Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:373/1997
Dato:14-04-1998
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Ole Just, Niels Bolt Jørgensen, Ole Reinholdt
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Under denne sag har klageren nedlagt påstand om, at han ikke hæfter for 1.000 kr. debiteret hans konto hos Den Danske Bank som følge af en transaktion i en pengeautomat tilknyttet indklagedes Holbæk afdeling, foretaget den 2. september 1997 kl. 8.45.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Af bogføringsjournalen for den pågældende transaktion fremgår, at transaktionen blev påbegyndt den 2. september 1997 kl. 8.45, og at præsentationen af det forespurgte beløb på 1.000 kr. fandt sted umiddelbart efter. Bogføringen af transaktionen skete kl. 8.53. Næste kundes transaktion er registreret påbegyndt og afsluttet på samme klokkeslet.

Indklagede har oplyst, at automatens skærm viser teksten "tag pengene" fra tidspunktet for præsentationen af pengene til disse tages. Bogføringen finder sted umiddelbart efter, at pengene er taget. Det hævede beløb har således siddet tilgængeligt for klageren i 8 minutter.

Klageren har anført, at hæveforsøget var forgæves, idet han hverken fik udleveret penge eller kvittering. Da det af skærmens tekst fremgik, at automaten var klar til næste kunde, forlod han stedet.

Indklagede har anført, at transaktionen er registeret på automatens bogføringsjournal. Der har ikke været kassedifferencer den pågældende dag, og der har hverken før eller siden været klager over automaten. Fabrikanten af automaten har foretaget en undersøgelse og ikke fundet fejl.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1, hvorfor

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.