Krav om erstatning for tab på lånefinansierede køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006.

Sagsnummer:881/2010
Dato:19-10-2016
Ankenævn:Kari Sørensen, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på lånefinansierede køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagernes krav om erstatning for tab på lånefinansierede køb af aktier under aktiesalgskampagne i 2006.

Sagens omstændigheder

Klagerne er M og H, der var kunder i den daværende Roskilde Bank.

Både M og H havde hver en beholdning på 110 stk. aktier i Roskilde Bank i deres opbevaringsdepoter i Roskilde Bank forud for starten af en aktiesalgskampagne i banken i 2006.

Af en investeringsprofil for henholdsvis M og H dateret den 20. september 2005 fremgik, at de begge tidligere havde investeret i aktier, at de havde en tidshorisont på over 5 år, og at deres risikovillighed var høj, det vil sige, at de lagde vægt på muligheden for et højt afkast, selv om kursudsvingene og dermed risikoen for tab var stor.

I perioden fra den 11. august 2006 til den 17. september 2006 gennemførte Roskilde Bank en aktiesalgskampagne.

Klagerne har oplyst, at de i august 2006 blev kontaktet af deres rådgiver i banken, der opfordrede dem at købe aktier i banken. De har fremlagt en mail af 18. august 2006 fra deres rådgiver til dem, hvoraf blandt andet fremgår:

”…

Som aftalt – et par linier om aktiekøb.

Aktierne handles til dagens markedskurs. Her i formiddag ca. 1220.

Ved køb af eksempelvis 100 stk.

Lånebeløb 122.000 kr. Ingen etableringsomkostninger. Lånet forrentes med p.t. 4,5 % p.a. og kvartårlig rentetilskrivning.

Lånet kan ydes afdragsfrit i optil 10 år.

Ved helt eller delvist salg af aktierne, skal lånet nedbringes.

…”

Den 22. august 2006 købte M og H hver 41 stk. aktier i Roskilde Bank til kurs 1.220 til hver deres aktielånsdepot i banken. Ifølge det oplyste optog de hver et lån på 50.000 kr. til aktiekøbet.

Efter et aktiesplit i forholdet 1:2 i november 2006 havde M og H hver 220 stk. Roskilde Bank aktier i deres opbevaringsdepot og 82 stk. Roskilde Bank aktier i deres aktielånsdepot.

I forbindelse med en emission i banken i 2007 modtog M og H hver et personligt rettet kampagnebrev og købte hver især yderligere tegningsretter og tegnede den 20. marts hver 18 stk. aktier til deres aktielånsdepot og 30 stk. Roskilde Bank aktier til deres opbevaringsdepot. Ifølge det oplyste var købene lånefinansierede, idet de hver især forhøjede deres aktielån i banken til 71.100 kr.

Ved fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 oplyste Roskilde Bank, at den ikke længere opfyldte lovgivningens solvenskrav. Handlen med Roskilde Bank aktier blev herefter suspenderet. Den 3. marts 2009 blev Roskilde Bank erklæret konkurs. Finansiel Stabilitet A/S fik via et nyt selskab, der overtog navnet Roskilde Bank, til formål at afvikle den gamle Roskilde Banks aktiviteter.

Den 22. december 2010 indgav klagerne en klage over Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet) til Ankenævnet.

Samme måned indledte Forbrugerombudsmanden en undersøgelse vedrørende omstændighederne omkring ”gammel” Roskilde Banks salg af egne aktier i perioden fra den 1. januar 2006 til bankens sammenbrud den 24. august 2008.

Den 2. december 2013 indgik Forbrugerombudsmanden en forligsaftale med Finansiel Stabilitet, hvorefter visse kunder fik tilbud om erstatning på 60 % af deres tab på aktier i Roskilde Bank. Af forligsaftalen fremgår blandt andet:

”...

  1. Aftalens baggrund og hovedindhold

På baggrund af denne undersøgelse har Forbrugerombudsmanden identificeret to aktiesalgskampagner i henholdsvis august-september 2006 og marts-april 2007, hvor der til et meget stort antal kunder er udsendt breve med ensartede opfordringer til at købe aktier i banken. Roskilde Banks rådgivning til kunderne i brevene fokuserede ensidigt på fordelene ved aktieinvesteringen, og kunderne fik ikke en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Banks aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 ikke var i overensstemmelse med reglerne om god skik i § 43 i lov om finansiel virksomhed, og at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner.

Forbrugerombudsmanden har herved lagt vægt på, at Roskilde Bank i de to aktiesalgskampagner har foretaget et særdeles aggressivt salg af egne aktier, og at banken ikke har ydet individuel rådgivning eller har ydet utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salget af aktier til kunderne ...

3.1 Køb foretaget i kampagneperioderne

Der tilbydes erstatning til kunder, hvis aktiekøb opfylder alle betingelserne i punkt 2, men som ikke har modtaget et af Roskilde Banks kampagnebreve, jf. punkt 2.2, hvis det kan lægges til grund, at kunden har foretaget aktiekøbet gennem Roskilde Bank på baggrund af en tilsvarende anbefaling fra banken i perioden.

…”

Klagerne blev tilbudt og accepterede erstatning i henhold til forliget for aktietegning i 2007.

Klagerne blev ikke tilbudt erstatning for aktiekøbene i 2006, fordi de ikke havde fået tilsendt et personligt rettet kampagnebrev.

Klagerne gjorde over for Finansiel Stabilitet indsigelse mod, at deres aktiekøb i 2006 ikke var omfattet af forligsaftalen. Klagerne indhentede pr. e-mail en erklæring af 2. april 2014 fra deres tidligere rådgiver i Roskilde Bank. I mailen anførte rådgiveren følgende:

”…

I forbindelse med din indsigelse overfor Finansiel Stabilitet, kan jeg hermed bekræfte, at jeg tog kontakt til jer til at købe aktier i Roskilde Bank, og samtidig tilbød jer finansiering – hvilket også fremgår af vores mail korrespondance.

…”

Klagerne indhentede endvidere pr. e-mail en erklæring af 15. september 2014 fra deres tidligere rådgiver i Roskilde Bank. I mailen anførte rådgiveren følgende:

”…

I forlængelse af vores korrespondance omkring jeres aktiekøb, er det selvfølgeligt svært at huske hvad der er sagt på nuværende tidspunkt.

Men der er ingen tvivl om, at vi på det tidspunkt havde til opgave at sælge så mange aktier som muligt, og vi blev målt på hvor mange aktier vi solgte, og at der var lagt pres på medarbejderne.

Derfor tog jeg også kontakt til jer, for at opfordre jer til at tegne/købe flere aktier i banken – og tilbød finansiering så vi kunne lukke salget af.

Dette var helt almindelig fremgangsmåde, for at fremme vores salg.

Så i jeres sag, kan jeg ikke se, om det gør nogen forskel, om i havde fået brev eller ej. I blev opfordret på lige vilkår som andre til at tegne/købe aktier.

…”

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) skal betale erstatning.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at Roskilde Bank har ydet mangelfuld rådgivning.

Deres aktiekøb skete på baggrund en henvendelse fra deres rådgiver i Roskilde Bank, der svarede til kampagnebrevet. Dette understøttes af mailen af 18. august 2006 og erklæringerne af 2. april 2014 og 15. september 2014 fra rådgiveren.

De blev efter et massivt pres fra banken overtalt til at købe de omhandlede aktier i banken, idet der blev fortalt om den gode investering, det ville være, og de fik tilbudt lånefinansiering til køb af aktierne. De må derfor anses for at være omfattet af forligsaftalens punkt 3.1, idet det må lægges til grund, at de foretog aktiekøbene gennem Roskilde Bank på baggrund af en anbefaling fra banken, der svarede til kampagnebrevet.

Investeringerne blev endvidere foretaget under urigtige forudsætninger. I prospektet for emissionen i 2007 undlod banken at oplyse, at den havde tilbagekøbt meget store poster egne aktier. Banken havde tilsyneladende i december 2006 en ”parkeringsaftale” med den islandske bank Glitnir, der skulle hjælpe Roskilde Bank over nytåret ved at købe aktier, således at Finanstilsynets krav om en forbedring af lovbefalede solvens- og likviditetstal blev opfyldt. Glitnir fik en kursgevinst ved denne transaktion og Roskilde Bank skulle skaffe tilbagebetalingen ved aktieudvidelsen.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)har til støtte for afvisningspåstanden i relation til prospektansvar anført, at den del af klagen, der vedrører den information, som klagerne har modtaget som aktionærer ikke vedrører et privat kundeforhold, og derfor ikke er omfattet af Ankenævnets kompetence, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3, og Ankenævnets afgørelse i sag nr. 558/2010.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken yderligere anført, at en afklaring af den eventuelle rådgivning, som blev givet i forbindelse med klagernes køb af aktier, vil kræve vidneafhøringer. Sagen bør derfor afvises i medfør af vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4, da sagen grundet usikkerhed om bedømmelse af de faktiske oplysninger ikke er egnet til nævnsbehandling.

Til støtte for frifindelsespåstanden har Finansiel Stabilitet anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende over for klagerne. Klagerne har modtaget tilstrækkelig rådgivning omkring risici ved køb af aktier. Klagerne har ikke løftet bevisbyrden for, at bankens rådgivning i forbindelse med aktiekøbene var ansvarspådragende. Det var ikke ansvarspådragende for banken at yde lån til aktiekøbene.

Klagernes aktiekøb er ikke omfattet af forligsaftalen med Forbrugerombudsmanden. Forligsaftalen er ikke udtryk for, at Roskilde Banks rådgivning om investering i almindelighed var ansvarspådragende, men vedrører alene bankens markedsføring i forbindelse med aktiesalgskampagnerne i 2006 og 2007. Klagerne har ikke modtaget denne markedsføring. Bevisbyrden herfor påhviler klagerne, og klagerne har ikke løftet bevisbyrden.

Det fremgår af Retten i Roskildes dom af 20. marts 2012 (BS 8A-3726/2009) og af Københavns Byrets dom af 1. september 2015 (BS 41B-5969/2014), der er stadfæstet af Østre Landsret ved dom af 17. marts 2016 (B2100008), at bevisbyrden for, at der er modtaget utilstrækkelig rådgivning, påhviler klagerne.

Dette følger også af Østre Landsrets dom af 25. februar 2014 (B 293/2013). Landsretten nåede her frem til, at selv om køberne kun havde modtaget en ret begrænset rådgivning fra banken om risici forbundet med låneoptagelsen og køb af Roskilde Bank aktier, idet emnet blot var blevet berørt, så var rådgivningen ikke i strid med kravene i § 5, stk. 2 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Ankenævnets bemærkninger

Finansiel Stabilitet har nedlagt påstand om afvisning af den del af klagen, der vedrører de oplysninger, som klagerne har fået som aktionærer i banken. Ankenævnet bemærker, at klagen, efter klagernes accept af erstatning i henhold til forligsaftalen mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet for aktietegning i 2007, alene vedrører klagernes aktiekøb i august 2006. Ankenævnet behandler herefter alene spørgsmålet, om Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) er erstatningsansvarlig som følge af mangelfuld rådgivning af klagerne.

I 2006 gennemførte Roskilde Bank en aktiesalgskampagne i perioden fra den 11. august 2006 til den 17. september 2006. Den 22. august 2006 købte klagerne hver 41 stk. Roskilde Bank aktier til kurs 1.220. Aktiekøbene blev finansieret med lån i banken.

Det fremgår af forligsaftalen af 2. december 2013 mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, at Roskilde Bank i forbindelse med aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 fokuserede ensidigt på fordelene ved investering i bankens aktier, at kunderne ikke fik en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken, og at Roskilde Banks kunderådgivere var blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning. Det fremgår endvidere af forligsaftalen, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner. Ankenævnet tiltræder denne vurdering.

Finansiel Stabilitet har oplyst, at klagerne ikke er omfattet af forligsaftalen, da aktiekøbene ikke er sket på baggrund af et personligt rettet kampagnebrev til klagerne forud for købene.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt påhviler klagerne at godtgøre, at Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende i forbindelse med aktiekøbene. Klagerne har i klagen fra 2010 blandt andet henvist til en mail af 18. august 2006 fra deres tidligere rådgiver i Roskilde Bank. De har endvidere henvist til erklæringer af 2. april 2014 og 15. september 2014 fra rådgiveren i banken.

Henset til, at erklæringerne af 2. april 2014 og 15. september 2014 er indhentet af klagerne uden Finansiel Stabilitets medvirken, finder Ankenævnet det ikke hermed godtgjort, at Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende.

Ankenævnet finder det kritisabelt, at Roskilde Bank anbefalede klagerne at optage lån til køb af aktier i banken.

Tre medlemmer – Kari Sørensen, Anita Nedergaard og Karin Duerlund – udtaler herefter:

Vi finder, at lånefinansieringen ikke i sig selv kan føre til, at banken er erstatningsansvarlig over for klagerne. Det gælder uanset, at det efterfølgende er blevet forbudt for et pengeinstitut at tilbyde lån til køb af aktier i pengeinstituttet, jf. nu § 46 i lov om Finansiel virksomhed.

Vi finder, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse, herunder afhøring af den tidligere bankrådgiver, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Det følger af vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4, at Ankenævnet derfor må afvise at afgøre sagen.

To medlemmer – Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler – udtaler:

Vi finder, at banken er erstatningsansvarlig for aktiekøbene i august 2006. Vi lægger vægt på, at tilbuddet om lån til køb af Roskilde Bank aktier er en ekstrem risikofyldt aftale, at initiativet til aftalen kommer fra Roskilde Bank, at Roskilde Bank havde en egen særlig økonomisk interesse i at sælge egne aktier, som dog ikke blev oplyst til kunden, idet banken havde brug for kapital til at understøtte bankens kraftige vækst. Vi finder, at det strider mod branchekutyme at tilbyde kunder lånepakker til køb af egne aktier, og at Roskilde Bank ved sin mangelfulde rådgivning overtræder lovens regler om god skik. Resultatet understøttes af § 46 i lov om finansiel virksomhed, hvorefter det er forbudt at tilbyde lån til køb af kapitalindskud i banker i form af hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital, ligesom forholdet i dag er forbudt ved lov som en direkte konsekvens af Roskilde Banks adfærd.

Vi stemmer derfor for, at klagerne får medhold i påstanden om erstatning for aktiekø-bene i august 2006.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagerne får klagegebyret tilbage.