Indsigelse mod hæftelse for restkøbesum, renter og inkassoomkostninger vedrørende et kreditkøb via internettet.

Sagsnummer:212/2019
Dato:31-03-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Karin Sønderbæk, Anders Holkmann Olsen, Ida Marie Moesby og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Udlån - hæftelse
Passivitet - hæftelse
Kreditaftaleloven - kreditoplysninger
Forældelse - udlån
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for restkøbesum, renter og inkassoomkostninger vedrørende et kreditkøb via internettet.
Indklagede:Collector Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelser mod at hæfte for en restkøbesum, renter og inkassoomkostninger vedrørende et kreditkøb via internettet.

Sagens omstændigheder

Den 10. marts 2015 købte klageren et ur via internettet. Efter det oplyste udgjorde købesummen 965 kr.

Klageren har anført, at han købte uret på hjemmesiden U, at U var en dansk forretning, og at købet blev finansieret via et pengeinstitut, K-AB.

Collector Bank AB har anført, at hjemmesiden U, hvor klageren købte det omhandlede ur, blev drevet af selskabet S-AB. S-AB var den juridiske enhed, der var sælger ifølge kreditaftalen. Købet blev finansieret gennem Collector Bank AB. Collector Bank AB og Collector Credit AB udgør samme juridiske enhed. Collector Credit AB er blot et binavn til Collector Bank AB.

Banken har fremlagt ”Generelle vilkår for fakturabetaling, kreditkonto og afbetaling” version 2013-11 og ”Standardiserede europæiske forbrugeroplysninger”. Af førstnævnte fremgår blandt andet:

”…

Kreditgiver

Collector Credit AB

Sælger

[U] – [S-AB]

1. KREDIT
Du kan vælge at ansøge om at betale kontantprisen for de varer og tjenesteydelser ("Produkter"), du køber af Sælger, på faktura, via kreditkonto eller ved afbetaling efter aftalt kreditrente og gebyrer. …

2. KREDITGIVER OG BETALINGSMODTAGER
Vi gør opmærksom på, at Sælger har overdraget retten til at modtage betaling til Collector Credit AB, … Betaling med frigørende virkning kan således kun ske til Collector på konto […]. Collector er også kreditgiver, såfremt du vælger at betale fakturaen gennem afbetaling i henhold til nedenstående.

4. BETALINGSMULIGHEDER
Hvis du bevilges kredit, har du flere muligheder for at betale de Produkter, du køber af Sælger. Du kan enten betale på faktura eller dele din betaling op ved at indgå en kreditkontoaftale med Collector. Hvis du har valgt at betale på faktura, og du betaler mindre end hele fakturabeløbet på forfaldsdagen, overføres din gæld til en rentebærende kreditkonto. Vilkårene for faktura og kreditkonto er angivet nedenfor.

...

6. KREDITKONTO
Hvis du vælger at betale mindre end det fulde fakturabeløb, eller hvis du vælger at indgå en kreditkontoaftale, accepterer du at indgå en kreditkontoaftale med Collector, hvorved din gæld overføres til en kreditkonto. … Hver måned får du et kontoudtog, som viser din aktuelle gæld på kreditkontoen, tidligere foretagne betalinger samt det beløb, du som minimum skal betale i den aktuelle måned. … Kreditbeløbet bliver således det beløb, du handler Produkter for i henhold til Sælgers salgsvilkår, med tillæg af renter og gebyrer i henhold til punkt 6.2 nedenfor.

6.2 OMKOSTNINGER OG KREDITRENTE
Kreditkontoen er pålagt et månedligt adviseringsgebyr på 39 kr. Kreditrenten beregnes på den aktuelle gæld på adviseringstidspunktet. Advisering sker ca. den 15. i hver måned. Den nominelle årlige rente er pt. 22%. …

6.3 EFFEKTIV RENTE
Den effektive rente udgøres af kreditomkostningerne (kreditrente og særlige gebyrer) angivet som en årlig rente beregnet på kreditbeløbet. Størrelsen på den effektive rente afhænger af såvel kredittens størrelse som dens løbetid. Ved udnyttelse af en gennemsnitlig kredit på 5.000 kr. udgør den effektive rente EPR 28,5 procent. …

7.AFBETALING -VALG AF KONTOTYPE
Ved afbetaling opkræves et oprettelsesgebyr i henhold til de vilkår nedenfor. 

[skema vedrørende oprettelsesgebyrer på henholdsvis 395 kr. eller 495 kr.]

7.2.1 OMKOSTNINGER OG KREDITRENTE
Ved kreditkontoannuitet pålægges et månedligt adviseringsgebyr på 39 kr. Kreditrenten beregnes fra det månedsskifte, der følger efter købet. Advisering sker ca. den 15. i hver måned. Den nominelle årlige rente er p.t. 22 %.

7.3.2 OMKOSTNINGER OG KREDITRENTE
Kreditkontoen er pålagt et månedligt adviseringsgebyr på 39 kr. Kreditrenten beregnes på den aktuelle gæld på adviseringstidspunktet. Advisering sker ca. den 15. i hver måned. Den nominelle årlige rente er p.t. 22%. …

12. BETALINGSMORA
Hvis betaling ikke sker rettidigt, bliver du pålagt et moragebyr på 100 kr. Vi vil desuden debitere dig en morarente på 2,5 % pr. måned af den til enhver tid udestående gæld fra forfaldsdatoen, indtil

fuld betaling er sket. Hvis der er grundlag derfor, vil du blive debiteret for et opkrævningsgebyr, inkassogebyr, gebyr til fogedmyndigheder og domstole i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

…”

Banken oprettede en konto i klagerens navn, hvorpå der blev debiteret købesummen på 965 kr., et oprettelsesgebyr på 495 kr. og et adviseringsgebyr på 39 kr. Kontoen havde herefter en for klageren negativ saldo på 1.499 kr.

Den 5. maj 2015 blev der indbetalt 615 kr. på kontoen, den 13. maj 2015 blev der hævet et adviseringsgebyr på 39 kr., og den 9. juni 2015 blev der indbetalt 300 kr. Kontoen havde herefter en negativ saldo på 623 kr.

Den 13. juli 2015 sendte banken en faktura til klageren vedrørende betaling af et minimumsbeløb på 307,22 kr. eller den fulde gæld, som blev opgjort til 912,42 kr., og som bestod af den negative saldo på 623 kr. med tillæg af to fakturaafgifter (adviseringsgebyrer) á 39 kr., to gebyrer á 100 kr. for forsinket betaling (moragebyrer) og renter 11,42 kr.

Den 12. august 2015 sendte banken en rykker til klageren, og den 14. september 2015 sendte banken et inkassovarsel. Banken opgjorde da sit tilgodehavende til 1.135,26 kr., idet der var påløbet yderligere gebyrer og renter.

På både fakturaen, rykkeren og inkassovarslet var anført selskabet S-AB og hjemmesiden U. Endvidere fremgik blandt andet:

”Denne fordring er blevet overgivet til Collector Bank AB. Indfrielse af skyld skal ske til Collector Bank AB til nedenfor konto.”

Den 2. august 2018 indgav et inkassobureau på bankens vegne et betalingskrav mod klageren til fogedretten. Inkassobureauet opgjorde bankens tilgodehavende til i alt 2.140,77 kr. Beløbet fremkom således:

Hovedstol

901,00 kr.

Allerede påløbne renter frem til betalingspåkravets indlevering

589,77 kr.

Rykkergebyr(er)

200,00 kr.

Inkassogebyr

100,00 kr.

Andre omkostninger (f.eks. omkostninger til egeninkasso og/eller fremmedinkasso)

350,00 kr.

I alt

2.140,77 kr.

Hovedstolen på 901,00 kr. svarede til gælden ifølge fakturaen af 13. juli 2015 eksklusive renter. (912,42 kr. - 11,42 kr. = 901,00 kr.).

Klageren gjorde indsigelse mod betalingspåkravet. Under sagen er der fremlagt en replik af 16. april 2019 i en retssag mellem klageren og banken. Ifølge replikken var bankens påstand, at klageren skulle betale 623,00 kr. med tillæg af rente 30,00 % fra den 2. august 2015, rykkergebyr 300 kr., inkassogebyr 100,00 kr. samt sagens omkostninger.

Sagen blev den 30. april 2019 behandlet på et telefonmøde i byretten. Retten hævede sagen og henviste den til behandling i Ankenævnet.

Den 20. maj 2019 indgav klageren en klage over Collector Bank AB til Ankenævnet.

Parternes påstande

Den 20. maj 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Collector Bank AB skal frafalde kravet.

Collector Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han købte uret i den danske forretning U, blandt andet fordi U tilbød finansiering gennem K-AB, som han kendte fra en tidligere finansiering, som var indfriet.

Han modtog ingen dokumenter, men blot opkrævninger. Han betalte først 615 kroner 5/5 og igen 615 kroner 9/6 for at betale restgælden pr. 1/7 samme år. Han modtog aldrig en opkrævning og kunne ikke indbetale på anden måde, da der ikke forelå opgivet bankkonto el.lign. Derfor kontaktede han K-AB ikke mindre end 3 el. 4 gange efter den 1/7 og fik besked på, at alt var i orden, og modtog så langt om længe en ny opkrævning med et rykkergebyr på 100 kr. på trods af, at han havde betalt mere end oprindeligt forlangt. Denne nægtede han at betale, hvorefter han ikke hørte mere, før han pludseligt modtog en stævning fra Collector Bank vedrørende et ur købt hos S-AB.

Han har intet kendskab til hverken S-AB eller Collector Bank AB. Han har intet købt hos S-AB, og han har ikke indgået en kreditaftale med Collector Bank AB. Der foreligger heller ikke oplysninger om, at K-AB skulle have overdraget et eventuelt tilgodehavende hos ham til Collector Bank AB.

Collector Bank AB har anført, at klageren skal betale 623 kr med rente 30,00 % fra den 2. august 2015, rykkergebyr 300 kr., inkassogebyr 100 kr. samt sagens omkostninger.

Klageren har erkendt købet af uret på hjemmesiden U, og at der var tale om et kreditkøb. Klageren har endvidere tidligere afbetalt på skylden. Klageren er som minimum aftaleretligt forpligtet af aftalens indhold som følge af passivitet, idet han ikke har reageret på rykkerskrivelser samt inkassovarsel forinden sagen overgik til inkasso.

Købet blev finansieret via Collector Bank AB og var et kreditkøb efter kreditaftalelovens § 4, nr. 15, litra b, hvor klageren blev bevilget en kredit hos Collector Bank AB (kreditgiver) med tilhørende kreditaftalevilkår, som er fremlagt i sagen, og som klageren accepterede. Ved bestillingen oplyste klageren CPR-nummer, fulde navn samt folkeregisteradresse, ligesom han aktivt tilvalgte finansiering via Collector Bank AB.

K-AB har aldrig været hverken aftalepart eller fordringshaver i nærværende sag. Klageren har imidlertid tidligere haft en sag med K-AB som kreditgiver i forbindelse med et kreditkøb i 2015 hos en anden sælger.

Efter klagerens to indbetalinger på i alt 915 kr. blev der den 13. juli 2015 sendt en faktura til klageren vedrørende restgælden, som udgjorde 623 kr. Da betalingen udeblev, blev der sendt en rykker til klagerens adresse. Da klageren fortsat ikke reagerede, blev der sendt et brev med inkassovarsel. Brevene blev ikke modtaget retur hos banken. Sagen blev herefter overgivet til et inkassofirma, der sendte i alt ni breve til klageren, før der blev indgivet betalingspåkrav til retten.

Kravet ikke er forældet, jf. forældelseslovens § 6, stk. 1, jf. KBET 2005 nr. 1460, Betænkning om revision af forældelseslovgivningen ad 5, stk. 1, 3. afsnit.

Rentekravet er i overensstemmelse med rentelovens § 7, stk. 3. Der kræves rente med den angivne rentesats fra forfaldsdagen, da denne er aftalt i forvejen, jf. pkt. 12 i aftalevilkårene.

De fremlagte ”Standardiserede europæiske forbrugeroplysninger” og ”Generelle vilkår for fakturabetaling, kreditkonto og afbetaling” accepteres i forbindelse med køb på faktura. De efter kreditaftalelovens § 8 krævede oplysninger fremgår heraf.

Ankenævnets bemærkninger

I marts 2015 købte klageren et ur via internettet. Købesummen udgjorde efter det oplyste 965 kr. Ankenævnet finder, at det som anført af Collector Bank må lægges til grund, at købet var et kreditkøb efter kreditaftalelovens § 4, nr. 15, litra b, hvor klageren blev bevilget en kredit hos Collector Bank AB (kreditgiver) til køb af uret. Der foreligger ikke en skriftlig kreditaftale mellem parterne.

Det lægges endvidere som anført af banken til grund, at klageren i maj og juni 2015 betalte i alt 915 kr.

Ankenævnet finder ikke, at banken ved de fremlagte generelle vilkår for kredit i banken har godtgjort, at oplysningsforpligtelserne i medfør af kreditaftalelovens § 8 blev opfyldt.

Ankenævnet finder herefter, at banken skal nedsætte sit krav mod klageren til restgælden på 50 kr. med tillæg af procesrenter fra den 2. august 2015, svarende til tre år før forældelsen af renterne blev afbrudt ved indgivelse af betalingspåkrav, jf. kreditaftaleloven § 23, stk. 1, og § 24 og forældelsesloven § 3, stk. 1, og § 16, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Collector Bank skal inden 30 dage nedsætte sit krav mod klageren til 50 kr. med tillæg af procesrenter fra den 2. august 2015.

Klageren får klagegebyret tilbage.