Indsigelse om mangelfuld rådgivning om omkostninger i forbindelse med investering i investeringsbeviser og indsigelse i forbindelse med opsigelse af investeringsaftalen

Sagsnummer:559/2021
Dato:09-09-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Andreas Moll Årsnes, Tina Thygesen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Rådgivning - investering
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning om omkostninger i forbindelse med investering i investeringsbeviser og indsigelse i forbindelse med opsigelse af investeringsaftalen
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om mangelfuld rådgivning om omkostninger i forbindelse med investering i investeringsbeviser og indsigelse i forbindelse med opsigelse af investeringsaftalen.

Sagens omstændigheder

I april 2020 kontaktede klageren Lån & Spar Bank, da hun ønskede at investere frie midler i et af bankens investeringsprodukter. På et møde med en rådgiver i banken, R, blev klagerens risikoprofil fastlagt til mellem risiko med en tidshorisont tre til syv år. Banken anbefalede, og klageren valgte, investeringsporteføljen FormueBalance B (mellem risiko og en tidshorisont tre til syv år) med en anbefalet fordeling på 40 % i aktiebaserede investeringsbeviser/erhvervsobligationer og 60 % i obligationsbaserede investeringsbeviser.

Den 24. april 2020 sendte R en investeringsaftale (MiFID-dokument) til klagerens underskrift. Banken sendte samtidig et investeringsforslag til klageren. Af investeringsforslaget fremgik, at investeringerne i FormueBalance B ville blive placeret i fire investeringsbeviser. Endvidere fremgik følgende om omkostninger ved et forudsat investeret beløb på 400.000 kr.:

Navn

ÅOP (IHO)-Fp*

Inv andel

Lån og Spar Invest Obligationer

0,54% (0,02%) – 0,15%

60%

GR European High Yield

1,34% (0,14%) – 0,45%

13%

Lån og Spar Invest Verden Selection

1,74% (0,03%) – 0,55%

18%

Lån og Spar Invest Danske Aktier

1,39% (0,02%) – 0,50%

9%

Åop er Årlige omkostninger i procent, (IHO) er indirekte handelsomkostninger og Fp er formidlingsprovision

 

 

Kr. 1. år

Kr. i alt

Omkostninger

1,46%

5.857

36.758

Heraf: Investeringsforeninger omkostninger

0,57%

2.265

14.242

Heraf: formidlingsprovision (Fp)

0,29%

1.170

7.355

 

… Lån og Spars rådgivning er som udgangspunkt ydet på et ikke-uafhængigt grundlag. Lån og Spar leverer kvalitetsforbedrende services og modtager provision ved formidling af salg af investeringsbeviser i de investeringsforeninger, der til en hver tid fremgår af bankens hjemmeside. Provisionssatserne fremgår også heraf. Af fondsnotaen fremgår den aktuelle provisionssats for investeringsbeviset. Et prospekt og/eller ”central investorinformation” kan ses på www.lsb.dk.  …”

Af investeringsaftalen fremgik bl.a.:

”… Jeg erklærer at have modtaget Regler for Lån & Spar Link TM og FormueBalance, og at Lån & Spar Bank A/S har gennemgået vilkårene med mig …”

Af bankens regler for Bank Link TM FormueBalance Fri fremgik bl.a.:

”… 10. Omkostninger

Omkostninger for deltagelse i FormueBalance Fri fremgår af bankens Pris- og gebyrliste, der kan rekvireres hos banken og ses på www.lsb.dk

12. Udtræden af FormueBalance Fri

Du kan til enhver tid udtræde af Bank Link. Udtræden foregår ved at alle andele afhændes, og du udtræder med et kontant beløb.

Banken kan med 3 måneders forudgående varsel opsige aftalen om deltagelse i FormueBalance Fri. Udtræden foregår ved at alle andele afhændes og du udtræder med et kontant beløb.

 …”

Den 1. maj 2020 skrev klageren til banken:

”… har nu scannet min underskrift ind på min mail, og er klar til at sende den til dig:) men inden jeg sender den til dig har jeg brug for at vide følgende: Jeg kan ikke se, hvor meget, jeg skal betale i omkostninger.. Der henvises til Pris og gebyrliste, og hvis jeg slå op her, ser det ud til at der betales 0,60 procent i omkostninger. Er det alt? Kommer der f.eks. omkostninger på ved handel med aktier/obligationer vedr. de enkelte investeringsbeviser eller andet i øvrigt? Er det 0,60 procent af det indsatte beløb? Er der tale om et engangsbeløb, eller er det noget, jeg betaler f.eks. en gang årligt? …”

Den samme dag svarede banken:

”… Med hensyn til omkostninger så sender jeg dig lige overblikket så du kan læse det sort på hvidt. Der findes ingen andre omkostninger overhovedet ej heller hvis du vil trække nogle af pengene ud på et tidspunkt … ”

Den 4. maj 2020 skrev klageren til banken:

”… Hvor har du lagt oversigten over omkostninger, jeg synes ikke at jeg kan finde den …”

Den samme dag svarede banken:

”… jeg kan godt se den ikke er kommet med – jeg forsøger lige igen…”

Den samme dag svarede klageren:

”… jeg kan se logo men der er ingen tekst …”

Den samme dag svarede banken:

”… det hele ser fint ud herfra …. Jeg sender dig en mail med det samme …

Banken har oplyst, at den sendte informationsmaterialet ”FormueBalance, marts 2020” til klageren den 4. maj 2020, hvoraf det bl.a. fremgik:

” … FormueBalance

- Helt automatisk

 • Din investering rebalanceres to gange årligt
 • Din formue plejes efter fastsat risikoprofil via investeringsforeninger
 • Indbetaler du løbende, placeres pengene automatisk efter din strategi
 • Renter og udbytter geninvesteres automatisk
 • Du får månedlig afkastrapport i din netbank

FormueBalance

 • Ingen unødige udgifter
   • Du har ingen udgifter til depot
   • Du betaler ikke kurtage ved køb, salg og rebalancering

Omkostninger                                            …                  B ……….

ÅOP*                                                                                0,94 %

Formidlingsprovision til Lån & Spar Bank                        0,29 %

FormueBalance (Formue op til 1 mio. kr.)**                    0,60 %

* Årlig omkostninger i procent (løbende administrationsomkostninger og formidlingsprovision indgår i beregningen af ÅOP). …”

I porteføljen bag FormueBalance B indgik fire investeringsbeviser i fire afdelinger af to investeringsforeninger. Banken har under klagesagen oplyst, at de enkelte investeringsforeninger beregnede sig forskellige gebyrer, der blev opkrævet ved, at afkastet af investeringen reduceredes. Gebyrerne medgik blandt andet til at betale kurtage ved køb og salg af de fondskoder, der lå i hver afdeling, og til honorar til den eller de investeringsrådgivere, foreningen havde valgt, samt honorar til de pengeinstitutter, der formidlede det pågældende investeringsbevis til investoren. Samlet kunne ÅOP for de fire afdelinger af investeringsforeninger i FormueBalance B opgøres til 0,94 % p.a. Af denne procentsats betalte investeringsforeningen 0,29 procentpoint til de formidlende pengeinstitutter, f.eks. Lån & Spar Bank.

Klageren valgte i første omgang at investere 200.000 kr., som blev overført til hendes FormueBalance konto den 3. juni 2020.

Den 19. marts 2021 sendte banken en opgørelse til klageren, hvoraf fremgik, at hendes samlede investeringsomkostninger i 2020 var 3.692,52 kr., svarende til 1,16 % af det gennemsnitlige investerede beløb for de værdipapirer, som klageren havde i depot hos banken. Omkostningerne var fordelt mellem administrationsomkostninger 0,18 % (løbende omkostninger 577,56 kr.) og værdipapiromkostninger 0,98 % (handelsomkostninger 715,90 kr. og løbende omkostninger 2.399,06 kr., heraf formidlingsprovision 918,54 kr. eller 0,29 %). Af opgørelsen fremgik endvidere:

”… De samlede investeringsomkostninger er opdelt i henholdsvis administrationsomkostninger, som er de gebyrer og løbende omkostninger, du har betalt til os, og værdipapiromkostninger, som er omkostninger, der er knyttet til de værdipapirer, du har investeret i. …

Omkostninger specificeret under administrationsomkostninger er også vist i din årlige gebyroversigt fra os. Der er således ikke tale om yderligere omkostninger.

Når du betaler provisioner, er du berettiget til de investeringsservices, vi tilbyder. Du er aktuelt placeret i gruppe 1 på baggrund af din forventede betaling. Din indplacering vurderes løbende og minimum en gang årligt.

Læs mere om din aktuelle placering og vores tilknyttede investeringsservices på www.lsb.dk/privat/produkter/ivestering/investorbeskyttelse ...”

Den 16. september 2021 skrev klageren til banken:

”Hej vil gerne foretage mig følgende:

Lån & Spar FormueBalance Fri: aftalen opsiges med omlægning til kontanter snarest muligt. I henhold til vilkår sker det uden opsigelsesperiode. Der oprettes aktiesparekonto med adgang til selv at investere via netbank. Der oprettes almindelig frit depot med adgang til selv at investere via netbank….”

Den samme dag svarede banken:

”… Jeg har med udført det ønskede, du får tilsendt digitale aftaler du skal godkende …”

Den 29. september 2021 fremsendte Lån & Spar via netbank den varslede digitale aftale om salg af værdipapirer i FormueBalance (opsigelsesformular). Klageren returnerede ikke aftalen i underskrevet stand. Den 30. september 2021 skrev klageren til banken, at hun ønskede ”et møde vedr. Boliglån og evt. Investeringer”. Klagerens rådgiver svarede, at han først kunne mødes efter sin fire ugers barsel, og at klageren alternativt kunne kontakte sin afdeling i banken.

Banken har oplyst, at den kunne have bremset ordren om realisering af FormueBalance i perioden fredag den 1. oktober 2021 til torsdag den 7. oktober 2021.

Den 4. oktober 2021 klagede klageren til bankens juridiske afdeling over bankens forvaltning af hendes aldersopsparing, og klageren forespurgte endvidere om formidlingsprovision.

Den 8. oktober 2021 blev klagerens FormueBalance depot realiseret, og den 11. oktober 2021 blev 216.728,81 kr. indsat på klagerens FormueBalance konto og derfra overført til klagerens lønkonto. Klagerens FormueBalance konto blev derefter opgjort og lukket.

På et møde den 15. oktober 2021 mellem banken og klageren blev gebyroversigten af 19. marts 2021 gennemgået.

Banken har fremlagt en opgørelse over klagerens investeringsomkostninger i 2021. Det fremgår heraf, at omkostningerne var 3.130,35 kr., svarende til 1,45 % af det gennemsnitlige investerede beløb.

Den 25. oktober 2021 rettede klageren henvendelse til banken og anførte, at hun ønskede, at opsigelsen af FormueBalance skulle trækkes tilbage.

Den 8. november 2021 tilbød banken af kulancemæssige årsager at refundere klageren 2.160 kr. vedrørende omkostninger. Den 8. november 2021 tilbød banken endvidere pr. kulance som led i en forligsmæssig løsning, at banken uden omkostninger for klageren ville genkøbe klagerens investering i FormueBalance B til dagskursen, så klageren blev stillet, som om banken ikke havde solgt FormueBalance B den 8. oktober 2021. I e-mail af 11. november 2021 fremsatte klageren en række spørgsmål hertil.

Banken har oplyst, at den gentog tilbuddet i en e-mail til klageren af 23. november 2021, men med en tilknyttet acceptfrist til torsdag 25. november 2021 kl. 14.00. Banken har endvidere oplyst, at den tog skridt til, at klageren ville modtage en ny aftale om FormueBalance til underskrift i netbank til brug for genkøb af investeringen. Klageren kvitterede for modtagelse af tilbuddet i e-mail af 23. november 2021, men tog ikke stilling til indholdet deraf. Den 24. november 2021 erindrede banken klageren om, at den fremsendte aftale om FormueBalance skulle underskrives inden fristens udløb. Klageren accepterede ikke tilbuddet inden udløbet af fristen, hvorefter tilbuddet bortfaldt.

Den 2. december 2021 indbragte klageren sagen for Ankenævnet

Den 6. januar 2022 indsatte banken beløbet 2.160 kr. vedrørende omkostninger på klagerens lønkonto.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Lån & Spar Bank skal godtgøre hende den skade, hun blev påført ved den begåede fejl og anerkende, at hendes samlede omkostninger på investeringsaftalen er 0,60 %.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at banken foreslog hende at investere i FormueBalance. Hun havde ingen erfaring med investering, hvilket banken var bekendt med. Efter mødet modtog hun investeringsforslag og MiFID-dokumentet. Hun modtog også selve investeringsaftalen vedhæftet informationsgrundlaget til underskrift, men hun var i tvivl om omkostningerne. Omkostningerne fremgik ikke af aftalen om FormueBalance, der under punkt 10 henviste til bankens Pris- og gebyrliste. Hun husker ikke, at de samlede omkostninger blev oplyst til 1,46 %. Hun spurgte derfor til omkostningerne i mailkorrespondance med banken.

Bankens svar var vildledende. Det fremgår tydeligt af mailkorrespondancen, at hun lagde vægt på, at omkostningsniveauet var lavt, og at hun havde misforstået opgørelsen af omkostninger og troede, at omkostningerne var 0,60 %. Banken korrigerede ikke hendes misforståelse, men bestyrkede hendes opfattelse ved at svare, at der ikke var andre omkostninger overhovedet. Banken oplyste ikke de samlede omkostninger, som var afgørende for, om hun ville investere i FormueBalance.

Det kan ikke forventes, at hun efter mailkorrespondancen skulle kunne regne ud, at der var øvrige omkostninger, som hun selv skulle indhente i MiFID dokumentet, og som der ikke var henvist til i aftalen under punktet omkostninger eller i generelle oplysninger om FormueBalance, der var identisk med MiFID dokumentet.

Banken burde have oplyst, at der ud over de 0,60 % var omkostninger til selve investeringsforeningen. Det er luskeri at henvise til generelle oplysninger. Der var endvidere problemer med at modtage/åbne den generelle information om produktet. Mailen fra banken indeholdt ni sider med generel information om FormueBalance med de samme oplysninger om investeringsbeviser og omkostninger som i MiFID dokumentet, som hun ikke forstod, så det ville ikke have besvaret hendes spørgsmål at læse det igen. Hun er fortsat i tvivl om, hvad omkostningerne er; om de er 1,46 % eller 1,16 % eller et højere beløb.

Frem til august 2021, hvor hun var til møde med en rådgivningsvirksomhed, troede hun, at hun havde en investeringsaftale med en omkostningsprocent på 0,60. Hun ønskede derefter at opsige aftalen. Filialchefen i banken bekræftede samme dag, at han havde udført det ønskede, og hun fik tilsendt en digital aftale til godkendelse. Kort efter fortrød hun, da aktiekurserne faldt, og hun var bange for et stort tab. Hun kontaktede sin nye rådgiver i banken, som oplyste at processen var sat i gang og ikke kunne afbrydes. Banken realiserede først depotet i oktober 2021, så hun kunne således have nået at tilbagekalde sin opsigelse.

Banken begik fejl i forbindelse med realisering af depotet. På et møde den 15. oktober 2021 spurgte hun, hvorfor depotet først blev realiseret den 11. oktober 2021. Banken svarede, at det var fordi, at hun ikke havde underskrevet opsigelsesaftalen rettidigt. Da det gik op for banken, at aftalen ikke var underskrevet, oplyste banken, at den havde valgt at se bort fra den fremsendte aftale. Banken realiserede depotet, selv om hun ikke havde underskrevet opsigelsesaftalen. Hvis banken anså aftalegrundlaget for opsigelsen for at være korrespondancen af 16. september 2021, forstår hun ikke, hvorfor banken sendte opsigelsesaftalen den 29. september 2021. Hvis banken anså grundlaget for at være dokumentet, som banken fremsendte den 29. september 2021, havde banken ikke hjemmel til at sælge investeringsbeviserne.

Hun har ikke haft til hensigt at spekulere mod banken. Banken har selv bragt sig i problemer i forbindelse med salget af hendes investeringsbeviser. Banken kom med vildledende og usammenhængende forklaringer om opsigelse af aftalen, hvorfor hun undlod at underskrive denne.

I forbindelse med hendes klage erkendte banken, at det var en fejl at sælge investeringsbeviserne uden, at hun havde underskrevet opsigelsesaftalen. Banken tilbød derfor at genkøbe dem. Hendes e-mail af 11. november 2021 omhandlede primært beregning vedrørende tilbageførsel af hendes depot, men hun stillede også spørgsmål om, hvor hun kunne se noget om ÅOP i investeringsaftalen. Punktet var stadig ikke afklaret i bankens forligstilbud af 23. november 2021. Hun underskrev derfor ikke aftalen.

Banken erkendte ikke, at der alene skulle betales 0,60 % i samlede omkostninger, men tilbød 2.160 kr. pr. kulance. Banken indsatte beløbet på 2.160 kr. på hendes konto uden aftale med hende.

Banken kan rette op på sine fejl ved at nulstille salget af investeringsbeviserne og kompensere hende for omkostninger ud over 0,60 %.

Hun ønsker ikke håndteringen af sin aldersopsparing, der nu er placeret et andet sted, med i klagen.

Lån & Spar Bank har anført, at investeringsaftalen og investeringsforslaget, som udgjorde aftalegrundlaget mellem klageren og banken, indeholdt information om de samlede omkostninger, der var forbundet med investering i FormueBalance B. Klageren har ikke bestridt, at hun har modtaget og underskrev investeringsaftalen/investeringsforslaget.

Banken informerede dermed, forud for klagerens investering, klageren loyalt og korrekt om de omkostninger, der var forbundet med investeringen i FormueBalance.

Klageren kunne ikke have en berettiget forventning om, at indholdet af bankens besked af 1. maj 2020 var et udtryk for, at banken fraveg aftalegrundlaget om FormueBalance. Indholdet af mailkorrespondancen indeholdt ikke et løfte til klageren om tilsidesættelse eller ændring af indholdet af aftalegrundlaget mellem klageren og banken

Klageren har ikke på andet grundlag dokumenteret, at der i hendes tilfælde blev indgået en særaftale om, at banken ville refundere hende de omkostninger, som investeringsforeningerne opkrævede, og som fremgik af den skriftlige information om FormueBalance, som klageren modtog.

De enkelte investeringsforeninger beregnede sig forskellige gebyrer, der blev opkrævet ved, at afkastet af investeringen blev reduceret. Gebyrerne medgik blandt andet til at betale kurtage ved køb og salg af de fondskoder, der lå i hver afdeling, og til honorar til den eller de investeringsrådgivere, som foreningen havde valgt, samt honorar til de pengeinstitutter, der formidlede det pågældende investeringsbevis til investoren. Samlet kunne ÅOP for de fire afdelinger af investeringsforeninger i FormueBalance B opgøres til 0,94 %.

Opgørelsen af ÅOP er fastsat i overensstemmelse med en brancheaftale fra 2017 mellem Finans Danmark, Investering Danmark, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Aktionærforening om at forbedre og udbygge de eksisterende danske brancheaftaler om investoroplysning via omkostningsnøgletallet ”ÅOP” (Årlige Omkostninger i Procent). Nærmere oplysninger om omkostninger kunne hentes i prospekterne for de enkelte afdelinger af investeringsforeningerne.

Det fremgik af ”FormueBalance, marts 2020”, at banken beregnede sig 0,6 % om året. Omkostningen reducerede dermed det samlede afkast af investeringen. Diverse VP og depotgebyrer var indeholdt i omkostningen 0,60 %. Det var derfor korrekt, at Lån & Spar ikke beregner sig andre omkostninger.

Klagerens ønske om opsigelse af 16. september 2021, der blev kommunikeret via beskedfunktionen i netbank, om realisering af FormueBalance ”… snarest muligt …”, og bankens skriftlige bekræftelse herpå samme dag udgjorde aftalegrundlaget for opsigelse af FormueBalance. For at imødekomme klagerens ønske bekræftede rådgiveren samme dag, banken havde udført det ønskede. Klageren har ikke bestridt, at hun modtog bankens besked af 16. september 2021. Banken lagde vægt på, at klageren ønskede en realisering af værdien af sin FormueBalance ”... snarest mulig…”, og at klageren nævnte, at det efter hendes opfattelse kunne ske uden opsigelsesperiode.

Da opsigelsen allerede var gennemført og bekræftet den 16. september 2021 via netbanks kommunikationssystem, undlod banken derfor at rykke klageren for tilbagesendelse af opsigelsesformularen, der blev sendt til klageren af formelle årsager. Klagerens senere påberåbelse af, at hendes manglende underskrivelse og returnering af opsigelsesformularen skulle tillægges vægt, er et udtryk for klagerens efterrationalisering.

Klageren vendte tilbage den 30. september 2021, men uden at nævne sit angivelige ønske om tilbagetrækning af opsigelsen. Klagerens rådgiver i banken svarede samme dag. Klageren vendte ikke tilbage efter rådgiverens svar den 30. september 2021. Klageren har ikke dokumenteret, at hun forud for den 25. oktober 2021 fremsatte anmodning om, at opsigelsen skulle trækkes tilbage.

Klageren har ikke dokumenteret, at banken under disse omstændigheder har begået en faglig fejl, der kan danne grundlag for et erstatningskrav.

Det er afgørende for banken, at den ikke bringer sig i en position, hvor en kunde - for bankens risiko - kan spekulere mod banken. Klageren accepterede ikke inden for den angivne acceptfrist bankens tilbud om at genkøbe hendes investering i FormueBalance B til dagskursen, så hun blev stillet, som om banken ikke - på hendes anmodning - havde solgt FormueBalance B den 8. oktober 2021.

Ankenævnets bemærkninger

I maj 2020 indgik klageren en aftale om placering af frie midler i Lån & Spar Banks investeringsprodukt FormueBalance B. Klagerens risikoprofil var mellem, og hendes tidshorisont var tre til syv år. Af investeringsforslaget, som var en del af aftalegrundlaget, fremgik, at klagerens midler skulle placeres i fire investeringsbeviser, at de samlede omkostninger forbundet med investering i FormueBalance B var 1,46 %, og at der ud over 0,60 % i omkostninger til banken skulle betales omkostninger til investeringsforeningerne.

Forud for indgåelse af aftalen anmodede klageren den 1. maj 2020 banken om at oplyse, om der skulle betales omkostninger ud over de 0,60 %, der fremgik af bankens pris- og gebyrliste. Banken svarede, at ”Med hensyn til omkostninger så sender jeg dig lige overblikket så du kan læse det sort på hvidt. Der findes ingen andre omkostninger overhovedet”. Banken sendte i den forbindelse sit generelle informationsmateriale ”FormueBalance B, marts 2020”, hvoraf det fremgik, at der ud over de 0,60 % var årlige omkostninger i procent på 0,94 %.

Klageren rejste efterfølgende indsigelse mod, at hun blev opkrævet omkostninger ud over 0,60 %.

Den 8. november 2021 tilbød banken af kulancemæssige årsager at refundere klageren 2.160 kr. vedrørende omkostninger. Den 6. januar 2022 indsatte banken beløbet på klagerens konto.

Ankenævnet finder, at klageren i investeringsforslaget og informationsmaterialet ”FormueBalance B, marts 2020” fik tilstrækkelige oplysninger og rådgivning om, at der ville være yderligere omkostninger forbundet med investering i FormueBalance B ud over de 0,60 % til banken. Ankenævnet finder ikke, at den mindre hensigtsmæssige formulering af bankens svar på klagerens forespørgsel af 1. maj 2020 kan føre til et andet resultat. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at banken i sit svar henviste til informationsmaterialet ”FormueBalance B, marts 2020”.

Klageren får herefter ikke medhold i sin påstand om, at hendes samlede omkostninger på investeringsaftalen skal udgøre 0,60 %.

Den 16. september 2021 opsagde klageren aftalen om FormueBalance B og anmodede om omlægning til kontanter snarest muligt. Den samme dag meddelte banken, at den havde udført det ønskede. Den 29. september 2021 sendte banken en opsigelsesaftale til klagerens underskrift. Klageren returnerede ikke aftalen i underskrevet stand. Den 8. oktober 2021 solgte banken værdipapirerne i klagerens FormueBalance. Den 25. oktober 2021 meddelte klageren, at hun trak opsigelsen tilbage. Den 8. og 23. november 2021 tilbød banken pr. kulance at genkøbe klagerens værdipapirer i FormueBalance B, så klageren blev stillet som om, at banken ikke havde solgt hendes værdipapirer den 8. oktober 2021. Klageren accepterede ikke tilbuddet inden udløbet af den af banken fastsatte frist, hvorefter tilbuddet bortfaldt.

Ankenævnet finder ikke, at banken har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren i forbindelse med sin håndtering af klagerens opsigelse og salget af klagerens værdipapirer i FormueBalance B.

Ankenævnet finder ikke, at der i øvrigt foreligger oplysninger, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.