Lånefinansieret køb af præmieobligationer.

Sagsnummer:328/1998
Dato:06-05-1999
Ankenævn:Niels Waage, Jette Kammer Jensen, Ole Just, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Pant - frigivelse
Værdipapirer - præmieobligationer
Ledetekst:Lånefinansieret køb af præmieobligationer.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Indklagede ydede i 1995 klageren et lån til køb af præmieobligationer mod sikkerhed i obligationerne. Klageren gør et erstatningskrav gældende i anleding af, at indklagede ikke ved lånets etablering oplyste, at de pantsatte obligationer efterfølgende kunne ombyttes med anden sikkerhed.

Sagens omstændigheder.

Klageren anmodede i sommeren 1995 indklagedes Gråsten afdeling om et lån til brug for investering i præmieobligationer.

Ved skrivelse af 21. juli 1995 tilbød indklagede klageren et lån på 60.000 kr., idet det anførtes, at det var forudsat, at præmieobligationerne blev lagt til sikkerhed for lånet.

Klageren accepterede indklagedes tilbud og ultimo juli 1995 indkøbtes præmieobligationer for låneprovenuet.

I januar 1998 meddelte hypotekbanken Københavns Fondsbørs, at ingen af de af staten udstedte præmieobligationslån ville blive forlænget ved de enkelte seriers udløbstidspunkter. Meddelelsen førte til et betydeligt kursfald for obligationsserierne.

I juni 1998 rettede klageren henvendelse til indklagedes afdeling vedrørende omstændighederne i forbindelse med købet af obligationerne, idet klageren fandt indklagedes rådgivning mangelfuld. Ved skrivelse af 22. juni 1998 afviste indklagede indsigelserne.

Parternes påstande.

Klageren har den 5. oktober 1998 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 30.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede ved lånets etablering undlod at oplyse, at håndpantet efterfølgende kunne udskiftes med andre værdipapirer. Han opfattede situationen sådan, at han først kunne få obligationerne udleveret, når lånet ville være indfriet i år 2000. Allerede ved lånets etablering ønskede han at stille anden sikkerhed, men dette blev afslået af indklagede. I 1996 og 1997 købte han obligationer og aktier, som kunne have været indlagt som sikkerhed i stedet for præmieobligationerne, men som følge af indklagedes manglende orientering om denne mulighed blev sikkerheden ikke ombyttet. Det var hans hensigt at sælge præmieobligationerne på dette tidspunkt. Ved købet af præmieobligationerne undlod indklagede endvidere at oplyse ham om tidligere midlertidige kursudsving på præmieobligationer. Indklagede tilsidesatte således sin oplysningspligt og pådrog sig herved et professionsansvar. Indklagede burde endvidere ved lånets oprettelse have forespurgt, om han ønskede rådgivning vedrørende købet af præmieobligationer. Efter meddelelsen i januar 1998 fra Hypotekbanken skete der et drastisk kursfald, som har medført, at han anslår sit tab til ca. 30.000 kr. Han finder det uden betydning, at han er uddannet civiløkonom, da det ikke er ham, der skal rådgive indklagede, men omvendt.

Indklagede har anført, at klageren i juli 1995 fremsatte ønske om køb af præmieobligationer finansieret ved et lån fra indklagede. Det var indklagedes opfattelse, at klageren selv havde gjort sig klart, at han ønskede at investere i præmieobligationer, og at klageren ikke efterspurgte rådgivning. Man har opfattet klageren som en velorienteret person med interesse for investeringer. Indklagede har generelt ikke rådet kunder til køb af præmieobligationer for lånte midler, idet der ikke ud over præmiemuligheden fremkommer noget afkast. Indklagede blev ikke i 1996 og 1997 gjort bekendt med klagerens ønske om salg af præmieobligationerne. Havde dette været tilfældet, ville det have givet anledning til at drøfte muligheden for at ombytte pantet. Muligheden for ombytning er ikke udtrykkeligt nævnt i indklagedes dokumenter, da der er tale om en almindelig grundsætning, som altid er gældende. Indklagede bestrider klagerens erstatningsopgørelse.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder ikke, at indklagede havde nogen anledning til at oplyse over for klageren, at han kunne udskifte præmieobligationerne med anden sikkerhed, i forbindelse med etableringen af lånet til brug for investeringen. Der findes heller ikke holdepunkter for, at indklagede på anden måde har pådraget sig erstatningsansvar over for klageren som følge af det tab, klageren har lidt ved, at kursniveauet på præmieobligationer generelt faldt efter Hypotekbankens meddelelse i januar 1998.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.