Indsigelse mod gebyr for overførsel af værdipapirer til et andet pengeinstitut i forbindelse med at en onlineafdeling med særskilte priser, hvor klageren var kunde, lukkede.

Sagsnummer:88/2016
Dato:30-06-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Lani Bannach, Troels Hauer Holmberg, Astrid Thomas, Andreas Moll Årsnes
Klageemne:Gebyr - overførsel
Gebyr - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod gebyr for overførsel af værdipapirer til et andet pengeinstitut i forbindelse med at en onlineafdeling med særskilte priser, hvor klageren var kunde, lukkede.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod et gebyr for overførsel af værdipapirer til et andet pengeinstitut i forbindelse med, at en onlineafdeling med særskilte priser, hvor klageren var kunde, blev lukket.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i FinansNetbanken, da Jyske Bank efter aftale med Finansiel Stabilitet i januar 2013 opkøbte Sparekassen Lolland med tilhørende onlineafdeling ”FinansNetbanken”.

Klageren havde blandt andet en netbankaftale og et værdipapirdepot i FinansNetbanken.

Jyske Bank har fremlagt en prisliste for FinansNetbanken, der var gældende pr. 1. januar 2013, dvs. inden Jyske Bank blev ejer. Heraf fremgik, at prisen for at overføre en dansk fondskode til et andet pengeinstitut var 150 kr., dog max. 750 kr. pr. depot.

Jyske Bank valgte efter overtagelsen at videreføre ”FinansNetbanken” som en særskilt onlineafdeling i Jyske Bank med særskilte priser på visse bankforretninger, f.eks. værdipapirhandler.

I februar 2014 blev kunderne i onlineafdelingen FinansNetbanken blandt andet varslet om, at Spar Lollands Almindelige Forretningsbetingelser ville blive erstattet af Jyske Banks generelle forretningsbetingelser og depotregler pr. 24. maj 2014. Banken har oplyst, at fra den 24. maj 2014 var prisen for at overføre en dansk fondskode til et andet pengeinstitut 200 kr., dog max. 500 kr. pr. depot.

Den 5. februar 2016 sendte banken klageren et brev, hvori den blandt andet anførte:

Du bliver kunde i Jyske Bank Online

Den 21. maj ophører FinansNetbanken, som har været en særskilt onlineafdeling i Jyske Bank. Dine bankforretninger flyttes til en anden Jyske Bank-afdeling.

Hvad betyder det ?

Jyske Bank etablerer Jyske Bank Online, som du bliver tilknyttet. Her kan du få hjælp og rådgivning over telefon eller mail, som du kender det fra FinansNetbanken. Jyske Bank online har længere åbningstider – alle ugens dage kl. 8-20.

Hvad sker der nu ?

 • Den 21. maj flytter vi alle dine konti og depoter til Jyske Bank Online. Du beholder dine nuværende kontonumre.
 • Alle kort fornyes automatisk med samme pinkode i løbet af marts og april. Dog ikke Dankort uden Visa – se mere på næste side.
 • Dine bankforretninger er fra den 21. maj omfattet af Jyske Banks priser.
 • Senest den 21. maj får du et velkomstbrev fra Jyske Bank med nærmere information om Jyske Bank Online.
 • Du kan allerede nu bruge Jyske Netbank og Jyske Mobilbank.
 • Frem til den 21. maj skal du fortsat kontakte FinansNetbanken, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Du har mulighed for at få en personlig rådgiver ved at vælge en lokal Jyske Bank-afdeling i stedet for. Ønsker du det, så kontakt os.

På de næste sider har vi samlet et overblik over alle ændringer fx vedrørende betalingskort, ændrede priser og de ting, du skal være opmærksom på.

Du kan også læse mere på jyskebank.dk/finansnetbanken.

…”

Af et overblik over ændringerne, der var et bilag til brevet af 5. februar 2016, fremgik blandt andet:

”Depot og værdipapirhandel

Fra den 21. maj 2016 gælder Jyske Banks priser for dig

 • Kurtage for handel med skandinaviske aktier ændres til …
 • VP-kontoadministration ændres til … årligt pr. depot.
 • Beholdningsændring i depot fx ved køb, salg eller overførsel ændres til …
 • Dine depotnumre er uændrede.

Netbank

 • FinansNetbankens netbank ophører pr. 21. maj 2016.
 • Du skal fremover bruge Jyske Banks Netbank. Netbanken fungerer præcis som den netbank, du kender fra FinansNetbanken. …”

I en mail af 12. februar 2016 meddelte klageren banken, at han ville flytte sit engagement til et andet pengeinstitut, idet de ændrede vilkår og priser betød, at det ikke længere var attraktivt for ham at være kunde i banken. Han anførte endvidere, at han ikke ville betale gebyr i forbindelse med overflytning, idet flytningen udelukkende var begrundet i de nye priser og vilkår.

Der blev efterfølgende udvekslet en mailkorrespondance mellem klageren og banken, og i et brev af 19. februar 2016 svarede bankens juridiske afdeling, at det ikke kostede klageren noget at ophæve sit kundeforhold i FinansNetbanken/Jyske Bank. Banken fastholdt imidlertid, at den opkrævede et gebyr, hvis klageren ønskede at overflytte sine værdipapirer og sit depot til et andet pengeinstitut.

Herefter anmodede klageren om at få sit engagement i FinansNetbanken overført til et andet pengeinstitut, og den 11. marts 2016 blev klageren opkrævet et gebyr på 500 kr. for overførsel af et værdipapirdepot med danske fondskoder til et andet pengeinstitut.

Parternes påstande

Den 7. marts 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal tilbagebetale gebyret på 500 kr.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens brev af 5. februar 2016 med varsling om, at FinansNetbanken ophørte, og at Jyske Banks priser ville være gældende fra den 21. maj 2016, ville indebære en 50 % stigning i kurtagen ved handel med aktier, et nyt årligt gebyr for opretholdelsen af depotet samt nye gebyrer for beholdningsændringer i depotet.

Han anerkender, at der i bankens vilkår er fastsat et gebyr, som gælder ved kundens ønske om at få overflyttet fondskoder til et andet pengeinstitut.

Banken er imidlertid ikke berettiget til at opkræve dette gebyr, når overflytningen udelukkende sker som følge af bankens ensidige varsling af forringede forretningsbetingelser for opretholdelse af depot og handel med værdipapirer.

Varslingen af de nye betingelser skal gøre det muligt for en kunde at afvise ændringerne og træffe dispositioner med henblik på at undgå konsekvenserne. Det må forventes, at banken loyalt udleverer kundens engagement til et andet pengeinstitut, og det er derfor uacceptabelt, at kunden mødes af et gebyr for at undgå konsekvenserne af de nye varslede gebyrer – det er en uacceptabel ”gebyrfælde”.

Banken har næppe haft omkostninger ved overflytningen af hans depot til et andet pengeinstitut, men tager sig udelukkende betalt for sin ulejlighed – en ulejlighed, der er udløst af banken selv.

Det af banken anførte om, at han har udvist passivitet, bestrides, idet han først modtog varslingen om lukning af FinansNetbanken og om prisændringerne i februar 2016.

Jyske Bank har anført, at klageren pr. 1. januar 2013, inden FinansNetbanken blev en del af Jyske Bank, allerede var forpligtet til at betale gebyrer ved flytning af fondskoder og depoter fra FinansNetbanken til et andet pengeinstitut.

Flytning af et dansk depot – uanset antal fondskoder – blev billigere efter FinansNetbanken blev en del af Jyske Bank, og gebyret har ikke været ændret siden 24. maj 2014.

Banken er berettiget til at ændre priser og vilkår, i det omfang ændringerne varsles over for de berørte kunder efter de gældende regler og forretningsbetingelser.

Klageren er blevet varslet efter gældende lovgivning, og gebyret har været kendt for klageren.

Klageren kunne ikke regne med, at prisen for at handle værdipapirer i FinansNetbanken – og nu Jyske Bank – forblev på samme niveau.

Klageren har ikke lidt et erstatningsberettiget tab.

Klageren har endvidere udvist passivitet, idet klageren var forpligtet til at betale gebyr for overførsel af fondskoder og depoter til et andet pengeinstitut allerede i 2013, inden FinansNetbanken blev en del af Jyske Bank, men klageren reagerede først i 2016.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i FinansNetbanken, da Jyske Bank opkøbte Sparekassen Lolland og dermed FinansNetbanken i januar 2013.

Jyske Bank valgte efter overtagelsen at videreføre ”FinansNetbanken” som en særskilt onlineafdeling med særskilte priser på visse bankforretninger.

I starten af februar 2016 meddelte banken klageren, at FinansNetbanken ophørte pr. den 21. maj 2016 , og at hans bankforretninger blev flyttet til en anden Jyske Bank-afdeling. Banken varslede ligeledes, at klagerens bankforretninger fra den 21. maj 2016 blev omfattet af Jyske Banks priser.

Herefter anmodede klageren om at få sit engagement i FinansNetbanken overført til et andet pengeinstitut, og den 11. marts 2016 blev han opkrævet et gebyr på 500 kr. for overførsel af et værdipapirdepot med danske fondskoder til et andet pengeinstitut.

Ændring af vilkårene for klagerens bankforretninger blev meddelt klageren med et varsel på mere end tre måneder.

Ankenævnet finder, at Jyske Bank var berettiget til at nedlægge FinansNetbanken, til at gennemføre de varslede vilkårsændringer, og til som følge heraf at opkræve gebyr i forbindelse med overførslen af klagerens depot.

Det fremgår af den af banken fremlagte prisliste for FinansNetbanken, der var gældende pr. 1. januar 2013, dvs. inden Jyske Bank blev ejer af FinansNetbanken, at kunderne skulle betale et gebyr ved flytning af danske fondskoder til et andet pengeinstitut. Ifølge det oplyste fremgik det ligeledes af bankens almindelige forretningsbetingelser og den tilhørende prisliste, som var gældende for klagerens forretningsforhold med banken fra den 24. maj 2014, at prisen for at overføre en dansk fondskode til et andet pengeinstitut var 200 kr., dog max. 500 kr. pr. depot.

Ankenævnet finder ikke, at overførselsgebyret på 500 kr. overstiger det rimelige. Der lægges herved vægt på, at gebyret dækker det arbejde, der generelt er forbundet med overførsel af fondskoder til et andet pengeinstitut.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.