Spørgsmål om ansvar for pleje af formue.

Sagsnummer:469/2008
Dato:24-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Troels Hauer Holmberg, Ole Jørgensen, Karin Ladegaard, Karin Sønderbæk
Klageemne:Værdipapirer - formuestyring
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for pleje af formue.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav om erstatning vedrørende Jyske Banks pleje af hans formue.

Sagens omstændigheder.

Klageren, der er født i 1945, er kunde i Jyske Bank.

Den 2. oktober 2007 var klageren til et møde i banken for at gennemgå sit engagement. På mødet blev det aftalt, at klageren skulle deltage i et senere investeringsmøde med deltagelse af en investeringsrådgiver.

Klageren havde et værdipapirdepot i banken med en kursværdi pr. 2. oktober 2007 på ca. 550.000 kr., hvoraf ca. 257.000 kr. var placeret i investeringsbeviser i Jyske Invest Korte Obligationer og ca. 176.000 kr. i realkredit- og skibskreditobligationer.

Jyske Bank har anført, at klageren på et møde den 26. oktober 2007 gennemgik bankens investeringsvejviser indeholdende en række spørgsmål om hans risikovillighed og investeringshorisont. På grundlag heraf blev der udarbejdet en investeringsplan, hvor banken foreslog, at klageren indgik i Jyske Pengepleje, der er et formueplejeprodukt, hvor kunden overlader investeringsbeslutningerne til banken. Investeringsplanen blev forelagt klageren tilligemed et resume af de drøftede punkter. Af "Resumé af samtale", der blev underskrevet af klageren på mødet, fremgår:

"…


INVESTERINGSHORISONT


Hvornår skal du bruge pengene?

Jeg skal bruge pengene om 3 til 7 år.

Delkonklusion:Mellem sigt


HOLDNING TIL INVESTERING


Hvilket udsagn passer bedst til dit syn på investering?

Jeg ønsker en investering med godt og sikkert afkast på lang sigt, men kan acceptere en moderat risiko på kort sigt.

Hvor stort et negativt afkast kan du acceptere et enkelt år?

10 %

Hvad vil du gøre, hvis værdien af din investering et enkelt år fald­er mere end du kan accepte­re?

Jeg vil beholde min investering og afvente bedre tider.

Hvor afhængig er du af de penge, du ønsker at investere nu?

Uafhængig

Delkonklusion: ModeratUNDERSKRIFT


Vær opmærksom på, at selv om du har oplyst banken om, hvor stort et negativt afkast du kan acceptere, tager banken ikke ansvar for at et eventuelt negativt afkast under uheldige omstændigheder kan blive større."

Klageren underskrev samtidig "Aftale om pengepleje – stabil", hvoraf fremgår:

"…

Indskud 529.500 kr.

Rammer for investering

Denne aftale omfatter midler, som består af et depot og en Pengeplejekonto. Dit indskud bliver sat ind på Pengeplejekontoen, og fra denne konto gennemfører Jyske Bank alle handler.

Investeringsstrategi og risikoeksponering

For at sikre at din investering får en god risikospredning, bliver den placeret i investeringsforeninger, som investerer i danske og udenlandske aktier, traditionelle obligationer og højrenteobligationer *). Herudover kan en del af indskuddet blive placeret som kontant indestående, eller andre alternative investeringer **).

Vi placerer dit indskud så sammensætningen af din investering stem­mer overens med din investeringsprofil og vores forventninger til markedet.

Jyske Pengepleje – Stabil

Dit indskud bliver primært investeret i obligationer og i mindre grad i aktier og andre investeringer.

-

Mindst 30 % og højest 90 % i obligationer, herunder dog højst 25 % i højrenteobligationer *.

-

Højest 30 % i aktier.

-

Højest 20 % i alternative investeringer **.

-

Højest 60 % på kontant konto.

*) Højrenteobligationer

Obligationer udstedt af virksomheder eller stater med en lavere kredit­værdighed end traditionelle obligationer. På grund af større risiko er disse obligationer højere forrentet.

**) Alternative investeringer mv.

Alternative investeringer og strukturerede produkter omfatter de investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- eller obliga­tionsinvesteringer eller kontantplacering. Disse investeringer kan fx repræsentere nye aktieklasser – råvarer, ejendomme eller lignende – som det ellers ville være besværligt eller umuligt at investere i. For struk­turerede produkter kan investeringerne også bestå af kombina­tioner af flere aktivtyper. Endeligt er strukturerede produkter i nogle til­fælde attraktive alternativer til almindelige indlån."

Den 31. oktober 2007 gennemførte Jyske Bank klagerens køb af investeringsbeviser i følgende Jyske Invest afdelinger:

Afdeling

Kursværdi

Nye Obligationer Markeder

26.016 kr.

Lange Obligationer

278.861 kr.

Nye Obligationer Markeder og Valuta

26.782 kr.

Virksomhedsobligationer

26.540 kr.

Globale Ejendomsaktier

24.082 kr.

Globale Aktier

13.572 kr.

Favoritaktier

43.729 kr.

Hedgeforeningen Markedsneutral Aktier

29.520 kr.

Hedge Markedsneutral Obligationer

25.844 kr.

I november 2007 afregnede Jyske Bank klagerens køb af 25.900 kr. 0 % Bølgebryder 2009 Totalafkast til kurs 101,75 svarende til 26.353,25 kr.

I oktober 2008 indgav klageren en klage til Jyske Bank. Klageren henviste til, at værdien af hans investering var faldet ca. 120.000 kr. og ønskede at komme ud af penge­plejeaftalen med et tab på max. 10 %.

Ved brev af 6. november 2008 afviste banken klagen.

Parternes påstande.

Klageren har den 14. november 2008 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal anerkende, at han kan "udtræde af pengeplejen og acceptere et tab på 10 % af investeringen".

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han overlod det til banken at investere for ca. 530.000 kr. af de frie midler. Hans risikoprofil blev defineret som stabil med 20 % i aktier og 80 % i obligationer.

Han forstod det således, at der kunne være et udsving på op til ÷ 10 % på et enkelt år.

Han bestrider, at han på mødet den 2. oktober 2007ønskede at drøfte køb af bølgebryderpapirerne og Jyske Invest Hedge Marked neutral. Han havde ingen intentioner om at købe disse papirer.

Da han indtrådte i aftalen, blev han ikke orienteret om, hvad der skulle investeres i - kun fordelingen mellem aktier og obligationer.

Karakteristikken af hans investeringsprofil som "stabil", hvor han accepterer et negativt afkast et enkelt år på op til 10 % skaber forvirring, når det lige inden hans underskrift er anført, at det negative afkast for resten godt kan blive endnu større.

Til hans skuffelse og frustration erfarede han, at der udelukkende blev investeret i Jyske Invest papirer til høj kurs.

Han meddelte straks, at han fandt investeringen dårlig, men blev belært om, at det havde pengeplejen mere forstand på, og at han skulle se investeringen på "den lange bane". Efter et år kan han se investeringen reduceret med ca. 25 %.

Jyske Bank har anført, at investeringerne er sket i overensstemmelse med klagerens oplysning om sin risikovillighed, hvorefter midlerne skulle bruges inden for de næste 3 til 7 år, at han havde et ønske om et godt og sikkert afkast på lang sigt med en accept af en moderat risiko på kort sigt, ligesom der for et enkelt år kunne accepteres et negativt afkast på til 10 %, hvortil kom, at han ikke var afhængig af de investerede midler.

På mødet den 2. oktober 2007 blev investering i bølgebryderpapirerne og Jyske Invest Hedge diskuteret, idet klagerens ægtefælle havde fået tilsendt brochuremateriale om disse papirer.

Klageren var fuldt bekendt med, at der ville blive investeret i investeringsbeviser, ligesom han var informeret om, at investeringen var forbundet med risiko for, at et tab kunne blive større end, hvad han havde angivet.

Klageren havde mulighed for når som helst at afhænde investeringerne.

Banken har ikke begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar. Bankens anbefalinger var baseret på bankens forventninger til, hvordan markederne ville udvikle sig. Disse forventninger kunne vise sig ikke at holde stik, hvilket klageren måtte indse.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Jyske Bank på baggrund af klagerens investeringsprofil, som blev fastlagt på mødet den 26. oktober 2007, begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med investeringen af klagerens midler omfattet af formueplejeaftalen.