Indsigelse mod godkendelse af betalingstransaktion.

Sagsnummer:30/2005
Dato:18-08-2005
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Anne Dehn Jeppesen, Ole Simonsen, Astrid Thomas, Poul Erik Tobiasen.
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Indsigelse mod godkendelse af betalingstransaktion.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.Denne klage vedrører en betalingstransaktion på 1.000 kr. hævet på klagerens konto, hvor klageren gør gældende, at hun ikke har foretaget pågældende køb.

Sagens omstændigheder.

Den 9. november 2004 blev der hævet 1.000 kr. på klagerens konto hos indklagede. Hævningen vedrørte en pinkodebaseret dankorttransaktion foretaget den 8. november 2004 hos en købmand.

Klageren har anført, at hun den pågældende dag kl. 13.15 handlede ved lotto/bag­­er­skranken hos købmanden, og hun mener at have købt en lotto for 100 kr. Hun købte ikke andre ting i forretningen denne dag.

Ved skrivelse af 1. december 2004 meddelte indklagede klageren, at det omstridte beløb ikke ville blive godtgjort, da klageren selv havde godkendt beløbet, hvorfor forholdet var en sag mellem klageren og købmanden. Ved skrivelse af 2. december 2004 meddelte klageren, at købmanden havde oplyst, at lottokioskens dankortterminal delvist hang sammen med kasserne, hvorfor der måtte være opstået en elektronisk fejl på det tidspunkt, hvor hun brugte sit kort.

Der er under sagen fremlagt kopi af en bon vedrørende et samlet køb den 8. november 2004 på 159,94 kr., der er betalt ved en dankorttransaktion på 1.000 kr.; bonen er påført transaktionsidentifikationsoplysninger svarende til klagerens dankort. Tran­s­aktionen angiver at være påbegyndt kl. 13.14.56 og afsluttet 13.15.42.

Den 14. december 2004 indgav klageren politianmeldelse. Politimesteren meddelte den 16. samme måned, at politiet bl.a. af ressourcemæssige årsager ikke foretog sig videre i sagen.

Indklagede har oplyst, at PBS har meddelt, at den pågældende betalingstransaktion blev foretaget den 8. november 2004 kl. 13.32.05. At de to tidspunkter ikke stemmer overens med tidsangivelsen på bonen, kan skyldes, at dankortterminalens ur ikke var korrekt indstillet.

Parternes påstande.

Klageren har den 31. januar 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre hævningen på 1.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun den pågældende dag anvendte sit dankort til køb af en lotto ved lotto/bagerskranken. Hun købte helt bestemt ikke andre ting i forretningen den dag. Blandt de købte varer på den fremlagte bon er der bl.a. køb af kattemad. Men hun har aldrig købt kattemad, så købet er foretaget af en anden kunde.

Hun har flere gange henvendt sig til købmanden, som ikke vil vedgå, at der er foregået noget forkert.

Indklagede har anført, at man ikke har mulighed for at undersøge, hvad der er sket i kassen hos den pågældende købmand. En forklaring kan være, at klageren har kørt sit dankort gennem terminalen, mens den foregående kunde var ved at blive ekspederet, således at klageren kan have betalt for denne kundes varer. Købet på 1.000 kr. er fremgået af terminalens display, men om klageren eller den forrige kunde har trykket godkendt, kan man ikke udtale sig om.

Klageren hæfter for transaktionen, da hun har godkendt denne, hvorved bemærkes, at der ikke er godkendt en transaktion på 100 kr. vedrørende det nævnte køb af lottokuponer. Transaktionen er korrekt registreret og bogført, og der foreligger ikke fejlregistrering.

Indklagede har ikke mulighed for at give nærmere oplysninger om, hvorledes købmandens dankortterminaler er tilsluttet.

Det ligger uden for indklagedes ansvarsområde, hvorledes terminalerne hos købmanden er tilsluttet og installeret af TDC, herunder om installationen måtte være fejlbehæftet.

PBS har oplyst, at en forretning, der har flere terminaler, kan køre transaktionerne over samme telefonlinje. Data kan kun komme frem og tilbage til PBS, men ikke fra den ene terminal til den anden.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må lægges til grund, at klageren har godkendt betalingen på 1.000 kr. den 8. november 2004 hos den pågældende købmand. Ankenævnet finder ikke godtgjort omstændigheder, der kan føre til, at klageren ikke hæfter for betalingen.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.