Krav om erstatning for tab på gearet investering begrundet i bl.a. manglende overholdelse af mundtlig stop loss aftale.

Sagsnummer:355/2008
Dato:06-04-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Carsten Holdum, Bent Olufsen, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på gearet investering begrundet i bl.a. manglende overholdelse af mundtlig stop loss aftale.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab på en gearet investering begrundet i bl.a. manglende overholdelse af en mundtlig stop loss aftale.

Sagens omstændigheder.

Den 25. september 2006 blev der afholdt et investeringsmøde mellem klageren og Sydbank. Banken fremlagde et forslag til en investeringspakke, der omfattede investeringer for i alt 1 mio. kr. finansieret ved klagerens indskud af 250.000 kr. og et lån på 750.000 kr. Lånet skulle optages i schweizerfranc (CHF). Investeringsdelen skulle omfatte investeringsbeviser i SydInvest Højrentelande Mix, SydInvest Virksomhedsobligationer, ValueInvest Global og BankInvest Basis Aktier. Forslaget indeholdt følsomhedsberegninger baseret på forskellige udviklinger i valutakursen på CHF og forventninger til afkastet af porteføljen. Vedrørende sikkerhed stillede banken et overdækningskrav på såvel investeringsdelen som finansieringsdelen på i alt 187.408 kr. Stop loss ville indtræffe ved en samlet overdækning på 112.445 kr., svarende til de 187.408 kr. ÷ 40 %. Der ville hvert kvartal blive udarbejdet en afkastopgørelse. Af forslaget fremgår endvidere bl.a.:

"…                 

Investeringsforslaget er baseret på følgende individuelle forudsætning:

Risikoprofilen

Middel risiko

Tidshorisont

2-5 år

Investeringsstrategi

Spekulativ investeringsstrategi med låneoptagelse i DKK og/eller udenlandsk valuta. Investeringsforslaget bygger på Sydbanks anbefalinger for investering og finansiering for lånte midler. Investeringsstrategien er aktiv, og forudsætter at du løbende følger bankens omlægningsforslag for investerings- og finansieringsdelen.

Investerede midler

Frie midler (ikke pensionsmidler)

Forudsætninger risici:

Forslaget til værdipapirporteføljen samt finansieringen heraf bygger på Sydbanks forventninger til udviklingen på de finansielle markeder.

…"

Klageren fulgte investeringsforslaget med en mindre ændring, idet klageren indskød investeringsbeviser i ValueInvest Japan fra et åbent depot, hvorfor nogle af de øvrige papirer blev reduceret. Låneaftalen vedrørende investeringslånet blev underskrevet af klageren den 29. september 2006.

Klageren har anført, at han i forbindelse med etableringen af investeringspakken indgik en mundtlig aftale med bankens rådgivere om, at han skulle kontaktes ved et tab på 50.000 kr. Sydbank har bestridt, at der blev indgået en sådan aftale.

I maj 2008 informerede banken telefonisk klageren om, at der var et tab på 75.000 kr. på engagementet. Klageren har oplyst, at banken rådede ham til at fortsætte lidt endnu med henblik på at få tabet ned på 50.000 kr. Den 6. juni 2008, hvor tabet var uændret ca. 75.000 kr., blev det aftalt, at pakken skulle lukkes, hvis tabet ikke snart var reduceret til 50.000 kr. Banken har anført, klageren i foråret 2008, hvor tabet var 75.000 kr., besluttede at fortsætte, dog mod at pakken blev lukket ned, når/hvis tabet blev reduceret til 50.000 kr., hvilket aldrig skete.

I juli 2008 fik klageren tilsendt en afkastopgørelse pr. den 30. juni 2008, der viste et tab på 123.231,50 kr.

I begyndelsen af september 2008 blev klageren kontaktet af banken, idet der var et tab på engagementet på ca. 175.000 kr.

Der blev afholdt et møde mellem klageren og banken den 12. september 2008, i hvilken forbindelse værdipapirerne blev solgt. Klageren har anført, at banken anbefalede at lukke pakken og at lade CHF-delen stå i 2-3 måneder. Det var bankens opfattelse, at noget af tabet kunne genvindes via valutakursen, som banken påtog sig at holde øje med. Banken har anført, at klageren i forbindelse med nedlukningen af aktivsiden blev anbefalet samtidig at nedlukke CHF-delen, idet dette ville eliminere yderligere risiko. Klageren ønskede imidlertid at afvente en bedre valutakurs. Der var efterfølgende en løbende dialog med klageren om, hvornår han ønskede at nedlukke CHF-delen.

Den 19. september 2008 indgav klageren en klage over Sydbank til Ankenævnet.

Efter et møde afholdt den 28. november 2008 blev CHF-delen lukket. Klagerens endelige tab blev på i alt 203.818,85 kr.

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at Sydbank skal betale erstatning.

Sydbank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han i forbindelse med etableringen af investeringspakken klart tilkendegav, at han højst ville risikere et tab på 50.000 kr. Det blev derfor aftalt, at banken skulle kontakte ham ved et eventuelt tab på dette beløb. Aftalen blev ikke overholdt, idet han først blev kontaktet ved et tab på 75.000 kr. Såvel bankrådgiveren som investeringsrådgiveren har over for ham erkendt, at man herved ikke havde overholdt aftalen.

Det bestrides, at han som anført af banken var villig til at påtage sig en høj risiko, og at hans økonomi kunne klare et stort tab. Banken har ikke involveret ham i forbindelse med sin vurdering.

Banken var indforstået med, at han som privatkunde ikke selv havde forstand på at følge med i pakkens udvikling, hvilket banken derfor skulle gøre for ham. Investeringspakken blev ikke gennemgået grundigt. Dette var heller ikke nødvendigt, fordi han på grund af aftalen om et maksimumtab på 50.000 kr. ikke ville komme i nærheden af stop loss grænsen.

Banken var klar over, at han ikke havde forstand på at gennemgå bankens hjemmeside. Bankens kvartalsvise opgørelser blev kun gennemgået én gang.

Den 6. juni 2008 blev det aftalt, at pakken skulle lukkes, hvis tabet ikke snart nærmere sig de 50.000 kr. Denne aftale blev heller ikke overholdt, ligesom banken ikke overholdt en aftale om, at han skulle kontaktes en gang om måneden. Han blev således ikke kontaktet igen før i september 2008, hvor tabet var steget væsentligt.

På mødet den 28. november 2008 fik han forevist en 12-måneders oversigt over CHF-kursen, som viste, at kursen ville stige. Hvis banken havde forevist oversigten på mødet den 12. september 2008, ville han have lukket CHF-delen pr. denne dato. Som følge af bankens mangelfulde rådgivning på mødet den 12. september 2008 blev han således påført et yderligere tab.

Sydbank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at investeringsforslaget, herunder risikoen herved, blev gennemgået grundigt med klageren på mødet den 25. september 2006, hvor også klagerens risikoprofil blev klarlagt. Investeringsformålet var spekulation, og klageren var villig til at påtage sig en høj risiko. Tidshorisonten blev angivet til ultimo 2011, svarende til en lang investeringshorisont. Klagerens risikoevne blev vurderet, og konklusionen var, at klagerens økonomi kunne klare tab som følge af eventuelle uheldige markedsudviklinger. Klageren var/er således ikke tvunget til at afhænde materielle aktiver for at bære tabet.

Investeringsprofilen blev udarbejdet på baggrund af bankens forudgående kendskab til klagerens økonomiske forhold samt yderligere oplysninger indhentet hos klageren, før investeringen blev foretaget. Banken vurderede, at klagerens risikoevne passede til den pågældende investering, og på mødet tilkendegav man over for klageren, at man vurderede ham som økonomisk stærk. Banken har ikke garanteret klageren, at tabsrisikoen var begrænset til 50.000 kr.

Banken har løbende gennemgået de kvartalsvise opgørelser med klageren, ligesom klageren har fået forevist sine egne muligheder for at følge udviklingen, herunder gennemgang af bankens hjemmeside.

I begyndelsen af 2008 blev det aftalt at kontakte klageren en gang pr. måned. Dette skete bl.a. ved telefoniske henvendelser og ved fremsendelse af kvartalsvise opgørelser, ligesom klageren drøftede investeringspakkens udvikling med banken i forbindelse med sine jævnlige besøg i afdelingen.

Af afkastopgørelsen pr. den 30. juni 2008 fremgik det, at tabet på 75.000 kr. i foråret 2008 ikke var reduceret men tværtimod steget til 123.231,50 kr.

På mødet i september 2008 ønskede klageren ikke at følge bankens anbefaling om at afdække kursrisikoen på CHF-delen. I så fald ville hans samlede tab have udgjort 176.729,79 kr.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at en afgørelse af sagen vil kræve bevisførelse i form af partsforklaring.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

På baggrund af parternes modstridende opfattelser af hændelsesforløbet finder Ankenævnet, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene.

Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.