Indsigelse mod hæftelse for hævninger. Opsigelse af aftale om VisaDankort.

Sagsnummer:144/2001
Dato:03-09-2001
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frølich, Peter Stig Hansen, Grit Munk, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Betalingstjenester - udstedelse og (gen)udlevering af kort
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for hævninger. Opsigelse af aftale om VisaDankort.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:OF IF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om godtgørelse for hævninger med hans VisaDankort og om udstedelse af et nyt VisaDankort.

Sagens omstændigheder.

Fredag den 10. marts 2000 kl. 12.45 foranledigede klageren sit VisaDankort spærret, idet kortet var bortkommet. VisaDankortet var tilknyttet klagerens konto hos indklagede.

Den 10. marts 2000 blev der foretaget 8 hævninger på i alt 8.198,25 kr. med klagerens VisaDankort. Hævningerne var følgende:

1.

Kl. 10.52 blev der hævet 2.000,00 kr. i Danske Bank, Halmtorvet 27.

2.

Kl. 11.43 blev der hævet 31,00 kr. i International Kiosk , Istedgade 40A.

3.

Kl. 11.53 blev der hævet 1.000,00 kr. i ISO, Vesterbrogade 23.

4.

Kl. 11.55 blev der hævet 310,00 kr. i City Marked, Vesterbrogade 19.

5.

Kl. 11.57 blev der hævet 2.000,00 kr. i [indklagede], Vesterbrogade 8.

6.

Kl. 12.01 blev der hævet 1.000,00 kr. i [indklagede], Vesterbrogade 2A.

7.

Kl. 12.02 blev der hævet 1.000,00 kr. i [indklagede], Vesterbrogade 2A.

8.

Kl. 12.31 blev der hævet 857,25 kr. i International Kiosk.

Klagerens konto udviste herefter et overtræk på 3.209,32 kr. Overtrækket blev inddækket i forbindelse med, at der den 16. marts 2000 indgik et lønbeløb på kontoen.

Klageren meddelte, at der var sket misbrug af VisaDankortet, hvorfor indklagede ved skrivelse af 20. marts 2000 anmodede klageren om bl.a. at oplyse

1)

hvornår kortet blev stjålet/væk,

2)

hvornår klageren opdagede, at kortet var stjålet/væk,

3)

hvad klageren gjorde, da han opdagede, at kortet var stjålet/væk,

4)

hvornår klageren spærrede kortet,

5)

hvordan kortet var opbevaret, og hvordan det blev stjålet/væk,

6)

hvordan PIN-koden var opbevaret, eventuelt kamufleret, og

7)

hvornår og hvordan klageren sidst brugte kortet, beløb - tid og sted.

Klageren anmeldte tyveriet af VisaDankortet til politiet og indleverede følgende redegørelse til indklagede:"1

Jeg tror omkring kl. 12.00

2

Kl. 12.30

3

Afmelte min konto dvs spæret mit dan/visa kort.

4

Kl. 12.45

Jeg haved mit hævekort i højre jakke lomme sammen med mine nøgler til min leglighed.

Jeg mødte en der kalde sig KIM.
På cafe jernstangen.
Konfiguration af et modem. (Forsøg på).
Det vidste KIM alt om
JEG hæver penge. Ser han mig over skulderen ! !
!I mit hjem døser jeg. KIM er væk.
Hans trøje er stadig væk på computer stolen.
12.30 10/3-2000
jeg tænker at hvis jeg spærer mit DAN/VISA er der ikke noget problem.
Jeg får en skrivelse overtræk på min konto.
15/03-2000
Politi sag.

6

PIN koden lå i et "arkiv møbel".

Jeg havde problemer med at finde den selv. Da jeg havde brug for

den

7

jeg brugte mit dan kort i iso og Danske bank på halmtorvet.Ifølge oplysninger er kortet brugt KL. 11.57 10/3-2000
DANSKE BANK Halmtorvet.[Indklagede] vesterbrogade

12.01 10/3-2000Disse hævninger har jeg selv gjort ! ! !.Huske det ikke. Og hvorfor.!!!I sanhedens tjeneste kan jeg ikke huske om jeg har hævet 2*1000 på vesterbrogade afd. [indklagede]"Ved skrivelse af 11. april 2000 anmodede indklagede klageren om at redegøre for, hvilke beløb han ikke selv havde hævet.

Ifølge indklagede oplyste klageren dengang mundtligt, at han var for beruset til at huske, hvilke beløb han selv havde hævet. Klageren oplyste endvidere, at han ikke tidligere havde mødt "Kim", men at de var faldet i snak og havde drukket sig fulde. I tilknytning hertil havde klageren hævet penge, mens klageren stod skulder ved skulder med "Kim".

Den 13. april 2000 meddelte indklagede telefonisk, at klageren hæftede for hævningerne. Begrundelsen herfor var, at klageren ikke kunne redegøre for sit tab, og at klageren havde ladet "Kim" se, at han tastede PIN-koden.

Parternes påstande.

Den 6. april 2001 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at dække uberettigede hævninger og at udstede et nyt VisaDankort.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har henvist til de foreliggende oplysninger i sagen, herunder politianmeldelse og hans redegørelse til indklagede.

Indklagede har anført, at klageren den 13. april 2000 accepterede, at indklagede ikke ydede godtgørelse for hævningerne. Klageren kunne ikke redegøre for, hvilke hævninger han selv havde foretaget, fordi han ifølge sin egen forklaring var for beruset til at huske det. På denne baggrund var det umuligt at klarlægge det samlede hændelsesforløb, herunder navnlig klagerens tab.

Subsidiært gøres det gældende, at klageren har udvist passivitet, idet der gik over et år, før klageren indbragte sagen for Ankenævnet.

Mest subsidiært gøres det gældende, at klageren hæfter med op til 8.000 kr. af det lidte tab, idet hans adfærd samlet set må betragtes som groft uforsvarlig.

For det første brugte klageren sit dankort på en sådan måde, at "Kim" ikke kunne undgå at se klagerens PIN-kode. For det andet lukkede klageren "Kim" ind i sin lejlighed, hvorefter klageren lagde sig til at sove. Derved kunne "Kim" med lethed tilegne sig klagerens dankort. Klageren har således ved groft uforsvarlig adfærd muliggjort den uberettigede brug. Dette understøttes af, at klageren som følge af sin beruselse ikke kunne huske, hvilke hævninger der kunne henføres til den uberettigede brug af kortet, og hvilke klageren selv havde foretaget.

Efter spærringen og bortkomsten af dankortet blev der ikke udstedt et nyt kort, og klageren har ikke tidligere i forløbet anmodet herom. Det beror på en samlet kreditmæssig vurdering af klageren, om han kan få udstedt et nyt VisaDankort. I denne vurdering indgår bl.a. hændelsesforløbet i denne sag, hvor klageren efter indklagedes opfattelse har handlet på en sådan måde, at hans ønske om et nyt VisaDankort ikke kan imødekommes.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det kan efter det foreliggende ikke fastslås, om og i givet fald i hvilket omfang der den 10. marts 2000 skete et misbrug af klagerens VisaDankort. Allerede som følge heraf tages klagerens påstand om godtgørelse for uberettigede hævninger ikke til følge.

3 medlemmer - Peter Blok, Inge Frølich og Grit Munk - udtaler herefter:

Overtrækket som følge af hævningerne den 10. marts 2000 blev inddækket den 16. samme måned, og der foreligger ikke oplysninger om, at klageren i øvrigt skulle have misligholdt sit engagement med indklagede. Vi finder ikke, at klagerens forhold i forbindelse med, at han foranledigede kortet spærret den 10. marts 2000 og i forlængelse heraf gjorde indsigelse imod transaktioner, i sig selv kunne begrunde, at indklagede ophævede eller opsagde sin aftale med klageren om VisaDankort. Herefter, og da indklagede ikke har henvist til andre forhold, finder vi, at klagerens påstand om udstedelse af et nyt VisaDankort bør tages til følge, selv om klageren efter det oplyste ikke tidligere har anmodet herom.

2 medlemmer - Peter Stig Hansen og Bjarne Lau Pedersen - udtaler:

Vi finder, at klageren i forbindelse med spærringen af VisaDankortet den 10. marts 2000 og fremsættelsen af krav om godtgørelse for uberettigede hævninger har handlet på en måde, som berettigede indklagede til at hæve aftalen om VisaDankort, således at indklagede, hvis klageren dengang havde fremsat anmodning om udstedelse af et nyt kort, havde været berettiget til at afslå anmodningen. Hvorvidt indklagede i dag vil udstede et VisaDankort til klageren, beror på en kreditvurdering, som Ankenævnet ikke kan efterprøve. Vi stemmer derfor for heller ikke at tage denne del af klagen til følge.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

Som følge heraf

Indklagede skal udstede et nyt VisaDankort til klageren, såfremt denne anmoder herom inden fire uger fra afsigelsen af denne kendelse. I øvrigt tages klagen ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales klageren.