Indsigelse mod at hæfte ubegrænset for korttransaktioner i forretning og hævninger i pengeautomater. Kort bortkommet.

Sagsnummer:295/2023
Dato:07-05-2024
Ankenævn:Bo Østergaard, Christina Bryanth Konge, Klaus Tougaard Kristensen, Rolf Høymann Olsen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Betalingstjenester - ubegrænset hæftelse
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod at hæfte ubegrænset for korttransaktioner i forretning og hævninger i pengeautomater. Kort bortkommet.
Indklagede:Resurs Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod at hæfte ubegrænset for korttransaktioner i forretning og hævninger i pengeautomater. Kort bortkommet.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Resurs Bank, hvor han havde et kreditkort -214.

Den 10. og 11. april 2023 blev der med klagerens betalingskort foretaget tre betalinger og fire hævninger i pengeautomater på i alt 51.156,86 kr. til en betalingsmodtager, E, og pengeautomater i Sverige og Danmark, som klageren ikke kan vedkende sig.

Banken har oplyst, at samtlige af transaktionerne blev foretaget ved brug af PIN-kode og betalingskort (CHIP).

Banken har fremlagt en transaktionslog, hvoraf fremgår:

Trans Type

Trans Details

Trans Date

Trans amount

Base amount

Status

Trans condition

Country

City

ATM

BANKOMAT

11-04-2023

1000.00 (SEK)

-654.35 (DKK)

Exceeds withdrawal frequency limit

ATM Chip Full Grade

SWEDEN

MALMO

ATM

BANKOMAT

11-04-2023

2000.00 (SEK)

-1308.69 (DKK)

Exceeds withdrawal  frequency limit

ATM Chip Full Grade

SWEDEN

MALMO

ATM

BANKOMAT

11-04-2023

2000.00 (SEK)

1308.69 (DKK)

Processed

ATM Chip Full Grade

SWEDEN

MALMO

ATM

BANKOMAT

11-04-2023

2000.00 (SEK)

1308.69 (DKK)

Processed

ATM Chip Full Grade

SWEDEN

MALMO

ATM

BANKOMAT

11-04-2023

2000.00 (SEK)

1308.69 (DKK)

Processed

ATM Chip Full Grade

SWEDEN

MALMO

ATM

BANKOMAT

11-04-2023

10000.00 (SEK)

-6543.45 (DKK)

Exceeds withdrawal amount limit

ATM Chip Full Grade

SWEDEN

MALMO

Retail

Elgiganten

11-04-2023

17290.00 (SEK)

-11313.63 (DKK)

Processed

POS Chip PBT Full Grade

SWEDEN

Malmoe

Retail

Elgiganten

11-04-2023

6990.00 (SEK)

-4573.87 (DKK)

Processed

POS Chip PBT Full Grade

SWEDEN

Malmoe

Retail

Elgiganten

11-04-2023

40259.00 (SEK)

-26343.29 (DKK)

Processed

POS Chip PBT Contactless

SWEDEN

Malmoe

ATM

BANKOMAT

10-04-2023

2000.00 (SEK)

-1308.69 (DKK)

Incorrect PIN

ATM Chip Full Grade

SWEDEN

MALMO

ATM

BANKOMAT

10-04-2023

10000.00 (SEK)

-6543.45 (DKK)

Exceeds withdrawal amount limit

ATM Chip Full Grade

SWEDEN

MALMO

ATM

BANKOMAT

10-04-2023

10000.00 (SEK)

6543.45 (DKK)

Incorret PIN

ATM Chip Full Grade

SWEDEN

MALMO

ATM

BANKOMAT

10-04-2023

10000.00 (SEK)

-6543.45 (DKK)

Incorrect PIN

ATM Chip Full Grade

SWEDEN

MALMO

ATM

Danske Bank Atm

10-04-2023

5000.00 (DKK)

-5000.00 (DKK)

Processed

ATM Chip Full Grade

DENMARK

Broenshoej

ATM

Husum

10-04-2023

6000.00 (DKK)

-6000.00 (DKK)

Exceeds withdrawal amount limit

ATM Chip Full Grade

DENMARK

Bronshoj

ATM

Husum

10-04-2023

15000.00 (DKK)

-15000.00 (DKK)

Exceeds withdrawal amount limit

ATM Chip Full Grade

DENMARK

Bronshoj

”.

Banken har endvidere fremlagt kontoudtog, hvoraf det blandt andet fremgår, at betalingskortet sidst blev anvendt i en pengeautomat den 6. maj 2022 forud for de omstridte transaktioner.

Klageren gjorde den 11. april 2023 indsigelse over for banken. I indsigelsesblanketten anførte han blandt andet, at han fik information om transaktionerne via SMS-kvittering, at han ikke havde foretaget købene, at betalingskortet var stjålet på tidspunktet for de ikke-godkendte transaktioner, at han ikke havde benyttet betalingskortet længe og ikke vidste, hvornår det var mistet, at han havde opbevaret betalingskortet i sin pung, og at han aldrig havde fortalt PIN-koden til nogen, og anførte om hændelsesforløbet følgende:

”Jeg vågnede op om morgenen, og gjorde mig klar til morgenmad. Jeg tog min telefon i hånden for at lurer lidt på internettet. Jeg går i SMS-appen, og der kan jeg se resursbank har sendt mig sms’er i forbindelse med at der er foretaget nogle køb. Jeg tjekker om mit kort er der hvor den skal være, og det er den desværre ikke, så jeg kommer straks på appen, for at spærre kortet men det kunne jeg ikke finde ud af, i den panik så jeg vælger at ringe til jer. Jeg spærre kortet, og jeres kollega fortæller at der ikke er foretaget køb selvom jeg har modtaget sms’erne, så det gav mig ro. Det endte dog med jeg kun spærrede kortet. Jeg logger igen ind på appen igen, og ligger mærke til at beløbet er nede på 23843,14kr så vælger jeg at ringe igen, for at hører hvad der skal gøres, og der bliver jeg bedt om at lave en indsigelse.”

Banken afviste klagerens krav under henvisning til, at købene blev gennemført ved chip og klagerens personlige PIN-kode.

Den 8. maj 2023 gjorde klageren indsigelse over bankens afgørelse og oplyste, at han ikke havde opbevaret sin PIN-kode ved sit kort.

Banken fastholdt sin afgørelse.

Parternes påstande

Den 13. maj 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Resurs Bank skal tilbageføre det fulde beløb.

Resurs Bank har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at transaktionerne er uautoriserede. Hans betalingskort blev misbrugt.

Han har ikke anmeldt det til politiet, da banken mente, at de selv ville ordne det med politiet.

Han har ikke nedskrevet sin PIN-kode. Han ved ikke, hvordan PIN-koden blev afluret.

Det lader til, at han blev forrådt af en person tæt på ham, som misbrugte hans betalingskort.

Han er generelt meget påpasselig.

Han lider af et neurologisk handicap, og har været igennem en stor hjerneoperation, og er en person, som har brug for hjælp til dagligdagen.

Hans tilstand har ført til forståelsesvanskeligheder og sygdom.

Han har ikke forståelse eller viden om de systemer, der er blevet udnyttet i dette tilfælde.

Han har haft problemer med banken efterfølgende, og han har lånt penge til at betale det misbrugte beløb.

Hans familie er overbevist om, at hans PIN-kode kan være blevet afluret af andre, længe før de pågældende transaktioner fandt sted.

Det er hans håb, at Ankenævnet vil tage hensyn til hans særlige omstændigheder og de daglige forstyrrelser han oplever, når denne sag vurderes.

Resurs Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at alle transaktioner er foretaget ved brug af PIN-kode og betalingskort (CHIP).

Den seneste transaktion foretaget med betalingskortet, som blev autoriseret med CHIP og PIN-kode før den 10. april 2023 blev gennemført i maj 2022, og det forekommer usandsynligt, at PIN-kode var blevet afluret i maj 2022, men betalingskortet først blev misbrugt i april 2023.

Hvis klageren ikke har nedskrevet PIN-koden, og det må antages, at PIN-koden ikke blev afluret, er det uklart for banken, hvordan misbruget kan være sket.

Banken kan derfor ikke på det foreliggende grundlag tiltræde klagerens indsigelse mod de nævnte transaktioner.

En afdækning af det faktiske hændelsesforløb vil kræve bevisførelse, herunder afhøring af klageren under vidneansvar, og klagen skal afvises af ankenævnet, jf. ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Resurs Bank, hvor han havde et kreditkort -214.

Den 10. og 11. april 2023 blev der med klagerens betalingskort foretaget tre betalinger og fire hævninger i pengeautomater på i alt 51.156,86 kr. til en betalingsmodtager, E, og pengeautomater i Sverige og Danmark, som klageren ikke kan vedkende sig.

Banken har oplyst, at samtlige af transaktionerne blev foretaget ved brug af PIN-kode og betalingskort (CHIP).

Pinkoden var en personlig sikkerhedsforanstaltning til kortet, jf. betalingslovens § 7, nr. 31. Ved transaktionen blev der anvendt stærk kundeautentifikation, jf. betalingslovens § 7, nr. 30.

Ankenævnet lægger til grund, at de ikke vedkendte transaktioner er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. lov om betalinger § 93.

Ankenævnet lægger endvidere til grund, at de ikke vedkendte transaktioner blev foretaget med chip og pinkode.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug. Ankenævnet finder, at en stillingtagen til sagen forudsætter yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3 nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.