Indsigelse mod overførsel fra omprioriteringskonto til samlevers driftskonto.

Sagsnummer:145/2007
Dato:16-10-2007
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karin Duerlund, Carsten Holdum, Jette Kammer Jensen, Ole Jørgensen
Klageemne:Fuldmagt - øvrige spørgsmål
Indlån - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
T - Tilbagesøgning
Ledetekst:Indsigelse mod overførsel fra omprioriteringskonto til samlevers driftskonto.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelse imod en overførsel af 50.000 kr. fra en fælles omprioriteringskonto til en driftskonto tilhørende hans daværende samlever.

Sagens omstændigheder.

På et møde den 21. juli 2006 underskrev klageren og hans daværende samlever, S, en omprioriteringsaftale med Nordea Bank om hjemtagelse af et realkreditlån på 446.000 kr. i deres ejendom med prioritet efter et eksisterende realkreditlån.

Ifølge aftalen skulle der, når lånet blev udbetalt, indsættes 100.000 kr. på S' driftskonto hos Nordea Bank. Beløbet på 100.000 kr. er udstreget og med håndskrift ændret til 50.000 kr.

Til mødet medbragte klageren og S fire håndskrevne ark med én overførselsinstruks på hver. De fire ark blev udleveret til banken. Instrukserne var henholdsvis overførsel af 75.000 kr. til klagerens konto i et andet pengeinstitut, overførsel af 17.000 kr. til S' privatkonto, overførsel af 3.000 kr. til klagerens og S' fælles budgetkonto og overførsel af 50.000 kr. til S' driftskonto.

Den 27. juli 2006 overførte banken 50.000 kr. fra omprioriteringskontoen til S' driftskonto.

Den 28. juli 2006 overførte banken yderligere 50.000 kr. fra omprioriteringskontoen til S' driftskonto. Endvidere blev der overført 75.000 kr. til klagerens konto i et andet pengeinstitut, 17.000 kr. til S' privatkonto og 3.000 kr. til klagerens og S' fælles budgetkonto.

Overførslerne den 27. og 28. juli 2006 fremgik af en kontoudskrift for omprioriteringskontoen, der blev sendt til klageren og S den 6. september 2006.

Den 6. oktober 2006 fik banken besked om, at klageren og S havde ophævet samlivet.

I begyndelsen af januar 2007 gjorde klageren bl.a. indsigelse imod overførslerne på 2 x 50.000 kr. til S' driftskonto. Det var hans opfattelse, at der kun skulle have været overført (1 x) 50.000 kr.

Banken afslog en anmodning fra klageren om at tilbageføre 50.000 kr. til omprioriteringskontoen.

Den 8. maj 2007 indbragte klageren sagen for Ankenævnet

På foranledning af banken har S ved skrivelse af 4. juni 2007 via sin advokat redegjort for sin opfattelse af forløbet, der stemmer overens med bankens.

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at banken skal tilbageføre 50.000 kr. til omprioriteringskontoen.

Banken har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at det på mødet den 21. juli 2006 blev aftalt, at der skulle overføres 50.000 kr. fra omprioriteringskontoen til S' driftskonto. Det blev også drøftet, hvilke yderligere transaktioner der skulle ske. Med henblik på at bekræfte de aftalte transaktioner fik banken udleveret de under sagen fremlagte håndskrevne ark. Arket, der vedrører overførsel af 50.000 kr. til S' driftskonto, var blot en bekræftelse af den allerede indgåede aftale. Der var således ikke tale om, at der skulle overføres 2 x 50.000 kr. til S' driftskonto.

Det må påhvile banken at dokumentere sin påstand om, at han gav samtykke til, at der ud over den aftalte overførsel på 50.000 kr. blev overført yderligere 50.000 kr. til S' driftskonto. Banken har ikke kunnet løfte denne bevisbyrde, hvilket skyldes, at han aldrig har givet et sådant samtykke.

Banken har anført, at der i henhold til den af klageren og S' underskrevne omprioriteringsaftale skulle overføres 100.000 kr. til S' driftskonto. På baggrund af de håndskrevne ark, hvoraf det bl.a. fremgik, at der skulle overføres 50.000 kr. fra omprioriteringskontoen til S' driftskonto, blev omprioriteringsaftalen tilrettet med håndskrift, således at der i henhold til denne aftale alene skulle overføres 50.000 kr. Det håndskrevne ark om overførsel af 50.000 kr. var således ikke en bekræftelse af den tilrettede omprioriteringsaftale. Derimod blev omprioriteringsaftalens bestemmelse om at overføre i alt 100.000 kr. til S' driftskonto tilrettet på grundlag af instruksen i det håndskrevne ark.

Dokumentationen for de to overførsler skal således findes i henholdsvis omprioriteringsaftalen og det håndskrevne ark.

Overførslerne fremgik af kontoudskriften pr. den 6. september 2006, som ikke gav anledning til indsigelser. Klagerens indsigelse fremkom først i forbindelse med drøftelserne vedrørende klagerens og S' økonomiske mellemværende efter samlivsophævelsen.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

På baggrund af parternes modstridende opfattelser af hændelsesforløbet, der hver for sig understøttes af de fremlagte bilag, finder Ankenævnet, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af nævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.