Krav om rentekompensation i forbindelse med overtræk på indlånskonto uden tilknyttet kredit. Indsigelse om manglende underretning om bortfald af kredit i forbindelse af overførsel af konto til andet pengeinstitut.

Sagsnummer:94/2021
Dato:01-10-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Kristian Ingemann Petersen, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler.
Klageemne:Rente - overtræk
Ledetekst:Krav om rentekompensation i forbindelse med overtræk på indlånskonto uden tilknyttet kredit. Indsigelse om manglende underretning om bortfald af kredit i forbindelse af overførsel af konto til andet pengeinstitut.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om rentekompensation i forbindelse med overtræk på indlånskonto uden tilknyttet kredit. Indsigelse om manglende underretning om bortfald af kredit i forbindelse med overførsel af konto til andet pengeinstitut.

Sagens omstændigheder

Klageren blev kunde i Nordea Danmark den 24. september 1999, hvor han fik en grundkonto -356 med et tilknyttet betalingskort. Der blev endvidere knyttet en kassekredit med et kreditmaksimum på 100.000 kr. til kontoen. Kontoen blev registreret som klagerens NemKonto.

Den 13. april 2004 fik klageren en onlineaftale, hvilket gav ham mulighed for at følge sine transaktioner på kontoen via netbank.

Den 10. september 2010 fik klageren et værdipapirdepot i banken.

Den 2. maj 2014 fik klageren en ny grundkonto -277 i banken.

Den 17. april 2020 fik klageren endnu en grundkonto -622 i banken. Der var ikke knyttet en kredit til kontoen.

Den 9. juli 2020 modtog banken automatisk besked om, at klageren havde afmeldt sin NemKonto i banken.

Den 23. juli 2020 modtog banken via pengeinstitutternes elektroniske overførselssystem, e-engagement, en overførselsanmodning fra et pengeinstitut, A. Af overførselsanmodningen fremgik, at klageren ønskede, at banken overførte konto -277 og konto -356 til A, hvilket banken herefter gjorde. Banken opgjorde konto -277 og -356 i forbindelse med overførslen, herunder også den tilknyttede kredit på 100.000 kr. på konto -356. Banken afmeldte ligeledes klagerens betalingskort tilknyttet konto -356.

Den 9. november 2020 var klagerens konto -622 i overtræk med 107.258,47 kr. idet han handlede værdipapirer via kontoen. Banken sendte samme dag en rykker til klageren og bad ham om at inddække overtrækket. Banken gjorde samtidig opmærksom på, at klageren betalte overtræksrente, når kontoen gik i overtræk.

I en mail af 19. november 2020 til klageren oplyste banken, at konto -622 var i overtræk med 141.101,21 kr. og bad ham hurtigst muligt inddække overtrækket og være opmærksom på overtræk på kontoen. Banken oplyste ligeledes, at den ville være nødsaget til at opsige klagerens onlineaftale, hvis der opstod overtræk på kontoen fremover.

Banken har oplyst, at klageren den 20. november 2020 kontaktede banken telefonisk, idet han ikke forstod bankens mail af 19. november 2020. Klageren mente, at han havde en kassekredit på 100.000 kr. på konto -622. Banken oplyste klageren om, at han aldrig havde haft en kredit på konto -622, og, at han selv havde ønsket at opgøre konto -356, som havde en kreditmaksimum på 100.000 kr.

Trods flere påmindelser fortsatte konto -622 løbende med at gå i overtræk, og banken sendte yderligere nogle rykkere til klageren henholdsvis den 30. november 2020, 17. december 2020, 23. december 2020 og den 30. december 2020.

Den 31. december 2020 trak banken 7.016,89 kr. i overtræksrenter på kontoen. Klageren kontaktede banken og anmodede om at få den beregnede overtræksrente tilbageført.

Banken oplyste, at den havde sendt klageren en række rykkere, hvoraf fremgik, at han skulle betale overtræksrente ved ubevilgede overtræk og afviste at tilbageføre beløbet.

Konto -622 fortsatte løbende med at gå i overtræk, og banken sendte klageren yderligere rykkere.

Den 18. januar 2021 sendte banken en gebyropgørelse til klageren. Heraf fremgik blandt andet, at klageren betalte rente på 21,25 % ved ubevilgede overtræk på konto -622.

Den 8. februar 2021 gjorde klageren over for banken indsigelse mod, at den havde afmeldt hans kredit på 100.000 kr. på konto -356, og at den havde afvist at tilbageføre 7.016,89 kr. Banken fastholdt afvisningen.

Af bankens Generelle vilkår for privatkunder gældende fra 1. februar 2020, fremgik blandt andet:

3 Overtræk, overtræksrente, betaling for rykkerbreve mv.

Kunden må ikke overtrække en konto, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt med banken.

Hvis en konto, der ikke er forbundet med en aftale om kredit, alligevel overtrækkes, opkræver banken en rente, der kan overstige den højeste standardrente på udlån til privatkunder.

Ved overtræk/restancer på kreditter eller udlån beregnes overtræksrenten som et tillæg til den aftalte rente.

Oplysning om overtræksrenterne fremgår af kontoudskrifter og af bankens prislister, som kan ses på nordea.dk/priser.

Fordringskonti forrentes med en særlig rentesats, som kan ses på nordea.dk/priser.

Banken kræver betaling for ekstraordinære ekspeditioner, der udføres for at undgå eller afvikle overtræk, fx rykkerbreve og andre varslinger og tilbagekaldelse eller returnering af betalinger.

Oplysning om sådanne øvrige omkostninger forbundet med overtræk fremgår af bankens prislister, som kan ses på nordea.dk/priser.

Ændring af overtræksrenter og særlig rentesats for fordringskonti sker på samme måde som i punkt 1.1 og ændring af øvrige omkostninger forbundet med overtræk sker på samme måde som i punkt 2.1.”

Parternes påstande

Den 19. februar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal yde rentekompensation for beregnet overtræksrente.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken ikke har været berettiget til at opkræve overtræksrente, idet han ikke blev informeret om, at hans kassekredit på 100.000 kr. ikke var gældende længere.

Han har været kunde i banken i mere end 18 år, hvor han tilbage i 2010 fik oprettet en kassekredit på i første omgang 20.000 kr., og den blev efterfølgende forhøjet til 100.000 kr. Overtræksrenten på den kassekredit, som han oprettede, var 10 %.

Sidste sommer besluttede han sig for at flytte sin lønkonto over til en anden bank i forbindelse med, at han fik et lån til køb af en ejendom, men han beholdt sin investeringskonto hos Nordea via "Nordea Investor" – og troede, at han stadig havde den aftalte kassekredit.

Han begyndte i slutningen af 2020 at modtage rykkere for overtræk, hvorefter han flere gange forundret kontaktede banken, idet han mente, at han havde en kassekredit på 100.000 kr. Efter flere samtaler fandt banken ud af, at hans kassekredit var blevet deaktiveret, hvilket undrede ham meget, da han intet havde fået at vide.

Den 31. december 2020 kunne han se, at banken havde hævet overtræksrenter på 7.016,89 kr., idet rentesatsen udgjorde 21,25%. Han kontaktede igen banken, der informerede ham om, at han ikke længere havde en kassekredit. Det er Nordeas pligt at informere ham om, at han ikke længere har en kassekredit hos Nordea.

Nordea Danmark har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende over for klageren.

Efter at banken den 23. juli 2020 modtog klagerens overførselsanmodning blandt andet vedrørende konto -356, overførte banken indeståendet og opgjorde kontoen i overensstemmelse med klagerens anmodning og almindelig procedure for håndtering af overførselsanmodninger. Banken var således berettiget til at afmelde klagerens kredit på konto -356.

Klageren foretog gentagne gange overtræk på konto -622, og banken sendte klageren ni rykkere, hvoraf fremgik, at den beregnede sig overtræksrente ved overtræk på kontoen. 

Banken oplyste gentagne gange klageren om, at han aldrig havde haft en kredit på konto -622, ligesom klageren havde adgang til netbank, hvoraf det ligeledes fremgik, at han ikke havde nogen kredit.

Det fremgår af bankens Generelle vilkår for privatkunder, at den beregner overtræksrente ved overtræk, og det fremgår af bankens prisliste, at overtræksrenten udgør 21,25 % ved ubevilgede overtræk. Dette fremgik endvidere af bankens gebyroversigt af 18. januar 2021 til klageren.

Bankens misligholdelsesrente kan ikke tilsidesættes som urimelig.

Det er alene banken, der fastlægger sin kreditpolitik, hvorfor banken ikke kan tilpligtes at tilbyde klageren en kredit på 100.000 kr. på konto -622.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han blandt andet havde en konto -356 med en tilknyttet kredit på 100.000 kr.

Den 23. juli 2020 modtog banken en overførselsanmodning fra et pengeinstitut, A. Af overførselsanmodningen fremgik, at klageren ønskede, at banken blandt andet overførte konto -356 til A. Banken overførte herefter indeståendet på kontoen til A, opgjorde kontoen og afmeldte samtidig kreditten på 100.000 kr.

I efteråret 2020 opstod der løbende overtræk på konto -622 i forbindelse med, at klageren handlede værdipapirer. Banken sendte klageren flere rykkere, hvoraf fremgik, at banken beregnede overtræksrente af overtræk på kontoen.

Den 31. december 2020 trak banken 7.016,89 kr. i overtræksrenter på kontoen.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken har udvist fejl eller forsømmelser i forbindelse med opgørelsen af konto -356. Ankenævnet finder endvidere, at det ikke kan pålægges Nordea Danmark at informere klageren særskilt om, at han ikke længere havde en kredit i banken. Da der ifølge det oplyste ikke var knyttet en kredit til konto -622, finder Ankenævnet, at banken var berettiget til at beregne overtræksrente af de overtræk, der opstod på kontoen.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Kristian Ingemann Petersen og Karin Sønderbæk - udtaler:

Vi finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte den anførte misligholdelsesrentes størrelse på for tiden 21,25 % om året som urimelig.

To medlemmer – Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler - udtaler:

Vi finder, at den anførte rentesats i lyset af det nuværende renteniveau overstiger det rimelige og bør nedsættes.

Der træffes afgørelse om dette spørgsmål efter stemmeflertallet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.