Boligopsparing, kapitalpension, børneopsparing.

Sagsnummer:554/1992
Dato:12-03-1993
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:Gebyr - overførsel
Ledetekst:Boligopsparing, kapitalpension, børneopsparing.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


I forbindelse med, at klagerne ønskede at flytte en boligopsparingskonto, to kapitalpensionskonti og en børneopsparingskonto fra indklagedes Fredericia afdeling til Jyske Bank, oplyste afdelingen, at man i forbindelse med overførsel af disse særlige indlånskonti ville beregne sig et gebyr på 1.050 kr.

Klagerne har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at overføre disse indlånskonti gebyrfrit.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klagerne har anført, at overførslen til Jyske Bank skyldes, at klagerne er flyttet fra Fredericia til Kalundborg, hvor den nærmeste filial af indklagede er beliggende 40 km væk. Klagerne finder, at overførslen bør være gebyrfri, da den skyldes, at indklagede ikke kan yde en tilfredsstillende service henset til afstanden til en filial. Under alle omstændigheder er gebyrerne uacceptabelt høje.

Indklagede har anført, at gebyrstørrelserne, som oplystes af filialen, på afgivelsestidspunktet var korrekte, idet filialen oplyste, at kapitalpensionskontiene og boligopsparingskontoen hver kostede 300 kr., mens børneopsparingskontoen kostede 150 kr. Indklagede har efterfølgende revideret sine overførselsgebyrer i forbindelse med udgivelse af en ny gebyrfolder, hvoraf fremgår, at overførsel af kapitalpensionskonti og boligopsparingskonti er fastsat til 250 kr. pr. konto, og overførsel af børneopsparingskonti til 150 kr. Da indklagede stadig er kontoførende for ovennævnte konti, vil en overførsel herefter koste 900 kr. Gebyret er fastsat under hensyntagen til det gennemsnitlige ressourceforbrug, såvel mandskabsmæssigt som edb-teknisk. Indklagede tager sig betaling pr. konto, og vederlaget opkræves uanset størrelsen af kontoens indestående, og uanset om der samtidig overføres flere konti, idet det er et vederlag for udført arbejde.

Ankenævnets bemærkninger:

Uanset de af klagerne påberåbte særlige omstændigheder finder Ankenævnet ikke at kunne pålægge indklagede at overføre de omhandlede konti gebyrfrit.

På baggrund af det særlige arbejde, der er forbundet med opgørelse af pensionskonti, finder Ankenævnet ikke at kunne kritisere, at indklagede for overførsel af kapitalpensionskonti forlanger et gebyr på 250 kr. pr. konto. Ankenævnet finder derimod, at de forlangte gebyrer for overførsel af boligopsparingskonti og børneopsparingskonti er urimeligt store, og at disse gebyrer i hvert fald ikke bør overstige henholdsvis 150 kr. og 100 kr. pr. konto.

Som følge heraf

Indklagede bør anerkende, at det samlede gebyr for overførsel af klagernes særlige indlånskonti ikke bør overstige 750 kr. Klagegebyret tilbagebetales klagerne.