Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i erhvervsmæssig anvendelse og manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven.

Sagsnummer:220/2021
Dato:27-01-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Konto - registreringsforhold
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i erhvervsmæssig anvendelse og manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven.
Indklagede:Sparekassen Sjælland-Fyn
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i erhvervsmæssig anvendelse og manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn, hvor han havde konto -283 og konto -040. Klageren havde et Visa/Dankort til konto -283 og netbankadgang. Sparekassen har oplyst, at ingen af de to konti blev anvendt som klagerens NemKonto, og at de ikke var basale betalings- eller indlånskonti.

Klageren har oplyst, at konto -040 blev oprettet for ca. 20 år siden som en foreningskonto for en ejerforening, hvor han er formand. Sparekassen har oplyst, at både konto -283 og konto -040 var oprettet som klagerens private konti med hans navn og CPR-nummer.

I maj 2020 gik konto -283 i overtræk med 428,73 kr., og ved rykkerbrev af 6. maj 2020 anmodede sparekassen klageren om inddækning af overtrækket snarest muligt og inden den 16. maj 2020. Sparekassen orienterede samtidig om, at klagerens Visa/Dankort var spærret, og at han i stedet ville modtage et Mastercard Debit.

Overtrækket på konto -283 blev ikke inddækket, og ved rykkerbrev af 18. maj 2020 anmodede sparekassen klageren om inddækning af et overtræk på 797,73 kr. senest den 28. maj 2020.

Den 26. maj 2020 og to gange den 29. maj 2020 overførte sparekassen penge fra konto -040 til konto -283 for at inddække overtrækket på konto -283. I forbindelse med overførslen den 29. maj 2020 sendte sparekassen en sms til klageren, hvori den orienterede om inddækningen, og skrev:

”…

Som oplyst er kontoen til [foreningen] oprettet i dit cpr.nr. og derfor ikke en foreningskonto.

…”

Ved e-mail af 29. maj 2020 gjorde klageren indsigelse mod sparekassens inddækning af overtrækket på konto -283 ved brug af midler fra konto -040.

Ved e-mail af 3. juni 2020 til klageren beklagede sparekassen overførslerne og oplyste, at disse var blevet tilbageført den 29. maj og 2. juni 2020. Sparekassen har oplyst, at overtrækket på konto -283 ikke siden er blevet inddækket.

Ved brev af samme dag varslede sparekassen ændring af konto -040, da anvendelse af kontoen til brug for foreningen var i strid med sparekassens retningslinjer på blandt andet hvidvaskområdet. Sparekassen anmodede samtidig om legitimation på foreningen, så der kunne oprettes en konto i foreningens navn og CVR-nr.

Ved e-mail af samme dag, den 3. juni 2020, svarede klageren blandt andet:

”…

Kontoen har jeg ikke haft noget med at gøre i sin oprettelse for det er jo Jeres ansvar. Jeg har blot oprettet kontoen i forening med den tidligere kasserer. Vi afleverede kopi af kørekort og vedtægter. I oprettede kontoen ud fra dette.

At den har stået på min private del, var noget jeg påklagede dengang, men vi blev enige om, at det var den billigste løsning for foreningen, og med min accept (skattemæssigt), blev det sådan.

Der var aldrig været tilladelse til, at I har kunne tage andre penge og inddække et overtræk på min konto. I har overtrådt lovgivningen på området og det er strafbart.

…”

Parterne korresponderede via e-mail i de følgende uger.

Sparekassen har oplyst, at den først i begyndelsen af juni 2020 blev klar over, at klageren anvendte konto -040 som en foreningskonto. Den har endvidere oplyst, at den var i dialog med klageren, og at han løbende fik forlænget fristen til at indlevere legitimation for foreningen, men at sparekassen aldrig modtog legitimationen. Foreningen fortsatte med at anvende konto -040.

Ved brev af 6. juli 2020 opsagde sparekassen klagerens kundeforhold. Sparekassen skrev blandt andet:

”…

Vi har konstateret, at din private konto med kontonummer [konto -040] fortsat anvendes til erhvervsmæssige formål.

Dette er i strid med sparekassens retningslinjer på bl.a. hvidvaskområdet.

Derfor opsiger vi dine konti og aftaler med Sparekassen Sjælland-Fyn med 14 dages varsel fra dags dato. Senest den 21.07.2020 bedes du meddele os et kontonummer, som vi kan overføre dit indestående til.

 …”

Ved brev af 4. august 2020 orienterede sparekassen klageren om, at den samme dag spærrede hans Mastercard Debit.

Den 24. september 2020 klagede klageren til sparekassen over opsigelsen af kundeforholdet og spærringen af hans Mastercard Debit. Sparekassen afviste klagen den 23. oktober 2020.

Den 6. maj 2021 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Efter klagens indbringelse for Ankenævnet har sparekassen tilbageført kvartalsgebyrer opkrævet på konto -040 i perioden fra opsigelsen af kundeforholdet i 2020. Sparekassen har oplyst, at kvartalsgebyrerne er sat i bero til der forligger en afgørelse fra Ankenævnet. 

Parternes påstande

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Sjælland-Fyn skal:

  1. betale 10.000 kr. til ham og 10.000 kr. til foreningen,
  2. åbne konto -283 og konto -040 igen,
  3. udlevere nyt betalingskort til ham,
  4. tilbagebetale de gebyrer, som sparekassen har trukket fra konto -040 siden opsigelsen af kundeforholdet og
  5. rette en personalesag mod en navngiven ansat i sparekassen.

Sparekassen Sjælland-Fyn har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at sparekassen handlede ansvarspådragende ved uretmæssigt at flytte penge fra foreningens konto -040 til hans private konto -283, og ved uretmæssigt at opsige kundeforholdet. Sparekassen bør kompensere ham og foreningen med 10.000 kr. til hver.

På grund af en blodprop i hjernen var han ikke opmærksom på, at konto -283 var i overtræk med få hundrede kroner, ligesom han ikke var opmærksom på sparekassens rykkerbreve. Han var ude af stand til at reagere.

Sparekassen gav ham medhold i, at den ikke var berettiget til at inddække overtrækket på konto -283 med midler fra konto -040. Alligevel opsagde sparekassen efterfølgende både konto -283 og konto -040 med den begrundelse, at der var mistanke om hvidvask. Der stod cirka 400 kr. på konto -040 og konto -283 var i overtræk med få hundrede kroner. Der var aldrig store beløb inde over de to konti, og han har aldrig foretaget sig noget, der kunne give grund til mistanke om hvidvask.

Det er ikke korrekt, at begge konti var erhvervskonti. Konto -283 var en privatkonto, der aldrig har været brugt til eller som erhvervskonto. For cirka 20 år siden oprettede sparekassen foreningens konto -040, og der var aldrig udfordringer af nogen art. Kontoen blev oprettet som en foreningskonto. Han er formand i foreningen, hvor de for få år siden var de ni medlemmer, men i dag er de bare fem.

Han fik et CVR-nr. til foreningen, og sparekassen fik tilsendt kopi af referat af den seneste generalforsamling i foreningen. Sparekassen opsagde alligevel kundeforholdet. Efter opsigelsen af hans kundeforhold havde foreningen ingen konto.

Ved opsigelsen af kundeforholdet blev hans netbankadgang lukket og hans Mastercard Debit spærret.

Efter opsigelsen har sparekassen trukket gebyr på konto -040. Det vil han ikke betale, når han ikke længere er kunde i sparekassen og når kontoen er lukket. Han har ikke modtaget kontooversigter siden opsigelsen af kundeforholdet. Han formodede, at de cirka 400 kr., der stod på konto -040 stod stand by indtil sagen ved Ankenævnet var afgjort. Efter klagesagens indbringelse har han imidlertid modtaget en sms fra sparekassen, hvoraf fremgår, at han skal indfri et nyt overtræk på konto -040 på grund af sparekassens træk af gebyrer på kontoen siden dens opsigelse.

Når en konto er opsagt, når sparekassen ulovligt og uden samtykke har hævet penge fra kontoen, når sparekassen har godkendt kontoen i mere end 20 år, og når sparekassen har opsagt kontoen, har han en forventning om, at kontoen ikke stadig bliver pålagt gebyrer.

Hans adgang til netbank er lukket, han har ikke noget kort til kontoen og har ikke modtaget kontooversigter. Sparekassen skal derfor trække sit gebyr tilbage, og der bør ikke trækkes gebyrer i tiden indtil sagen er afgjort.

Han har anmeldt sagen til politiet, men den er blevet afvist. Sagen ligger pt. hos statsadvokaten.

Sparekassen Sjælland-Fyn har anført, at sparekassen var berettiget til at opsige klagerens kundeforhold, herunder konto -283 og konto -040.

Sparekassen har forretningsmæssigt besluttet, at private konti ikke må anvendes til erhverv eller foreninger.

Da sparekassen i starten af juni 2020 konstaterede, at klagerens konto -040 blev anvendt som foreningskonto for foreningen, tilbød sparekassen foreningen en ny konto i foreningens navn og cvr-nr.  

Klageren indleverede imidlertid ikke den legimitation på foreningen, som sparekassen efterspurgte. Da sparekassen ikke modtog den efterspurgte legitimation, opsagde den i henhold til hvidvasklovens § 11, stk. 1, klagerens kundeforhold, da betingelserne i henhold til hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes.

Hele kundeforholdet blev således opsagt med baggrund i, at begge klagerens privatkonti blev brugt til erhvervsformål, samt at han ikke ønskede at indlevere de oplysninger, som sparekassen forespurgte. Oplysningerne er nødvendige for, at sparekassen kan være betrygget i kendskabet til kundeforholdet og herved opfylde kravene i hvidvasklovgivningen.

Sparekassen har erkendt og beklaget, at der skete en fejl ved overførsel mellem konto -283 og konto -040. Fejlen blev efterfølgende rettet. Klageren har derved ikke lidt et økonomisk tab.

Ved opsigelsen af klagerens kundeforhold anmodede sparekassen ham om at opgive kontonummer, hvortil hans engagement kunne overføres. Klageren oplyste imidlertid ikke noget kontonummer, hvorfor konto -040 forblev aktiv for indgående betalinger, men dog spærret for udgående betalinger.

Sparekassen har tilbageført de kvartalsgebyrer, der er blevet opkrævet i perioden fra opsigelsen i 2020 på konto -040. Opkrævning af kvartalsgebyrer er sat i bero frem til der foreligger en afgørelse fra Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn, hvor han havde konto -283 og konto -040. Klageren har oplyst, at konto -040 blev oprettet som en foreningskonto for en ejerforening, hvori han er formand. Sparekassen har oplyst, at begge konti var private konti, og at ingen af dem blev anvendt som klagerens NemKonto.

I maj 2020 inddækkede sparekassen et overtræk på konto -283 med overførsler fra konto -040. Sparekassen tilbageførte efterfølgende overførslerne.

Den 3. juni 2020 varslede sparekassen ændring af konto -040, da kontoens anvendelse til brug for foreningen var i strid med sparekassens retningslinjer på blandt andet hvidvaskområdet.

Den 6. juli 2020 opsagde sparekassen klagerens kundeforhold med henvisning til, at konto -040 fortsat blev anvendt til erhvervsmæssige formål.

En stillingtagen til sagen beror på, om sparekassen var berettiget til at opsige kundeforholdet. I hvidvasklovens kapitel tre er det beskrevet, hvorledes virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke oplysninger der skal indhentes fra kunderne, for at pengeinstituttet kan opfylde sine forpligtelser efter hvidvaskloven. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at tilsidesætte sparekassens varsling af ændring af konto -040 og indhentelse af dokumentation om foreningen. Ankenævnet finder endvidere ikke grundlag for at fastslå, at sparekassens opsigelse af kundeforholdet var uberettiget.

Sparekassen tilbageførte de uretmæssige overførsler fra konto -040 til konto -283, da den blev opmærksom på fejlen, og sparekassen har under sagens behandling ved Ankenævnet tilbagebetalt de gebyrer, den siden opsigelsen af kundeforholdet har opkrævet på konto -040. Ankenævnet finder derfor ikke, at klageren har lidt et erstatningsberettiget tab.

Ankenævnet finder ikke, at der er oplyst andre omstændigheder, der kan medføre, at sparekassen er forpligtet til at godtgøre klageren noget beløb.

Ankenævnet kan ikke pålægge sparekassen at rette en personalesag mod en ansat i sparekassen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.