Ophør af månedlig overførsel af hustrubidrag.

Sagsnummer:241/1996
Dato:07-11-1996
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Jørn Rytter Andersen, Inge Frølich, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Betalingsformidling - afmelding
Ledetekst:Ophør af månedlig overførsel af hustrubidrag.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I overensstemmelse med et aftalt vilkår i forbindelse med klagerens og dennes tidligere ægtefælles skilsmisse i 1991 blev der månedligt overført 4.500 kr. i hustrubidrag fra den tidligere ægtefælles konto i indklagedes Brønderslev afdeling til klagerens konto i samme afdeling.

I april 1996 blev klagerens engagement overført til et andet pengeinstitut. Hustrubidraget pr. 1. maj og 1. juni 1996 indgik ikke på klagerens konto i det nye pengeinstitut.

Det er oplyst, at klageren pr. den 29. juni 1996 ikke skulle modtage yderligere hustrubidrag.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 9.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Klageren har anført, at hun var berettiget til hustrubidrag frem til 29. juni 1996, hvor hun indgik nyt ægteskab. Hun har på intet tidspunkt meddelt indklagede, at overførslerne skulle ophøre. På grund af problemer i forbindelse med overførslen til det nye pengeinstitut blev hun ikke straks opmærksom på, at hustrubidraget pr. 1. maj 1996 ikke var indgået på den nye konto. Hendes tidligere ægtefælle har afvist at betale hustrubidraget for de pågældende to måneder.

Indklagede har anført, at klageren i april 1996 telefonisk meddelte afdelingen, at hun ikke længere var berettiget til at modtage hustrubidrag fra sin tidligere ægtefælle, hvorfor det blev aftalt, at de månedlige overførsler straks skulle ophøre. Da den tidligere ægtefælle den 2. maj 1996 henvendte sig i afdelingen med henblik på at standse overførslerne, blev det meddelt ham, at disse allerede var sat i bero på foranledning af klageren. Klageren rettede den 31. maj 1996 henvendelse til afdelingen vedrørende hustrubidraget for maj og juni måned 1996. Klagerens tidligere ægtefælle var imidlertid ikke villig til at betale bidragene, hvorfor overførslerne ikke blev gennemført. Til støtte for afvisningspåstanden har indklagede anført, at sagen er uegnet til ankenævnsbehandling, idet der er strid om det faktiske hændelsesforløb.

Ankenævnets bemærkninger:

Uanset om ophøret af de månedlige overførsler måtte bero på en fejl finder Ankenævnet, at spørgsmålet om i hvilket omfang klageren er berettiget til hustrubidrag i maj og juni 1996 alene vedrører retsforholdet mellem klageren og dennes tidligere ægtefælle.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.