Indsigelse mod kundegebyr i bankens kundeprogram. Krav om gebyrfri konto.

Sagsnummer:396/2023
Dato:18-01-2024
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina Bryanth Konge, Nanna Vetter Viberg Nielsen, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Kassekredit - øvrige spørgsmål
Indlån - øvrige spørgsmål
Gebyr - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod kundegebyr i bankens kundeprogram. Krav om gebyrfri konto.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod kundegebyr i bankens kundeprogram. Krav om gebyrfri konto.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sydbank.

Fra 2015 var klageren med i bankens fordelsprogram, Sydbank Favorit. Pr. den 1. april 2021 indførte banken et kundegebyr på 50 kr. om måneden for de af bankens favoritkunder, hvis samlede økonomi med banken var mindre end 300.000 kr., herunder klageren. Den 9. august 2022 indgav klageren en klage over banken til Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skulle anerkende, at han ikke skulle betale favoritaftalegebyr, og at han skulle have refunderet de betalte gebyrer. Klageren fik ikke medhold i klagen. Af Ankenævnets afgørelse af 23. februar 2023 (sag nr. 306/2022) fremgik:

”…  Ved et brev til klageren i april 2015 meddelte banken, at klageren var kommet med i bankens nye fordelsprogram, Sydbank Favorit, og at klageren i den forbindelse fik mulighed for at vælge tre fordele efter eget valg, og at klageren derudover ville opnå nogle faste fordele.

Ved et brev til klageren af 15. december 2020 meddelte banken, at den af forretningsmæssige årsager med virkning fra den 1. april 2021 havde indført et kundegebyr på 50 kr. om måneden for de af bankens favoritkunder, hvis samlede økonomi med banken var mindre end 300.000 kr. Klageren blev herefter fra den 1. april 2021 opkrævet det pågældende gebyr. Pr. den 1. august 2022 valgte klageren tre fordele via fordelsprogrammet Sydbank Favorit.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at han havde opsagt sit medlemskab af bankens fordelsprogram, Sydbank Favorit.

Banken var i henhold til sine forretningsbetingelser berettiget til at indføre gebyret som sket, og Ankenævnet finder i øvrigt, at varslet på tre måneder var rimeligt. Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte gebyret som urimeligt.

Ankenævnet finder endvidere, at banken har givet klageren den fornødne rådgivning om muligheden for alternativt at vælge en basal indlånskonto, jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder eller en basal betalingskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 29. marts 2022 om betalingskonti. 

Klageren får herefter ikke medhold i klagen. …”

Ved et brev til klageren af maj 2023 varslede banken en ændring af bankens kundeprogram for privatkunder om overgang til et nyt kundeprogram ”Sydbank Privat” fra september 2023.

Den 6. juli 2023 indgav klageren klage til Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skulle give ham en netbank konto uden månedsgebyr.

Banken har oplyst, at klagerens engagement pr. 13. juli 2023 bestod af en privatkonto og en MasterCard konto med hver en tilknyttet trækningsret på 30.000 kr. og en saldo på henholdsvis 8.753,36 kr. og -225 kr. Banken har fremlagt sin prisbog pr. 1. juli 2023, hvoraf det fremgik, at banken beregnede sig et kundegebyr pr. måned på 50 kr. for bankens kunder, der var omfattet af Sydbank Favorit, og som havde et forretningsomfang under 300.000 kr.

I varslingsbrevet til klageren af maj 2023 om overgang til kundeprogrammet ”Sydbank Privat” anførte banken blandt andet:

Farvel til Sydbank Favorit fra 1. september

… Det skal være enkelt at være kunde i Sydbank. Derfor bliver alle bankens Favorit-kunder omfattet af Sydbank Privat, der er bankens nye koncept for privatkunder.

Det betyder, at vi opsiger Sydbank Favorit og alle aftaler om faste og valgfri Favorit-fordele. Ændringerne træder i kraft den 1. september og sker automatisk, så du skal ikke foretage dig noget. Du kan allerede nu se, hvad der sker med Favorit-fordelene på www.sydbank.dk/favorit-fordele.

Hvad betyder det for dig?

Fra september kan du frit benytte dig af de produkter og ydelser, du har brug for i din daglige økonomi.

Dine priser og vilkår afhænger af dit forretningsomfang i banken. Du kan se mere i vedlagte oversigt, hvor du også kan få hjælp til at beregne forretningsomfanget og se, hvilke priser du vil blive omfattet af. Du hører fra os igen i august, når vi kan fastsætte dit forretningsomfang.

Nye forretningsbetingelser

Vi ændrer pr. 1. september "Sydbanks Almindelige Forretningsbetingelser - privatkunder". Pkt. 23 "Sydbank Favorit - Sydbanks fordelsprogram" slettes, og pkt. 22 "Sydbanks koncepter" ændres til også at omfatte Sydbank Privat.

Kan du ikke acceptere de nye forretningsbetingelser, har du mulighed for uden omkostninger at opsige dine berørte aftaler med banken, inden ændringerne træder i kraft. Hører vi ikke fra dig, fortsætter dine aftaler på de nye vilkår.

Forretningsbetingelserne ligger allerede nu på www.sydbank.dk/vilkaar.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om ændringerne på www.sydbank.dk/sydbank-privat. Og hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte din rådgiver.”

Af en til brevet vedlagt oversigt fremgik, at kunder med et forretningsomfang på mindre end 300.000 kr. skulle betale et kundegebyr på 50 kr. pr. måned i det nye program. Det fremgik endvidere, at disse kunder blandt andet havde adgang til forsikringsfordele og mulighed for at få MasterCard til nærmere anførte priser.

Banken har fremlagt sine Almindelige Forretningsbetingelser – privatkunder gældende pr. 22. maj 2022 og pr. den 1. september 2023. Af betingelserne gældende pr. 1. september 2023 fremgår blandt andet:

”… Banken tilbyder forskellige koncepter til vores kunder.

Du tilbydes konceptet Sydbank Privat, når du som privatkunde har brug for flere af bankens løsninger.

Sydbank Privat indeholder kundegrupper. Hvilken kundegruppe du tilhører, kan fx afhænge af dit forretningsomfang med banken, dvs. hvor meget du (og din husstand) bruger banken. Den pris, du skal betale, kan afhænge af, hvilken kundegruppe du tilhører. Vi kontrollerer periodevis, om der er sket ændringer, der betyder, at du skifter kundegruppe og om ændringen har betydning for den pris, du skal betale.

Du tilhører konceptet Sydbank Basis, når du alene har en basal indlånskonto og/eller en basal betalingskonto ...”

Klageren har fremlagt en udskrift fra bankens hjemmeside ”Priser for Sydbanks Netbank og Mobilbank.”, hvori der stod ”Gratis” ud for blandt andet ”Tilslutning” og ”Månedsgebyr, inkl. hotline”.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Sydbank skal give ham en netbank konto uden månedsgebyr. Ankenævnet forstår klagen sådan, at klageren ønsker at beholde sit nuværende engagement med Sydbank, men uden at skulle betale et kundegebyr på 50 kr. pr. måned.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han gerne vil have en gebyrfri konto, som det fremgår af bankens hjemmeside.

Sydbank indfører skjulte gebyrer i form af favoritaftale. I virkeligheden er der tale om et gebyr.

På bankens hjemmeside fremgår det af prislisten, at månedsgebyr er gratis. Dette er ikke tilfældet, idet han betaler 50 kr. pr. måned for at have en konto i banken

Sydbank skal give ham en netbank konto uden månedsgebyr i henhold til bankens egen reklame.

Sydbank har anført, at klageren i juli 2023 betalte 50 kr. i månedligt kundegebyr. Banken var berettiget til at opkræve gebyret hos klageren, jf. klagerens tidligere sag i Ankenævnet (sag nr. 306/2022) og bankens prisbog.

Hvis klagerens forretningsomfang pr. 1. september 2023 fortsat er under 300.000 kr., vil han fortsat skulle betale kundegebyr på 50 kr. pr. måned, jf. bankens brev til klageren af maj 2023 med varsling om ophør af Sydbank Favorit samt indførelse af det nye kundeprogram ”Sydbank Privat”.

Sydbank ændrer ikke prisen på kundegebyret, der udgør 50 kr. pr. juli 2023, jf. bankens prisbog pr. 1. juli 2023, og det vil også udgøre 50 kr. pr. den 1. september 2023, jf. bankens varslingsbrev til klageren af maj 2023.

Den af klageren fremlagte udskrift fra Sydbanks hjemmeside, ”Priser - for Sydbanks Netbank og Mobilbank” vedrører alene priser for bankens selvbetjeningsløsninger.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Sydbank, hvor hans engagement pr. 13. juli 2023 bestod af en privatkonto og en MasterCard konto med hver en tilknyttet trækningsret på 30.000 kr. og en saldo på henholdsvis 8.753,36 kr. og -225 kr.

Fra 2015 var klageren omfattet af bankens fordelsprogram, Sydbank Favorit. Pr. den 1. april 2021 indførte banken et kundegebyr på 50 kr. om måneden for de af bankens favoritkunder, hvis samlede økonomi med banken var mindre end 300.000 kr. Den 9. august 2022 indgav klageren en klage over banken til Ankenævnet (sag nr. 306/2022) med påstand om, at Sydbank skulle anerkende, at han ikke skulle betale favoritaftalegebyr, og at han skulle have refunderet de betalte gebyrer. Klageren fik ikke medhold i klagen. 

Ved et brev til klageren af maj 2023 varslede banken en ændring af bankens kundeprogram for privatkunder om overgang fra Sydbank Favorit til et nyt kundeprogram Sydbank Privat fra september 2023. Af brevet fremgik, at kunder med et forretningsomfang på mindre end 300.000 kr. skulle betale et kundegebyr på 50 kr. pr. måned.

Ankenævnet finder, at banken i overensstemmelse med sit brev til klageren af maj 2023 var berettiget til fortsat at opkræve klageren et kundegebyr på 50 kr. om måneden efter indførelse af bankens nye kundeprogram.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.