Indsigelse mod opgørelse af ejerpantebrev, spørgsmål om panteretten opskrevet med 5 års rente.

Sagsnummer:19/2004
Dato:28-04-2004
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Niels Bolt Jørgensen, Poul Erik Tobiasen, Morten Westergaard
Klageemne:Ejerpantebrev - renter
Tredjemandspant - omfang
Ledetekst:Indsigelse mod opgørelse af ejerpantebrev, spørgsmål om panteretten opskrevet med 5 års rente.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav mod indklagede vedrørende et som tredjemandspant håndpantsat ejerpantebrev, herunder spørgsmål om opskrivning af pantet med 5 års rente.

Sagens omstændigheder.

Ved kassekreditkontrakt henholdsvis gældsbrev af 15. januar 1999 ydede indklagede klagerens daværende ægtefælle M et lån på 1.040.320 kr. (-045) samt en kassekredit på 100.000 kr. (-729) Lånets afvikling skulle aftales senest 1. april 2000, mens kassekreditten var gældende indtil videre. Af håndpantsætningserklæring underskrevet af klageren den 15. januar 1999 fremgår:

"HÅNDPANT

Til sikkerhed for kontonr. [-045] og [-729] pantsættes de til enhver tid værende effekter i sikkerhedsdepot nr. [-052] og de i Værdipapircentralen registrerede værdipapirer af enhver art.

For tiden omfatter pantet:kr.

1.000.000,00

EJERPANTEBREV I FAST EJENDOM I MATR. NR. …ENGAGEMENT

På pantsætningstidspunktet udgør debitors engagement 1.140.320 kr. Beløbet er opgjort uden renter. "

Af ejerpantebrevet fremgår bl.a.:

"Ejerpantebrevet forrentes fra overdragelsesdagen med en årlig rente på 10% over Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Renten forfalder bagud hver 11. juni og 11. december termin.

Panteretten omfatter tillige de renter, der er fastsat i ejerpantebrevet. Panteretten forøges gradvist med op til 5 års renter af ejerpantebrevets pålydende. Renten beregnes som et tillæg til ejerpantebrevets pålydende og erlægges først, når håndpanthaver opsiger ejerpantebrevet eller under påberåbelse af misligholdelse i det underliggende skyldforhold gør panteretten gældende ved skriftligt påkrav og med 8 dages varsel."

I april 2000 blev det mellem indklagede og M aftalt, at afviklingsaftale vedrørende M's lån blev udskudt til 1. april 2001. Klageren tiltrådte aftalen.

I april 2001 blev det mellem indklagede og M aftalt, at afviklingsaftale vedrørende M's lån blev udskudt til 1. april 2002; dog skulle M som ekstraordinært afdrag betale 46.000 kr. 1. maj 2001. Klageren tiltrådte aftalen.

Ved skrivelse af 22. november 2002 meddelte indklagede klageren, at afviklingen af M's lån ville blive drøftet på et møde hos indklagede den 9. december 2002.

I marts 2003 indgik M aftale med indklagede om afvikling af lånets restgæld på 994.320 kr. med 25.000 kr. halvårligt, første gang 30. juni 2003. Klageren tiltrådte aftalen.

Ved skrivelse af 11. april 2003 til M opsagde indklagede M's lån samt kassekredit til fuld indfrielse. Indklagede opgjorde kravet til i alt 1.094.582,47 kr. med tillæg af renter fra 20. marts 2003. Indklagede anførte, at såfremt beløbet ikke var betalt inden tre måneder, ville sagen overgå til retslig inkasso.

Ved skrivelse af 11. juli 2003 til M beklagede indklagede, at opsigelsen af 11. april 2003 ikke havde indeholdt en begrundelse. Indklagede oplyste samtidig, at opsigelsen var begrundet i, at det gensidige tillidsforhold mellem paterne ikke længere var til stede.

Ved skrivelse af 25. juli 2003 til klageren opsagde indklagede ejerpantebrevet til fuld indfrielse som følge af, at engagementet med M var opsagt. Indklagede anmodede om indbetaling af 1 mio. kr. med tillæg af renter 10% over Nationalbankens diskonto fra 15. januar 1999. Beløbet var ikke opgjort. Af skrivelsen fremgik, at M's engagement var opsagt, men ikke indfriet. Størrelsen af M's engagement var ikke anført.

Klageren rettede henvendelse til advokat, som ved skrivelse af 31. juli 2003 anmodede indklagede om at oplyse, hvilken underretning der var sket over for klageren i forbindelse med manglende betaling på M's engagement.

Ved skrivelse af 11. august 2003 meddelte indklagede klagerens advokat, at som følge af, at klageren først havde modtaget kopi af indklagedes skrivelse af 11. april 2003 til M samtidig med engagementets opsigelse, var man indstillet på at yde klageren en rimelig frist til betaling af kravet, som man fastholdt.

Ved skrivelse af 17. september 2003 anførte klagerens advokat bl.a., at klageren ikke i forbindelse med underskrift på håndpantsætningserklæring mv. havde fået nogen orientering om, hvilken risiko der var forbundet med håndpantsætningen, ligesom der heller ikke fremgik noget om rente eller perioden for håndpantsætningserklæringen.

Ved skrivelse af 9. oktober 2003 meddelte indklagede, at lånedokumenter var blevet underskrevet på et møde den 15. januar 1999 med såvel klagerens som M's deltagelse, og hvor klageren var blevet oplyst om den forpligtelse, som hun påtog sig. Det fremgik, at indklagede havde overtaget engagementet fra et andet pengeinstitut, hvor klageren havde stillet et ejerpantebrev til sikkerhed.

Den 14. november 2003 fremsendte klagerens pengeinstitut 1.175.201,67 kr. til indklagede til indfrielse af M's engagement. Indfrielsen skete under protest.

Ved skrivelse af 18. november 2003 returnerede indklagede 991,73 kr., idet M's engagement pr. 17. november 2003 korrekt kunne opgøres til 1.174.209,94 kr., hvoraf 1.066.349,54 kr. vedrørte lån -045. Som følge af, at klageren havde indfriet engagementet under protest, tilbageholdt indklagede ejerpantebrevet, indtil klagerens betaling kunne anses for endelig.

Parternes påstande.

Klageren har den 21. januar 2004 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre hende "unødvendige meromkostninger herunder renter og advokatbistand" samt at udlevere ejerpantebrevet. Endvidere skal indklagede anerkende, at kassekredit -729 ikke er sikret ved ejerpantebrevet.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun ved underskrift af håndpantsætningserklæringen ikke blev oplyst om konsekvenserne, herunder at indklagede reelt havde sikkerhed for et beløb ud over ejerpantebrevets pålydende.

Hun blev ikke mundtligt orienteret om, at sikkerheden tillige blev stillet for en kassekredit. Det fremgik alene ved kontonummerets anførsel, hvad hun anser for lusket. At hun har underskrevet og derved er fuldt informeret, er således en sandhed med modifikationer.

I forbindelse med opsigelsen burde indklagede have underrettet hende umiddelbart efter opsigelsen og således ikke påført hende unødige omkostninger.

Hun finder det uden betydning for indklagedes oplysningspligt, at hun tidligere havde stillet sikkerhed med et ejerpantebrev over for M's daværende pengeinstitut.

Det fremgår ikke af håndpantsætningserklæringen, at panteretten ifølge ejerpantebrevet på 1 mio. kr. tillige omfatter de renter, der er fastsat i ejerpantebrevet. Med henvisning til dommene i UfR i 1990.21 og UfR 1992.978 forstår hun ikke, at hun hæfter for mere end 1 mio. kr.

Hun har ikke modtaget en samlet og forklarende oversigt over forholdet, hvorfor det har været nødvendigt med advokatbistand, for hvilken hun har betalt 7.500 kr.

Indklagede har anført, at klageren ved underskrivelsen den 15. januar 1999 af dokumenter blev rådgivet om det engagement, for hvilket hun stillede sikkerhed, og om sine forpligtelser. Dokumenternes indhold og rådgivningen gav klageren et fuldt tilstrækkeligt kendskab til forpligtelserne for engagementet. Herved bemærkes, at klageren tidligere havde stillet sikkerhed for M's engagement med dennes daværende pengeinstitut.

Klageren hæfter alene for M's gæld i henhold til lånet samt kassekreditten. Det samlede beløb er mindre, end det beløb som ejerpantebrevet reelt kunne opgøres til med renter.

Det har ikke haft betydning for klagerens hæftelse eller forøget hendes forpligtelser, at hun først blev gjort bekendt med opsigelsen den 25. juli 2003 og ikke samtidig med opsigelsen af engagementet den 11. april 2003.

Man ønskede først at gøre forpligtelsen gældende, såfremt M ikke indfriede sine forpligtelser inden for perioden på tre måneder fra den 11. april 2003.

Det fremgår udtrykkeligt af ejerpantebrevet, at panteretten forøges med op til fem års renter. I henhold til praksis er der derimod ikke krav om, at vilkåret om panterettens omfang tillige skal fremgå af håndpantsætningserklæringen. Indklagede er derfor berettiget til at beregne panteretten til ejerpantebrevets pålydende med tillæg af renter i henhold til ejerpantebrevet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Af håndpantsætningserklæringen underskrevet af klageren den 15. januar 1999 fremgår, at klageren håndpantsatte ejerpantebrevet på 1 mio. kr. til sikkerhed for M's forpligtelser over for indklagede vedrørende lånet på 1.040.320 kr. samt kassekreditten på 100.000 kr. Klageren anerkender sikkerhedsstillelsen for så vidt angår M's lån, men bestrider, at hun særskilt var gjort opmærksom på, at ejerpantebrevet også blev stillet til sikkerhed for kassekreditten.

Af ejerpantebrevet underskrevet af klageren samtidig med håndpantsætningserklæringen fremgår tydeligt, at panteretten forøges gradvist med op til fem års renter af ejerpantebrevets pålydende på 1 mio. kr.

I hvert fald i en situation, hvor håndpantsætningserklæringen er afgivet samtidig med udstedelse af et ejerpantebrev med tydelig angivelse af, at pantebrevet gradvist blev opskrevet med indtil fem års renter, findes klageren ikke at kunne påberåbe sig ukendskab til håndpantsætningens omfang, uagtet at angivelsen af, at ejerpantebrevet gradvist blev opskrevet, ikke er gentaget i håndpantsætningserklæringen. Klageren findes endvidere allerede ud fra håndpantsætningserklæringens angivelse af, at der stilledes sikkerhed for både konto -045 og konto -729 ikke at kunne påberåbe sig ukendskab til, at pantsætningen også omfattede kassekreditten, konto -729. Denne del af klagen tages derfor ikke til følge.

Indklagede burde allerede i skrivelsen af 25. juli 2003 have oplyst størrelsen af den gæld, som pantet tjente til sikkerhed for i en situation, hvor det beløb, som pantet aktuelt kunne opgøres til, (væsentligt) oversteg gælden. Det findes imidlertid ikke godtgjort, at dette har haft økonomisk betydning for den faktiske indfrielse.

Efter at klageren den 14. november 2003 havde fremsendt det krævede beløb på 1.175.201,67 kr. til indfrielse af M's engagement, burde ejerpantebrevet straks have været udleveret. Forbeholdet om tilbagesøgning (indfrielse under protest) gør ingen forskel.

Indklagede skal derfor nu udlevere ejerpantebrevet. Ankenævnet har ikke herved taget stilling til et eventuelt erstatningskrav som følge af, at ejerpantebrevet uberettiget har været tilbageholdt siden kort efter 14. november 2003.

I øvrigt tages klagerens påstand om erstatning for meromkostninger, herunder renter og advokatbistand ikke til følge.

Som følge heraf

Indklagede skal inden to uger udlevere ejerpantebrevet på 1 mio. kr. til klageren.

Klagen tages i øvrigt ikke til følge.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.