Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i 2003 til mindreårig datter.

Sagsnummer:264/2009
Dato:03-11-2010
Ankenævn:Kari Sørensen, Søren Geckler, Karin Duerlund, Carsten Holdum og Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Garantbeviser - rådgivning
Garantbeviser - mindreårig
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i 2003 til mindreårig datter.
Indklagede:Løkken Sparebank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Klageren i denne sag er mor til A, der er født i 1995.

I 2003 tegnede klageren garantikapital i Løkken Sparekasse for 10.000 kr. til A. Beløbet blev indsat på en garantikapitalkonto. Sparekassen udstedte i forbindelse hermed en kvittering, hvoraf bl.a. fremgik:

"…

Kvittering for indbetalt garantikapital DKK 10.000 kr.

Ovennævnte er indtrådt som garant i Løkken Sparekasse i henhold til Løkken Sparekasses til enhver tid gældende vedtægter.

Garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser.

Beløbet forrentes i henhold til vedtægterne. Tilskrevne renter overføres til afregningskontoen pr. 31. december.

Indbetalt garantikapital kan ikke kræves indløst, men udbetales alene efter anmodning, såfremt Løkken Sparekasse samtykker. Ingen garant er forpligtet til at lade sin garantikapital indløse.

Stemmeberettiget ved valg til repræsentantskabet er de myndige garanter, hvis garantikapital er noteret på navn i Løkken Sparekasse senest 31. januar i valgåret. Hver garant har 1 stemme for hver DKK 1.000,00 indbetalt garantikapital, dog højest 20 stemmer.

…"

Klageren fik endvidere et eksemplar af sparekassens vedtægter.

I 2004 indsatte klageren yderligere 5.000 kr. på garantikapitalkontoen. Endvidere blev der indsat 1.000 kr. i henholdsvis 2007 og 2008. Herefter stod der i alt 17.000 kr. på garantikapitalkontoen.

Renterne på garantikapitalkontoen blev løbende overført til konto nummer -195, som ifølge A’ kontooversigt pr. den 31.december 2008 var en Top17 konto.

Den 3. november 2008 lukkede sparekassen for udbetaling af garantikapital.

Den 11. februar 2009 meddelte Løkken Sparekasse Finanstilsynet, at sparekassen ikke opfyldte solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124.

Den 12. marts 2009 indgav klageren en klage over Løkken Sparekasse til Ankenævnet.

Den 25. marts 2009 blev sparekassens aktiver og passiver overdraget til Løkken Sparebank A/S, som er et datterselskab af Finansiel Stabilitet A/S, og som har til formål at afvikle sparekassens aktiviteter. Garantikapitalen, som på overdragelsestidspunktet udgjorde 170 mio. kr., forblev i Løkken Sparekasse.

Den 26. marts 2009 blev Løkken Sparekasses tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed inddraget af Finanstilsynet. Sparekassen blev efterfølgende omdannet til en forening, LS Løkken.

Løkken Sparebank (nu EBH Bank) har under sagen fremlagt diverse bilag, herunder blandt andet brochurer og andet informationsmateriale om garantikapital i Løkken Sparekasse samt materiale vedrørende valget i 2008 til sparekassens repræsentantskab.

Finanstilsynet har den 25. marts 2009 afgivet rapport om undersøgelse af Løkken Sparekasse. Undersøgelsen omfatter sparekassens rådgivning i forbindelse med salg af garantbeviser, markedsføring af garantbeviser og medarbejdernes indflydelse på kunders placering af indskud på garantikapitalkonti. Af rapporten, som er offentliggjort, fremgår bl.a., at markedsføringsmaterialet har ensidigt fokus på den høje forrentning, men ikke informerer om konsekvensen af, at garantindskud ikke er dækket af indskydergarantiordningen eller statsgarantiordningen, at der ikke var udarbejdet interne forretningsgange eller instrukser til brug for generel rådgivning og salg af garantbeviser til kunder, at der ikke var udarbejdet forretningsgange til at sikre overholdelsen af god skik, at der i rådgivningen ikke var særligt fokus på risikoen for at tabe garantikapitalen, da denne risiko blev betragtet som hypotetisk, at der ikke blev rådgivet særligt omkring betingelserne for at opsige garantikapitalen, at der ikke systematisk blev foretaget vurderinger af, om det ville være hensigtsmæssigt for kunden at indskyde garantikapital, at sparekassen ikke har udarbejdet skriftlige aftaler i forbindelse med salg af garantikapital og således ingen dokumentation har for den ydede rådgivning, samt at Løkken Sparekasse ikke har overholdt § 6 i god skik bekendtgørelsen, idet sparekassen har undladt at indgå skriftlige aftaler om forhøjelse af garantikapital, hvori kundens væsentlige rettigheder og pligter er angivet, og hvor forudsætningerne for den ydede rådgivning er nedfældet.

Løkken Sparebank har på baggrund af en generel forespørgsel fra Ankenævnet anført, at Løkken Sparebank ikke har været involveret i drøftelserne med Finanstilsynet i forbindelse med Finanstilsynets rapport af 25. marts 2009 og således ikke til fulde er bekendt med Finanstilsynets grundlag for de i rapporten anførte bemærkninger og konklusioner.

Løkken Sparebank har videre anført, at Ankenævnet bør træffe sin afgørelse på baggrund af den umiddelbare bevisførelse, der finder sted i kraft af parternes indlæg og dokumentation vedrørende de faktiske omstændigheder i den konkrete sag. Rapporten kan ikke betragtes som dokumentation for Løkken Sparekasses rådgivning og håndtering af kunders tegning af garantikapital i de konkrete sager.

Parternes påstande.

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Løkken Sparebank skal betale 17.000 kr.

Løkken Sparebank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at Løkken Sparebank som følge af dårlig og mangelfuld rådgivning bør udbetale indskuddene på A’ garantikapitalkonto.

I 2003 ønskede hun at indskyde 10.000 kr. på en opsparing til A med henblik på hendes konfirmation. Hun henvendte sig til sparekassen, hvor A i forvejen havde en børneopsparingskonto. Sparekassen anbefalede en garantkonto, som var en højt forrentet konto, hvor der kunne hæves efter opsigelse og indsættes efter ønske. Renterne blev tilskrevet ved årets udgang og overført til en separat konto. Hun blev ikke oplyst om nogen risiko ved kontoen, hvilket heller ikke fremgik af vedtægterne, som sparekassen sendte. Hun havde derfor heller ikke anledning til at reklamere.

Hun troede, at der var tale om en almindelig konto, og havde ikke på nogen måde indtryk af, at sparekassen "jonglerede" med opsparingen. Hvis hun havde kendt risikoen, ville hun ikke have tegnet kontoen. Sparekassen burde i hvert fald have informeret om risikoen før adgangen til at hæve blev lukket.

Hun har ikke modtaget de brochurer om garantikapital, som er fremlagt under sagen. Sparekassens mangelfulde rådgivning på tegningstidspunktet blev ikke afhjulpet ved stemmesedler, der blev sendt efterfølgende.

For årene 2006-2008 fik hun tilsendt årsopgørelse, men ikke for årene 2003-2005.

Udviklingen på de finansielle markeder er ingen undskyldning for dårlig rådgivning.

Løkken Sparebank har bl.a. anført, at klageren blev orienteret om garantikapitalens særlige karakter af ansvarlig kapital. Der foreligger ikke ugyldighed i forbindelse med tegningen, og Løkken Sparekasse har ikke som følge af mangelfuld rådgivning pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren.

Efter det oplyste var indskuddene på garantikapitalkontoen gaver fra klageren til A. Sparekassen havde i den forbindelse ingen rådgivningsforpligtelse over for A.

En kvittering svarende til den klageren har fremlagt, blev udstedt hver gang en kunde tegnede garantikapital.

Vilkårene for indskud af garantikapital fremgik af sparekassens informationsmateriale, herunder at garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser og ikke er dækket af Indskydergarantifonden.

Klageren fik hvert år tilsendt en indkaldelse til garantmøde i sparekassen. Indkaldelse skete ved personlig skriftlig invitation. Klageren fik endvidere hvert kvartal tilsendt sparekassens nyhedsmagasin GarantNyt. Af årsopgørelserne fremgik garantindskuddene som "Garantikapital", hvilket er en traditionelt anvendt betegnelse for ansvarlig kapital i en sparekasse.

Rentesatsen på garantikapitalkonti var væsentlig højere end rentesatsen på sparekassens øvrige indlånskonti. Tilskrevne renter på garantikapitalkontoen blev overført til en separat konto, hvilket også var et tegn på garantikapitalkontoens særlige karakter.

I november 2006 sendte sparekassen en brochure om garantikapital til samtlige personer, som på daværende tidspunkt var registreret som indehavere af garantikapital, idet man samtidig oplyste, at der nu var mulighed for indskud på op til 250.000 kr. pr. person. Klageren burde i hvert fald senest ved modtagelsen af dette materiale have indset, at garantikapital havde en særlig karakter som ansvarlig kapital, og at de risikerede at miste pengene, hvis sparekassen kom i økonomiske problemer.

Klageren undlod at reklamere og er allerede af den grund afskåret fra at gøre deres indsigelser gældende.

I forbindelse med repræsentantskabsvalgene i 2004 og 2008 fik klageren tilsendt bl.a. en individuelt udformet stemmeseddel, hvor antallet af stemmer afhang af størrelsen af den tegnede garantikapital.

Sparekassens information om vilkårene for og karakteren af tegning af garantikapital har til enhver tid været retvisende og fyldestgørende.

Hvis det lægges til grund, at sparekassens rådgivning var mangelfuld, gøres det gældende, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for, at de ikke ville have tegnet garantikapital.

Et eventuelt erstatningskrav må nedsættes helt eller delvist på grund af klagerens egen skyld.

På tegningstidspunktet måtte den finansielle krise, der var årsag til de indtrufne vanskeligheder, anses for særdeles usandsynlig.

Sparekassen var ikke underlagt en forpligtelse til af egen drift at kontakte sparekassens garanter i efteråret 2008 og i denne sammenhæng opfordre de enkelte garanter til at opsige deres garantikapital.

Der foreligger hverken kausalitet eller adækvans imellem det lidte tab og en eventuel ansvarspådragende adfærd.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at sparekassen berettiget kunne gå ud fra, at den omhandlede garantikapital på i alt 17.000 kr. var gaver fra klageren til hendes mindreårige datter A, hvorfor der ikke var behov for at rådgive om reglerne for anvendelse af umyndiges midler.

Som sagen foreligger oplyst, finder Ankenævnet ikke, at det uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer kan afgøres, om sparekassen har givet klageren tilstrækkelig rådgivning om risikoen for at miste garantikapitalen. Da denne bevisførelse ikke kan finde sted ved Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, stemmer vi for, at sagen i det hele afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.