Indsigelse mod bidragsforhøjelser samt krav om nedsættelse af bidragssatser.

Sagsnummer:22/2018-R
Dato:06-06-2018
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Bruun Pedersen, Bent Olufsen og Lars K. Madsen
Klageemne:Bidrag - forhøjelse
Bidrag - sats
Ledetekst:Indsigelse mod bidragsforhøjelser samt krav om nedsættelse af bidragssatser.
Indklagede:Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Realkreditinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod bidragsforhøjelser samt krav om nedsættelse af bidragssatser.

Sagens omstændigheder

I februar 2016 omlagde klageren sit daværende realkreditlån hos Nykredit Realkredit med pant i sit sommerhus med en restgæld på ca. 850.000 kr. Lånet blev omlagt til to 30-årige F-kort lån (obligationslån med variabel rente og refinansiering), henholdsvis et lån på 783.000 kr. hos Totalkredit som første prioritet, og et lån på 83.000 kr. hos Nykredit Realkredit som anden prioritet.

I forbindelse med låneomlægningen blev der den 22. januar 2016 blandt andet udarbejdet lånetilbud og låne- og pantsætningsaftaler.

Af side tre i lånetilbuddet vedrørende lånet hos Totalkredit fremgik blandt andet:

”Bidrag (p.t. 0,6868%) beregnes af lånets restgæld. Beregningsprincippet og størrelsen af bidraget kan ændres efter Totalkredits beslutning. Læs mere om bidragssats i Långuiden.”

Tilsvarende fremgik af side tre i lånetilbuddet vedrørende lånet hos Nykredit Realkredit:

”Bidrag (p.t. 0,8000%) beregnes af lånets restgæld. Beregningsprincippet og størrelsen af bidraget kan ændres efter Nykredits beslutning. Læs mere om bidragssats i Långuiden, som ligger på nykredit.dk.”

Af Låne- og pantsætningsaftalen for lånet hos Totalkredit fremgik følgende under rente- og betalingsvilkår: ”Bidrag 0,1717% kvartårligt beregnet af lånets restgæld”. Endvidere fremgik følgende:

Særlige bestemmelser

Vilkår for lånet

For lånet gælder de af Totalkredits bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. …

Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede ”Almindelige forretningsbetingelser” i Långuiden samt ”Særlige bestemmelser” i nærværende låne- og pantsætningsaftale. …

Bidrag

Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af Totalkredit. Bidragets størrelse oplyses i forbindelse med udbetaling af lånet.

Bidrag og beregningsprincipper kan ændres efter Totalkredits beslutning. Meddelelse herom vil i såfald blive givet til debitor med mindst 3 måneders varsel forud for en termin.

…”

Af Låne- og pantsætningsaftalen for lånet hos Nykredit Realkredit fremgik: ”Bidrag 0,2000% kvartårligt beregnet af lånets restgæld”. Endvidere fremgik tilsvarende bestemmelser om bidrag, som er citeret ovenfor fra Låne- og pantsætningsaftalen for lånet hos Totalkredit.

Af Totalkredits dagældende Långuide gældende fra den 6. november 2015 fremgik følgende:

Bidrag

Bidragets størrelse og beregningsmetode fastsættes i forbindelse med ydelse af lånet.

Bidraget beregnes som en procentsats af lånets restgæld (dvs. af kontantrestgælden for kontantlån og af obligationsrestgælden ved obligationslån). Betalingen sker forholdsmæssigt som en del af lånets terminsydelse.

Bidragssatsen ved lånets udbetaling er afhængig af den belånte ejendom, afdragsprofil, låntype, lånets hovedstol og belåningsinterval (lånets prioritetsstilling i forhold til den kontante låneværdi for ejendommen).

Belåningsintervallet fastlægges via en værdiansættelse af ejendommen ved lånoptagelsen. Værdiansættelsen foretages af Totalkredit på den af Totalkredit valgte måde. Belåningsintervallet fastlægges på ny ved en efterfølgende omlægning af lånet, gældsovertagelse eller relaksation. Bidragssatsen ændres ikke som følge af ordinære afdrag eller ved ændring af lånets prioritetsstilling som følge af f.eks. en indfrielse af foranstående lån.

Ændring af bidrag, gebyrer og andet vederlag (herunder kursskæring)

Bidrag, gebyrer og andet vederlag er variable.

Lånets bidrag og beregningsmetoden for bidraget kan således ændres i lånets løbetid, eksempelvis så bidraget beregnes og eventuelt løbende reguleres på grundlag af flere eller andre forhold end ved lånets udbetaling, herunder lånespecifikke forhold. ...

Ændringer af bidrag og beregningsmetoden for bidraget samt ændring eller indførelse af nye former for gebyrer eller andet vederlag (herunder kursskæring og kurtage) kan i eksisterende låneforhold være begrundet i aktuelle eller forventede omkostningsmæssige, markedsmæssige, lovgivningsmæssige, risikomæssige, konkurrencemæssige, forretningsmæssige eller lignende forhold samt låntagerspecifikke forhold. Du kan nedenfor se eksempler på sådanne forhold. Listen er ikke udtømmende.  

 1.     Ændringer i lovgivning, retspraksis og myndighedspraksis,
 2.     Ændringer i krav og forventninger fra ratingbureauer og investorer, herunder krav og forventninger af betydning for prissætningen på obligationerne bag Totalkredits udlån,
 3.     Omkostningsudviklingen, eksempelvis som følge af

§   øgede omkostninger til fremskaffelse af kapital,

§   ændrede krav til kapitalgrundlag, kapitalberedskab, likviditet eller solvens,

§   øgede skatter eller afgifter,

§   øgede distributionsomkostninger, eller

§   generelle garantiordninger,

 1.     Øgede tab eller risiko for tab, nedskrivninger eller hensættelser til tab,
 2.     Behov for ændringer i sammensætningen af Totalkredits låneportefølje, eksempelvis en reduktion af mængden af lån med variabel rente,
 3.      Behov for at motivere Totalkredits kunder til at vælge udvalgte produkter, eksempelvis lån med afdrag,
 4.     Øgede risici, herunder operationelle risici,
 5.     Faldende ejendomspriser eller strukturelle udviklinger i ejendomsmarkedet,
 6.      Administrative forhold eller behov for bedre udnyttelse af Totalkredits kapacitet og ressourcer,
 7.      Øvrige forhold, som indebærer behov for øget indtjening eller en ændret prisstruktur,
 8.     Låntagers betalingsmisligholdelse,
 9.      Ændringer i låntagerspecifikke forudsætninger, herunder låntagers økonomiske forhold eller sammensætningen, omfanget eller rentabiliteten af låntagers engagement med Totalkredit, eller
 10.    Ændringer i den pantsatte ejendoms belåningsgrad, værdifasthed eller omsættelighed.

Ændringer vedrørende bidrag samt væsentlige ændringer vedrørende andet vederlag meddeles individuelt til låntager med tre måneders varsel til en termin med virkning fra førstkommende termin. …

…”

Af Nykredit Realkredits Långuide til privat- og erhvervskunder gældende fra 3. januar 2018 fremgik tilsvarende bestemmelser, som er citeret ovenfor fra Totalkredits Långuide til privatkunder, dog fremgik det heraf, at ændringer vedrørende bidrag samt væsentlige ændringer meddeles individuelt til låntager med seks måneders varsel.

Af et brev af 4. februar 2016 fra Totalkredit til klageren fremgik blandt andet:

Totalkredit forhøjer bidragssatserne

Den 1. juli 2016 forhøjer Totalkredit bidragssatserne. Det gør vi, fordi Totalkredit skal leve op til myndighedernes krav og markedets forventninger til vores kapital- og indtjeningsforhold. Både krav og forventninger er steget kraftigt siden finanskrisens start – og stiger stadig. Derfor skal vi i Totalkredit øge indtjeningen. På den måde kan vi lægge tilstrækkeligt til side som sikkerhed for de lån, vi yder, tiltrække kapital i markedet på bedst mulige vilkår og dække omkostningerne til forrentning af denne kapital. Det er en væsentlig forudsætning for, at vi fortsat kan tilbyde stabile boliglån til danskerne.

Dit lån i Totalkredit er med afdrag, men har ikke den samme rente i hele løbetiden. Hvis du vælger et lån med fast rente og med afdrag, falder din bidragssats til den laveste i Totalkredit. Det skyldes, at myndighederne kræver, at færre boligejere vælger lån med variabel rente og uden afdrag.

…”

Det fremgik endvidere af varslingsbrevet af 4. februar 2016 fra Totalkredit, at klagerens årlige bidragssats på 0,6868 % fra den 1. juli 2016 ville stige til 0,8196 %, hvilket på daværende tidspunkt svarede til en stigning på 256,44 kr. i ydelsen pr. kvartal (før skat), der skulle betales første gang den 1. oktober 2016.

Af et brev fra oktober 2017 fra Nykredit Realkredit til klageren fremgik blandt andet:

 

Ny pris på dit lån i Nykredit Realkredit

Vi skriver til dig, fordi bidragssatsen på dit realkreditlån i Nykredit Realkredit snart ændrer sig.

Siden Nykredit købte Totalkredit i 2003, har vi ikke kunnet forhøje din bidragssats uden tilladelse fra konkurrencemyndighederne. Nu har konkurrencemyndighederne givet tilladelse til, at Nykredit på grund af stigende kapitalomkostninger har grundlag for forhøje din bidragssats - og det har vi derfor besluttet at gøre. Læs mere på side 2.

Konkret betyder det for dig, at dit lån i Nykredit Realkredit får en ny bidragssats den 1. juli 2018. Du betaler den nye sats første gang den 28. september 2018.

…”

Af varslingsbrevets side 2 fremgik blandt andet:

”…

Konkurrencemyndighederne begrunder primært deres beslutning med, at Nykredits kapitalomkostninger er steget.

Cirka 2/3 af den samlede bidragsforhøjelse skyldtes større krav til mængden og kvaliteten af den kapital, Nykredit skal have som sikkerhed for vores udlån. Resten af den samlede bidragsforhøjelse skyldes, at det samlet set er blevet dyrere at skaffe kapital, og at Nykredit, ligesom resten af sektoren, skal betale til en lovpligtig afviklingsfond.

…”

Det fremgik endvidere af varslingsbrevet fra Nykredit Realkredit, at klagerens årlige bidragssats på 0,8000 % fra den 1. juli 2018 ville stige til 0,9000 %, hvilket svarede til en stigning på 19,04 kr. i ydelsen pr. kvartal (før skat).

Klageren rettede henvendelse til Nykredit og spurgte, hvorfor bidragssatsen på hans lån hos Totalkredit og Nykredit Realkredit var så høj.

Klageren har anført, at han ikke fik noget fyldestgørende svar.

Parternes påstande

Den 17. januar 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Realkredit og Totalkredit skal nedsætte bidragssatserne på hans lån til det halve af de nuværende satser.

Nykredit Realkredit og Totalkredit har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det ikke kan være rigtigt, at Totalkredit og Nykredit Realkredit er berettiget til at kræve en samlet bidragssats pr. kvartal på hans lån på 1.700 kr.

Institutterne oplyser, at de selv fastsætter, hvor høje bidragene skal være.

Der er ingen rimelig begrundelse for at kræve så mange penge i bidrag på hans lån. Begrundelserne virker uforståelige og tilfældige. Det må være ulovligt at opkræve så høje bidrag.

Bidraget på hans lån hos Totalkredit blev forhøjet i 2016, og nu bliver bidraget på hans lån hos Nykredit Realkredit lån forhøjet pr. 1. juli 2018. Begrundelserne virker tilfældige og urimelige. Han kan ikke se, hvoraf det fremgår, at institutterne har lov til det.

Han kan ikke skifte lån, fordi sommerhuset skal sælges.

Han har set i medierne, at Nykredit/Totalkredit har været i søgelyset på grund af for høje krav over for kunderne.

Nykredit Realkredit og Totalkredit har anført, at vilkårene om bidrag og fastsættelse heraf fremgår af lånedokumentationen og er tiltrådt og accepteret af klageren.

Bidragssatserne på lånene fremgår endvidere af lånetilbuddene og af låne- og pantsætningsaftalerne, der ligeledes er tiltrådt og accepteret af klageren.

Både Nykredit Realkredit og Totalkredit er/var berettiget til at hæve bidragssatserne på klagerens lån henholdsvis pr. 1. juli 2016 og pr. 1. juli 2018.

Ankenævnets bemærkninger

I forbindelse med omlægning af sit daværende realkreditlån optog klageren i februar 2016 to 30-årige F-kort lån hos Totalkredit og Nykredit Realkredit. Det fremgik af lånetilbuddet og af låne- og pantsætningsaftalen for lånet hos Totalkredit, at bidragssatsen udgjorde 0,6868 procent pr. år. Tilsvarende fremgik det af lånetilbuddet og af låne- og pantsætningsaftalen for lånet hos Nykredit Realkredit, at bidragssatsen udgjorde 0,8000 procent pr. år.

Ankenævnet finder, at klageren ved låneoptagelserne accepterede bidragets størrelse, herunder vilkårene om bidrag og fastsættelse heraf, som fremgik af lånedokumentationen, og at der ikke er grundlag for at tilsidesætte låneaftalerne.

Ankenævnet finder endvidere, at der er hjemmel til bidragsforhøjelserne pr. henholdsvis 1. juli 2016 og 1. juli 2018 i det aftalegrundlag, som klageren gennem sin accept af lånene har tiltrådt, og hvori der flere steder er taget forbehold for bidragsændringer.

Ankenævnet finder, at bidragsforhøjelserne, der er foretaget ensartet for grupper af kunder og lån, ikke kan anses for vilkårlige, og at der er ikke grundlag for at anse disse for åbenbart urimelige.

Særligt vedrørende bidragsforhøjelsen på klagerens lån hos Nykredit Realkredit, der træder i kraft den 1. juli 2018, forudsætter Ankenævnet, at bidragsforhøjelsen, som oplyst af instituttet, for den låntype, som klagerens lån er en del af, er godkendt af konkurrencemyndighederne.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Klageren får ikke medhold i klagen.