Indekskontrakter, ophævelse.

Sagsnummer:460/1991
Dato:19-03-1992
Ankenævn:Frank Poulsen, Jørn Rytter Andersen, Peter Møgelvang-Hansen, Kirsten Nielsen, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indekskontrakter, ophævelse.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 29. september 1989 ophævede indklagede klagerens 6 indekskontrakter med et indestående på ialt 31.859 kr. Kontrakternes nettoværdi efter fradrag af afgift i henhold til pensionsbeskatningsloven samt realrenteafgift var 17.255,57 kr., som samme dag blev krediteret klagerens daværende ægtefælles kassekredit, for hvilken klageren den 28. september 1987 var indtrådt som meddebitor. Klageren blev efterfølgende separeret.

I juli 1990 rettede klageren henvendelse til indklagede om ophævelsen af indekskontrakterne og gjorde gældende, at kontrakterne var ophævet ved en fejl fra indklagedes side. I skrivelse af 27. juli 1990 meddelte indklagede klageren, at hendes daværende ægtefælle omkring den 20. september 1989 havde kontaktet indklagede med anmodning om, at klagerens og ægtefællens indekskontrakter skulle opgøres og indsættes på kassekreditten. Den følgende dag indleverede klageren selv kontrakterne til indklagede. Klageren rettede henvendelse til advokat, og der fandt herefter en korrespondance sted mellem klagerens advokat og indklagedes advokat. Indklagedes advokat var identisk med ægtefællens advokat under ægteskabs- og bodelingssagen, hvor klageren ikke var repræsenteret af advokat.

I en skrivelse fra indklagedes advokat af 15. oktober 1990 til klagerens advokat vedrørende ophævelsen af indekskontrakterne anførte indklagedes advokat:

"Under drøftelserne om ægteskabssagen og bodelingen oplyste Deres klient overfor mig, da jeg undrede mig over at indekskontrakterne var blevet ophævet, at dette var sket efter tilskyndelse fra Deres klient, idet hun med sit kendskab til den slags opfordringer fra sit erhverv i forsikringsbranchen ikke havde tillid til ordningen, ligesom hun lagde vægt på, at ægtefællernes økonomi havde været og var meget stram, hvorfor hun havde fundet det rigtigst at lade provenuet af begge hold kontrakter indsætte på den fælles kassekredit til nedbringelse af denne. Min klient, [ægtefællen], kunne bekræfte dette, og jeg gjorde naturligvis ægtefællerne opmærksom på det for mig at se økonomisk uhensigtsmæssige i deres handlemåde. Særligt Deres klient fastholdt, at den foretagne disposition var korrekt, hvorefter jeg opgav at diskutere dette spørgsmål yderligere".

Klageren har bestridt, at hun har givet tilsagn om kontrakternes ophævelse, og har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at genoprette de omhandlede kontrakter.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at hun bestrider at have afleveret de omhandlede kontrakter. Heller ikke hendes tidligere ægtefælle har afleveret kontrakterne. Hun har ofte afleveret lukkede kuverter for sin ægtefælle hos indklagede. For så vidt angår det i indklagedes advokats skrivelse af 15. oktober 1990 anførte, bestrider klageren, at hun skulle have udtalt sig som anført. Da indklagede ikke kan dokumentere klagerens samtykke til kontrakternes ophævelser bør indklagede genoprette disse. Indklagede har anført, at der ikke forud for kontrakternes ophævelse fandt en drøftelse sted med parterne bl.a. begrundet i klagerens kendskab til indekskontrakter via sit arbejde. Indklagede modtog blot meddelelse om, at kontrakterne skulle ophæves. Indklagede fandt det unødvendigt at indhente klagerens udtrykkelige underskrift til kontrakternes ophævelse, som følge af at hun selv indleverede disse, samtidig med at provenuet blev krediteret på en fælles kassekredit.

Ankenævnets bemærkninger:

En stillingtagen til det af parterne anførte findes at ville fortsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.