Spørgsmål om gæld på budgetkonto var omfattet af akkordaftale. Indsigelser mod fraskilt ægtefælles hævninger på fælleskonto, der som følge af en fejl fra bankens side ikke var spærret.

Sagsnummer:139/2020
Dato:09-02-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, George Wenning, Ida Marie Moesby, Jørn Ravn
Klageemne:Udlån - bodeling, samlivsophævelse
Akkord - fortolkning af aftale
Ledetekst:Spørgsmål om gæld på budgetkonto var omfattet af akkordaftale. Indsigelser mod fraskilt ægtefælles hævninger på fælleskonto, der som følge af en fejl fra bankens side ikke var spærret.
Indklagede:Alm. Brand Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om gæld på budgetkonto var omfattet af akkordaftale, samt indsigelser mod fraskilt ægtefælles hævninger på fælleskonto, der som følge af en fejl fra bankens side ikke var spærret.

Sagens omstændigheder

Klageren og hans nu fraskilte ægtefælle, H, var kunder i Alm. Brand Bank

I slutningen af 2010 havde klageren og H en fælles kredit (kontonummer -735) med et maksimum på 380.000 kr. og en budgetkonto (kontonummer -547) med en kreditramme på 20.000 kr. Klageren og H boede i en fast ejendom, som var behæftet med et lån i Totalkredit med hovedstol på 1.560.000 kr.

Klageren har oplyst, at han og H ophævede samlivet i 2011 og blev skilt i 2012.

I perioden 27. januar 2012 - 1. februar 2012 var der mailkorrespondance mellem klageren og banken om salg af klagerens og H’s faste ejendom, overførsler til budgetkontoen og spærring af konti. I den seneste mail af 1. februar 2012 til klageren anførte banken blandt andet:

”…

… fremtidige overførsler …

Jeg har spærret kontiene, således der ikke længere kan disponeres på disse via jeres netbanker. Men I kan selvfølgelig fortsat se kontiene og bevægelserne mm.

Jeg håber salgspapirerne er underskrevet, således der kommer fremskred i salgsprocessen.

…”

Den 17. marts 2016 sendte klageren en mail til banken om, at H uretmæssigt hævede på budgetkontoen. I en mail samme dag svarede banken blandt andet:

”…

Jeg har oprettet en spærring på boligkreditten, således, at der alene kan disponeres på denne med begges accept.

Budgetkontoen kan jeg ikke spærre på samme måde, idet der kører pbs på denne konto mm. …

Hvis denne konto skal spærres på samme måde som boligkreditten, skal alle betalinger mm. Afmeldes, …

…”

Den 23. maj 2016 opsagde banken boligkreditten som følge af misligholdelse, og gælden, som blev opgjort til 331.318,06 kr., overgik til inkasso.

I en mail af 16. juni 2016 til banken anførte klageren blandt andet:

”...
I vedhæftede mail fra 2012 kan du se at du bekræfter mig at konti er spærret så der ikke kan disponeres fra disse på netbank. Jeg ved godt at jeg selv skulle have holdt øje med kontiene også, men der er lidt træls at [H] har kunne hæve uretmæssig kr. 47.100 fra fælles konto uden mit samtykke.

Hvordan skal jeg forholde mig til ovenstående? Det har jo kostet kassen for mig. Det er jo ikke bare de kr. 47.100 men også renter af disse.
…”

Den 17. juni 2016 anførte banken i et internt notat blandt andet følgende om klagerens og H’s kundeforhold:

”…

I forbindelse med kunderne gik fra hinanden blev kontiene spærret i netbanken. Men i februar 2014 blev der gennemført en elektronisk produktomlægning på konti i Alm. Brand. Denne elektroniske ændring betød at kontiene ikke længe var spærret, og vi har intet vidst om denne ophævelse. Omvendt har jeg løbende talt med [klageren og H] om deres konti, og jeg har flere gange talt med [klageren]. [Klageren] har ligeledes haft adgang via netbanken, så han har hele tiden kunnet følge med. … Hvis han er uenig med [H’s] transaktioner, skal han tage dem med hende. …

…”

Af mailkorrespondance mellem parterne den 17. og 21. juni 2016 fremgik blandt andet:

Dato

Afsender

Tekst

17.06.2016

Banken


Kontiene blev spærret ifm. i begge fortsat havde adgang til jeres respektive lønkonti mm.

Men vi har efterfølgende talt sammen telefonisk vedr. spærringen efter I begge flyttede bank.

Problemet var jo at [H] ikke kunne disponere over boligkreditten, som hun havde behov for, for at kunne varetage de daglige betalinger mm.

I og med du altid har haft adgang via netbanken, blev dette aftalt, at I begge kunne disponere.

Boligkreditten blev ligeledes nedskrevet, da denne var blevet nedbragt. Efterfølgende kontaktede jeg jer vedr. en yderligere nedskrivning af kreditten, da der igen var luft. Men dette ønskede I ikke på dette tidspunkt.

17.06.2016

Klageren


[H] har jo ikke skulle stå for daglige betalinger, det har budgetkontoen.

21.06.2016

Klageren


Jeg har snakket med en advokat nu og ha[n] mener at jeg står med en god sag i forhold til at [H] har hævet uretmæssig på fælleskonto.
Din mail som er vedhæftet igen styrker min sag.

Jeg ved det er [H] som har gjort noget forkert her og det er ikke Alm. Brand Bank. Jeg vil foreslå at alt omkring inkasso bliver trukket tilbage og vi får lov til at skille lånet ad uden at jeg skal stå som meddebitor på lånet. Derud over syntes jeg at jeg burde have en kompensation, hvad det skal være vil jeg lade være op til dig.

21.06.2016

Banken


Der er flere ting i det her, og jeg mener du blander tingen[e] sammen.

Bl.a. har jeg oplevet, at du flere gange ikke har ønsket at forholde dig til de transaktioner der er foretaget på kontoen, i og med du ikke længere boede i huset, du har ikke været interesseret, når jeg har talt med dig. Men nu lige pludselig hvor tingene spidser til, er du parat til at gå i dialog, eller beskylder os/mig for alt muligt.

Jeg har givet beskeden videre vedr. det videre forløb, og det bliver du nødt til at have respekt for.

Ifølge et kontoudtog for boligkreditten (-735) udgjorde gælden pr. den 30. juni 2016 328.891,20 kr. Pr. den 1. juli 2016 blev rentesatsen ændret fra 10,00 % til 0,00 %. Den 13. juni 2016 indbetalte klageren 160.000 kr., og i den efterfølgende periode indbetalte H 5.000 kr. om måneden. Banken har oplyst, at gælden på boligkreditten blev fuldt indfriet.

I efteråret 2016 henvendte klageren sig på ny til banken om hævninger, som H havde foretaget i perioden 2014-2016, hvor boligkreditten fejlagtigt ikke havde været spærret. Banken henviste klageren til at rette et eventuelt krav mod H.

I sommeren 2018 blev klagerens og H’s ejendom solgt. Handelen gav ikke fuld dækning for lånet i Totalkredit. Den 7. september 2018 kvitterede Totalkredit for, at banken havde betalt 191.528,82 kr., som udgjorde Totalkredits restfordring mod klageren og H, og at banken dermed var indtrådt i Totalkredits fordring mod klageren og H for dette beløb.

Den 9. oktober 2018 oprettede banken en konto (kontonummer -663) til inddrivelse af de 191.528,82 kr. hos klageren og H. Banken har oplyst, at gælden på konto -663 blev behandlet i bankens inkassoafdeling sammen med gælden på boligkreditten (-735), som på daværende tidspunkt endnu ikke var fuldt indfriet.

Af en årsudskrift til klageren for 2018 fremgik en konto nummer -297 med saldo på 0,11 kr., budgetkontoen nummer -547 med saldo på -19.443,75 kr. samt kontiene      -663 og -735 med betegnelsen ”inkasso” og saldi på 0,00 kr. Klageren har anført, at han ikke har modtaget udskriften.

Ved mail af 30. juni 2019 sendte klageren en klage til bankens klageansvarlige efter forudgående at have henvendt sig til den kontoførende filial og bankens inkassoafdeling. Klageren anførte:

”Jeg skriver til Jer da jeg føler mig uretfærdig behandlet ved Alm. Brand.

Min udfordring starter i 2011 da jeg flytter fra min daværende kone, [H]. Hun hæver penge på en konto vi har fælles som er oprettet som en kasse kredit til køb af en bil. Dette opdager jeg og får vores konto låst ved […] Alm. Brand [by]. Mail er vedhæftet ”fremtidige overførsler”.

Jeg lever i den tro at konto er låst og opdager alt for sent at der er hævet mere end kr. 50.000 på disse konti. Banken frasiger sig ansvar, hvilket jeg ikke kan forstå kan lade sig gøre.

Det hele ender med at inkassoafdelingen overtager sagen fra [by]. Jeg har været løsningsorienteret og syntes jeg har betalt mere end jeg burde i denne sag. Første køb til bil er ikke Alm. Brands fejl, men da konto burde være låst har jeg nu været med til at betale de ekstra penge som er uretmæssig[t] hævet.

Jeg har betalt hvad der svare[r] til 50% af gælden (inkl. det som er uretmæssig[t] hævet) og det resterende burde være op til Alm Brand at kræve dette ind ved [H]. Jeg har yderligere tilbudt at betale for at få min navn slettet fra det resterende beløb, men syntes ikke min sag bliver hørt.

Vil nu tilbyde kr. 50.000 for at lægge denne sag bag mig.

Hvordan vil Jeres proces i denne situation?”

Banken har oplyst, at der efter telefoniske drøftelser mellem klageren og bankens klageansvarlige blev indgået aftale om, at banken pr. kulance ville acceptere en betaling fra klageren på 100.000 kr. til fuld og endelig indfrielse af klagerens gæld på konto -663. Gælden på boligkreditten var på dette tidspunkt fuldt indfriet.

Den 10. juli 2019 sendte banken følgende bekræftelse til klageren:

”I forlængelse af vores telefoniske drøftelser g.d. skal jeg som aftalt herved skriftligt bekræfte, at du og Alm. Brand Bank A/S pr. kulance og uden præjudice har aftalt sagen afsluttet mod din betaling af et forligsbeløb på 100.000 kr.

Alm. Brand Bank A/S’ tilgodehavende overfor dig i relation til konto nr. [-663] nedskrives dermed fra 153.192,47 kr. inkl. renter (opgørelse pr. 2. juli 2019) til 100.000 kr.

Det er samtidig aftalt, at beløbet stort 100.000 kr. skal indbetales til Alm. Brand Bank A/S senest fredag den 19. juli 2019.

Er beløbet ikke modtaget af Alm. Brand Bank A/S senest på denne dag, vil ovenstående tilbud betragtes som bortfaldet, og Alm. Brand Bank A/S vil i så fald fortsætte inddrivelsen af den fulde fordring med tillæg af påløbne renter.

Jeg betragter herefter din henvendelse af 30. juni 2019 til den klageansvarlige i Alm. Brand Bank A/S som afsluttet.”

Den 13. juli 2019 betalte klageren de 100.000 kr.

Ved mail af 6. august 2019 til bankens klageansvarlige spurgte klageren om han ”modtager en endelig opgørelse omkring at jeg nu har opfyldt mine forpligtelser og vi ikke har et mellemværende?”

Ved mail af 12. august 2019 svarede banken:

”Jeg skal herved endeligt bekræfte, at vi har modtaget din indbetaling til konto nr. [-663] i overensstemmelse med nedenstående, og at dit mellemværende med Alm. Brand Banks inkassoafdeling for så vidt angår dette mellemværende er endeligt afsluttet.

Jeg gør for god ordens skyld opmærksom på, at I fortsat har budgetkonto [-547] med saldo -20.574,68 kr. pr. d.d.”

Det var klagerens opfattelse, at han ikke skyldte banken yderligere. Klageren anførte blandt andet:

”…

… Vi havde snakket om at mit udestående med Alm. Brand Bank var væk ved indbetaling af kr. 100.000 som var langt over mit forslag. Den besparelse jeg fik svare[de] lige knap til det [H] havde hævet ex. Renter.

Som nævnt har jeg flere gange spurgt efter adgang til netbank og restbeløb. …

… Jeg var af den overbevisning at banken havde styr på hvad jeg skyldte.

Kontoudtog og lignende har jeg ikke modtaget i over fem år. …

…”

Den 15. oktober 2019 opsagde banken budgetkontoen (-547) som følge af misligholdelse, og gælden, som blev opgjort til 21.676,93 kr. overgik til inkasso.

Parternes påstande

Den 22. april 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Alm. Brand Bank skal frafalde eller nedsætte sit krav mod ham.

Alm. Brand Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han efter betalingen af de aftalte 100.000 kr. ikke skylder banken yderligere.

Han kæmpede længe med bankens filial og bankens inkassoafdeling, fordi banken ikke som aftalt havde spærret hans og H’s fælles konti. Han fik endelig kontakt med bankens klageafdeling, der gav ham fuldt medhold, og de lavede en aftale på, at han indbetalte 100.000 kr. ud af cirka 150.000 kr. og var ude af dette.

For at få en saldo på udeståendet og finde løsninger på at få gælden ud af verden forsøgte han at logge ind via netbank, men den var lukket. Han ringede til filialen, som ikke kunne oplyse ham noget, men som sendte ham videre til inkassoafdelingen. Via mail fik han oplyst saldo på udestående og derfra forhandlede han sig til en afslutning. Han gik ud fra, at ved indbetalingen på 100.000 kr. var han færdig med banken. Beløbet var det dobbelte af, hvad han havde tilbudt banken.

Efter han havde indbetalt, bad han om at få bekræftet modtagelsen af beløbet, og at han var ude af banken. Overraskende oplyste banken nu, at der var endnu en konto. Han havde været overbevist om, at han havde fået oplyst det hele. Bankens klageafdeling erkendte, at der var sket en fejl, og at han ikke havde fået det hele oplyst.

Banken begik en stor fejl ved at tillade H at hæve fra konti som burde være låst. Han har betalt mere, end han burde, og mere set i forhold til hvad der uretmæssig er hævet. Derfor burde han som minimum få en undskyldning af banken og ikke betale mere til den. Han har handlet ud fra, hvad der blev oplyst og for at finde en løsning på en afslutning med banken.

Han har ikke modtaget årsopgørelser de seneste år, og han har bedt om disse flere omgange. Banken har først i forbindelse med klagesagen indvilget i at sende årsopgørelserne.

For at komme ud af det tilbød han at betale yderligere 5.000 kr. senere 7.000 kr., selvom banken havde handlet uærligt over for ham.

Alm. Brand Bank har anført, at klagerens forpligtelse til at indfri gælden på budgetkontoen fortsat består fuldt ud, og at det står banken frit for at afvise klagerens tilbud om at betale et mindre beløb til indfrielse af gælden end det beløb, der faktisk skyldes.

Den 1. februar 2012 blev der efter aftale med klageren og H sat en begrænset spærring på boligkreditten og budgetkontoen på grund af indbyrdes uenigheder.

Spærringerne blev automatisk ophævet den 28. februar 2014 i forbindelse med en systemteknisk ændring af kontoprodukterne i banken. Dette var en fejl, hvilket banken også tidligere har erkendt over for klageren.

Den fejlagtige ophævelse af spærringen af klagerens og H’s boligkredit og budgetkonto i 2014 kan ikke føre til, at klageren nu ikke hæfter for gælden på budgetkontoen. Klageren har i flere år har været bekendt med ophævelsen af spærringen, og klageren har været i dialog med banken herom blandt andet i foråret og sommeren 2016.

Bankens klageansvarlige har været i dialog med klageren om spærringerne og den fejlagtige ophævelse heraf, og banken har ydet klageren en kulancemæssig kompensation herfor i forbindelse med den aftale, der blev indgået mellem banken og klageren i juli 2019, hvor banken nedskrev sit tilgodehavende hos klageren vedrørende ejendomssalget med cirka 50.000 kr.

Klageren er debitor på budgetkontoen og hæfter dermed for gælden. Klageren var utvivlsomt bekendt med budgetkontoen, og klageren var fuldt bevidst om, at H foretog betalinger fra budgetkontoen, blandt andet fordi klageren løbende kunne følge kontobevægelserne i sin netbank.

Klageren har i mail af 17. juni 2016 til banken oplyst, at det ikke var H, som skulle stå for de daglige betalinger vedrørende parrets tidligere fælles bolig, men netop budgetkontoen.

Klageren har løbende disponeret over kontoen og ligeledes foretaget indbetalinger frem til 1. juni 2018.

Klageren har løbende fået tilsendt årsudskrifter. Eventuelt manglende årsudskrifter kan ikke føre til, at klageren ikke hæfter for gælden.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og hans nu fraskilte ægtefælle, H, var kunder i Alm. Brand Bank, hvor de havde en fælles boligkredit med en kreditramme på 380.000 kr. og en budgetkonto med en kreditramme på 20.000 kr.

I begyndelsen af 2012, hvor parret havde ophævet samlivet, blev kontiene spærret.

 I 2016, hvor boligkreditten blev opsagt på grund af misligholdelse, gjorde klageren indsigelse om, at H uberettiget havde hævet i alt 47.100 kr. Banken konstaterede i den forbindelse, at spærringen af boligkreditten som følge af en fejl i banken var blevet ophævet i begyndelsen af 2014. Det beroede således på en fejl i banken, at H i cirka to år fra 2014 til 2016 havde haft adgang til at hæve på boligkreditten. Da klageren i 2016 gjorde indsigelse mod hævninger foretaget af H i den omhandlede periode, finder Ankenævnet, at banken som konsekvens af fejlen var forpligtet til og burde have tilbageført H’s hævninger, hvorefter banken var henvist til at gøre et eventuelt berigelseskrav vedrørende hævningerne gældende mod H.

Boligkreditten blev indfriet af klageren og H med cirka halvdelen til hver. I 2018 blev klagerens og H’s fælles faste ejendom solgt i en underskudshandel. I 2019 opgjorde banken sit tilgodehavende hos klageren vedrørende ejendomssalget til cirka 150.000 kr. Klageren fremsatte på ny indsigelse mod H’s hævninger på boligkreditten, og banken nedskrev tilgodehavendet på cirka 150.000 kr. til 100.000 kr., som klageren betalte.

Under disse omstændigheder finder Ankenævnet, at det på nuværende tidspunkt ikke kan pålægges banken at godtgøre klageren noget beløb vedrørende H’s hævninger på boligkreditten.

Ankenævnet lægger til grund, at klageren hæfter for kreditten på budgetkontoen. Ankenævnet finder ikke, at det kan lægges til grund, at budgetkontoen var indeholdt i aftalen i 2019 om klagerens betaling af 100.000 kr. Det fremgår således af bekræftelsen af 10. juli 2019, at aftalen vedrører bankens tilgodehavende vedrørende kontonr. [– 663].        

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.