Klage over investering af kapitalpensionsmidler i værdipapirer.

Sagsnummer:350/2008
Dato:24-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Troels Hauer Holmberg, Ole Jørgensen, Karin Ladegaard, Karin Sønderbæk
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Klage over investering af kapitalpensionsmidler i værdipapirer.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagernes investeringsaftaler med Arbejders Landsbank om klagernes kapitalpensioner.

Sagens omstændigheder.

Klagerne under denne sag er ægtefællerne M og H, der er født i 1940, henholdsvis 1945. Begge klagere har hos Arbejdernes Landsbank en kapitalpensionsordning med tilknyttede depoter.

M købte i november 2001 for 54.899 kr. investeringsbeviser i BankInvest I Pension Alternativ Energi, som blev indlagt i klagerens depot -898 omfattet af kapitalpensions-ordningen.

M har anført, at købet af investeringsbeviserne skete på bankens anbefaling. Arbejdernes Landsbank har anført, at det ikke længere erindres, hvem der tog initiativ til investeringen, men at man på købstidspunktet havde en generel købsanbefaling af papirerne.

I 2005 blev den pågældende afdeling af BankInvest fusioneret med BankInvest Teknologi.

Den 11. januar 2007 indgik klagerne hver en investeringsprofilaftale med Arbejdernes Landsbank. På baggrund af en række spørgsmål om M’s finansielle situation og kendskab til finansielle produkter blev M’s risikovillighed fastlagt til "mellem risiko", idet M’s investeringshorisont blev fastlagt til tre år. M indgik samtidig en investeringsaftale med banken om investering i værdipapirer i tilknytning til kapitalpensionen. Af aftalen fremgår, at:

"Aftalen forpligter banken til at investere din opsparing i overensstemmelse med investeringssammensætningen. Midlerne investeres i henhold til den procentvise formuedeling, der fremgår under punktet investeringssammensætningen. …

Aftalen berettiger dig til at søge vejledning og rådgivning i banken.

Banken rådgiver dig om investering i:

Aktier – danske og udenlandske

Obligationer – danske og udenlandske

Investeringsforeningsbeviser

Alternative investeringer, såsom strukturerede obligationer og
hedgefonde

Investeringsprofilaftale

Bankens rådgivning sker i overensstemmelse med din investeringsprofilaftale, hvoraf din risikovillighed fremgår.

(1-3 = lav risiko, 4-7 = mellem risiko, 8-10 = høj risiko)

Risikovillighed: 4.

Formålet med denne investering er: Kapitalpension, med en tidshorisont på 3 år.

Særlige aftaler

[M] ønsker at bibeholde …. 263 stk. Bankinvest Pension Teknologi Fondskode … .

Investeringsstrategi

På baggrund af modtagne oplysninger, herunder gældende Investeringsprofilaftale, er der udarbejdet en investeringssammensætning.


Andel i %

Min. %

Max %

Indeksobligationer

30,00

25,00

35,00

- 2,50% Krf Danmark 35 S Is 2026
HedgefondeII

10,00

5,00

15,00

- Bi Pension Hedge Stabil
Value aktier

20,00

15,00

25,00

- Sparinv Value Midl Midl-U/Udbytte
2006
Virksomhedsobligationer

40,00

35,00

45,00"

- Bivirksomhedhobl MidlU/Udbytte
2006
Den 12. januar 2007 gennemførte Arbejdernes Landsbank M’s køb af

Investeret beløb:

Papirnavn

Investeret beløb

Krf Danmark 35 S Is 2026

28.246,22 kr.

Bi Pension Hedge Stabil

9.356,90 kr.

Sparinvest Value Aktier

18.620,90 kr.

Bankinvest Virksomhedsobligationer

37.433,45 kr.

H underskrev ligeledes 11. januar 2007 en investeringsprofilaftale, hvor H’s risikovillighed blev fastlagt til "mellem risiko". H’s investeringshorisont var 8 år. Det fremgår, at H’s risikotest viste et risikotal på 4, men at H ønskede en højere risiko, hvorfor risikotallet 5 var blevet valgt. H underskrev samme dag en investeringsaftale. Af aftalen, der er af tilsvarende indhold som M’s aftale, fremgår, at investeringssammensætningen var således:


Andel i %

Min. %

Max %

"Hedgefonde II

10,00

5,00

15,00

- Bi Pension Hedge Stabil
Globale aktier

40,00

35,00

45,00

- Bankinvest Iv Basis
Tyske aktier

10,00

5,00

15,00

- Bankinvest Ii Tyske Aktier (Abiu)
Value aktier

10,00

5,00

15,00

- Sparinv Value Midl Midl-U/Udbytte
2006
Virksomhedsobligationer

30,00

25,00

35,00

- Bivirksomhobl Midl U/Udbytte 2006"
Den 12. januar 2007 gennemførte Arbejdernes Landsbank H’s køb af

Papirnavn

Investeret beløb

Bi Pension Hedge Stabil

45.186,07 kr.

Bankinvest Iv Basis

182.672,82 kr.

Bankinvest Ii Tyske Aktier

45.877,42 kr.

Sparinvest Value Aktier

45.602,27 kr.

Bankinvest Virksomhedsobligationer

134.397,66 kr.

I januar 2008 opsagde klagerne investeringsaftalerne.

Den 16. juli 2008 solgte M investeringsbeviserne i Bankinvest PensionTeknologi med et provenu på 24.266,68 kr. Klagerne solgte samtidig de værdipapirer, der i januar 2007 var købt til hvert af deres kapitalpensionsdepoter.

Klagerne har opgjort deres tab vedrørende investeringerne omfattet af investeringsaftalerne med banken til 71.590,88 kr. for H’s vedkommende og 8.622,48 kr. for M’s vedkommende.

Ved brev af 13. august 2008 rettede klagerne henvendelse til Arbejdernes Landsbank. Klagerne anførte, at de anså bankens rådgivning for himmelråbende dårlig.

Ved brev af 8. september 2008 besvarede banken klagen, som blev afvist.

Under sagens forberedelse har banken fremlagt beskrivelser af de investeringsforeningsafdelingers investeringsområde, hvori klagernes midler er placeret. Banken har endvidere redegjort for bankens generelle investeringsanbefalinger baseret på klagerens risikoprofiler samt for klagernes omkostninger ved købet af investeringsbeviserne; omkostningerne har udgjort i alt 3.874,85 kr. med tillæg af 5.574 kr. i for­midlingsprovision.

Parternes påstande.

Klagerne har den 16. september 2008 indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår klagernes påstand således, at klagerne ønsker Arbejdernes Landsbank pålagt at betale erstatning.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at banken har ydet fejlagtig rådgivning og bør betale erstatning.

Deres påstand vedrører forskellen mellem købs- og salgspriserne for de omhandlede papirer.

Arbejdernes Landsbank har anført, at for så vidt angår M’s investeringsbeviser erhvervet i 2001 har banken hverken i forbindelse med købet eller senere tilsikret M et bestemt eller positivt afkast, uanset om man har anbefalet købet af beviserne.

For så vidt angår investeringsaftalerne indgået i 2007 med begge klagere, er bankens forslag til investeringens sammensætning sket på baggrund af klagernes investeringsprofil.

Banken har opfyldt sine forpligtelser i henhold aftalerne, som klagerne selv har valgt at indgå. Bankens forpligtelse bestod i at sørge for, at klagernes depoter havde den aftalte sammensætning.

Investeringsaftalerne er ikke en aftale om formuepleje eller overvågning af papirerne. Det var derfor klagernes eget ansvar at følge udviklingen og eventuelt reagere på kursændringer.

Klagerne blev rådgivet om risikoen ved at investere, ligesom det ved indgåelsen af aftalerne blev sikret, at klagerne kendte til fordele og ulemper ved de enkelte papirkategorier, som indgik i bankens forslag. Klagerne havde tidligere selv investeret og kendte således til, at markedet kan gå op og ned.

Klagernes tabsopgørelse bestrides.

Banken har ikke tilsikret klagerne et bestemt eller positivt afkast. Den omstændighed, at udviklingen i kurserne i den periode, hvor klagerne havde aftale med banken, var negativ, er ikke bankens ansvar.

Tidshorisonten for klagernes investeringsaftaler var henholdsvis tre år og otte år, men klagerne valgte allerede efter et år at opsige aftalerne.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Karin Sønderbæk og Ole Jørgensen – udtaler:

På grundlag af klagernes besvarelse af en række spørgsmål om deres finansielle situation og kendskab til finansielle produkter m.v. blev klagernes respektive investeringsprofil i januar 2007 fastlagt med hensyn til investeringshorisont og risikovillighed. M’s risikovillighed blev fastlagt til mellem risiko med en investeringshorisont på tre år og H’s risikovillighed til mellem risiko og en investeringshorisont på 8 år.

Klagerne indgik herefter aftale med Arbejdernes Landsbank om investering af deres kapitalpensionsmidler, hvorefter banken forpligtede sig til at investere klagernes opsparing i overensstemmelse med den i aftalen fastlagte investeringssammensætning. Vi finder ikke, at Arbejdernes Landsbank har handlet i strid med parternes aftale om investering af klagernes midler.

Vi stemmer derfor for, at klagen ikke tages til følge.

To medlemmer – Karin Ladegaard og Troels Hauer Holmberg – udtaler:

Vi finder, at spørgsmålet om et muligt erstatningsansvar i forbindelse med M’s køb af investeringsbeviser i BankInvest I Pension Alternativ Energi for 54.899 kr. i november 2001 er uegnet til nævnsbehandling, da spørgsmålet ikke vil kunne afgøres uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, dvs.domstolsbehandling.

Vi finder, at investeringsanbefalingen til M den 11. januar 2007 var forbundet med for stor risiko set i forhold til den risikovillighed, som M havde tilkendegivet overfor banken. Vi finder derfor, at banken er erstatningsansvarlig og skal tilbagebetale M en eventuel betaling for den ydede rådgivning – herunder den formidlingsprovision banken har modtaget.

Vi finder endvidere, at investeringsanbefalingen til H den 11. januar 2007 var forbundet med for stor risiko set i forhold til den risikovillighed, som H havde tilkendegivet overfor banken. Vi finder derfor, at banken er erstatningsansvarlig og skal tilbagebetale H en eventuel betaling for den ydede rådgivning – herunder den formidlingsprovision banken har modtaget.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.