Indsigelse mod opkrævning af negativ indlånsrente på pensionskonti

Sagsnummer:77/2022
Dato:15-11-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Kritte Sand Nielsen, Jimmy Bak, Tina Thyge-sen og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Rente - indlån
Ledetekst:Indsigelse mod opkrævning af negativ indlånsrente på pensionskonti
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opkrævning af negativ indlånsrente på pensionskonti.

Sagens omstændigheder

I 2005 overførte klageren, der var født i 1948, sin kapitalpension med et indestående på 261.892,23 kr. til Danske Bank. Kapitalpensionen blev videreført med kontonummer -180.

Den 14. oktober 2005 underskrev klageren Aftale om pensionsordning. Af aftalen fremgik:

”For kapitalpensionen gælder – hvor intet andet er anført i denne aftale – bankens almindelige forretningsbetingelser, som aftalehaver hermed bekræfter at have modtaget.

Forrentning og værdipapirkøb

Kontant forrentning:

Midler, der er placeret alene som kontant indestående, forrentes med højeste indlånsrente samt en særlig overrente. Begge satser er variable og fastsættes til enhver tid af banken.”

Den 19. december 2013 underskrev klageren Aftale om pensionsordning, hvorved klageren oprettede en ratepension med kontonummer -350 med et engangsindskud på 44.500 kr. Af aftalen fremgik:

”For ratepensionen gælder – hvor intet andet er nævnt i denne aftale – bankens almindelige forretningsbetingelser, som aftalehaver hermed bekræfter at have modtaget.

Kontant forrentning

Opsparing, der er placeret som kontant indestående, forrentes med højeste indlånsrente og en særlig overrente. Begge satser er variable og fastsættes til enhver tid af Danske Bank.”

Ved brev af 16. november 2021 varslede banken indførelse af negativ rente på klagerens pensionskonti. Af brevet fremgik:

Vi ændrer renten på pensionskonti med kontant indestående

Kære [klagerens navn]

Vi skriver til dig, fordi du har en eller flere pensionskonti i Danske Bank. Som følge af det fortsat negative renteniveau ændrer vi den 1. marts 2022 renten på kontant indestående på pensionskonti:

• For indestående over 100.000 kr. vil renten være -0,69 % om året, og for indestående under 100.000 kr. vil den fortsat være 0,01 % om året. Rentesatserne er variable.

• Beløbsgrænsen på 100.000 kr. gælder pr. pensionskonto, og den er uafhængig af, om du har NemKonto i Danske Bank.

• Det betyder, at du kan have op til 100.000 kr. stående på en pensionskonto uden at betale negativ rente. Har du net- eller mobilbank, kan du der se, hvilke pensionskonti du har.

Hvordan beregnes negativ rente på pensionskonti?

For pensionskonti hæves negativ rente separat på den enkelte konto hvert kvartal. Indestående på pensionskonti tæller ikke med i den eventuelle beregning af negativ rente på dine øvrige konti.

Hvis du skal betale negativ rente af dine pensionsmidler, indgår rentebeløbet automatisk i beregningen af pensionsafkastskat, og du behøver ikke gøre noget i den forbindelse.

Hvilke pensionskonti er omfattet af ændringen?

Renteændringen gælder alle pensionskonti med et kontant indestående - også kontant indestående i form af afkast fra depoter. Ændringen omfatter ikke investerede pensionsmidler i depoter og pensionskonti tilknyttet Puljeinvest eller Danske Porteføljepleje.

Vores regler for renteændringer

Vi ændrer renten efter reglerne i vores Almindelige forretningsbetingelser - Forbrugere, som du kan finde på danskebank.dk/vilkår. Ændringerne sker af indtjeningsmæssige årsager efter punkt 6, II B og 6 V i betingelserne.”

Ved besked i netbank af 21. december 2021 klagede klageren over bankens indførelse af negativ rente. Af klagen fremgik:

”Jeg skal på det kraftigste protestere på jeres brev vedr. negative renter på pensionskonti fra 1.3.2022.

Det kan umuligt være indeholdt i vores aftaler om ratepension og aldersopsparing, at I således må udhule mine pensionsopsparinger, medmindre jeg investerer i jeres produkter. Jeg har i årevis gjort klart for jer, at jeg ikke længere ønsker at deltage i investeringer, idet jeg ikke ønsker nogen risiko overhovedet med mine pensionsopsparinger.

Jeg anser det således som ulovligt, at I vil beregne negative renter af mine pensionsopsparinger, som for størstedelen består af tidligere kreditorbeskyttede midler, idet de stammer fra personskadeerstatninger. I har gjort det klart for mig, at mine midler var lige så godt beskyttede på pensionskonto, som på kreditorbeskyttede konti.”

Ved brev af 4. februar 2022 afviste banken klagen. Af afvisningen fremgik:

Grundlaget for varsling af negativ rente på pensionskonti med kontant indestående

Vi har forstået din henvendelse således, at du først og fremmest ønsker en redegørelse for grundlaget for den varslede opkrævning, da du ikke er enig i, at banken kan opkræve negativ rente af de pensionsmidler, som indestår kontant på din ratepension med konto nr. [-350] samt din Aldersopsparing med konto nr. [-180].

Du har i den forbindelse begrundet dette synspunkt med, at der ikke er aftalt noget omkring opkrævning af negativ rente i dine oprindelige pensionsaftaler.

Vi har gennemgået dine pensionsaftaler, og der er ikke efter vores opfattelse vilkår, som forhindrer den varslede opkrævning af negativ rente på de pågældende konti.

Det juridiske grundlag for at opkræve negative renter findes i de til enhver tid gældende Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere, som du modtog og accepterede, da du påbegyndte dit kundeforhold i banken.

Af betingelsernes punkt 6.II.B fremgår det, at banken med en måneds varsel (som minimum) kan sætte de variable rentesatser på indlån ned, hvis ændringen skyldes indtjeningsmæssige forhold.

Ved varslingsbrev udsendt den 16. november 2021 ændrede banken med virkning fra 1. marts 2022 renten på dine pensionskonti med kontantindestående. Af brevet fremgik det, at renten for indestående over 100.000 kr. blev fastsat til -0,69 % om året, mens indestående på under 100.000 kr. blev fastsat til 0,01 % om året. Rentesatser og beløbsgrænser gælder for hver af dine pensions konti. Alle rentesatserne er variable.

Vi bemærker i forlængelse heraf, at kontorenten på pensionskonti er -0,70 % om året. Banken har i pensionsaftalerne forpligtet sig til at betale dig en overrente i tillæg til kontorenten. Overrenten er fastsat til p.t. 0,01 % p.a., hvilket samlet giver den varslede negative rente for kontantindestående på pensionskonti over 100.000 kr. på -0,69 % og 0,01 % om året for indestående under 100.000 kr.

På denne baggrund er vi således berettiget til at opkræve negativ rente på dine pensionskonti med kontant indestående.

…”

Ved e-mail af 13. februar 2022 svarede klageren:

”Jeg kan fortsat IKKE acceptere, at I beregner negative renter af mine pensionskonti.

I begrunder opkrævningen med indtjeningsmæssige forhold; men da Banken har stort overskud, synes denne betingelse ikke at være opfyldt.

Jeg er overbevist om, at bl.a. aftaleloven og bekendtgørelsen om god skik for den finansielle forbrugerbeskyttelse i Danmark ikke tillader, at I udhuler mine pensionskonti, medmindre jeg løber en risiko ved at investere. Hertil kommer de forskellige omkostninger, der knytter sig til investering.

Investering matcher ikke min nuværende risikoprofil og har for øvrigt ikke gjort det i årevis.

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder har til formål at sikre, at virksomheder på det finansielle marked opfører sig ordentligt, hvilket bestemt ikke er tilfældet, når I pludselig udhuler min pensionsopsparing.

Jeg har lige siden bankens første indførelse af negative renter på alle andre bankkonti været uenig i disse renter; men jeg har dog haft en handlemulighed. Jeg har ingen muligheder for at handle i forbindelse med bankens indførelse af negative renter på mine pensionskonti, idet disse jo er bundet, bl.a. af skatteretlige regler, så også af den grund er jeg overbevist om, at I ikke ensidigt kan indføre negative renter på pensionskonti, som i henhold til lovgivningen nyder en særlig beskyttelse.

Danske Banks ensidige indførelse af negative renter er i strid med den aftale, vi i sin tid har indgået.

Dette ses blandt andet af, at begge parter SKULLE UNDERSKRIVE i forbindelse med vores aftaler om faste renter på mine pensionskonti. Ratepension for perioden 7.1.2014 til 8.1.2018 og aldersopsparing for perioden 20.12.2013 til 20.12.2017.

Bankens indførelse af negative renter er en så fundamental ændring, at dette ikke kan ske ensidigt, dvs. uden min accept, idet det strider mod den legale grundlæggende aftale. De negative renter æder min opsparing op, hvilket klart er i strid med aftaler om pensionsopsparing.

De rentevilkår, vi har aftalt kan IKKE rumme negativ rente.

Jeg er fra pressen bekendt med, at bl.a. Forbrugerombudsmanden, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen og forbrugerrådet Tænk har sat spørgsmålstegn ved bankernes ret til at opkræve negative renter.

Ifølge pressen har EU-Kommissionen understreget, at det langtfra er lige ud ad landevejen at komme med en vurdering. Finanstilsynet har anført, at efter dette svar er der ikke taget stilling til, om de enkelte banker ifølge deres aftalegrundlag har mulighed for at opkræve negative renter.

Denne retsusikkerhed er til stor skade.

Såfremt Danske Bank ikke accepterer mine klager og undlader at opkræve negative renter på mine pensionskonti, skal jeg appellere til, at Banken i det mindste afventer en afklaring af spørgsmålet.”

Ved brev af 16. februar 2022 til klageren fastholdt banken sin afvisning.

Det fremgår af en udskrift for ratepension -350, at saldoen den 31. marts 2022 udgjorde 486.496,10 kr. Den 1. april 2022 blev der hævet rente på 217,91 kr. fra kontoen.

Af en rentenota af 31. marts 2022 for perioden fra den 1. februar til den 28. februar 2022 fremgik, at det samlede negative rentebeløb på klagerens indlånskonti udgjorde -7,34 kr.

Af bankens Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere af 1. marts 2021 fremgår:

6 Rente og provisioner

II. Ændring af rentesatser

B. Med en måneds varsel

Vi kan med en måneds varsel, medmindre andet fremgår af lovgivningen, sætte de variable rentesatser på indlån ned og sætte de variable rentesatser på udlån op, hvis ændringen skyldes markeds-, indtjenings- eller konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, herunder risikomæssige, regulatoriske og omkostningsmæssige forhold. Det kunne f.eks. være:

• øgede omkostninger ved tilvejebringelse af kapital

• øgede solvens-, kapital- eller likviditetskrav

• et generelt øget omkostningsniveau, herunder stigning i bidrag til generelle garantiordninger

• ubalance mellem markedsrenter,

• øget kreditrisiko

• øget operationel risiko for banken

• lovændringer, ændringer i retspraksis og myndighedsforanstaltninger

• en mere hensigtsmæssig brug af bankens ressourcer

• ændringer i skatter og afgifter, der har betydning for banken

• forretningsmæssige behov for ændringer i bankens prisfastsættelse og gebyrstruktur uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau.

V. Negative renter

Vi kan beregne negative renter af indestående på dine konti eller af dit samlede indestående i banken.

Vi kan fastsætte beløbsgrænser for, hvornår vi beregner negative renter, ligesom vi kan vælge, hvilke konti og/eller kundegrupper, som skal være omfattet af beregningen. Vi kan ændre metoden for beregning og tilskrivning af negative renter, herunder eventuelle beløbsgrænser efter pkt. 6.II.

Vi kan vælge at hæve de samlede negative renter på en af dine konti eller fordele de negative renter på dine konti baseret på den enkelte kontos andel af det samlede indestående.

Eventuelle beløbsgrænser og listen over konti og kundegrupper, der er omfattet af negative renter, kan ses på vores hjemmeside under priser og vilkår.”

Parternes påstande

Den 21. februar 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal ophøre med at opkræve negative renter på hendes pensionskonti og tilbageføre de i 2022 opkrævede negative renter.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at aftalegrundlaget vedrørende hendes pensionskonti er til hinder for opkrævning af negative renter.

Ingen af parterne kunne på aftaletidspunktet forestille sig, at renten kunne blive negativ, hvorfor aftalen ikke kan udstrækkes og tolkes således, at det er i orden at udhule hendes pensionsopsparing. Det virker naturstridigt, at det er hendes pengeinstitut, der ødelægger hendes pensionsopsparing.

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at opkræve negativ rente.

Der er en væsentlig forskel på de almindelige bankkonti og pensionskonti, hvor der gælder særlige vilkår. Der er ingen mulighed for at hæve ratepensionen uden at betale en afgift. Såfremt Skat betragter bankens hævelse af negative renter som en udbetaling i utide, går hun ud fra, at banken betaler afgiften til staten på p.t. 60 % af hendes ratepension.

Det er ikke tilladt at modregne på pensionskonti, og træk af beregnede negative renter kan sidestilles med modregning. Det er alene tilladt at hæve på ratepensionen ved pensionering eller invaliditet. Raterne skal udbetales over mindst 10 år. Hun forventer udbetaling påbegyndt den 1. januar 2024, hvorfor det ikke er en rimelig tidshorisont til at påbegynde investering, ligesom det ikke matcher hendes profil. Banken har altid tidligere frarådet investering, når der kun er kort tid til pengene skal bruges. Finanstilsynet har udtalt, at den negative rente giver pengeinstitutterne et væsentligt incitament til at få kunder til at investere i f.eks. investeringsfonde, hvor pengeinstitutterne kan tjene på bl.a. gebyrer og provision. Ifølge Finanstilsynets pressemeddelelser øger de lave renter pengeinstitutternes incitament til at flytte kunders opsparing fra indlån til investeringsprojekter, ligesom Finanstilsynet mener, at udviklingen medfører forhøjet risiko for, at kunder modtager dårlig rådgivning.

Banken nævner flere gange Finanstilsynets notat af 3. februar 2020, men den nævner intet om den omtale, der senere har været, som viser, at der fortsat er mange uafklarede spørgsmål om, hvorvidt negative renter er lovlige mv. Dette fremgår af Finanstilsynets redegørelse om sagsforløbet omkring negative renter af 13. januar 2022 og EU Kommissionens vurdering af 13. januar 2022. Af sidstnævnte fremgår det bl.a.: ”det er klart, at så vigtigt et spørgsmål ikke bør kunne give anledning til fortolkningstvivl. Derfor vil vi også ved fremtidig revision af direktivet arbejde for, at der skabes klarhed om dette spørgsmål.” Derudover er der Forbrugerombudsmandens tilkendegivelse af, at man i en sag ved domstolene vil udfordre lovligheden af at opkræve negative renter. Hun har læst i pressen, at Finanstilsynet anerkender, at der kan være en anden fortolkning af negative renter.

Banken har udarbejdet en samlet beregning af hendes negative renter pr. 31. marts 2022. Det fremgår heraf, at hun i alt skal betale 7,34 kr., og at beløbet er hævet på hendes Nemkonto. Banken har på trods af sin ovennævnte samlede beregning også hævet negativ rente på 217,91 kr. på hendes ratepension ifølge modtaget kontoudskrift pr. 31. marts 2022. Hun modtog ikke en beregning på denne negative rente.

Hendes pensionsopsparinger er afgørende for hendes fremtidige økonomiske tryghed. Banken ændrede på dette ved at indføre negative renter på pensionsopsparinger.

Danske Bank har anført, at klageren fik udleveret og accepterede bankens Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere ved oprettelsen af hendes pensionskonti. Det fremgik heraf, at rentesatsen på det kontante indestående var variabel, og at banken havde mulighed for at ændre renten, dvs. også nedsætte rentesatsen.

Bankens Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere gav mulighed for at indføre negative renter på indlånskonti som en renteændring i henhold til de Almindelige forretningsbetingelser, herunder med en måneds varsel, hvis ændringen skyldes bl.a. indtjeningsmæssige forhold.

I sit notat Negative renter på indlånskonti af 3. februar 2020 tilkendegav Finanstilsynet, at danske pengeinstitutter er berettiget til at opkræve negative renter på deres indlånskonti, såfremt aftalegrundlaget med kunderne ikke er til hinder herfor. I dette kundeforhold er der ikke indgået nogen aftale med klageren, som begrænser bankens mulighed for at tilskrive negative renter.

Klageren modtog et individuelt varslingsbrev den 16. november 2021 i sin e-Boks, hvor banken, i overensstemmelse med bankens Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, varslede renteændringen med den konsekvens, at der skulle betales negative renter med de angivne rentesatser for indeståender over fastsatte beløbsgrænser, og de varslede rentesatser og beløbsgrænser var hermed et vilkår for klagerens kundeforhold med banken med virkning fra de i varslingsbrevet angivne tidspunkter.

Bankens indførsel af negative renter, herunder beløbsgrænser og øvrige vilkår herfor, blev individuelt kommunikeret til klageren og var tilstrækkeligt klare og begrundede.

Den aftalte forrentningsmodel mellem klageren og banken bestod af to dele – den højeste indlånsrente og en særlig overrente. Begrebet ”højeste indlånsrente” er fastsat i ankenævnspraksis og henviser til den højeste rente, der findes på et almindeligt tilgængeligt indlånsprodukt uden opsigelse. Denne højeste rente kan blive negativ, hvis den højst forrentede almindelige konto har en negativ rente. Den højeste indlånsrente for indestående under 100.000 kr. var 0,00 % p.a. og den særlige overrente var 0,01 % p.a. på daværende tidspunkt. Hvis man således lagde de to rentesatser sammen, fik man den samlede rente på pensionskonti, som altså var 0,01 % p.a. for kontantindestående under 100.000 kr. Tilsvarende for kontantindestående over 100.000 kr. var højeste indlånsrente -0,70 % p.a. plus den særlige overrente på 0,01 %, hvorfor dette betød en samlet indlånsrente på -0,69 % p.a.

De særlige rentevilkår, som var aftalt for pensionsordningerne, hindrede derfor ikke banken i at opkræve negativ rente på klagerens kontantindestående på ordningerne.

Banken garanterede således hverken klageren en mindsterente eller en positiv forrentning af hendes kontantindestående på pensionsordningerne.

Beregning og tilskrivning af negativ rente på kontantindeståendet på klagerens pensionsordninger skete i overensstemmelse med Ankenævnets praksis på området.

Banken var og er derfor forsat berettiget til at opkræve negative renter på det kontante indestående på klagerens pensionsordninger.

Banken er ikke enig i, at beregning og tilskrivning af negativ rente kan sidestilles med en modregning i indeståendet på klagerens pensionskonti, idet der er tale om en udgift for at have penge stående i banken på samme måde som betaling af andre renter og gebyrer. Dette er desuden understøttet af, at de negative renter i skattemæssigt henseende skal sidestilles med positive renter, da renteudgiften er fradragsberettigede på samme måde som andre renter, som klageren betaler af gæld. For pensionskonti indgår den negative rente i beregningen af klagerens pensionsafkastskat.

Afslutningsvist anfører klageren, at hun ikke modtog en beregning på den negative rente, som blev opkrævet pr. 31. marts 2022 på hendes ratepensionskonto, men at hun modtog en beregning for så vidt angår den samlede beregning af negativ rente på hendes øvrige indlånskonti. Indestående på pensionskonti tæller ikke med i den samlede beregning af negativ rente på klagerens øvrige konti, men bliver beregnet enkeltvis pr. pensionskonto. Oplysninger omkring den beregnede og tilskrevne rente for en specifik periode fremgår derfor på kontoudtoget for klagerens pensionskonto i overensstemmelse med tidligere praksis i banken og branchen i øvrigt, uagtet om renten var positiv eller negativ.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor hun havde en kapitalpension og en ratepension.

Ved brev af 16. november 2021 varslede banken nedsættelse af indlånsrenten til -0,69 % for indestående over 100.000 kr. og -0,01 % for indestående under 100.000 kr. Ændringen skete af indtjeningsmæssige årsager og med virkning fra den 1. marts 2022.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Kritte Sand Nielsen og Jimmy Bak – udtaler:

Vi finder ikke, at banken var afskåret fra med virkning for eksisterende konti at indføre negative renter på indlån i pensionsordninger.

Ifølge aftalerne om klagerens pensionsordninger forrentes det kontante indestående med højeste indlånsrente samt en særlig overrente, og begge satser er variable og fastsættes til enhver tid af banken.

Banken har i brev af 4. februar 2022 til klageren redegjort for rentefastsættelsen.

Udtrykket "højeste indlånsrente" må anses for en fast indarbejdet betegnelse for renten på indskud på længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår.

Vi lægger til grund, at indeståendet på klagerens pensionskonti hos Danske Bank er blevet og fortsat bliver forrentet med renten på indskud med længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår med tillæg af en eventuel overrente.

Vi stemmer derfor for, at klageren ikke får medhold.

To medlemmer – Tina Thygesen og Lisbeth Baastrup Burgaard - udtaler:

Vi finder, at udtrykket "højeste indlånsrente" naturligt må forstås som den højeste rente, pengeinstituttet tilbyder kunder med opsparing.

Vi lægger til grund, at Danske Bank har udviklet og udbudt indlånsprodukter med rentesatser, der overstiger rentesatsen på indskud på længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår.

Ved til stadighed at have fastholdt en forrentning med rentesatsen på indskud på længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår på klagerens pensionskonti finder vi, at Danske Bank ikke har levet op til aftalen om "højeste indlånsrente".

Vi stemmer derfor for, at Danske Bank skal yde en rentekompensation i overensstemmelse med ovenstående.

I forhold til flertallets afgørelse bemærker vi, at der endnu ikke er taget stilling til, om der er hjemmel i lovgivningen til at opkræve negativ rente.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.