Falskindsigelse mod checks trukket på forenings konto. Spørgsmål om forening bundet af forlig.

Sagsnummer:148/1997
Dato:16-09-1997
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Lisbeth Baastrup, Ole Just, Bjarne Lau Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Check - falsk check
Ledetekst:Falskindsigelse mod checks trukket på forenings konto. Spørgsmål om forening bundet af forlig.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 4. juni 1996 bortviste en forening med et ideelt formål centerleder L som følge af, at L til private formål havde trukket checks på foreningens konto hos indklagede. L var ikke underskriftsberettiget til foreningens checkkonto hos indklagede.

I december måned 1996 rettede foreningen ved dennes formand og næstformand henvendelse til indklagede med anmodning om, at indklagede afviste honorering af de af L udstedte checks. Der fandt herefter en korrespondance sted mellem foreningen og indklagede om tilbageførsel af de omhandlede checks.

Indklagede har oplyst, at man den 23. december 1996 returnerede de omhandlede checks til de indløsende pengeinstitutter. Dette førte til efterforskning gennem politiet, som den 8. januar 1997 meddelte indklagede, at de pågældende checks efter politiets undersøgelse ikke var falske eller stjålne. Indklagede besluttede herefter at honorere de omhandlede checks, som derfor igen blev trukket på foreningens konto.

Ved skrivelse af 16. januar 1997 rettede foreningen på ny henvendelse til indklagede vedrørende debiteringen af det samlede checkbeløb på foreningens konto.

Den 27. januar 1997 afholdtes et møde mellem indklagede og repræsentanter for foreningen.

Ved skrivelse af 28. januar 1997 til foreningen fremsendte indklagede udkast til forlig med anmodning om, at foreningen underskrev denne, hvorefter forligsbeløbet (ikke nævnt) ville blive indsat på foreningens konto hos indklagede.

Af en redegørelse underskrevet af foreningens formand den 3. februar 1997 fremgår, at foreningens bestyrelse den 26. januar 1997 havde drøftet foreningens forhold. Drøftelserne førte til, at bestyrelsen besluttede at lukke foreningens center som følge af foreningens økonomiske situation.

Af et forlig underskrevet den 3. februar 1997 af to personer på vegne bestyrelsen og af indklagede den 4. februar 1997 fremgår, at indklagede gav tilsagn om at betale 28.000 kr. til foreningen til fuld og endelig afgørelse af et eventuelt krav mod indklagede i forbindelse med indløsning af checks, der ikke var behørigt underskrevet. Ifølge forliget erklærede foreningen samtidig, at der ikke ville blive rettet andre krav mod indklagede i forbindelse med den verserende sag, hvorom der henvistes til den førte korrespondance.

Ved skrivelse af 26. februar 1997 anmodede klageren på foreningens vegne indklagede om at indsætte værdien af alle checks, som L uretmæssigt havde hævet. Dette afviste indklagede ved skrivelse af 27. s.m. med henvisning til, at der var indgået forlig med foreningen.

Ved skrivelse af 2. marts 1997 meddelte klageren på foreningens vegne, at de personer, der havde underskrevet forliget, ikke var i overensstemmelse med indklagedes fuldmagtskort vedrørende foreningen, hvorfor forliget ikke var bindende. Klageren anførte i samme forbindelse, at den ene af underskriverne ikke var medlem af foreningens bestyrelse. Ved skrivelse af 12. marts 1997 meddelte indklagede, at man kunne henholde sig til sin skrivelse af 27. februar 1997.

Af en skrivelse af 17. marts 1997 udsendt til foreningens medlemmer og underskrevet "Styringsgruppen" fremgår, at klageren sammen med tre andre personer havde dannet en "gruppe, der forsøger at køre foreningen videre indtil næste ordinære generalforsamling".

Den 10. april 1997 indbragte klageren i foreningens navn klagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede med fradrag af de 28.000 kr. skulle tilbageføre værdien af de af L indløste checks, 86.451,47 kr. med tillæg af renter.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede udleverede et checkhæfte til L på baggrund af en ikke behørigt underskrevet checkrekvisition. L misbrugte checkblanketterne. De udstedte checks må anses for falske, da de ikke er korrekt underskrevet. Der er ikke indgået et forlig med indklagede, idet forliget ikke er underskrevet af de rette personer på vegne foreningen.

Indklagede har anført, at der med foreningens retmæssige bestyrelse blev indgået et bindende forlig, hvorefter indklagede skulle betale 28.000 kr. til fuld og endelig afgørelse af indklagedes ansvar i forbindelse med de af L uretmæssigt udstedte checks. Klageren har ingen adgang til at tilsidesætte dette forlig.

Ankenævnets bemærkninger:

Indklagede har anført, at der primo februar 1997 blev indgået forlig med foreningen vedrørende foreningens erstatningskrav mod indklagede, som følge af de af L uberettiget trukne checks på foreningens konto hos indklagede. Forliget er opfyldt fra indklagedes side. Klageren har anført, at forliget ikke kan anses for bindende for foreningen, da det ikke er underskrevet af de personer, som kan tegne foreningen over for indklagede.

Da en stillingtagen til dette tvistepunkt ville forudsætte bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet men i givet fald må finde sted for domstolene, afviser Ankenævnet sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.