Spørgsmål vedrørende rådgivning om beskatning i forbindelse med salg af aktiebeholdning.

Sagsnummer:119/2000
Dato:04-10-2000
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karin Duerlund, Timme Bertolt Døssing, Jette Kammer Jensen, Allan Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - skatteforhold
Ledetekst:Spørgsmål vedrørende rådgivning om beskatning i forbindelse med salg af aktiebeholdning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører spørgsmålet, om klageren kan gøre et erstatningskrav gældende mod indklagede som følge af, at der i forbindelse med salg af klagerens aktier skulle betales skat.

Sagens omstændigheder.

I april 1998 blev klagerens engagement hos indklagede overflyttet fra indklagedes Århus Syd Privatkundeafdeling til indklagedes Langå afdeling. Klageren havde et depot indeholdende 316 stk. aktier i Unidanmark.

Efter overførslen af kundeforholdet til Langå afdeling kontaktede afdelingen klageren vedrørende depotet med henblik på en omlægning af dette.

I juni 1998 blev klagerens aktier i Unidanmark omlagt til Uni-invest direkt papirer.

Klageren har anført, at indklagedes medarbejder i forbindelse med drøftelserne om omlægningen udtrykkeligt gjorde opmærksom på, at der ikke skulle betales skat som følge af omlægningen. Indklagede har anført, at klageren blev gjort opmærksom på, at hun ville opnå en pæn gevinst ved et salg, også efter skat.

I 1999 modtog klageren oplysning fra skattemyndighederne om, at hun skulle betale 45.996 kr. som følge af aktieavancen realiseret ved salget af Unidanmark papirerne.

Parternes påstande.

Klageren har den 16. marts 2000 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 45.996 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede udtrykkelig gjorde opmærksom på, at hun ikke skulle betale skat i forbindelse med omlægningen af depotet.

Indklagede har anført, at indklagede også tidligere, nemlig omkring august 1997, drøftede en omlægning med klageren, herunder også skattemæssige konsekvenser. Klageren ønskede ikke på dette tidspunkt at omlægge depotet.

I forbindelse med drøftelserne forud for omlægningen i juni 1998 blev klageren gjort opmærksom på, at der skulle betales skat.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klageren har anført, at indklagede udtrykkelig gjorde opmærksom på, at der ikke skulle betales skat ved en omlægning af klagerens depot, mens indklagede har bestridt dette. Da en stillingtagen til dette tvistepunkt ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene, afviser Ankenævnet sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.