Spørgsmål om erstatning for tab på investeringsengagement. (Equity Release Scheme).

Sagsnummer:229/2009
Dato:17-09-2010
Ankenævn:Kari Sørensen, Troels Hauer Holmberg, Ole Jørgensen, Karin Ladegaard og Karin Sønderbæk
Klageemne:Værdipapirer - formuestyring
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om erstatning for tab på investeringsengagement. (Equity Release Scheme).
Indklagede:Finansbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter


Indledning.

Denne sag vedrører klagernes krav om erstatning i forbindelse med deres investeringsengagement i Finansbanken. Klagerne er utilfredse med bankens porteføljepleje samt overvågning af klagernes lån optaget i CZK.

Sagens omstændigheder.

Klagerne i denne sag er ægtefællerne M og H, som i 2007 havde bopæl i Spanien, hvor de ejede en fast ejendom. Ved låneaftale af 28. juni 2007 ydede Finansbanken klagerne et lån på 940.250 EUR med pant i klagernes faste ejendom og i en kapitalforsikring, der blev tegnet i forsikringsselskabet L. Lånet blev optaget i CZK for modværdien af 940.250 EUR. Klagerne blev henvist til Finansbanken af deres spanske investeringsrådgiver, O.

Lånet og sikkerhedsstillelsen var elementer i en investeringspakke – et såkaldt Equity Release Scheme. Lånebeløbet blev fordelt med 244.465 EUR til klagerne, 658.175 EUR til indskud på ovennævnte kapitalforsikring og 37.610 EUR til omkostninger. Af de 658.175 EUR, der blev indbetalt til kapitalforsikringen, blev der af L fratrukket et gebyr og en præmie på 39.490 EUR. Det beløb der blev udbetalt til klagerne blev anvendt til indfrielse af eksisterende lån i ejendommen. Indskuddet på kapitalforsikringen, 618.585 EUR efter gebyr og præmie, blev på vegne af L forvaltet af Finansbanken. Formålet med konstruktionen var at undgå spansk arveskat ved den ene ægtefælles død og at konvertere klagernes illikvide formue i boligen til finansielle aktiver.

Af låneaftalen fremgik bl.a.:

"…

7.

COLLATERAL

7.1

The collateral for the Loan shall consist of:

a) A pledge agreement evidencing the establishment of a pledge of a portfolio of securities, in the form set out in Schedule 1 hereto;

b) A pledge agreement evidencing the establishment of a pledge and assignment of the Lex Life Insurance, in the form set out in Schedule 2 hereto; and

c) The Mortgage in the form set out in Schedule 3 hereto;

7.2

The Security Coverage Ratio may not drop under 125 %.

7.3

In case the Security Coverage Ratio falls below 125 % the Lender shall have the option but not the obligation, to:

a) claim immediate repayment of the Loan;

b) require the borrower to re-establish a Security Coverage Ratio of 125 %; or

c) liquidate the Collateral and use the proceeds to repay the Loan, including accrued interest heron and fees related hereto, after having given the Borrower notice of 8 Business Days by registered mail.

……

10.

INVESTMENT RISK AND LIABILITY

10.1

The borrower acknowledges that he has been informed and that he expressly understands that leveraged investments and/or foreign exchange transactions are investments of highly speculative character, which involve considerable risks for the Borrower and due to which the Borrower may incur losses. Losses may even exceed the Borrower’s equity pledged for the purposes of this investment. If the Borrower’s losses exceed the equity pledged by the Borrower, the Lender remains fully entitled to recover the entire outstanding amount owed by the Borrower.

10.2

Investment decisions with respect to the funds made available under the Loan Agreement are to be made solely by the Borrower and the Borrower agrees to bear full responsibility for the outcome of such investments. The Borrower further acknowledges that the Lender is responsible neither for commercial arrangements made with respect to such investments nor for losses incurred by the Borrower due to such investments.

10.3

The Borrower acknowledges being informed and expressly understands that, because of possible currencies fluctuations and possible capitalization of interest due from time to time under this Agreement, the amount of the Loan outstanding from time to time may be higher than the Facility. The Borrower may thus face liabilities towards the Lender that exceed the Facility.

…."

Banken har anført, at banken inden indgåelse af konstruktionen under et møde den 28. juni 2007 med både klagerne og O har gennemgået konstruktionen og risikoen forbundet hermed.

Den 7. september 2007 investerede Finansbanken størstedelen af det beløb, som indestod på kapitalforsikringen. Den 31. oktober 2007 rapporterede banken til klagerne for 3. kvartal 2007, hvor det fremgik, at værdien af porteføljen var faldet fra 618.684 EUR til 612.302 EUR. Rapporteringen indeholdt en sammenligning af porteføljens udvikling med benchmark, en beskrivelse af kvartalets markedsudvikling samt en porteføljeoversigt.

Den 29. november 2007 skrev Finansbanken således til klagerne:

"The latest developments in the portfolios we are managing in connection with our Equity Release programme have, on their own, been satisfactory from a benchmark point of view.

However, we believe that these portfolios should be viewed in connection with the loan side. In the long run, the portfolio should generate returns that are sufficient to cover the cost of the loan, which has not been the case thus far.

In this perspective, the development of the portfolios has not been satisfactory the past year, as overall return from financial markets has been modest and volatility has increased.

We have therefore decided to increase the overall risk of the portfolios, primarily through increasing the holdings of corporate bonds in favour of government bonds. The performance benchmark will be changed accordingly.

……

Since we will be increasing the risk considerably in these portfolios, we will also need to limit the risk on the loan side. Hence, going forward we will only allow 60 % of the total loan to be allocated to a single currency (with the exception of EUR……"

Den 6. december 2007 modtog banken klagernes accept af den højere risiko i porteføljen.

Den 5. februar 2008 rapporterede banken til klagerne for 4. kvartal 2007, hvor det fremgår, at værdien af porteføljen var faldet til 598.353 EUR.

Den 29. februar 2008 kontaktede banken klagerne telefonisk, da overdækningen på lånet var faldet til 121 %. Lånet blev samme dag omlagt fra CZK til EUR. Kurstabet på lånet var på den pågældende dag 119.944 EUR. Samme dag skrev banken følgende til klagerne:

"As agreed on pleasant telephone conversation earlier today, we have now converted your existing loan in CZK to EUR, in order to reduce risk in your Equity Release portfolio.

The overall development in your Equity Release portfolio has been indeed very bad the past couple of months. Right now, the security margin is down to 121 % - which means that combined, your house and securities with L are only worth 21 % more than your loan.

When the portfolio was established, the security margin was approximately 146 % - so it has dropped substantially and very fast.

There are two main reasons, first of all – the development in the loan currency, CZK, has been completely against our expectations, as CZK has increased significantly against EUR, when we had expected the opposite for quite a long time now.

Secondly, the current crisis in the financial markets has also been hard on your holdings of securities. Having said that, your securities have not performed as bad as the overall markets, but nevertheless it has been affected negatively.

…….

In order to get back to the required/desired 125 % security margin, we are now missing an amount of 35,000 EUR.

…."

Klagerne indbetalte ikke i den forbindelse noget beløb, og det blev aftalt, at engagementet skulle løbe videre med en lavere overdækning.

Den 10. juli 2008 var porteføljens værdi faldet til 512.310 EUR, og banken skrev til klagerne og bad om indbetaling af 82.000 EUR ("margin call") i henhold til låneaftalen.

Den 28. juli 2008 skrev O en e-mail til banken og foreslog alternativer til margin call’et. Af e-mailen fremgik bl.a. følgende:

"…Therefore, as this stage, are there any other solutions available to the client to either buy time or put the scheme back on track?

For instance – what has the client been invested in for the last 6 months and what is he invested in today? A copy of some kind of investment report would be appreciated if you could send it to me? Also, would your bank look more favourably on this client’s terrible situation if the investment became guaranteed, both with the capital left in his bond and also some guaranteed returns/income? If so, I would like to e-mail to you for consideration, a number of structured products we have from BNP, Standard Bank, Deutsche Bank etc that we are successfully using for our own clients where we have some say on the investments chosen!...."

Finansbanken forlængede herefter fristen for indbetaling til 18. august 2009.

Værdien af porteføljen faldt yderligere og udgjorde pr. 30. juni 2008 533.713 EUR.

Den 23. september 2008 foreslog banken klagerne at øge risikoen i både portefølje og på lånesiden ved henholdsvis en mere aggressiv aktivsammensætning og en delvis omlægning af lånet til CHF. Formålet var at reducere det negative cash flow på arrangementet, som var beregnet til 58.200 EUR pr. år. Således skulle et højere afkast fra en omlagt portefølje, lavere renter på lånet sammen med en reduktion af gebyret til L og et afkald på gebyr fra Finansbanken reducere det negative cash flow til 23.200 EUR pr. år. Dette beløb skulle så dækkes af klagerne. Aftalen skulle i givet fald gælde til 1. januar 2010.

Finansbanken og klagerne nåede ikke til enighed om en aftale. Den 3. november 2008 skrev banken en e-mail til O, med bl.a. følgende indhold:

"I have just received your message on my phone – and of course we are willing to discuss possible solutions for the clients, but realisticly we will not be willing to discuss solutions based on the products that you have proposed to us, or solutions that does not include neither further collaterals nor some kind of regular payments from the clients involved. ...."

Den 16. februar 2009 sendte Finansbanken et brev til klagerne, hvor banken redegjorde for, hvordan klagernes engagement var blevet lukket ned. Det fremgik bl.a.:

"After selling most of the L portfolio in November 2008 – the remaining loan balance as per today is EUR 822,212.31.

Since we have not been able to reach an agreement with you where we could have solved the matter without foreclosure, interest is still being charged on your loan, although it has not been paid."

I følge banken har de samlede tab på porteføljen været på ca. 38 %, og kurstabet på lånet optaget i CZK har været på 11,2 %.

Parternes påstande.

Klagerne har den 2. marts 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Finansbanken tilpligtes at erstatte det tab, som de har lidt ved bankens forvaltning af deres lån og investeringsportefølje.

Finansbanken har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at Finansbanken ikke har forvaltet deres lån og investeringsportefølje på betryggende vis.

De var stillet i udsigt, at de ved at vælge at optage lånet i anden valuta end EUR, og ved at Finansbanken aktivt udnyttede ændringer i valutakurserne hurtigere, kunne få nedbragt restgælden. Bankens gennemgang af risikoen var meget kort. De fik det indtryk, at bankens overvågning af lånet ville kunne reducere valutakursrisikoen.

Det store tab på investeringsporteføljen skyldes ikke alene den ugunstige markedsudvikling i perioden, men også bankens manglende overvågning og pleje af investeringerne. Der er mange eksempler på aktiver, der i perioden har udviklet sig positivt eller kun har haft minimale tab.

Klagerne og dennes investeringsrådgiver, O, har flere gange informeret banken om, at tab på både portefølje og lån optaget i fremmed valuta ikke ville være acceptabelt.

Banken burde i forbindelse med porteføljeplejen have anvendt en stop-loss mekanisme, der på et tidligt tidspunkt kunne have forhindret yderligere tab ved at lade porteføljen "gå kontant". Banken burde også på et tidligere tidspunkt have underrettet dem om, at overdækningen på lånet var faldet fra de oprindelige 146 %. De blev først underrettet, da overdækningen var faldet til 121 %.

Banken burde desuden have fulgt de forslag til omlægning af porteføljen, herunder ved anvendelse af strukturerede obligationer, som O foreslog.

Finansbanken har anført, at konstruktionen blev anbefalet af O, og at banken derfor alene har en rolle som långiver og porteføljeforvalter. Dog var det Finansbanken, som på daværende tidspunkt anbefalede CZK som lånevaluta for den risikovillige investor.

Banken har gennemgået konstruktionens risici med klagerne og O, herunder risikoen ved at optage lånet i CZK. Klagerne har ikke tilkendegivet nogen maksimal tabstolerance eller lignende.

De investeringer, som banken har foretaget på vegne af klagerne, har vist sig at udvikle sig dårligere end markedet generelt, men banken har handlet i overensstemmelse med den aftalte investeringsstrategi. Både lånet i fremmed valuta og porteføljen af værdipapirer har været overvåget dagligt.

Klagerne er løbende blevet informeret om den negative udvikling, herunder ved kvartalsvis og halvårlige oversigter, ligesom banken på månedsbasis har rapporteret til L, der var den juridiske ejer af værdipapirporteføljen.

Der var klare grænser for aktivfordelingen i porteføljen. Strukturerede produkter indgår ikke som en mulighed, ligesom det heller ikke har været muligt med en 100 % kontantposition. Banken har under sagen fremlagt en oversigt over investeringsstrategier for konstruktionen. Det fremgår heraf, at den maksimalt tilladte kontant-position er mellem 20 og 30 % afhængig af risikoprofil.

De forslag til alternative investeringer, som blev fremlagt af O, var alle meget komplekse og svært gennemskuelige med lav eller ingen likviditet og med en afkaststruktur, som gik imod markedsforventningerne. Banken fandt dem derfor helt uegnede til denne form for portefølje specielt på et tidspunkt, hvor overdækningen i engagementet var meget lav, og hele engagementet derfor særdeles følsomt.

Banken har bestræbt sig på at nå til enighed med klagerne om en fornuftig løsning på klagernes situation.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klagerne indgik i august 2007 et investeringsengagement kaldet "Equity Release Scheme", som skulle spare arveafgift og frigøre likviditet. Ankenævnet lægger til grund, at banken ikke over for klagerne har taget initiativet til engagementet.

Det må lægges til grund, at banken på mødet den 28. juni 2007 gennemgik de med investeringsengagementet relevante risici, herunder risikoen forbundet ved at optage et lån i en anden valuta end EUR. Det må desuden have stået klagerne klart, at en gearet investering, hvor et investeret beløb på ca. 620.000 EUR skal kunne servicere renter og afdrag på et lån på ca. 940.000 EUR må indebære en vis risiko for tab.

Efter det foreliggende findes det ikke godtgjort, at banken har begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med porteføljeplejen eller overvågningen af det optagne lån. Det fremgår ikke af de fremlagte investeringsrammer, at banken havde mulighed for at "gå kontant", ligesom banken ikke var forpligtet til at tage O’s porteføljeforslag i betragtning.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Klagen tages ikke til følge.