Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på natklubber i Prag samt hævning fra hæveautomat i Prag

Sagsnummer:265/2016
Dato:03-03-2017
Ankenævn:Vibeke Rønne, Anita Nedergaard, Kjeld Gosvig-Jensen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på natklubber i Prag samt hævning fra hæveautomat i Prag
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på natklubber i Prag samt hævning fra hæveautomat i Prag.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Danske Bank, hvor han har et Visakort.

Den 6. august 2016 kl. 11.39 og 12.09 betalte klageren to mindre beløb med sit kort på henholdsvis en cafe og i et supermarked i Prag.

Natten mellem den 6. og 7. august 2016 var klageren på natklubben N1 sammen med nogle kammerater. Klageren har oplyst, at selskabet derefter kortvarigt besøgte et diskotek og derefter en anden natklub, N2. Selskabet besøgte endvidere atter N1.

Banken har fremlagt en oversigt over transaktioner foretaget på klagerens Visakort den 7. august 2016:

Indløsnings-situation

Transaktion CZK*/DKK

Forretning

Branche

Status

1

00.37

Chip/pin

1.518 DKK

ATM

Pengeautomat

Ikke

vedkendt

2

01.58

Chip/pin

5.500 CZK/

1.542 DKK

N2

Restauration

Ikke

vedkendt

3

03.52

”Key entered”

99 CZK/

28 DKK

Taxa

Vedkendt

4

04.36

Chip/pin

47.990 CZK/

13.457 DKK

A (N1)**

Bar,

natklub

Ikke

vedkendt

5

05.41

Chip/pin

9.000 CZK/ 2.524 DKK

A (N1)**

Bar,

natklub

Ikke

vedkendt

6

06.16

Chip/pin

500 CZK/

140 DKK

ATM

Pengeautomat

Ikke

vedkendt

7

00.00

Contactless

69 CZK/

19 DKK

Kiosk

Vedkendt

8

00.00

Contactless

145 CZK/

41 DKK

Restauration

Vedkendt

*Tjekkiske kroner. ** Banken har oplyst, at ”A” er virksomhedsnavnet på N1.

Banken har fremlagt en nota vedrørende transaktion nr. 2, hvorpå der var anført ”2x love me” i alt 1.000 CZK og ”1 x shower” 4.000 CZK.

Den 9. august 2016 rejste klageren indsigelse mod de ikke vedkendte transaktioner overfor banken. I en e-mail af 16. august 2016 til banken anførte klageren, at han ikke mente at have brugt kortet på N1, og at han havde brugt kortet på N2, men at han ikke kunne genkende beløbet på 5.500 CZK. Umiddelbart før eller efter besøget på N2 hævede han 500 CZK i en hæveautomat. Han ringede til sin kæreste lidt før kl. 04 og huskede turen tilbage til hotellet. Herefter huskede han ikke mere, før han vågnede kl. 10 om morgenen.

Banken afviste klagerens indsigelser.

Parternes påstande

Den 22. august 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at transaktionerne ikke skete med hans samtykke.

Han har ingen erindring om, hvad der foregik i tidsrummet mellem kl. 04 og kl.10 den 7. august 2016. Ingen af de andre i selskabet så ham i dette tidsrum.

Han er overbevist om, at der blev puttet stoffer i hans drink i løbet af natten. Gerningsmanden har derefter foretaget transaktioner på hans kort, som han enten ikke har kunnet modsætte sig på grund af doping, eller som han ikke var klar over, fordi gerningsmanden havde kortet i sin besiddelse.

Bankens afvisning af hans indsigelse var begrundet i, at han havde kortet med sig hjem, og at han derefter brugte kortet. Det er imidlertid sandsynligt, at gerningsmanden har udnyttet situationen og netop ikke beholdt kortet for at købe sig mere tid. Hvis han ikke havde haft kortet med sig hjem, ville han således straks spærret det, når han opdagede, at det var væk.

Danske Bank har anført, at transaktionerne blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af kortets pinkode.

Klageren er i tvivl om betalingerne, der blev foretaget på de i sagen omhandlede natklubber. I sin e-mail af 17. august 2016 til banken anførte klageren således, at han ikke ”mente” at have brugt kortet på N1. Klageren oplyste endvidere, at han brugte kortet på N2, men at han ikke genkendte beløbet på 5.500 CZK. Klageren har kun den ene registrerede transaktion på N2 på 5.500 CZK. Klageren oplyste endvidere, at han selv havde hævet beløbet på 500 CZK.

Der er foretaget godkendte transaktioner, efter at misbruget skete.

Klageren har oplyst, at kortet var i hans besiddelse efter byturen.

Nets er ikke orienteret om rapporter eller indikationer på, at der har været tekniske svigt, registrerings- eller bogføringsfejl eller andre fejl i forbindelse med indløsning fra den pågældende klub i den omhandlede periode. Nets har oplyst, at der ikke har været andre indsigelser over betalinger på klubben i perioden.

Klageren har ikke sandsynliggjort, at der var tale om tredjemandsmisbrug.

Klageren hæfter for de køb, som han har foretaget hos betalingsmodtager.

Ankenævnets bemærkninger

I overensstemmelse med transaktionsoversigten lægges til grund, at chippen på klagerens Visakort blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved samtlige transaktioner, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt. følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. § 59.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.