Spørgsmål om ansvar for hævning, som klager ikke kan vedkende sig.

Sagsnummer:832/1994
Dato:06-09-1995
Ankenævn:Peter Blok, Ole Just, Peter Nedergaard, Erik Sevaldsen, Jens Ole Stahl
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for hævning, som klager ikke kan vedkende sig.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 12. oktober 1994 fremsendte indklagede en rykkerskrivelse til klageren, idet hendes konto var overtrukket med 2.286,97 kr. Indklagede debiterede samtidig klagerens konto 125 kr. i rykkergebyr. Til kontoen var knyttet et dankort.

Ifølge indklagedes registreringer var der den 10. oktober 1994 kl. 18.30 blevet hævet 2.000 kr. i et andet pengeinstituts pengeautomat ved anvendelse af klagerens dankort og PIN-kode. PIN-koden var blevet korrekt anvendt i første forsøg ved transaktionen.

Umiddelbart efter modtagelsen af indklagedes skrivelse henvendte klageren sig til indklagede, idet hun ikke kunne vedkende sig hævningen på 2.000 kr.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 2.000 kr. med tillæg af morarenter og at refundere rykkergebyret.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at hun på hævetidspunktet befandt sig på sine forældres bopæl ca. 12 km. fra den pågældende pengeautomat. Dette kan bevidnes af mindst 6 personer, som denne dag var opmærksom på hendes ankomst, idet hun havde sin lille hundehvalp med hjem for første gang. Moderen opbevarede hendes dankort, som hun den pågældende dag ønskede at afhente. Hendes mor havde ikke og har aldrig haft kendskab til PIN-koden, som hun aldrig har oplyst til nogen. PIN-koden var ikke noteret noget sted, og indklagedes skriftlige meddelelse om PIN-koden var i sin tid blevet tilintetgjort kort tid efter modtagelsen.

Indklagede har anført, at transaktionen er korrekt registreret og bogført, og at indklagedes data vedrørende transaktionen er blevet bekræftet af det pengeinstitut, hvortil pengeautomaten er knyttet. Pågældende pengeinstitut har endvidere oplyst, at der den omhandlede dag ikke blev registreret tekniske problemer med den pågældende automat. Klageren har under hele sagen vidst, hvor hendes dankort har befundet sig. Kortet har således ikke på noget tidspunkt været mistet, tabt eller stjålet og derved misbrugt. Dankortet var overdraget til klagerens mor, som har besiddet kortet på klagerens vegne. En sådan overdragelse af dankortet i en andens besiddelse sker for kundens egen risiko og regning. Klageren har enten glemt selv at have foretaget transaktionen eller gjort denne mulig ved at overlade kort og kode til tredjemand.

Ankenævnets bemærkninger:

3 medlemmer - Peter Blok, Erik Sevaldsen og Jens Ole Stahl - udtaler:

Efter det foreliggende finder vi at måtte lægge til grund, at den omhandlede transaktionen er korrekt registreret og bogført, og at den til klagerens dankort hørende PIN-kode har været anvendt. Klageren hæfter herefter under alle omstændigheder for 1.200 kr. af det hævede beløb, jf. betalingskortlovens § 21, stk. 1. En stillingtagen til, om klageren hæfter for hele det hævede beløb, enten fordi der ikke er tale om misbrug, eller fordi der foreligger misbrug under sådanne omstændigheder, at klagerens hæftelse ikke er begrænset til 1.200 kr., ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidne forklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Vi stemmer herefter for at afvise sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

2 medlemmer - Ole Just og Peter Nedergaard - udtaler:

Vi finder, at en stillingtagen til klagen ville forudsætte nærmere oplysninger om klagerens opbevaring af kort og PIN-kode samt om tekniske forhold (herunder mulighed for tekniske fejl) i forbindelse med den omhandlede hævetransaktion. Da en sådan bevisførelse måtte ske i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene, er vi enige i, at sagen bør afvises i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.