Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold på grund af hvidvaskloven og spørgsmål om erstatning for manglende konto i tre år

Sagsnummer:206/2022
Dato:23-02-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina B. Konge, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Konto - registreringsforhold
Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold på grund af hvidvaskloven og spørgsmål om erstatning for manglende konto i tre år
Indklagede:Danske Andelskassers Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af kundeforhold på grund af hvidvaskloven og spørgsmål om erstatning for manglende konto i tre år.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Andelskassers Bank A/S. Han havde blandt andet to konti (-862 og -042) i banken. Klageren var også ejer af et selskab, anpartsselskab S, som var kunde i Danske Andelskassers Bank A/S. Selskabet havde blandt andet en konto (-716) i banken.

Den 15. marts 2018 opsagde banken klagerens og anpartsselskab S’ kundeforhold med virkning fra den 16. april 2018. Det fremgik af opsigelsesbrevene, at opsigelserne var begrundet i det transaktionsmønster, der var på de til engagementerne hørende konti, idet banken ikke ønskede kundeforhold med uklare transaktionsmønstre, eller konti som alene fungerede som mellemstation for videreekspedition af indenlandske overførsler. Herudover fremgik følgende af opsigelsesbrevet:

”Da engagementet er opsagt, vil der blive spærret for kontoen og adgang til Netbank pr. 18. april 2018. Når selskabet har truffet aftale med en ny bank, kan denne fremsende overførselsanmodning, hvorefter indeståendet på selskabets konto kan overføres til din nye bank.”  

Klageren har fremlagt et antal kundeskemaer til brug ved kontante ind- og udbetalinger, hvoraf det fremgik, at han i perioden 2. april 2019 til 13. maj 2019 hævede i alt 750.000 kr. kontant fra konto (-862), hvorefter kontoens indestående pr. 29. maj 2019 var 14.078,58 kr.

Den 17. juni 2019 overførte banken anpartsselskab S’ indestående på konto (-716) til en ny spærret konto i selskabets navn (-308) og slettede konto (-716), da konto (-716) ikke var blevet overført til et andet pengeinstitut, og der stadig var transaktioner på kontoen. Banken meddelte selskabet, at selskabet kunne få indeståendet udbetalt ved at lade et andet pengeinstitut fremsende en overførselsanmodning. Samme dag opgjorde banken klagerens konti (-862 og -042), udbetalte indeståendet på 14.078,58 kr. og slettede kontiene.

Parterne var herefter løbende i dialog, og klageren har fremlagt oplysninger om, at han blandt andet havde kontaktet en advokat, en revisor og politiet vedrørende sagen.

I en e-mail til klageren af 7. juni 2022 bekræftede banken, at den ville frigive i alt 868.648,43 kr., som var anpartsselskab S’ indestående pr. 18. juni 2019 og godtgøre selskabet negative renter og månedsgebyrer i perioden, når selskabets nye pengeinstitut sendte en overførselsanmodning vedrørende konto (-308) til banken.

Den 16. juni 2022 blev et indeståendet på 866.667,69 kr. overført til selskabets konto (-828) i anpartsselskab S’ nye pengeinstitut. Den 18. juni 2022 skrev klageren til banken:

”…

Tak for røvede penge efter ca. 3 år. Modtaget 17.06.22 866.667,69 kr.

Frigiver andelskassen indestående pr. 18. juni 2019 eller 868.648,43 DKK

Ønsker! R[e]st beløb 1.980,74 DKK

Som aftalt håber ikke der går 3 år.

…”

Det fremgik af en kontoudskrift af 17. juni 2022, at restbeløbet på 1.980,74 kr. samme dag blev overført til konto (-828) i anpartsselskab S’ nye pengeinstitut, og at konto (-308) blev ophævet.

Den 2. juli 2022 indbragte klageren sagen for Ankenævnet. Samme dag anførte klageren, at hans og anpartsselskabet S’ sag skulle behandles samlet.

Ved brev af 8. august 2022 afviste Ankenævnets sekretariat klagen vedrørende anpartsselskab S med henvisning til Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4. Sekretariatet begrundede afvisningen med, at klagen delvist vedrørte et forhold mellem et anpartsselskab, anpartsselskab S og Danske Andelskassers Bank, og at det er fast praksis i Ankenævnet, at klager fra selskaber blev afvist som erhvervsmæssige.

Den 12. august 2022 fastholdte klageren sit argument om, at Ankenævnet skulle behandle hans og anpartsselskabet S’ sag samlet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Andelskassers Bank skal erstatte alle klagerens tab, herunder blandt andet tab som følge af manglende konto i tre år, udgifter til sagsførelse i landsskatteretten, huskøb, udgifter til revisor, m.m.

Danske Andelskassers Bank har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at Danske Andelskassers Bank har beskyldt ham for hvidvask og terrorfinansiering, hvorefter den har lukket to af hans Nem-konti uden grund og uden en dom. Han foretog ikke hvidvask, men banken gav ham ikke mulighed for at bevise det. Han blev frifundet i Landsskatteretten.

Det er en meget alvorlig sag, og han blev i forbindelse med sagen truet til at underskrive dokumenter. Han blev smidt ud af banken og blev anmeldt for hvidvask. Banken ønskede, at han og anpartsselskab S gik konkurs, hvorfor den gik efter, at han blev straffet.

Han levede i tre år uden en Nem-konto, hvilket påførte ham store tab. Han modtog i denne periode ikke kontoudtog eller årsopgørelser. Danske Andelskassers Bank foretog et røveri af hans indestående på 868.648,43 kr., han havde udgifter i forbindelse med sagen i Landsskatteretten, han led et tab vedrørende et huskøb, og han havde udgifter til en revisor. Bankens handlinger var ikke i overensstemmelse med god bankskik og gjorde, at han var nødsaget til at politianmelde banken og indbringe en klage ved Ankenævnet. Ankenævnet skulle behandle hans og anpartsselskabet S’ sag samlet.

Banken tilkaldte politiet to gange, hvilket begge gange førte til politivold mod ham. Han stolede ikke på banken og hævede sit indestående i banken kontant for at bringe indeståendet i sikkerhed. Banken vidste, at det ikke var muligt for ham at finde en ny bank, og han var nødsaget til at lyve over for sin nye bank, da han ikke kunne få en konto, hvis han nævnte hvidvasksagen.

Danske Andelskassers Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen ikke kan behandles af Ankenævnet, da sagen vedrører en selskabskonto hos banken og dermed ikke et privat kundeforhold, jf. § 2, stk. 4, i vedtægterne for Det finansielle ankenævn, hvorfor det falder uden for Ankenævnets kompetence.

Klagen skal afvises, jf. vedtægterne for Det finansielle ankenævn, § 5, stk. 3, nr. 2, da sagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende. Der er ikke længere noget kundeforhold, og klageren ønsker erstatning for de økonomiske tab, klageren mener at have haft. Der er ikke fremsat et konkret, specificeret krav, der kan bedømmes, og en eventuel bedømmelse af et konkret krav er ikke egnet til behandling i Ankenævnet, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4, idet et sådan krav må kræve parts- og vidneafhøring.

Desuden skal klagen afvises, jf. vedtægterne for Det finansielle ankenævn § 5, stk. 3, nr. 3, da klagen forekommer useriøs og unødig.

Banken har til støtte for dens frifindelsespåstand anført, at der ikke er noget ansvarsgrundlag. Allerede fordi, at banken ikke begik nogen erstatningspådragende handlinger, kan der ikke gøres et erstatningskrav gældende. Banken opsagde kundeforholdet med hjemmel i hvidvasklovens § 14, stk. 5, idet det ikke var muligt at gennemskue klagerens transaktionsmønster. Det følger af Ankenævnets praksis, at det er op til det enkelte pengeinstitut selv at afgøre hvilke krav, der skal stilles for overholdelse af reglerne i hvidvaskloven, jf. blandet andet ankenævnets afgørelser 392/2020 og 505/2020.

Banken har forinden spærringen givet en måneds varsel, hvilket må anses for et rimeligt varsel. I dette tidsrum havde klageren haft alle muligheder for at finde et nyt pengeinstitut, hvor midlerne kunne overføres til. Der gik sågar et år fra opsigelsen, til at banken så sig nødsaget til at opgøre kontoen og flytte indeståendet, idet klageren fortsatte med at bruge kontoen. I det år og også i tiden derefter opfordrede banken til stadighed klageren til at finde et andet pengeinstitut, som banken kunne overføre pengene til. Klageren havde i hele forløbet haft adgang til at kunne disponere over indeståede ved flytning til andet pengeinstitut.

Klageren har ikke dokumenteret et tab, og selv hvis Ankenævnet måtte finde, at der er et ansvarsgrundlag, og der er lidt et dokumenterbart tab, så er der ikke adækvans mellem den erstatningspådragende handling og tabet. Der gives ikke erstatning grundet likviditetsmangel, og eventuelle tab, som klageren måtte have lidt, er omfattet af den såkaldte pengemangelsdoktrin, der er en almindelig obligationsretlig retsgrundsætning, hvorefter skadelidte selv har ansvaret for manglende likviditet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Andelskassers Bank A/S. Han havde blandt andet to konti (-862 og -042) i banken. Klageren var også ejer af et selskab, anpartsselskab S, som var kunde i Danske Andelskassers Bank A/S. Selskabet havde blandt andet en konto (-716) i banken.

Den 15. marts 2018 opsagde banken klagerens og anpartsselskab S’ kundeforhold med virkning fra den 16. april 2018. Det fremgik af opsigelsesbrevet, at opsigelsen var begrundet i det transaktionsmønster, der var på de til engagementet hørende konti, idet banken ikke ønskede kundeforhold med uklare transaktionsmønstre.

Den 17. juni 2019 overførte banken anpartsselskab S’ indestående på konto (-716) til en ny spærret konto i selskabets navn (-308) og slettede konto (-716). Samme dag opgjorde banken klagerens konti (-862 og -042), udbetalte indeståendet på 14.078,58 kr. og slettede kontiene.

I en e-mail til klageren af 7. juni 2022 bekræftede banken, at den ville frigive i alt 868.648,43 kr., som var anpartsselskab S’ indestående pr. 18. juni 2019 og godtgøre selskabet negative renter og månedsgebyrer i perioden, når selskabets nye pengeinstitut sendte en overførselsanmodning vedrørende konto (-308) til banken. Den 16. og 17. juni 2022 overførte banken indeståendet pr. 18. juni 2019 på i alt 868,648,43 kr. til konto (-828) i selskabets nye pengeinstitut.

Den 2. juli 2022 indbragte klageren sagen for Ankenævnet. Den 8. august 2022 afviste sekretariatet klagen vedrørende anpartsselskab S med henvisning til Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4. Ankenævnet tiltræder sekretariatets afvisning af denne del af klagen.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til banken selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille til kunder. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at fastslå, at bankens opsigelse af klagerens kundeforhold i banken var uberettiget.

Ankenævnet finder det herefter ikke godtgjort, at banken har pådraget sig erstatningsansvar over for klageren i forbindelse med opsigelsen af kundeforholdet. 

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører anpartsselskab S.

Klageren får ikke medhold i den øvrige del af klagen.