Udbetaling ved bindingsperiodens udløb til kontohaverens værge.

Sagsnummer:293/1999
Dato:16-02-2000
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Lisbeth Baastrup, Peter Stig Hansen, Leif Nielsen
Klageemne:Børneopsparingskonto - udbetaling
Ledetekst:Udbetaling ved bindingsperiodens udløb til kontohaverens værge.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

I denne sag har klageren gjort indsigelse imod, at hans børneopsparingskonto hos indklagede i maj 1995 blev udbetalt til faderen, som var værge.

Sagens omstændigheder.

I maj 1981 oprettede klagerens mor en børneopsparingskonto hos indklagede for klageren. Bindingsperioden udløb ved klagerens fyldte 14. år den 7. maj 1995.

Ved erklæring af 28. juni 1993 overdrog moderen indskudsretten til kontoen til klagerens far.

Ved bevilling af 8. juli 1994 blev klagerens forældre separeret. Af separationsvilkårene fremgår, at faderen fik forældremyndigheden over klageren. Ved bevilling af 14. marts 1995 blev forældrene skilt på vilkår svarende til separationen.

Børneopsparingskontoen blev på faderens anmodning opgjort den 8. maj 1995. Indeståendet, som udgjorde 27.036,91 kr. blev overført til faderens løbende konto hos indklagede. Til faderens konto var der knyttet en kredit på 20.000 kr. Forud for overførslen var kreditten udnyttet med 15.484 kr., således at saldoen efter overførslen udgjorde 11.552 kr. (positiv)

Parternes påstande.

Den 9. juli 1999 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at udbetale indeståendet på børneopsparingskontoen med tillæg af renter.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indeståendet på børneopsparingskontoen uberettiget er udbetalt til faderen. Hans mor, der ikke erindrer at have overdraget indskudsretten til faderen, indskød på kontoen til og med den 31. maj 1994. Siden er der ikke foretaget indbetalinger på kontoen. Ved opgørelsen af kontoen burde indklagede have meddelt faderen, at beløbet ikke måtte anvendes til eget formål.

Indklagede har anført, at udbetalingen af indeståendet på børneopsparingskontoen til klagerens fader den 8. maj 1995 var frigørende for indklagede, idet klageren på udbetalingstidspunktet var umyndig, og udbetalingen skete til klagerens værge. Man er ikke forpligtet til at oplyse umyndiges værger om, hvorledes udbetalte indeståender på børneopsparingskonti skal anvendes, idet dette følger af de gældende regler for værgers forvaltning af umyndiges formue.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indeståendet på en børneopsparingskonto tilhører barnet og kan forud for barnets fyldte 18. år kun udbetales til barnets værge (værger).

Udbetalingen af indeståendet på klagerens børneopsparingskonto den 8. maj 1995 skete til klagerens eneværge og er således sket med frigørende virkning for indklagede.

Ankenævnet finder ikke, at indklagede har pådraget sig erstatningsansvar over for klageren som følge af manglende oplysninger til faderen om gældende regler for værgers forvaltning af umyndiges formue i forbindelse med udbetalingen.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.