Spørgsmål om nedsættelse af ydelsen på lån og omlægning af lån

Sagsnummer:562/2011
Dato:04-10-2012
Ankenævn:Eva Hammerum, Anita Barbesgaard, Jesper Claus Christensen, Troels Hauer Holmberg og Kjeld Gosvig Jensen
Klageemne:Udlån - omlægning
Udlån - ydelse
Ledetekst:Spørgsmål om nedsættelse af ydelsen på lån og omlægning af lån
Indklagede:Nørresundby Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om nedsættelse af ydelsen på lån og omlægning af lån.

Sagens omstændigheder

Den 22. juni 2005 oprettede et af klageren ejet anpartsselskab, A, en kassekredit på 200.000 kr. hos Nørresundby Bank med variabel rente, for tiden 12,5 % p.a., uden aftalt afvikling og til genforhandling den 22. juni 2006.

Klageren kautionerede samtidig som selvskyldnerkautionist for kreditten. Klageren underskrev endvidere pantsætningserklæringer, hvorefter han til sikkerhed for enhver forpligtelse som han selv eller A havde eller senere måtte få overfor banken bl.a. pantsatte et ejerpantebrev i sin ejendom på 500.000 kr.

Samme dag blev klagerens boliglån hos banken forhøjet med 304.151,88 kr. til i alt 910.000 kr. Renten var variabel, for tiden 6 % p.a. Lånet skulle ifølge det af klageren underskrevne gældsbrev afvikles med en månedlig ydelse på 7.000 kr. Den 2. november 2006 blev lånet forhøjet med 19.000 kr. Renten var da for tiden 6,95 % p.a.

Ved brev af 31. juli 2008 anmodede banken klageren om at rette henvendelse til banken vedrørende A’s gæld på 275.846,05 kr., som der ikke var indbetalt på i tre år.

Den 9. oktober 2008 optog klageren et rentefrit lån på 283.000 kr. hos banken uden aftalt afvikling og til genforhandling den 1. oktober 2010. Provenuet blev anvendt til indfrielse af A’s kassekredit. Samtidig ydede banken klageren en kassekredit på 150.000 kr. uden aftalt afvikling og til genforhandling den 1. oktober 2010. Renten var variabel, for tiden 13,75 % p.a. Klageren underskrev samtidig en ny pantsætningserklæring, hvorefter han fortsat til sikkerhed for enhver forpligtelse, som han havde eller måtte få overfor banken bl.a. pantsatte ejerpantebrevet på 500.000 kr.

Den 17. november 2008 blev kassekreditkontrakten, gældsbrevet vedrørende lånet på 283.000 kr. og pantsætningserklæringen fornyet. Ifølge kassekreditkontrakten udgjorde renten for tiden 15,5 % p.a.Lånet på 283.000 kr. og kassekreditten skulle fortsat genforhandles den 1. oktober 2010.

Banken har oplyst, at klageren sidst betalte afdrag på boliglånet i februar 2010, og at klageren ikke siden har foretaget indbetalinger til nedbringelse af sit engagement med banken.

I e-mail af 26. oktober 2010 oplyste Realkredit Danmark, at det på grund af 14 udlæg tinglyst i klagerens ejendom af forskellige kreditorer ikke var muligt for klageren at omlægge sit realkreditlån eller at skifte bank til Danske Bank.

Ved brev af 15. november 2010 til banken oplyste klagerens advokat, at klageren ikke havde mulighed for at betale sin gæld. Advokaten spurgte, om banken var villig til at finansiere klagerens samlever, S’s, køb af klagerens ejendom eventuelt på en tvangsauktion, da det var vanskeligt at sælge ejendommen i fri handel på grund af de mange udlæg i ejendommen.

I e-mail af 17. januar 2012 til klageren bekræftede banken en aftale indgået med klageren den 16. januar 2012 om, at klageren skulle betale 3.000 kr. månedligt fra den 1. februar 2012. Banken meddelte endvidere, at man afventede klagerens indsendelse af dokumentation vedrørende S’s økonomi.

Parternes påstande

Den 18. januar 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nørresundby Bank skal tilpligtes at omlægge hans realkreditlån, overholde indgåede aftaler, fremlægge dokumentation for hans låneoptagelse i perioden 2005 til 2010 samt medvirke til, at hans økonomi bliver mere stabil.

Nørresundby Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at banken har nægtet at omlægge hans realkreditlån i perioden fra 2000 til 2011 og dermed har været med til at fastholde ham i en dårlig økonomisk situation.

I marts 2010 pålagde banken ham at finde et nyt pengeinstitut. Han forsøgte at finde et andet pengeinstitut og at omlægge sit realkreditlån, men banken nægtede at frigive pantebrevet, som det nye pengeinstitut ville købe for 25.000 kr.

Banken ønsker, at han skal betale 12.000 kr. om måneden i stedet for de 7.000 kr., som han hidtil har betalt. Dette har han ikke økonomisk mulighed for.

Banken truer med at sende engagementet i skifteretten og fogedretten. Han ønsker i stedet en samlet løsning på sin økonomi.

Han har i mange år ikke modtaget økonomisk rådgivning, som han har betalt for.

Nørresundby Bank har bl.a. anført, at banken ikke kan genkende hændelsesforløbet beskrevet af klageren.

Banken har ikke kunnet anbefale en omlægning af lånet, så længe der er 14 efterstående udlæg i ejendommen. Dette er på linje med Realkredit Danmarks holdning, jf. e-mail af oktober 2010.

Banken har gennem forløbet set velvilligt på muligheden for, at S kunne overtage ejendommen. Banken har i månedsvis forgæves forsøgt at indhente årsopgørelser for S.

Banken har overholdt alle indgåede aftaler. Banken har forgæves forsøgt at indgå yderligere aftaler med klageren. Klageren mødte ikke op til aftalte møder og indsendte ikke aftalt materiale.

Beløbet på 7.000 kr. er indbetaling på boliglånet, hvor klageren sidst betalte afdrag i februar 2010. Siden da har klageren intet afdraget på sit engagement med banken på trods af meget lempelige vilkår, herunder rentefrihed på lånet.

Banken kan ikke genkende beløbet på de 12.000 kr., som klageren nævner. På møde med klageren den 16. januar 2012 blev det aftalt, at klageren skulle afdrage 3.000 kr. om måneden på sit engagement i banken. Betalingen skulle ifølge aftalen sættes op til 5-6.000 kr. pr. måned, hvis klageren fik et fleksjob.

Banken har udvist stor imødekommenhed overfor klageren og vil fortsat vedstå alle indgåede aftaler.

Ankenævnets bemærkninger

Banken har fremlagt dokumenter vedrørende klagerens optagelse af lån og kreditter hos banken i perioden fra 2005 til 2010.

Den månedlige ydelse på klagerens boliglån udgjorde 7.000 kr. ifølge det af klageren underskrevne gældsbrev. Klagerens andet lån på 283.000 kr. og kassekreditten på 150.000 kr. var uden aftalt afvikling og skulle genforhandles den 1. oktober 2010.

Banken har oplyst, at klageren sidst betalte afdrag på boliglånet i februar 2010, og at klageren ikke siden har foretaget indbetalinger til nedbringelse af sit engagement med banken.

Banken har endvidere oplyst, at det på møde den 16. januar 2012 blev aftalt, at klageren skulle afdrage 3.000 kr. om måneden på sit engagement, og at betalingen skulle stige til 5-6.000 kr., hvis klageren fik et fleksjob. Banken har bekræftet, at man vil vedstå aftalen indgået den 16. januar 2012.

Ankenævnet har ikke mulighed for at pålægge Nørresundby Bank at acceptere en lavere ydelse end parterne har aftalt eller i øvrigt at pålægge banken at omlægge klagerens lån hos banken eller at medvirke til omlægning af klagerens realkreditlån.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.