Indsigelse om at konto/depot til salgsprovenu fra salg af virksomhed aldrig blev oprettet.

Sagsnummer:515/2023
Dato:19-03-2024
Ankenævn:Helle Korsgaard Lund-Andersen, Inge Kramer, Andreas Moll Årsnes, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Ledetekst:Indsigelse om at konto/depot til salgsprovenu fra salg af virksomhed aldrig blev oprettet.
Indklagede:Sparekassen Kronjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om at konto/depot til salgsprovenu fra salg af virksomhed aldrig blev oprettet.

Sagens omstændigheder

Klageren var privatkunde i Sparekassen Kronjylland, og han ejede ligeledes en virksomhed, der var kunde i Sparekassen Kronjylland.

I en mail af 20. juli 2023 til sparekassen anførte klageren blandt andet:

"…

Jeg ved ikke om du kan hjælpe mig, for nogle år siden solgte jeg mit firma [navn på virksomhed] til min x kones søn, vi havde møde her ved mig med [P… J…] fra banken og min Revisor og hendes søn, [T… D…] hvor vi blev enige om prisen på 1,3 millioner, og [P… J…] ville sørge for at [lægge] dem i depot, og han ville sætte dem ind på min konto efter 1 år, jeg har snakket med [P… J…] flere gange men han kan ikke huske noget, jeg har snakket med hovedkontoret i Randers og de ville have at jeg skulle henvende mig til jer, for hvis de stadig er i depot må de ligge der endnu, jeg er blevet nød til at starte et nyt firma for at tjene penge igen, for jeg måtte jeg skulle have ny firmabil og en del maskiner da han havde solgt det hele."

Sparekassen har oplyst, at den samme dag besvarede klagerens mail og oplyste, at sparekassen ikke kunne se, at der skulle være depoter eller konti med midler, som tilhørte klageren. Samtidig oplyste sparekassen klageren om, at han havde mulighed for at klage til sparekassens klageansvarlige.

Den 21. juli 2023 klagede klageren til sparekassens klageansvarlige, der ligeledes afviste, at der i sparekassen skulle være depoter eller konti med midler, der tilhørte klageren.

Sparekassen har oplyst, at det i forbindelse med behandlingen af klagen fremgik, at den pågældende virksomhedsoverdragelse skulle have fundet sted før 2010. Klagerens daværende rådgiver erindrer svagt, at der på et tidspunkt har fundet en virksomhedsoverdragelse sted. Dog har medarbejderen ikke deltaget i møder herom, ligesom han ingen erindring har om et depot, som skulle oprettes i sparekassen.

Sparekassen har endvidere oplyst, at den i forbindelse med behandlingen af klagen har foretaget undersøgelser for at konstatere, om der er depoter eller andre konti i sparekassen med midler, som tilhører klageren. I den forbindelse er der ikke identificeret sådanne konti, ligesom der heller ikke er kendskab til eller dokumentation for, at der er indgået aftale om oprettelse af et depot eller andre produkter.

Parternes påstande

Den 24. august 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Sparekassen Kronjylland skal udbetale provenuet fra salget af virksomheden til ham eller hjælpe ham med at få udbetalt provenuet.  

Sparekassen Kronjylland har nedlagt påstand om afvisning (i henhold til Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2), subsidiært afvisning, idet et eventuelt krav i givet fald skal rettes mod den person, som var debitor på klagerens fordring.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det ikke kan være rigtigt, at han ikke har fået sine penge for salg af firmaet. Det har kostet ham mange penge, at han skulle ud og låne penge til en ny bil og maskiner for at starte et nyt firma.

Han har ikke andet i sagen, end at hans revisor var til stede sammen med hans rådgiver fra sparekassen, der skulle lave papirerne og sørge for at sætte pengene i depot. Han har talt med rådgiveren, der nu arbejder i en anden bank, og han kan godt huske mødet.

Sparekassen Kronjylland har til støtte for den principale afvisningspåstand anført, at det ikke ses dokumenteret, at der skulle være indgået en aftale med sparekassen om oprettelse af et depot, og at sagen bør afvises i henhold til Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Til støtte for den sekundære påstand har sparekassen anført, at uanset om der skulle være indgået en sådan aftale, vil sparekassen ikke ifalde ansvar for depotets eventuelle indhold. Klagers eventuelle krav skal i stedet rettes mod debitor på den pågældende fordring.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke, at sagen skal afvises.

Klageren var privatkunde i Sparekassen Kronjylland, og han ejede ligeledes en virksomhed, der var kunde i Sparekassen Kronjylland.

Klageren har anført, at han på et ikke nærmere oplyst tidspunkt solgte sin virksomhed til sin ekskones søn for 1,3 mio. kr., og at det på et møde med deltagelse af køberen, klagerens revisor og klagerens rådgiver i sparekassen blev aftalt, at rådgiveren i sparekassen skulle sørge for at lægge pengene i depot, og at han skulle sætte dem ind på klagerens konto efter et år.

Sparekassen har oplyst, at det i forbindelse med sparekassens behandling af en henvendelse/klage fra klageren fremgik, at den pågældende virksomhedsoverdragelse skulle have fundet sted før 2010.

Sparekassen har endvidere foretaget undersøgelser for at konstatere, om der er depoter eller andre konti i sparekassen med midler, som tilhører klageren. I den forbindelse er der ikke identificeret sådanne konti, ligesom der heller ikke er kendskab til eller dokumentation for, at der er indgået aftale med klageren om oprettelse af et depot eller andre produkter.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at han har indgået en aftale med sparekassen om, at den skulle oprette en konto/et depot til ham og sørge for indbetaling af provenuet fra salg af hans virksomhed. Det bemærkes, at det heller ikke er godtgjort, at sparekassen har handlet ansvarspådragende.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.