Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger foretaget på natklub i Riga. Spørgsmål om passivitet

Sagsnummer:2/2011
Dato:15-05-2012
Ankenævn:Eva Hammerum, Hans Daugaard, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Passivitet - hæftelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger foretaget på natklub i Riga. Spørgsmål om passivitet
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om erstatning som følge af misbrug af hans MasterCard og Visa/Dankort under et besøg i Letland. Desuden vedrører sagen, om klageren på grund af passivitet har fortabt sin ret til at forfølge kravet over for Nordea Bank Danmark.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Bank Danmark, hvor han har et Visa/Dankort (-738) og to MasterCards (-813 og -620).

I december 2007 var klageren og hans lettiske samlever på en privat rejse i Letland.

Den 30. december 2007 i tidsrummet kl. 22 - 23 tog klageren efter et restaurantbesøg alene på en natklub, "Mary", i Riga.

Klageren har oplyst, at han satte sig ved et bord og bestilte en "whisky og cola". Andre personer sluttede sig til hans selskab. Han købte drinks til disse personer. Betalingen for drikkevarerne foregik ved, at tjeneren fik et hævekort som tjeneren gik op med i baren og kom retur med en kvittering til underskrift. Han anvendte sine to MasterCards (-813 og -620) et par gange. Da han kom tilbage til sit hotel, opdagede han, at det ene MasterCard og kvitteringer fra natklubben var væk.

Den 31. december 2007 ca. kl. 01.21 (lokal tid) spærrede klageren det bortkomne MasterCard (-813). Herefter spærrede han sit andet MasterCard (-620) og sit Visa/Dankort (-738) ca. kl. 01.35 (lokal tid).

Klageren har oplyst, at han modtog en kvittering den 31. december 2007 kl. 00.35 fra PBS (nu Nets) vedrørende spærring af hans Visa/Dankort (-738). Han modtog ingen kvittering for spærringen af sine MasterCards (-813, -620). Ifølge kvitteringen blev spærringen foretaget kl. 00.35. Banken har oplyst, at tidsangivelsen er dansk tid.

Af en transaktionsliste fra 30. og 31. december 2007 fremgår følgende hævninger på klagerens MasterCards (-813, -620) og Visa/Dankort (-738), hvor kortenes chip blev læst i alle transaktioner:Dato

Tidspunkt (lokal tid)

Beløb (LVL)

Kort

Forretning

Aut. Kode

30.12.2007

22.27.37

103,50

3813

Bars "Mary"

Gennemført

30.12.2007

22.47.52

100,00

4738

Bars "Mary"

Gennemført

30.12.2007

22.56.17

70,00

5620

Bars "Mary"

Gennemført

30.12.2007

23.31.12

2.300,00

4738

Bars "Mary"

Afvist - limit

30.12.2007

23.32.17

1.150,00

4738

Bars "Mary"

Gennemført

30.12.2007

23.57.08

100,00

3813

Bars "Mary"

Gennemført

31.12.2007

00.25.50

2.300,00

3813

Bars "Mary"

GennemførtDa klageren kom til Danmark den 2. januar 2008, opdagede han via sin netbank, at der var foretaget hævninger på hans MasterCard og Visa/Dankort som han ikke kunne vedkende sig.

Klageren rejste herefter indsigelse mod følgende betalingstransaktioner:

Visa/Dankort (-738) 30. december 2007 kl. 22.47.52 på 100 LVL (lettiske Lats) og kl. 23.32.17 på 1.150 LVL samt MasterCard (-813) 31. december 2007 kl. 00.25.50 på 2.300 LVL. (ca. DKK 38.320,79)

Der er fremlagt to MasterCard kvitteringer fra natklubben "Mary" med underskrift, der fremstår som klagerens. En kvittering fra d. 30. december 2007 kl. 22:24:14 på LVL 103,50 og en kvittering fra d. 31. december 2007 kl. 00:25:22 på LVL 2300.

Ved brev af 28. januar 2008 bad banken klageren redegøre for hændelsesforløbet.

Den 4. februar 2008 besvarede klageren bankens brev som følger:

"…

Jeg var på baren ca. 45 min. Da jeg kom tilbage på hotellet, opdagede jeg, at mit ene Mastercard samt kvitteringer fra omhandlende klub var borte.

Efter samråd fra min samleverske, som fortalte, at det var en udpræget ting, at man i Riga putter "Ting" i folks drinks, og derefter misbruger folks creditcards, besluttede jeg at spærre mit bortkommende kort, hvilket jeg gør. Derefter, efter råd fra min samleverske, som er Lettisk statsborger, spærrede jeg også mine 2 andre hævekort, for en sikkerheds [] skyld.

Da jeg kommer hjem d. 020108 kunne jeg på netbank se, at der var hævet beløb, som jeg ikke havde kendskab til, på mine kort.

Herefter ringer jeg til min Kastrup afd. Og laver indsigelse.

Der er ikke indgivet politianm[eldelse] i Letland, da jeg først efter min hjemkomst kunne konstatere misbruget.

Jeg var alene på klubben, bortset fra lokale.

Såfremt De ønsker politianm[eldelse], er jeg villig til, at indgive en sådan.

…"

Den 8. februar 2008 underskrev klageren en erklæring fra banken om "Hændelsesforløb vedrørende ikke vedkendelse" for så vidt angår MasterCard (-813). Af erklæringen fremgår:

"…

Hvordan og hvornår opdagede du, at dit kort er brugt uden din accept?

Jeg opdager, at mine kort er misbrugt, da jeg har mistet det ene kort og jeg får en opgørelse fra Nordea. Det omhandlende kort er forsvundet under mit besøg på "Mary".

Har kortet været mistet? Hvis ja – oplys hvornår, hvor og hvordan

Opdagede at kortet var væk, da jeg returnerede til hotellet.

Hvor og hvordan var kort og pinkode opbevaret, da transaktionen blev foretaget?

Ane[r] ikke, men kort og pinkode blev på intet tidspunkt opbevaret sammen.

Er der evt. andre, der kan have haft adgang til kort og pinkode?

Kortet, personalet på "Mary"

Er pinkoden evt. blevet afluret?

?

Hvor, hvornår og hvordan brugte du kortet sidste gang, inden det blev brugt uden din accept? …

?

…"

Den 25. februar 2008 underskrev klageren en erklæring til PBS vedrørende en betalingstransaktion på LVL 2300,00 på hans Mastercard (-813) hvoraf fremgår:

"…

Jeg er ikke sikker på at jeg hvad mit kort er forsvundet da der [er] sket en hævning på 2300 [LVL], yder[]mere kan jeg oplyse at jeg har ringet omkring kl. 00,30 d 31/12-07 og spær[r]et mit kort da det var væk. Dette gjorde jeg fra mit hotelværelse og har fået oplyst at denne hævning er foretaget ca. kl. 00,25 31/12-07

…"

Af erklæring af 17. marts 2008 fra natklubben "Mary" fremgår:

"…

On 31[] December the client bought in … "MARY" some coc[k]tails (103.50 LVL) and champagne bottle (Martini Asti 5L – 2300 LVL) for girls, and also he asked … (100 LVL).

…"

Den 4. april 2008 sendte PBS et brev til banken vedrørende betalingstransaktionen på 2300,00 LVL (DKK 24.772,72), hvoraf fremgår:

"…

Kortindløser har fremsendt nota samt forklaring fra forretningen vedrørende ovenstående transaktion. Kopi af notaerne er vedlagt dette brev til orientering.

Kortets magnetstribe er læst, notaerne er underskrevet og beløbene er korrekte, derfor har vi ikke flere regresmuligheder overfor vore nationale/internationale samarbejdspartnere, …

Vi betragter hermed sagen som afsluttet, for så vidt angår ovennævnte transaktioner.

…"

Den 14. april 2008 afviste banken via brev klagerens indsigelser vedrørende Visa/Dankort (-738) og MasterCard (-813). Af brevet fremgår:

"…

Sagerne er nu færdigbehandlet, vedlagt er dokumentationen, som vi har modtaget fra udlandet. Vi har sammenlignet din forklaring med forløbet i transaktionssystemet, og vi har sammenlignet underskrifterne.

Der er ikke nogen forhold, der indikerer, at der er tale om trediemandsmisbrug, og sagerne afvises på følgende grundlag:

Du har været på natklub. Du oplyser endvidere at andre sluttede sig til dit selskab og at du købte drinks til disse personer. Betalingen foregik ved at tjeneren fik et betalingskort, og bagefter kom han retur med kortet og kvittering til underskrift. Ifølge dig pågik dette nogle gange med flere forskellige kort. Du oplyser at du brugte to Mastercard og et VisaDankort på stedet.

VisaDankortet har været i din besiddelse, og vi formoder, at du selv har givet dit VisaDankort ud til betaling. Vi finder det ikke sandsynligt at eventuel tredjemand, har taget dit VisaDankort, benyttet det 2 gange i tidsrummet kl. 22:47 til 23:32, for herefter at lægge det tilbage i din besiddelse.

Vi har fået oplyst at dit Mastercard er brugt til betaling af coc[k]tails, champagne samt massage. Dine 2 Mastercard er brugt i tidsrummet kl. 21.27 til kl. 23.25.

[A]lle transaktioner er chiplæst og de fysiske kort har dermed været til stede ved alle transaktioner. Transaktionerne er verificeret med underskrift, og det er vores vurdering at notaerne er underskrevet af dig. Der kan være stor forskel på en underskrift skrevet på en blanket, diverse notaer, og en nota underskrevet på en natklub. Der vil altid forekomme variationer, som beror på den skrivendes psykiske og fysiske tilstand, samt hvor meget alkohol, man har indtaget.

Der findes dermed ikke tilstrækkeligt grundlag for at betragte transaktionerne som værende gennemført uretmæssigt.

Vi har derfor tilbageført vores udlæg kr. 13.469,11 vedr. VisaDankort samt kr. 24.851,68 ve[d]r. Mastercard fra din konto nr. (-450).

…"

Ved e-mail af 21. april 2008 anfægtede klageren bankens afvisning. Af e-mailen fremgår:

"…

Jeg vil her med klage over den afgørelse, i er kommet frem til. Jeg vil henvise til bilag 1[,] her er en oversigt over, hvad jeg skulle have købt. Her er tre beløb på 103,50 LVL[,] 2300 LVL og et på 100 LVL. Jeg har modtaget to kopier af dankortnota her er det et på 100 LVL og et på 1160 LVL. Denne fremgår ikke på den samlede oversigt[.] [Ydermere] vil jeg henvise til tiden der hedder kl. 23,31,51 d 30/12-07[.Her] vil jeg gøre opmærksom på, at Letland er en time foran dansk[] tid dvs. at på tidspunktet, hvor jeg ringede og spærrede mine hævekort, skulle jeg angiveligt, have befundet mig på "Mary". Jeg ringer, fra vor hotelværelse, og spærre[r] mit bortkommende Mastercar[d], derefter ringer jeg efter samråd fra min samleverske, og spærre[r] mine 2 andre hævekort. For at undgå evt. Misbrug af disse.

Jeg har modtaget en kvittering for spærring af Visa/Dankort kl. 00:35. Mit Mastercar[d] er spærret kort tid før dette. Jeg har dog ikke modtaget kvittering for dette mht. tidspunkt. Dvs. at jeg fra tidspunktet, hvor den sidste hævning er sket kl. 23.31.31 har bevæget mig fra "Mary" til hotellet på værelset, ringet og spærret et hævekort, og derefter ringet til Jer og spærret mine andre kort kl. 23:35 (Lettisk tid) bilag 2. Dette kan simpelthen ikke lade sig gøre rent fysisk. Fra hævningen er sket og til spærringen sker, går der 3 min. Og 29 sek., hertil skal siges, at jeg skulle have underskrevet dankortnotaen i mellemtiden, dette finder jeg ikke er i overensstemmelse med lovene om fysisk tilstedeværelse.

Jeg ønsker, at modtage dokumentation [for] forløbene på LVT 103,50 og på 2300,00 LVT, da jeg har gjort indsigelse [mod] regningen på 2300,00 LVT[.]

Herudover har jeg skrevet under på en erklæring om at jeg var i besiddelse af mit Mastercard vedrørende indsigelses sag på 2300 LVT. Dette gjorde jeg fordi jeg havde fået oplyst (af …) at sagen ikke kunne viderebehandles af PBS uden denne erklæring. Jeg vedlagde en indsigelse om at jeg ikke var eller har været i besiddelse af kortet, men jeg skrev udelukkende under for at PBS kunne få kvitteringerne fra Marys. Det er derfor meget ærgerligt at læse i jeres afgørelse punkt 2 – at en tredjemand skulle have leveret kortet tilbage efter brug – og at dette lægges til grund for jeres afgørelse.

…"

Banken fastholdt afvisningen ved brev af 25. april 2008:

"…

Du skriver at dit Mastercard er spærret kl. 00.21 og dit Visa/Dankort er spærret kl. 00.35. Dette er dansk tid. Det vil sige at dit Mastercard er spærret kl. 01.21 lokal tid og Visa/dankortet er spærret kl. 01.35 lokal tid.

Dit Mastercard er brugt kl. 22.27, kl[.] 23.57 samt kl. 00.25 lokal tid. Det vil sige, at der går næsten en time fra det er brugt sidste gang til det bliver spærret.

Visa/Dankortet er brugt kl. 22.47 og kl. 23.31 lokal tid. Der går 2 timer fra kortet er brugt til det bliver spærret.

Vi fastholder derfor vores afgørelse.

…"

Den 23. oktober 2008 anmeldte klageren misbruget af hans MasterCards og Visa/Dankort til politiet i Riga.

Den 29. juni 2009 var klageren i den forbindelse til afhøring hos Københavns Politi.

Den 17. december 2010 sendte klageren en e-mail til banken, hvoraf fremgår:

"…

Jeg ønsker her[]med at klage over behandlingen af min sag angå[ende] misbrug af mastercard og dankort. Jeg kom med en indsigelse da jeg opdage[de] mit ene kort var væk og spær[rede] mine andre kort for en sikkerhed[s] skyld. Efter[følgende] bliver det afvist[] og jeg fik at vide at der ikke var nogle problemer med stedet [h]vilket jeg ikke kan helt forstå da jeg selv har været i Letland for at køre en sag derov[re]. Jeg kan ikke forstå at [N]ordea på nogle [m]åde ikke undersøger sagen om sted[.] [M]an kan fx bare gå[] ind på hjemmesiderne hvor stedet bland[]t andet er fremhævet

[N]ordea har jo også afdelinger i [L]etland man kunne snakke med der nok ville oplyse at det ikke li[g]e var det bedste sted. Man kunne også snakke med det danske justitsministeri[um] der også kender til problemer i Letland[.]

Håber at I vil undersøge sagen hurtigst muligt. Jeg kan oplyse jeg har papir på lettisk[] fra bland[t] andet politiet som vil blive brug[t] i en klage til Pengeinstitutankenævnet[.]

…"

Parternes påstande

Den 4. januar 2011 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank Danmark skal tilbageføre betalingerne med tillæg af renter for et forbrugslån han måtte optage for at dække misbruget samt udgifter som følge af misbruget.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke kan vedkende sig de omhandlede transaktioner.

Banken afviste, at der var tale om misbrug. Han fik at vide, at der ikke var nogen problemer med natklubben, hvor der tidligere havde været problemer med transaktioner. Han er uforstående heroverfor. Han tog senere til Letland bl.a. for at politianmelde sagen. Han fik at vide, at natklubben havde skiftet ejer.

Han forstår ikke, at banken ikke undersøgte natklubben. Banken har filialer i Letland. Hvis banken havde kontaktet filialerne, kunne disse sikkert oplyse, at der var problemer med visse steder. Endvidere burde banken havde kontaktet Justitsministeriet, der også kender til problemet med misbrug af betalingskort i Letland.

Han har fundet nogle hjemmesider på internettet, der advarer om natklubben.

Han sendte en e-mail til banken den 17. december 2010, som ikke blev besvaret. Han har sendt flere e-mails til banken tidligere uden at modtage svar. Han er ikke i besiddelse af disse mails, da han skiftede e-mailkonto, og sagen er forløbet gennem flere år. Han formoder, at banken har kopier af disse e-mails.

Han har ikke forholdt sig passiv i forhold til banken.

Han kontaktede Nordea gentagne gange via e-mails og telefonisk. Han var i kontakt med mange af bankens medarbejdere. Han forsøgte adskillige gange at gøre opmærksom på natklubben, hvor man uretmæssigt havde hævet penge på hans kort.

Han rejste to gange til Letland og politianmeldte natklubben. Han sendte den lettiske politianmeldelse til banken, men den fremgår ikke af bankens materiale. Politianmeldelsen understøtter hans påstand om, at han var udsat for en kriminel handling. På foranledning af det lettiske Justitsministerium afgav han endnu en forklaring til det danske politi. Han informerede banken, der ikke reagerede herpå. Han var også i kontakt med det danske Justitsministerium. Han har udvist en aktiv indsats.

Det er ikke korrekt, at han ikke har været i kontakt med banken siden foråret 2008. Den 11. december 2008 sendte han en e-mail til sin bankrådgiver, hvor emnet var MasterCard, og han anmodede om et møde. Han skrev e-mailen, fordi han adskillige gange forsøgte at få en kontakt til Nordeas klageafdeling, som havde lovet at se på sagen. Han modtog ikke svar fra banken.

Hævningerne på hans konti afveg væsentligt fra hans sædvanlige forbrugsmønster. På baggrund heraf har det formodningen imod sig, at det var ham, der foretog transaktionerne på Visa/Dankort og MasterCard. Der er tale om tredjemandsmisbrug. Forholdet skal vurderes i lyset af hæftelsesreglerne.

Han kontaktede sit teleselskab for at få udskrifter af sine telefonsamtaler, men selskabet havde ikke oplysninger, der gik mere end seks måneder tilbage.

Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 414 af 31. maj 2000 om visse betalingsmidler § 11, stk. 6. I medfør af bestemmelsen skal banken godtgøre, at klagerens PIN-kode blev anvendt i forbindelse med hver transaktion, og at han burde have indset, at der var risiko for misbrug, da han indfandt sig på natklubben.

Der henvises til bemærkningerne i lovforslag L119 til lov om betalingstjenester vedrørende forslagets § 62. Bemærkningerne til lovforslaget om betalingstjenester er udtryk for, at forståelsen af de tidligere gældende regler for ansvar og hæftelse ved misbrug af betalingsinstrumenter/-midler, herunder begrebet "personlig, hemmelig kode", er den samme med de nye formuleringer i lov om betalingstjenester. Der er tale om en videreførelse og en tydeliggørelse af, hvordan (de nye) regler om brugerens hæftelse skal forstås.

Pengeinstitutankenævnets praksis siden indførelsen af "personlig, hemmelig kode" har været klar. Nævnet (og bankerne) sondrer mellem, om et misbrug af en transaktion er sket ved brug af PIN-kode, ved underskrift eller helt uden brug af PIN-kode eller underskrift.

Der henvises til Pengeinstitutankenævnets afgørelse 179/2000. Hvis der ved misbruget/transaktionen ikke er anvendt PIN-kode, er udgangspunktet, at kortudstederen hæfter. Hvis PIN-kode blev brugt i forbindelse med misbruget, skulle hæftelsen vurderes efter § 11, stk. 2, 3 eller 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1501 af 20. december 2004 af lov om visse betalingsmidler.

Banken har efter det oplyste hverken godtgjort, at klagerens PIN-kode blev anvendt i forbindelse med misbruget eller, at klageren burde have indset, at der var fare for misbrug. Banken har ikke lovhjemmel til at lade klageren hæfte uden beløbsgrænse.

Hvis banken ikke kan dokumentere, at klagerens PIN-kode som personlig sikkerhedsforanstaltning blev brugt i umiddelbar forbindelse med gennemførelse af hver betalingstransaktion med betalingsinstrumentet, skal forholdet vurderes ud fra lovbekendtgørelse nr. 414 af 31. maj 2000 om visse betalingsmidler. Klageren kan maksimalt blive pålagt at hæfte med op til 8.000 kr.

Nordea Bank Danmark har anført, at klageren har udvist rettighedsfortabende passivitet for det anmeldte tredjemandsmisbrug.

Det er tre år siden, at det påståede misbrug fandt sted, og at banken var i dialog med klageren om sagen. I den mellemliggende periode har klageren ikke foretaget sig noget.

Klagerens passivitet er særlig udtalt hvad angår klagerens utilfredshed med bankens undersøgelse af betalingerne. Det er et nyt synspunkt, som klageren ikke tidligere har fremsat, før han indgav klage til Pengeinstitutankenævnet ca. tre år efter bankens undersøgelse og besvarelse af indsigelserne. Det er umuligt for banken at fremskaffe relevante oplysninger om betalingsstedet, og om banken tidligere burde have opdaget dette, når sagen er så gammel.

Banken har ikke kendskab til, at klageren skulle have kontaktet mange medarbejdere eller, at klageren gentagne gange skulle have gjort banken opmærksom på, at der skulle være problemer med betalingsstedet. Den eneste henvendelse banken modtog fra klageren siden indsigelsessagen blev behandlet i foråret 2008, er klagerens e-mail af 17. december 2010. Klagerens e-mail af 11. december 2008 og mødet i banken med klageren dagen efter drejede sig om boligberegning og lånefinansiering i forbindelse med klagerens ønske om køb af en lejlighed, hvilket bekræftes af de vedhæftede dokumenter i e-mailen. Der var ikke tale om en drøftelse af indsigelsessagen om kortmisbrug. Fra indsigelsessagen i foråret 2008 frem til dato har der været andre kontakter mellem klageren og banken.

Klageren oplyste ikke banken om, at han havde kontaktet myndigheder i Letland og Danmark. Hverken klagerens politianmeldelse i Letland, som han indgav over 10 måneder efter transaktionerne og ca. seks måneder efter bankens afgørelse eller politiets efterforskning kan ændre bankens standpunkt. Det fremgår heller ikke af det danske politis efterforskning, om klageren har været udsat for en forbrydelse eller, om der var tale om tredjemandsmisbrug. Politianmeldelserne kan ikke i sig selv tillægges betydning i sagen.

Klageren har ikke dokumenteret sine påståede meddelelser til banken, da han ikke er i besiddelse af disse pga. skift af e-mailkonto. Banken har konstateret, at e-mailen fra 17. december 2010 er sendt fra samme e-mailkonto som klagerens e-mail af 21. april 2008.

Banken kan ikke afgøre, hvorvidt klagerens betalinger på natklubben er sædvanlige. Klageren må nødvendigvis have et sædvanligt forbrug på natklubber, før det er muligt at afgøre, om betalingerne på natklubben "Mary" har været usædvanlige.

Hvis Ankenævnet måtte finde, at betalingerne er usædvanlige, gør banken gældende, at det er usædvanligt, at klageren indfandt sig på natklubber som "Mary". Et usædvanligt natklubbesøg for klageren, må også medføre usædvanlige betalinger for klageren, uden at det taler for tredjemandsmisbrug.

Der er ikke forsøg på misbrug af klagerens bortkomne betalingskort efter spærringen, da der ikke er registeret nogen afviste transaktioner. Det er usædvanligt i misbrugstilfælde, når henses til klagerens beskrivelse af hændelsesforløbet.

På baggrund af hændelsesforløbet og klagerens forklaringer om det påståede misbrug er det usandsynligt, at tredjemand skulle have misbrugt klagerens betalingskort eftersom

at det er utvivlsomt, at de ægte betalingskort blev anvendt ved alle transaktioner den pågældende aften, da kortenes chip har været læst ved samtlige transaktioner, hvilket fremgår af Nets’ transaktionsliste,

at det hvad angår klagerens Visa/Dankort (-738) er højest usandsynligt, at tredjemand skulle være kommet i besiddelse af kortet og misbrugt det, for at levere det tilbage til klageren. Hvis man lægger klagerens forklaring til grund, har han slet ikke benyttet kortet,

at det påståede misbrug af klagerens Visa/Dankort (-738) skulle være sket to gange, nemlig kl. 22.47.52 (100 LVL) og kl. 23.32.17 (1.150 LVL). Tredjemand skulle enten være kommet i besiddelse af Visa/Dankortet to gange eller have holdt en pause mellem misbrugene på 25 min., inden returnering til klageren,

at klagerens forklaring er uforenelig med de registrerede transaktioner, som han ikke har gjort indsigelse over for. Klageren har anført, at han var på natklubben i 45 min. Af transaktionslisten kan udledes, at klageren har været på natklubben min. ca. 1 ½ time, da første betaling, som han ikke har rejst indsigelse mod, er sket kl. 22.27.37 (lokal tid) og sidste betaling, som der ikke er gjort indsigelse mod, er sket kl. 23.57.08 (lokal tid),

at klagerens forklaring om tidspunkter for kortenes spærring er uforenelig med de registrerede tidspunkter for spærringerne. Klageren har oplyst, at han ringede den 31. december 2007 kl. 00.30 og spærrede kortene fra hans hotelværelse. De registrerede tidspunkter for spærringerne af betalingskortene er imidlertid kl. 01.21 og kl. 01.35 (lokal tid),

at klageren ikke er fremkommet med en beskrivelse af hændelsesforløbet den pågældende aften. Klagerens forklaring om hændelsesforløbet fremstår utroværdig og som et efterfølgende forsøg på at unddrage sig betalinger, der senere er fortrudt.

Klageren har selv anvendt kortene i forbindelse med natklubbesøget. Der er ikke tale om tredjemandsmisbrug.

Hæftelsesreglerne i den tidligere lov om betalingsmidler § 11 og i den nuværende lov om betalingstjenester § 62, finder alene anvendelse, hvis der er tale om tredjemandsmisbrug.

Det er bankens opfattelse, at hæftelsesreglerne alene har relevans i sagen, hvis der er tale om tredjemandsmisbrug, hvilket der ikke er i denne sag.

Banken har lavet en tilstrækkelig og sædvanlig undersøgelse af sagen. Banken anmodede klageren om supplerende oplysninger, har samarbejdet med Nets, foretog foreløbig tilbageførsel af betalingerne fra betalingsstedet til klagerens konto med forbehold for, at betalingsstedet fremlagde dokumentation for betalingerne, hvilket skete efterfølgende.

Det forhold, at klageren efter ca. tre år fremfører, at han er bekendt med hjemmesider, hvor man kan finde advarsler mod steder, har ikke betydning for bankens undersøgelse i foråret 2008. Forholdet ses ikke at have nogen betydning for klagen.

Ankenævnets bemærkninger

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaring, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i så fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle sagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.