Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for dækningskøb.

Sagsnummer:413/2014
Dato:12-05-2015
Ankenævn:Kari Sørensen, Troels Hauer Holmberg, Anita Nedergaard, George Wenning
Klageemne:Netbank - værdipapirer
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for dækningskøb.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om erstatning for et dækningskøb, som blev foretaget som følge af, at et aktiesalg blev gennemført uden hensyn til, at klagerens beholdning af den pågældende aktie var reduceret som følge af et omvendt aktiesplit.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordnet Bank, hvor han er tilsluttet bankens elektroniske handelssystem.

I 2014 havde klageren blandt andet 2.000 styk aktier i selskabet Eagle Bulk Shipping Inc. (Eagle aktier) i sit værdipapirdepot i banken.

Lukkekursen på aktien var den 15. oktober 2014 0,68 USD. Valutakursen USD/DKK var 5,801. Klagerens beholdning af Eagle aktier havde således en værdi på 7.889,36 DKK (2.000 styk x 0,68 USD x kurs 5,801 = 7.889,36 DKK).

Den 15. oktober 2014 gennemførte Eagle Bulk Shipping Inc. et omvendt aktiesplit, hvorved antallet af udestående aktier blev væsentligt reduceret. Banken har oplyst, at banken fra sin informationsudbyder havde modtaget oplysning om, at Eagle Bulk Shipping Inc. havde gennemført en virksomhedsrekonstruktion (”financial restructuring”), men at denne af informationsudbyderen var kategoriseret som en ”reorganization” og derfor ikke blev registreret som en kapitalrekonstruktion med en reduktion af antallet af de eksisterende aktionærers aktier. Det omvendte aktiesplit var derfor ikke registreret på klagerens depot, da handelen den 16. oktober 2014 åbnede kl. 15.30 dansk tid. Aktiekursen var ved åbningen 14,35 USD, og klagerens beholdning af Eagle aktier havde således angiveligt en værdi på 28.700 USD svarende til 166.489 DKK.

Banken har oplyst, at handelen med aktien blev lukket kort efter åbningen og forblev lukket til kl. 17.00 den 16. oktober 2014.

I tidsrummet kl. 15.48-17.03 den 16. oktober 2014 indlagde klageren to ordrer i handelssystemet om salg af 2.000 styk Eagle aktier. Den første ordre indlagt kl. 15.48 blev trukket tilbage af klageren og blev dermed annulleret. Den næste ordre blev indlagt kl. 17.03 med en limit på 13,80 USD. Salgsordren blev gennemført i seks dele kl. 17.03 til kurs 13,80 USD. Valutakursen var 5,8229. Afregningsbeløbet udgjorde 27.572,40 USD efter fradrag af kurtage på 27,60 USD.

Banken har oplyst, at den blev opmærksom på den markante kursstigning på aktien kl. 17.11 den 16. oktober 2014, og at banken lukkede handlen i aktien samme dag kl. 17.13.

Kl. 17.29 korrigerede banken beholdningen af Eagle aktier på klagerens depot, og kl. 17.44 kontaktede klageren banken, da hans depot fremstod med en negativ beholdning af aktier.

Klageren har oplyst, at han bad banken genkøbe Eagle aktier til hans depot snarest muligt, da aktien var meget volatil.

Banken har oplyst, at den oplyste klageren om, at den arbejdede på at lukke den åbne position.

Senere samme dag foretog banken et dækningskøb af 1.980 styk Eagle aktier til klagerens depot. Købskursen var 16,1381 USD og valutakursen 5,8229. Handelen blev opgjort til 31.985,39 USD inklusiv kurtage. Banken har oplyst, at dette resulterede i et tab for klageren på 4.688,71 USD svarende til 27.301,91 DKK.

Den 17. oktober 2014 kl. 07.38 informerede banken klageren om dækningskøbet via netbankens meddelesessystem.

Af Nordnet Banks almindelige betingelser for depot-/kontoaftale fremgår blandt andet:

”…

G.7 FEJLAGTIG REGISTRERING I DEPOTET M.M.

Hvis Selskabet ved en fejltagelse har registreret køb eller salg af værdipapirer i Kundens depot eller indsat eller hævet midler på tilhørende konto eller i øvrigt har foretaget fejlposteringer af Kundens depot eller tilhørende konti, påhviler det Selskabet at korrigere fejlen og registrere den korrekte postering. Hvis Kunden disponerer over værdipapirer eller indsætter midler, der er registreret på baggrund af en fejlpostering, skal Kunden på anmodning fra Selskabet snarest muligt til Selskabet tilbagelevere værdipapirerne eller tilbagebetale de midler, som Kunden på grund af fejlposteringen har modtaget. Hvis Kunden undlader dette, er Selskabet berettiget til at berigtige fejlen ved at disponere på Kundens vegne og debitere Kundens konto for udgifter og omkostninger i forbindelse hermed.

…”

Parternes påstande

Den 8. december 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB som minimum skal erstatte ham det tab, som dækningskøbet har påført ham.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han valgte at sælge sin beholdning af Eagle Bulk Shipping aktier, da han så, at kursen var steget kraftigt, hvilket han tolkede som, at det skyldtes omstruktureringen i selskabet. Handlen gik igennem med et afregningsbeløb på 27.572,40 USD, der gik ind på hans depotkonto, og hans depot var herefter tomt.

Han havde ikke nogen ”shortaftale” med banken, og det burde derfor ikke være muligt, at han kunne sælge aktier, som han ikke havde.

Aktiesalget blev godkendt i bankens handelsplatform, og banken er nærmest til at hæfte for fejlen. Det er urimeligt, hvis han skal dække tabet.

Nordnet Bank AB har anført, at den forkerte oplysning om depotværdien og antallet af aktier på klagerens depot svarede til en fejlagtig postering. Klageren solgte det forkert registrerede antal aktier. Det var åbenlyst, at der var tale om en fejl, og klageren var derfor forpligtet til at levere de fejlagtigt solgte aktier tilbage. Dette følger af bankens betingelser samt af almindelige obligationsretlige grundsætninger.

Klageren burde have undret sig over en exceptionel værdistigning i aktien og have undersøgt omstændighederne nærmere. Klageren ville nemt have kunnet kontakte banken for at undersøge grunden til værdistigningen, forinden han solgte aktierne. På selskabets hjemmeside lå en pressemeddelelse med information om det omvendte aktiesplit, der blev gennemført som led i en rekonstruktion. Af pressemeddelelsen fremgik, at den eksisterende aktiekapital ville svare til 0,5 % af det rekonstruerede selskab, og at den resterende del blev fordelt på selskabets gældskreditorer. Det var derfor åbenlyst, at kursen på en konkurstruet aktie ikke kunne stige over 2.000 %. Klageren var derfor ikke i god tro, da han valgte at disponere på baggrund af den åbenlyst fejlagtige postering og må bære omkostningerne ved korrektionen af det fejlagtige salg af aktier.

Tilbagekøbet blev afregnet til en gennemsnitskurs i tidsrummet kl. 18.15-20.08, hvorved klageren opnåede samme kurs som andre kunder, der havde solgt fejlregistrerede aktier. Næste morgen kl. 7.38 blev klageren informeret om forløbet.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at det omvendte aktiesplit i selskabet Eagle Bulk Shipping Inc. ikke blev registreret på klagerens depot som følge af en fejl fra Nordnet Banks side.

Kursen på klagerens Eagle aktier fremstod herefter som steget cirka 20 gange fra børsens lukning den 15. oktober 2014 til åbningen den 16. oktober 2014 uden, at der forelå omstændigheder, der kunne begrunde en sådan stigning.

Det er ikke oplyst, om selskabets aktionærer var involveret i beslutningen om det omvendte aktiesplit, eller om og i givet fald hvordan selskabets aktionærer blev informeret herom.

Ankenævnet finder, at banken begik en ansvarspådragende fejl ved den manglende registrering af det omvendte aktiesplit på klagerens depot. Sagens afgørelse beror herefter på, hvorvidt klageren indså eller burde have indset, at depotets udvisende beroede på en fejl, og om det var påregneligt for klageren, at han ved salg af aktierne risikerede et reelt tab som følge af dækningskøb.

Ankenævnet finder, at en afgørelse heraf forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage