhandlede periode.

Banken har selv oplyst, at bankens anbefalinger sendes til kunder med en individuel aftale. Banken afslører dermed, at den ikke kender forskel på definitionen af generel og individuel. Ved at sende en enslydende anbefaling til den nævnte kundegruppe, er der ikke tale om individuel, men derimod generel anbefaling.

Det er overordentligt kritisabelt, at banken ikke kan gøre rede for, hvornår den har sendt mails til sine kunder. Han betvivler lødigheden af bankens information om fremsendelse af anbefalingerne.

De fremlagte kvartalsrapporter er blot udskrifter af depotindhold og transaktioner, som i øvrigt ikke dækker perioden fra 15. juli til 16. oktober 2019, som striden drejer sig om. En simpel rapport er ikke det samme som individuel rådgivning.

Han er ikke bekendt med bankens oplæg af 15. oktober 2019, som er irrelevant for ham. I september 2019 anmodede han sin private rådgiver om at stoppe aftalen, hvilket hun ikke havde bemyndigelse til, da dette skulle foretages af en investeringsrådgiver. På mødet den 16. oktober 2019 oplyste banken, at den ikke var i stand til at levere de ydelser, som R havde ydet.

Banken skal redegøre for de af banken beregnede beløb. Banken skal godtgøre ham for meget hævede beløb for perioden efter den 15. juli 2019, svarende til 1.450,10 kr. for hans aldersopsparing og 2.863,13 kr. for hans ratepension.

Nykredit Bank har anført, at banken gennem hele perioden frem til den 16. oktober 2019 har leveret de ydelser, som banken var forpligtet til i henhold til aftalen. Banken har ikke misligholdt aftalen efter R’s fratræden.

Ved individuel aftale skal forstås, at banken på baggrund af kundens personlige forhold og forventninger sammen med kunden fastlægger rammerne for investering. Klagerens investeringsprofil blev fastlagt ved indgåelse af investeringsaftalen på baggrund af klagerens individuelle forhold, herunder finansiel situation, risikovillighed, investeringshorisont og formål.

Investeringsaftalen omfattede rådgivning på en række områder inden for investering, løbende overvågning af klagerens investeringer og kvartalsvise afkastrapporter. Som en del af rådgivningen i henhold til aftalen modtog klageren i lighed med andre kunder, der også havde indgået individuelle investeringsaftaler med banken, løbende købs- og salgsanbefalinger på baggrund af bankens analyser af det generelle marked. Banken har dokumenteret, at klageren i perioden 1. juni 2019 – 16. oktober 2019 modtog den rådgivning, som banken var forpligtet til at yde efter investeringsaftalen, jf. de fremlagte anbefalinger. Anbefalingerne, analyserne mv., som klageren modtog i medfør af investeringsaftalen, var målrettet klagerens personlige forhold og investeringsprofil. Det er således ikke korrekt, at der ikke blev taget højde for disse forhold. Anbefalingerne omfattede blandt andet køb af ”Vestas aktier (igen)”.

De fremlagte anbefalinger er udaterede, hvilket skyldes, at banken siden fremsendelsen har skiftet it-system, hvorfor det desværre ikke er muligt at rekvirere de originale e-mails. Det må imidlertid have formodningen for sig, at klageren modtog anbefalingerne, som blev sendt til samtlige kunder, som havde en individuel investeringsaftale, med en individuel risikoprofil fastlagt ud fra hver enkelt kundes ønsker, behov, økonomiske situation, som var relevant for disse anbefalinger.

Klageren modtog endvidere kvartalsrapporter for de relevante perioder fra hele juni og frem til 30. september 2019. Kvartalsrapporterne var en del af den rådgivning, som banken leverede på baggrund af den individuelle aftale. Klageren var derudover til to møder med banken i juni og oktober 2019.

I tillæg til disse ydelser fremsendte R til en mindre skare af kunder frem til sin fratræden løbende købs- og salgsanbefalinger, som lå ud over det, som banken i henhold til aftalen var forpligtet til. Klageren har ikke betalt for de ekstraordinære anbefalinger fra R. De ekstraordinære anbefalinger fra R var ikke ydelser efter investeringsaftalen. Det har ikke betydning for sagen, at klageren ikke har udført handler efter den 15. juli 2019. Banken havde ingen indflydelse på klagerens dispositioner. Banken leverede anbefalinger til klageren, som klageren kunne vælge at tillægge betydning ved sine dispositioner.

De opkrævede gebyrer og omkostninger er sædvanlige gebyrer i henhold til investeringsaftalen og relaterer sig alene til de ydelser, som banken har leveret i henhold til aftalen. Klageren var forpligtet til at betale de opkrævede gebyrer og omkostninger frem til investeringsaftalens ophør den 16. oktober 2019 i overensstemmelse med bankens gebyrnotaer.  Der er ikke siden investeringsaftalens indgåelse den 2. marts 2017 sket ændringer i de gebyrer, som er gældende for aftalen, ligesom beregningen heraf, herunder procentsatserne, heller ikke er ændret.

Ankenævnets bemærkninger

I marts 2017 indgik klageren og Nykredit Bank en individuel aftale om investering af midlerne i klagerens to pensionsordninger. Af aftalen fremgik, at banken på baggrund af klagerens personlige forhold og forventninger sammen med klageren skulle fastlægge rammerne for investering, at banken ville rådgive om investering inden for rammerne, at banken løbende skulle overvåge klagerens investeringer og sende kvartalsvise afkastrapporter, og at banken skulle orientere klageren, hvis klagerens rammer for investering efter bankens vurdering burde ændres som følge af markedsforholdene. Af aftalen fremgik endvidere, at banken som vederlag for aftalen beregnede sig et rådgivningsgebyr opgjort som en promilleandel af markedsværdien af værdipapirerne samt et fast årligt kontogebyr på 500 kr. I forbindelse med indgåelse af aftalen anbefalede banken, at klagerens midler blev placeret i aktier (0-85 %) og kontanter (0-15%).

Klageren modtog henvendelser på mail og telefon vedrørende aktieinvesteringer fra sin rådgiver i banken, R. I juli 2019 fratrådte R sin stilling hos banken.

Klageren har anført, at banken misligholdt aftalen efter R’s fratræden, idet banken derefter alene kom med standardanbefalinger, men ikke ydede ham individuel rådgivning om køb og salg af aktier, og at banken derfor skal frafalde sit gebyr for perioden fra den 15. juli 2019 til aftalens ophør den 16. oktober 2019. Banken har bestridt dette.

Ankenævnet finder, at ”individuel investeringsaftale” ikke kan forstås således, at banken var forpligtet til at yde personlig rådgivning, svarende til den, som R havde ydet frem til sin fratræden.

Klageren modtog kvartalsrapporter pr. 30. juni og 30. september 2019. Banken har oplyst, at klageren i perioden fra juni til den 16. oktober 2019 modtog anbefalinger og analyser, som var målrettet hans personlige forhold og investeringsprofil, og som blev sendt til samtlige af bankens kunder, der havde en individuel investeringsaftale med en individuel risikoprofil, som var relevant for disse anbefalinger. Banken har fremlagt de omhandlede anbefalinger.

Ankenævnet finder, at det på baggrund af de fremlagte anbefalinger og kvartalsrapporter må lægges til grund, at banken frem til den 16. oktober 2019 leverede de ydelser, som den var forpligtet til i henhold til aftalen.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte det af banken opkrævede gebyr som urimeligt.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.