Indsigelse mod spærring af Visa/dankort uden varsel ved overtræk efter flytning af Nemkonto.

Sagsnummer:325/2018
Dato:05-03-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Michael Reved, Kristian Ingemann Petersen, Troels Hauer Holmberg og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod spærring af Visa/dankort uden varsel ved overtræk efter flytning af Nemkonto.
Indklagede:Sparekassen Djursland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod spærring af Visa/dankort.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sparekassen Djursland, hvor han havde en lønkonto (konto nummer -470) med et tilknyttet Visa/dankort, en såkaldt madkonto (konto nummer -739) med et tilknyttet Visa/dankort og et lån.

Den 25. juli 2018 flyttede klageren sin Nemkonto, der var tilknyttet lønkontoen, til et andet pengeinstitut.

I meddelelser til klageren dateret 10. august 2018 meddelte sparekassen ved medarbejderen M, at klagerens to Visa/dankort var spærret samme dag kl. ca. 9.30 med begrundelsen ”Andre årsager”. Samme dag havde løn- og madkontoen overtræk på henholdsvis 70,74 kr. og 1.153,76 kr. Klageren har anført, at han modtog meddelelsen i sin e-boks den 11. august 2018, og at han samme dag inddækkede overtrækket på lønkontoen.

I en e-mail af 12. august 2018 til M spurgte klageren om årsagen til spærringen, og at denne var sket uden varsel. Klageren fik en autobesked om, at M var på ferie i tre uger. I en e-mail af 13. august 2018 til sparekassen rejste klageren indsigelse mod spærringen. Sparekassen svarede den 14. august 2018:

”… Dine kort bliver spærret, når vi får besked om at din Nemkonto er flyttet uden at der også er modtaget en overførselsanmodning på dit engagement.

Som jeg skrev på SMS i går, så er der et overtræk på madkontoen, så vil du ikke være sød at inddække dette hurtigst muligt så systemet ikke begynder at sende rykkere.”

I en e-mail til sparekassen af samme dag fastholdt klageren indsigelsen mod spærringen. I en e-mail af 15. august 2018 svarede sparekassen:

”Vi accepterer ikke overtræk uden forudgående aftale, hvorfor vi er i vores ret til at spærre kortene. Når vi samtidig får besked om, at du har flyttet din Nemkonto – så har vi lov til at lukke kortene med øjeblikkelig virkning. At du får brevet efterfølgende, skyldes jo netop at brevet først dannes, når vi spærrer kortene.”

Klageren fastholdt indsigelsen mod spærringen.

Den 22. august 2018 inddækkede klageren overtrækket på madkontoen.

Den 29. august 2018 klagede klageren til sparekassen over spærringen.

I en e-mail af samme dag anførte sparekassen:

”… Sagen bunder jo i, at du HAR haft et overtræk, som du har haft svært ved at inddække – noget vi sædvanligvis ser meget large på – og forsøger at løse, MEN – da du har flyttet din NEMkonto til andet pengeinstitut bliver vores holdning til overtræk noget skarpere. Med andre ord mener jeg, at vi har forsøgt at løse udfordringen på bedste vis.”

I en e-mail af 30. august 2018 til sparekassen meddelte klageren, at han havde tømt sine konti, og at hans løn ikke længere ville indgå på hans konto i sparekassen som følge af kortspærringen. Klageren anførte endvidere, at hans konti derefter ville være ”tomme og med hvad det har af betydning for vores andre aftaler”. Sparekassen har oplyst, at klageren herefter ophørte med at betale ydelser på sit lån hos sparekassen.

Af kontoudskrift for lønkontoen for perioden fra den 1. juni til den 3. december 2018 fremgik, at kontoen fra den 1. til 12. juni 2018 var i overtræk med ca. 41.- 44.000 kr. Klageren har oplyst, at overtrækket skyldtes, at hans kassekredit skulle fornys. Den 13. august 2018 inddækkede klageren overtrækket på 70,74 kr. på lønkontoen. Den 30. august 2018 og 27. september 2018 indgik klagerens pension på ca. 7.100 kr. på kontoen. Efter klagerens overførsel af pensionen til sit nye pengeinstitut den 30. august 2018 og den 27. september 2018 var saldoen på lønkontoen 0 kr. Klageren har oplyst, at baggrunden for overførslerne var, at kortet var spærret.

I sagen er endvidere fremlagt en kontoudskrift for madkontoen for peroden fra den 1. juni til den 3. december 2018.

Af Sparekassen Djurslands "Regler for Visa/Dankort", der var gældende for klagerens Visa/dankort, fremgik bl.a. følgende:

"…12 Pengeinstituttets rettigheder og ansvar

12.1 Pengeinstituttets ret til at spærre dit Visa/Dankort

Pengeinstituttet er berettiget til at spærre for brug af dit Visa/Dankort

  • hvis den konto, dit kort er knyttet til, er lukket
  • hvis du overtræder reglerne, herunder hvis kontoen, som dit Visa/Dankort er knyttet til, kommer i overtræk …

I tilfælde af overtræk vil du blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring uden forudgående kontakt kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særligt groft og/eller gentagne overtræk.

Pengeinstituttet kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage.

Når pengeinstituttet har spærret dit Visa/Dankort, vil du blive informeret om dette med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen. …

14. Opsigelse

Pengeinstituttet kan med to måneders varsel opsige aftalen. …"

Parternes påstande

Den 8. oktober 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Sparekassen Djursland skal anerkende, at spærringen var uberettiget, og at sparekassen skal tilpligtes at genåbne hans kort.

Sparekassen Djursland har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen uberettiget og uden varsel spærrede hans kort.

Det fremgik af sparekassens kortregler, at kunden ville blive rykket skriftligt inden spærring af kort, og at sparekassen kunne spærre kortet øjeblikkeligt, hvis der var tale om groft og/eller gentagne overtræk. Sparekassen var ikke berettiget til at spærre hans kort for et overtræk på 70,74 kr. uden at kontakte ham først. Spærringen fandt sted en fredag og blev meddelt af sparekassens medarbejder M, der derefter gik på tre ugers ferie.

Spærringen skete med begrundelsen ”Andre årsager”, og dernæst med begrundelsen, at han ikke længere havde sin Nemkonto hos sparekassen. Det fremgik af sparekassens brev af 14. august 2018, at spærringen skyldtes hans flytning af Nemkontoen. Han var ikke blevet oplyst om, at hans kort straks ville blive spærret, hvis han ikke havde sin Nemkonto hos sparekassen.

Det er usandt, når sparekassen nu anfører, at spærringen ikke skete på grund af flytningen. Sparekassen ændrede efterfølgende sin begrundelse for spærringen og meddelte, at den ikke ville acceptere overtræk, og at den havde ret til at spærre kortene med øjeblikkelig virkning.

Det fremgår af kontoudskrifterne, at han ikke havde gentagne overtræk. Han dækkede straks overtrækket på lønkontoen. Han burde også straks have inddækket overtrækket på madkontoen, men han var meget forvirret og vred over sparekassens behandling af ham. Han har et par gange de sidste otte år haft et overtræk på 2-3.000 kr. i et par dage uden problemer. Overtrækket i juni 2018 skyldtes, at sparekassen var lidt længe om at ekspedere fornyelse af hans kassekredit, og sparekassen pålagde ikke ham ikke overtræksgebyr eller renter i den forbindelse.

Da han klagede til sparekassen den 29. august 2018, var hans løn indgået på lønkontoen, og der var intet overtræk på kontiene. Han flyttede sine penge, da kortene stadig var spærret, selvom der ikke længere var overtræk. Han har flyttet lønkontoen, da sparekassen ikke havde genåbnet hans kort ved indgivelsen af klagen til Ankenævnet.

Sparekassen Djursland har anført, at årsagen til spærringen var overtræk på både løn- og madkontoen. Klageren inddækkede først overtrækket på madkontoen den 22. august 2018.  

Sparekassen spærrede ikke kortene alene på grund af, at klageren flyttede sin Nemkonto den 25. juli 2018. Sparekassen foretog spærringen efter et forløb, hvor klageren havde overtræk på flere konti og uden varsel flyttede sin Nemkonto. Flytningen af Nemkontoen var alene en medvirkende årsag til spærringen. Klageren havde et større lånearrangement hos sparekassen. Sparekassen foretog spærringen for at tabsminimere.

Efterfølgende ophørte klageren trods gentagne rykkere med at betale ydelser på sit lån i sparekassen. Sagen er nu overdraget til sparekassens inkassoafdeling. Sparekassen mener fortsat, at en aftale med klageren kan opnås. Klageren har imidlertid ikke stillet sig til rådighed for en reel forhandling. Sparekassens klageansvarlige opfordrede til, at parterne holdt et møde for at finde en løsning. Klageren afviste dette som ”vattet”. Klageren har selv oplyst, at han har tømt sine konti.

Ankenævnets bemærkninger

I juli 2018 flyttede klageren sin Nemkonto, der var tilknyttet hans lønkonto i Sparekassen Djursland, til et andet pengeinstitut. Den 10. august 2018 kom lønkontoen i overtræk med 70,74 kr. Den 7. august 2018 kom klagerens såkaldte madkonto hos sparekassen i overtræk med 1.153,76 kr. Den 10. august 2018 spærrede sparekassen uden varsel klagerens to Visa/dankort, der var tilknyttet henholdsvis løn- og madkontoen. Den 13. og den 22. august 2018 inddækkede klageren overtrækkene. Fra udgangen af august 2018 ophørte klageren med at betale ydelser på sit lån i sparekassen.

Det fremgik af Sparekassen Djursland "Regler for Visa/Dankort", at sparekassen var berettiget til at spærre et kort, hvis den konto, kortet var knyttet til, var lukket eller i overtræk, og at kunden i tilfælde af overtræk ville blive rykket skriftligt. Det fremgik endvidere, at spærring kunne ske uden varsel, hvis der var tale om særligt groft og/eller gentagne overtræk.

Ankenævnet finder ikke, at der den 10. august 2018 var tale om særligt groft og/eller gentagne overtræk. Der var derfor ikke grundlag for at spærre kortene med øjeblikkelig virkning. Ankenævnet finder under de konkrete omstændigheder, herunder klagerens misligholdelse af lånet, ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for på nuværende tidspunkt at pålægge sparekassen at genetablere klagerens kort.

Ankenævnets afgørelse

Sparekassen Djursland skal anerkende, at spærringen var uberettiget.

Klageren får i øvrigt ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.