Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:179/1996
Dato:03-10-1996
Ankenævn:Niels Waage, Peter Stig Hansen, Ole Just, Leif Nielsen, Allan Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Under denne sag har klageren nedlagt påstand om, at hun ikke hæfter for 2.000 kr. debiteret hendes konto hos indklagede som følge af en transaktion i en dankortautomat i indklagedes Center Øst afdeling, Odense, foretaget den 29. marts 1996 kl. 10.16.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at hun ventede i 3 min. ved den pågældende automat. Hendes dankort kom ud, men ingen kvittering eller penge. Hun gik herefter ind i afdelingen, hvor en medarbejder oplyste, at man ville se på sagen. Hun fik udbetalt 2.000 kr., men senere samme dag blev der ringet fra afdelingen med oplysning om, automaten var i orden. Hun bestrider, at hun skulle være gået fra automaten uden at have medtaget det hævede beløb. Hun har ofte før benyttet samme automat. Afdelingen har oplyst, at automaten fungerede langsomt.

Indklagede har anført, at klageren efter at have foretaget den omtvistede transaktion i den eksterne automat gik ind i afdelingens ekspeditionslokale og benyttede den interne automat, hvor klageren hævede 2.000 kr. Da klageren ønskede at hæve i alt 4.000 kr., og automaterne ikke tillod flere træk den pågældende dag, henvendte klageren sig ved kassen og hævede yderligere 2.000 kr. Klageren fortalte kassereren om den manglende udbetaling fra den eksterne automat, og kassereren oplyste, at man straks ville foretage en afstemning af pengebeholdningen i automaten. Afstemningen viste en korrekt pengebeholdning. Af den fremlagte kassestrimmel fra automaten fremgår, at automaten blev benyttet af klageren den pågældende dag kl. 10.16, og at der skete udbetaling af 3 gange 500 kr. og 5 gange 100 kr. Det fremgår endvidere, at næste ekspedition blev foretaget kl. 10.17.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen alene beror på en bevisvurdering, som forudsætter bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke ske for Ankenævnet, men må i givet fald finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1, hvorfor

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.