Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:11/2003
Dato:22-04-2003
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karin Duerlund, Ole Simonsen, Anne Dehn Jeppesen, Rut Jørgensen.
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører en hævetransaktion i en pengeautomat hos indklagede, hvor klageren gør gældende, at hun ikke modtog det hævede beløb.

Sagens omstændigheder.

Den 8. november 2002 forsøgte klageren med sit dankort at hæve 2.000 kr. i en pengeautomat tilknyttet indklagedes afdeling på Jernbanepladsen i Kgs. Lyngby. Afdelingen har to automater (automat I og automat II), der er opstillet ved siden af hinanden. Ifølge klageren blev der ikke udbetalt noget beløb.

Klagerens dankort er tilknyttet en konto i pengeinstituttet P. Den 11. november 2002 blev kontoen debiteret 2.000 kr. vedrørende en hævning i en fremmed automat (automat I) den 8. november 2002 kl. 8.34 ved ekspeditionsnummer 3100.

Den omhandlede hævetransaktion fremgår af journalrullen for automat I. Af registreringen af automatens beholdning fremgår, at udbetalingen skete med 1.000 kr. i 200 kr. sedler og 1.000 kr. i 500 kr. sedler. En ekspedition, der blev foretaget med klagerens dankort forud for den omhandlede transaktion, blev annulleret på grund af forkert pinkode.

Af journalrullen vedrørende automat II fremgår to ekspeditioner med klagerens dankort, som blev annulleret med teksten "MAX UDBETALT".

Parternes påstande.

Den 9. januar 2003 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 2.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hendes forsøg på at hæve 2.000 kr. med dankortet hos indklagede var forgæves.

Da hun i første forsøg ikke tastede hårdt nok, blev transaktionen afvist på grund af forkert pinkode. Ved andet forsøg blev udbetaling afvist, idet maksimumbeløbet pr. dag var overskredet. Da hun ikke tidligere denne dag havde benyttet kortet, forsøgte hun engang til og fik samme meddelelse.

Automaten viste på intet tidspunkt de sædvanlige meddelelser om kvittering ønskes, tag kort, husk penge mv.

Debiteringen af de 2.000 kr. må bero på en fejl ved automaten.

Indklagede har anført, at der ifølge registreringerne på journalrullen blev udbetalt 2.000 kr. Det ville fremgå af journalrullen, såfremt beløbet ikke var udbetalt.

Der var ikke meldt fejl på automaten.

Indklagede er uden ansvar for, at klageren kan have glemt at tage pengene.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.