Rådgivning vedrørende kurssikring.

Sagsnummer:325/1994
Dato:30-12-1994
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Bjarne Lau Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Rådgivning vedrørende kurssikring.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

På et møde hos indklagede den 15. december 1993 meddelte klageren, at han den 3. s.m. havde solgt sin privatbolig med overtagelse den 15. marts 1994. I forbindelse med ejendomshandlen skulle indklagede forestå hjemtagelse af et ejerskiftelån. På klagerens forespørgsel vedrørende kurssikring, når lånetilbuddet forelå, frarådede indklagedes investeringschef en sådan, idet han forventede kursstigning de kommende tre måneder.

Den 1. februar 1994 indleverede klageren nødvendige dokumenter i relation til omprioriteringen.

Nykredit afgav den 8. februar 1994 tilbud på et kontantlån på 1.586.000 kr. Indklagede modtog lånetilbuddet fra ejendomsmægleren den 1. marts 1994, og den følgende dag underskrev klageren pantebrevet. I den forbindelse forespurgte en af indklagedes medarbejdere, om klageren ville kurssikre, til hvilket klageren svarede, at han efter råd fra indklagedes investeringschef ikke ønskede kurssikring.

Efterfølgende havde klageren jævnligt kontakt med indklagedes investeringschef vedrørende kursudviklingen og tidspunktet for hjemtagelse af ejerskiftelånet.

Lånet blev på klagerens foranledning hjemtaget den 9. maj 1994.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning svarende til kursfaldet fra 10. februar 1994 - 9. maj 1994 med fradrag af udgiften til kurssikring.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han ville have foretaget kurssikring ved modtagelsen af lånetilbuddet, såfremt indklagede havde rådet hertil. Indklagede bør som professionel på området være ansvarlig for det tab, han har lidt som følge af fejlagtig rådgivning. På trods af jævnlig kontakt med indklagede blev han på intet tidspunkt tilrådet at hjemtage lånet. Da tidsfristen for lånetilsagnet nærmede sig sit udløb, og da hushandelen skulle afsluttes, besluttede han at hjemtage lånet.

Indklagede har anført, at man først den 1. marts 1994 fik kendskab til lånetilbuddet på ejerskiftelånet. Klageren var bekendt med mulighederne for at foretage kurssikring, men valgte at undlade kurssikring på grundlag af egne og indklagedes forventninger til rente- og kursudviklingen.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at indklagede har begået fejl i forbindelse med sin rådgivning af klageren vedrørende spørgsmålet om kurssikring. Det bemærkes herved, at klageren måtte indse, at indklagedes forventninger til kursudviklingen kunne vise sig ikke at holde stik, og at han selv måtte træffe den endelige beslutning og bære risikoen herfor.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.