Indsigelse mod, at den af pengeinstituttet oplyste puljeafkastprocent var lavere end den af investeringsforeningen oplyste puljeafkastprocent.

Sagsnummer:180/2021
Dato:23-11-2021
Ankenævn: Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Puljepension - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod, at den af pengeinstituttet oplyste puljeafkastprocent var lavere end den af investeringsforeningen oplyste puljeafkastprocent.
Indklagede:Sparekassen Thy
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod, at den af pengeinstituttet oplyste puljeafkastprocent var lavere end den af investeringsforeningen oplyste puljeafkastprocent.

Sagens omstændigheder

Klageren og hans ægtefælle har tre pensionskonti i Sparekassen Thy. Pensionerne er placeret i en pulje med danske aktier i Lokal Puljeinvest (LP), der administreres af investeringsforeningen S. Klageren har oplyst, at parrets tre puljeordninger i 2020 havde et samlet indskud på ca. 1.500.000 kr.

Ved brev til klageren af 3. februar 2021 sendte sparekassen en oversigt over afkastet på klagerens puljeinvesteringer for fjerde kvartal 2020 og for hele 2020. Det fremgik heraf, at ”Afkast i kroner”/”Afkast efter puljeadministrationsgebyr i kroner” for 2020 var 120.414,56 kr., og at ”Afkast i procent”/”Afkast efter puljeadministrationsgebyr i procent” for 2020 var 34,82 %. Endvidere var anført:

”… Du skal bemærke, at de ovenfor oplyste afkast vedrører din personlige puljekonto, og at det procentvise afkast derfor kan afvige fra de afkast, der oplyses for puljerne på hjemmesiden og i den øvrige rapportering. …”

LP havde endvidere udarbejdet en kvartalsrapportering, hvoraf det fremgik, at afkastprocenten for investeringspuljen Danske Aktier i 2020 var 38,19 %. Endvidere fremgik:

”… Det oplyste afkast er puljens investeringsmæssige afkast inklusiv pengeinstituttets administrationsgebyr. Afkastet er beregnet på puljeniveau og kan derfor variere i forhold til den enkelte puljedeltagers individuelle puljeordning. …”

Klageren rejste indsigelse mod sparekassens puljeafkastprocent og sparekassens afregning af afkast. Den 13. april 2021 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

I forbindelse med klagesagen har LP udarbejdet en beskrivelse af ”Afvigelser i [LP] afkast”, hvori det blandt andet er anført:

”Kunderne oplever til tider forskelle i de procentvise afkastopgørelser. Det kan skabe forvirring både blandt kunder og rådgivere. Men det er vigtigt at pointere, at det altid er det korrekte afkast i kroner, som bliver tilskrevet kundens konto. Forskellen i de procentvise afkast skyldes alene forskellige beregningsmetoder i de enkelte it-systemer …”

Sparekassen har fremlagt en e-mail af 26. maj 2021 fra S til sparekassen, hvori det blandt andet er anført:

”… ... En puljeordning er et afkastsystem med … en pengemæssig afkast tilskrivning. Puljen … har ikke noget afkast i procent, men optjener et kronemæssigt afkast som deles mellem puljedeltagerne hver måned ud fra en gennemsnitsformue betragtning og tilskrives kundens konto én gang årligt.

 Der er aldrig tale om afkastet i kroner udledes ud fra et procentvis afkast. Afkastet i procent er ALTID et produkt af afkast i kroner. Forskellen i afkast i procent skyldes udelukkende hvilken metode man vælger at fremstille det procentvise afkast i. Enten som et lineært regnestykke [sparekassens datacental] eller som et tidsvægtet afkast [LP] …”

Sparekassen har endvidere fremlagt et brev af 9. juni 2021 fra S til sparekassen, hvori det blandt andet er anført:

”… Som beskrevet i skrivelse fra [LP]… er det altid det korrekte afkast i kroner, som bliver tilskrevet kundens konto. Forskellen i de procentvise afkast skyldes alene forskellige beregningsmetoder i de enkelte it-systemer. …

Vi kan således bekræfte, at kunden i nærværende sag ikke har lidt et tab, idet han har modtaget det korrekte afkast i kroner. …”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at han ønsker ”Klarhed over om ovennævnte fremgangsmåde er OK.”

Sparekassen Thy har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han er utilfreds med afregningen for 2020. Sparekassen har afregnet 34,82 %, men ifølge rapport fra LP for fjerde kvartal 2020 har puljen givet 38,19 % i afkast.

Han har haft et tab. I hele 2020 var der et samlet indskud på ca. 1.500.000 kr. på hans og hans ægtefælles tre puljeordninger. De har kun fået 34,82 % i afkast og ikke 38,19 % som oplyst i kvartalsrapport fra LP. Dette giver et samlet tab på ca. 45-50.000 kr.

Sparekassen har anført, at S har to modeller at udregne afkast på - en som offentliggøres i kvartalsrapporten og en anden, som man afregner. Det er ikke i orden, at LP/S oplyser et afkast i kvartalsrapporter, for så at bruge en anden beregningsmodel, der gør, at afkastprocenten bliver væsentligt lavere, når afkastet skal afregnes.

I kvartalsrapporten oplyses alene, at afkastet er inklusive pengeinstituttets administrationsomkostninger. Som tidligere ansat betaler han ikke omkostninger til Sparekassen Thy. LP anfører endvidere, at afkastet er opgjort på puljeniveau og kan variere i forhold til den enkelte puljedeltagers individuelle puljeordning. Da deres indestående har været investeret i dansk aktiepulje i hele 2020, er de berettiget til at få det fulde afkast på 38,19 % som oplyst af LP, når de ikke betaler omkostninger til sparekassen.

LP/S har ikke taget forbehold om, at der anvendes to forskelige beregningsmetoder, og at man skal forvente, at det afregnede afkast er væsentlig lavere end afkastet i kvartalsrapporterne.

Sparekassen Thy har til støtte for afvisningspåstanden anført, at LP har erklæret, at forskellene i beregningsmetoderne ikke har medført, at klageren ikke har modtaget det kroneafkast, som han er berettiget til. Det forhold, at sparekassens datacentral og LP anvender to forskellige beregningsmetoder til beregning af afkastprocenten, vedrører ikke et økonomisk mellemværende mellem sparekassen og klageren, ligesom klageren ikke har dokumenteret et økonomisk tab herved. Sagen skal derfor afvises, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Sparekassen har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at både sparekassens datacentral og LP i deres skrivelser gjorde eksplicit opmærksom på, at der kunne være afvigelser i afkastprocenterne. Klageren blev således på tilstrækkelig vis informeret om eventuelle afvigelser i afkastprocenten og baggrunden herfor.

LP og S har erklæret, at det ikke har en økonomisk konsekvens, at der anvendes to metoder til beregning af afkastprocenten, idet afkastet i kr. er det samme uanset beregningsmetode. Det beregnes først, hvilket afkast den pågældende pulje giver i kr. På baggrund af dette tal beregnes afkastprocenten. Det er således ikke afkastprocenten, der anvendes til beregning af kroneafkastet. Forskellen mellem de to afkastprocenter har derfor på intet tidspunkt medført, at klageren ikke har modtaget det afkast i kr., som han har været berettiget til. Klageren har derfor ikke lidt et tab og har ikke et økonomisk krav mod sparekassen.

Det er ikke en overtrædelse af gældende lovgivning, at datacentralen og LP har valgt at anvende to forskellige beregningsmetoder.

Sparekassen anerkender, at det er uhensigtsmæssigt, at datacentralen og LP har valgt at anvende to forskellige beregningsmetoder til at beregne afkastprocenten. LP beregner afkastet ved det geometriske gennemsnit (rentes-rente-metoden), mens datacentralen beregner afkastet ved summering af afkastet over tid.

Samtlige pengeinstitutter opkoblet til datacentralen oplever qua beregningsmetoden divergerende afkastprocenter på puljeordningerne. Sparekassen og andre pengeinstitutter har derfor gennem længere tid ønsket, at der alene anvendes én beregningsmetode, så afkastprocenten bliver enslydende. Ifølge sparekassens oplysninger har datacentralen og LP efterkommet dette ønske, så de fremover vil anvende samme beregningsmetode. Ifølge sparekassens oplysninger er der dog endnu ikke fastsat en endelig dato for implementeringen. Sparekassen har alene mulighed for at henstille til en ændring i praksis. Sparekassen har gjort, hvad der er muligt for at løse problemet.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder anledning til at afvise sagen.

Klageren og hans ægtefælle har tre pensionskonti i Sparekassen Thy. Pensionerne er placeret i en pulje med danske aktier i Lokal Puljeinvest (LP), der administreres af investeringsforeningen S.

I sparekassens oversigt af 3. februar 2021 over kvartals- og årsafkast på klagerens puljeinvesteringer var afkastprocenten for 2020 angivet til 34,82 %, og afkastet i kroner for 2020 var angivet til 120.414,56 kr. I LP’s kvartalsrapportering var afkastprocenten for investeringspuljen Danske Aktier i 2020 angivet til 38,19 %.

Sparekassen har oplyst, at de forskellige afkastprocenter skyldes, at sparekassens datacentral og LP anvender forskellige beregningsmetoder. Sparekassen har anerkendt, at dette er uhensigtsmæssigt, og har oplyst, at datacentralen og LP har tilkendegivet, at de vil efterkomme sparekassens og andre pengeinstitutters ønske om fremover at anvende samme beregningsmetode.

Ankenævnet lægger efter det oplyste til grund, at afkastet i kroner, som er optjent i puljen, fordeles forholdsmæssigt mellem puljedeltagerne efter deres ejerandel, og at de beregnede afkastprocenter ikke bruges som grundlag for tilskrivning af afkast til puljedeltagerne. Det må på baggrund heraf lægges til grund, at klageren har fået tilskrevet det korrekte afkast i kroner for 2020.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Det ligger uden for Ankenævnets kompetence at pålægge sparekassen at udarbejde en ny beregning eller at ændre sine beregningsmetoder.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.