Indsigelse mod krav om betaling for reparation af leaset bil. Spørgsmål om reparation var omfattet af fabriksgaranti.

Sagsnummer:472/2019
Dato:26-06-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Anita Nedergaard, George Wenning, Ida Marie Moesby, Finn Borgquist.
Klageemne: -
Ledetekst:Indsigelse mod krav om betaling for reparation af leaset bil. Spørgsmål om reparation var omfattet af fabriksgaranti.
Indklagede:Jyske Finans
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod krav om betaling for reparation af leaset bil.

Sagens omstændigheder

Den 25. august 2016 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Peugeot med Peugeot Finans v/Jyske Finans (finansieringsselskabet). Leasingperioden var tre år med udløb den 31. august 2019. Bilen blev leveret af et bilfirma (leverandøren).

Klageren har anført, at hans ægtefælle den 24. august 2019 oplyste ham om, at bilen ikke kølede som den plejede.

Den 26. august 2019 afleverede klageren bilen og deltog samtidig i en gennemgang af bilen. I forbindelse med gennemgangen blev der udarbejdet en tilstandsrapport. I tilstandsrapporten var under mekanisk test anført, at ”aircondition virker ikke”.  I en kreditnota af 28. august 2019 blev klageren faktureret 950 kr. for ”Indlevering af bil med mekanisk fejl”.

Af leasingaftalen af 25. august 2016 fremgik blandt andet:

Ӥ 7 - Leasinggivers ansvar

… 2. … Leasinggiver transporterer herved som køber og ejer af bilen sine rettigheder over for leverandøren vedrørende sådanne krav til leasingtager, således at leasingtager tillige kan gøre de nævnte mangels- og forsinkelseskrav gældende mod leverandøren.

3. Leasingtager er dog i forhold til leasinggiver forpligtet til at gøre et eventuelt mangels- eller forsinkelseskrav gældende direkte mod leverandøren af leasingbilen forinden der rejses krav over for leasinggiver, og leasinggivers hæftelse, jf. nr. 2 over for leasingtager er betinget af, at leasingtager sandsynliggør, at leverandøren ikke overholder sine forpligtelser.

Leasingtager skal i ovennævnte forbindelse underrette leasinggiver om alle forhold af betydning for gennemførelse af et eventuelt krav, og i enhver henseende følge leasinggivers anvisninger samt efter anmodning straks eller senere overlade det til leasinggiver på leasingtagers vegne at søge et eventuelt krav gennemført. …

7. Opnår leasingtager erstatning eller forholdsmæssigt afslag, tilfalder sådanne beløb fra leverandøren leasinggiver, men således at den fremtidige ydelse omberegnes i forhold til det beløb, leasinggiver faktisk modtager fra leverandøren, hvorved leasingtageren godskrives erstatningen. …

§ 9 - Vedligeholdelse

Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen, jf. bilag 1. Leasingtager skal herudover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad er følger af almindeligt slid og ælde. …

Hvis fabriksgarantien på bilen er udløbet i leasingaftalens løbetid, vil nødvendige reparationer, der ellers ville være dækket af fabriksgarantien, blive udført for leasinggivers regning, således at konsekvenserne for leasingtager af fabriksgarantiens udløb afhjælpes.

§ 10 – Risiko

Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder tyveri) fra leveringstidspunktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver.

Hvis leasingbilen ødelægges, forringes, beskadiges eller bortkommer – uanset hvilken årsag – skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom.

Hvis leasingbilen kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne, i det omfang reparationen ikke er omfattet af service- og vedligeholdelsesaftalen. …

§ 15 - Tilbagelevering

… Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en af leasinggiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. …

Leasingbilen skal ved tilbageleveringen være i en stand, der minimum svarer til, hvad der er beskrevet i vedhæftede bilag 2.

Efter gennemgang af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager, såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, som leasingtager hæfter for.

Leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader. …”

Bilag 1 til aftalen (Service- og vedligeholdelsesaftale) indeholdt blandt andet følgende:

”… Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter

Almindelig service og mekanisk vedligeholdelse af bilen i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra fabrikken, samt nødvendig reparation til opfyldning af bilens primære drifts og trafiksikkerhed … … Service- og vedligeholdelsesaftale omfatter IKKE følgende dele/områder: …

Komfortudstyr, f.eks. sædevarme, fjernbetjent centrallås, digitalur m.v. …”

Bilag 2 til aftalen indeholdt blandt andet følgende:

”… Ud over hvad der følger af den integrerede service- og vedligeholdelsesaftale skal leasingtager vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

Inden tilbagelevering er det et krav at den leasede bil gennemgår en check-in kontrol hos FDM test og bilsyn, hvor der vil blive udarbejdet en afleveringsrapport. FDM’s afleveringsrapport danner grundlag for endelig opgørelse af aftalen. Hvis der i rapporten konstateres beskadigelser ud over almindeligt slid og ælde, vil dette blive udfaktureret til leasingtager.

Nedennævnte punkter accepteres som almindeligt slid og ælde: …

Interiør:

Pletter og snavs, der kan renses.

Andre pletter samt huller og beskadigelser i øvrigt skal udbedres for leasingtagers regning. …”

Af Peugeots garantiprogram fremgår blandt andet:

”… 2-ÅRIG FABRIKSGARANTI

Automobiles Peugeot yder garanti på den nye bil mod alle fabrikationsfejl i en 2-årig periode og uden kilometerbegrænsning, regnet fra datoen, hvor den nye bil leveres til kunden …

DEN 2-ÅRIGE FABRIKSGARANTI OMFATTER:

Med undtagelse af nedennævnte forbehold dækker den 2-årige fabriksgaranti gratis reparation eller udskiftning af dele, som Peugeot eller dennes repræsentant anerkender som defekte, samt arbejdsløn for reparation af bilen….

Kunden skal opfylde følgende betingelser for at garantien kan gøres gældende:

• Kunden skal kunne fremvise et ajourført Garanti- og eftersynshæfte, hvor garantibeviset er korrekt udfyldt af den sælgende forhandler.

• Alle eftersyn skal være udført i henhold til forskrifterne i henholdsvis Garanti- og eftersynshæftet (som indeholder den personlige eftersynsplan) for bilen og kunden skal kunne dokumentere dette (servicefolder, faktura, osv.).

• En opstået fejl skal anmeldes til et autoriseret Peugeot-værksted med henblik på udbedring, straks den opdages, dog inden for normal åbningstid. Denne forholdsregel har til formål at sikre din og dine passagerers sikkerhed, samt at forhindre at den konstaterede fejl forværres, hvilket vil medføre mere omfattende reparationer end de oprindeligt krævede. Derfor dækker garantien ikke fejl og følgeskader heraf, hvis kunden har undladt at reagere, straks han/hun opdagede fejlen.

• Kunden skal endvidere følge enhver opfordring fra sit autoriserede Peugeot-værksted til straks at få udført en reparation af sin bil.

Ved manglende overholdelse af disse regler holdes kunden selv ansvarlig for alle fremtidige direkte eller indirekte følgeskader på bilen. …”

Parternes påstande

Den 16. december 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Finans skal betale 950 kr.

Jyske Finans har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at der ikke var problemer med bilens aircondition før den 24. august 2019. Der var ikke andet ved bilen, der indikerede at bilens aircondition var defekt. Han havde tid til at aflevere bilen mandag den 26. august om morgenen og havde derfor ikke mulighed for at køre bilen på værksted inden aflevering. Det er ikke rimeligt, at han skal betale det opkrævede beløb. Der er ikke tale om, at han havde kørt i bilen i længere tid, mens den var defekt.

Han har fået skiftende svar fra finansieringsselskabet på, hvorfor han skal betale beløbet på 950 kr. Den 9. september 2019 meddelte finansieringsselskabets tekniske afdeling, at han skulle betale, da et fragtfirma skulle flytte bilen på værksted, så fejl kunne blive løst, inden bilen kunne sælges. Den 10. oktober 2019 meddelte finansieringsselskabets driftssupport, at beløbet dækkede finansieringsselskabets tab som følge af, at bilen blev leveret med en mekanisk fejl og manglende overholdelse af serviceforpligtelser. Den 16. oktober 2019 meddelte finansieringsselskabets driftssupport, at finansieringsselskabet ikke var forpligtet at udbedre eventuelle skader, og at bilen kunne sælges med skader, hvorved finansieringsselskabet ville få et tab. Finansieringsselskabet har i klagesagen anført, at beløbet dækker selve reparationen af bilens aircondition.

En defekt, der er opstået, uden at der er indtruffet en skade, vil være dækket af bilens fabriksgaranti. Leverandøren skriver således om deres garanti, at leverandøren ”påtager sig i garantiperioden ansvaret for fejl, der er opstået ved bilen med de forbehold og betingelser, som følger af garantihæftet (garantien omfatter gratis reparation eller udskiftning af den defekte del på bilen)”. Leverandøren har et toårigt garanti program, men selvom bilen var tre år, er det stadig leasinggiver og ikke leasingtager, der skal betale for defekten, jf. § 9 i leasingaftalen.

Jyske Finans har anført, at det kan lægges til grund som ubestridt, at bilens aircondition var uvirksom på tilbageleveringstidspunktet. Klageren deltog ved gennemgang af bilen i forbindelse med aflevering, hvor det blev konstateret, at bilens aircondition ikke virkede, hvilket også blev bekræftet af klageren i hans beskrivelse af, at der ikke havde været problemer med bilens aircondition før den 24. august 2019.

Risikoen for bilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse påhvilede klageren fra bilens leveringstidspunkt til tilbageleveringstidspunkt, og klageren var forpligtet til for egen regning at lade reparation udføre, i det omfang reparation ikke var omfattet af service- og vedligeholdelsesaftalen. Reparation af bilens aircondition var ikke omfattet af service- og vedligeholdelsesaftalen, der ikke omfatter komfortudstyr. Der er ikke tale om almindelig slid og ælde.

Klageren har anført, at han ikke havde mulighed for at få bilen repareret inden aflevering. Så længe bilen var klagerens risiko, var klageren nærmest til at lade reparation udføre, og hvis en sådan reparation ikke kunne nås inden tilbagelevering, skulle klageren betale finansieringsselskabet det beløb, som reparationen ville koste. Hvis klageren havde fået reparationen udført, ville denne som minimum have kostet klageren et tilsvarende beløb.

Der er ikke tale om en mangel omfattet af leverandørens garanti. Dette spørgsmål er imidlertid uden relevans, allerede fordi klageren ikke har fulgt forskrifterne i leasingaftalens § 7, hvorefter det påhviler leasingtager at reklamere over for leverandøren og underrette leasinggiver forud for en vurdering af, om et krav kan være dækket af bilens fabriksgaranti. Leasingtager har efter § 7 pligt til at gøre et eventuelt mangelskrav gældende direkte mod leverandøren. Hvis en mangel er omfattet af garantien, skal leasingtager fortrinsvis søge sig fyldestgjort over for leverandøren. Hvis dette ikke er muligt, og leasingtager kan sandsynliggøre dette, og leverandøren ikke overholder sine forpligtelser, kan leasingtager søge sig fyldestgjort over for leasinggiver. Jyske Finans skal ikke tåle, at klageren tilbageleverede bilen med mangler, som var klagerens risiko, jf. leasingaftalens § 10, og som klageren havde en positiv, kontraktuel forpligtelse til at søge afklaret som en mangelsag potentielt omfattet af garantien, såfremt klageren var af den opfattelse, at der var tale om en sådan mangel.

Klageren skulle således have reklameret over for leverandøren og samtidig have underrettet finansieringsselskabet, hvis han mente, at der var tale om en mangel omfattet af bilens fabriksgaranti. Klageren havde hverken reklameret over for leverandøren eller underrettet finansieringsselskabet i overensstemmelse med aftalen. Allerede derfor kan et krav ikke søges gennemført som et mangelskrav omfattet af fabriksgarantien.

Det fakturerede beløb dækker finansieringsselskabets tab ved det uvirksomme airconditionssystem. Der er således ikke tale om et gebyr. Det følger af leasingaftalens § 15, at finansieringsselskabet ikke er forpligtet til at lade reparation udføre inden videresalg, men kan vælge at videresælge bilen med skader. Beløbet modsvarer den gennemsnitlige markedspris for en mindre reparation af en bils aircondition og er derfor det beløb, en professionel køber vil kræve bilens pris reduceret med.

Ankenævnets bemærkninger

Den 25. august 2016 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Peugeot med Peugeot Finans v/Jyske Finans (finansieringsselskabet) for en treårig periode.

Det lægges til grund som ubestridt, at bilens aircondition ikke virkede, da klageren afleverede bilen ved leasingperiodens ophør den 26. august 2019. Klageren har anført, at airconditionsystemet havde virket frem til den 24. august 2019.

Det følger af leasingaftalens § 9, at hvis fabriksgarantien på bilen er udløbet i leasingaftalens løbetid, vil nødvendige reparationer, der ellers ville være dækket af fabriksgarantien, blive udført for finansieringsselskabets regning. Ankenævnet lægger efter de oplysninger, der er fremkommet for Nævnet, til grund, at fejlen på airconditionsystemet havde været omfattet af fabriksgarantien, således at klageren ikke hæfter for udbedring heraf.

Bestemmelserne i leasingaftalens § 7, stk. 2 og 3, hvorefter finansieringsselskabet har transporteret sine rettigheder mod leverandøren til klageren, og hvorefter klageren, forinden han rejser et eventuelt mangelskrav over for finansieringsselskabet, er forpligtet til at gøre kravet gældende direkte mod leverandøren, finder efter Ankenævnets opfattelse ikke anvendelse i sagen, da den 2-årige garanti var udløbet.

Ankenævnet finder herefter, at Jyske Finans skal betale 950 kr. til klageren med tillæg af sædvanlig procesrente fra indgivelse af klagen den 16. december 2019 til betaling sker.

Ankenævnets afgørelse

Jyske Finans skal inden 30 dage betale 950 kr. til klageren med tillæg af sædvanlig procesrente fra indgivelse af klagen den 16. december 2019 til betaling sker.

Klageren får klagegebyret tilbage