Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med betalingsoverførsler til Thailand. Oprettelse af valutakonto.

Sagsnummer:554/2010
Dato:18-10-2011
Ankenævn:Eva Hammerum, Troels Hauer Holmberg, Bent Olufsen, Erik Sevaldsen og Astrid Thomas
Klageemne:Valuta - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingsoverførsel til udlandet - omveksling
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med betalingsoverførsler til Thailand. Oprettelse af valutakonto.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning i forbindelse med betalingsoverførsler til Thailand, herunder om muligheden for at oprette en valutakonto.

Sagens omstændigheder.

Klageren er kunde i Nordea Bank.

Den 1. februar 2010 underskrev klageren en anmodning til banken om overførsel af 1,3 mio. thailandske baht (THB) til en betalingsmodtager i Thailand. Beløbet, der svarede til 212.091,10 kr., udgjorde den første af fire ratebetalinger til opførelse af en fast ejendom. Overførslen skulle ske den 2. februar 2010.

Klageren har anført, at han ønskede at omveksle et beløb svarende til hele entreprisesummen med henblik på at sikre valutakursen. Ifølge banken var der imidlertid ikke mulighed herfor.

Banken har anført, at den ekspederende medarbejder ikke erindrer en sådan forespørgsel fra klageren i forbindelse med overførselsanmodningen af 1. februar 2010. Ifølge bankens interne notater spurgte klageren den 20. maj 2010 til muligheden for at oprette en valutakonto. Den ekspederende medarbejder kunne ikke svare på spørgsmålet og tilbød i stedet at ringe klageren op for at orientere om mulighederne. Klageren blev senere kontaktet telefonisk og fik rådgivning om oprettelse af en valutakonto.

I august 2010 overførte klageren anden rate på 1,3 mio. THB, svarende til 235.430 kr.

Parternes påstande.

Den 12. oktober 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank Danmark skal stille ham, som om alle fire ratebetalinger var blevet omvekslet til THB den 2. februar 2010.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at banken i forbindelse med den første ratebetaling den 2. februar 2010 fejlagtigt oplyste, at det ikke var muligt at omveksle alle ratebetalingerne på én gang.

Efterfølgende blev han via en kollega til sin datter klar over, at bankens oplysning ikke var korrekt. Hans hustru henvendte sig til banken om sagen og fik at vide, at muligheden kun gjaldt for erhvervskunder. Et par dage efter meddelte banken telefonisk, at alle ratebetalingerne kunne have været vekslet på én gang, og at de i så fald blot ikke ville få renter af indeståendet. På grund af valutastigninger siden februar 2010 var der nu ingen fordel ved at omveksle.

Bankens urigtige oplysninger i forbindelse med overførslen den 2. februar 2010 medførte merudgifter på 150.000 kr. - 200.000 kr. til byggeriet.

Han har altid disponeret ud fra et ønske om så vidt muligt at kende sine fremtidige udgifter. Han ville derfor have omvekslet alle fire ratebeløb i forbindelse med overførslen den 2. februar 2010, hvis han var blevet rådgivet korrekt om muligheden herfor.

Nordea Bank Danmark har anført, at klageren på forespørgsel den 20. maj 2010 blev rådgivet om muligheden for at oprette en valutakonto. Klageren ønskede imidlertid ikke at oprette kontoen. Banken vurderede, at det på baggrund af kursudviklingen ikke var fordelagtigt for klageren, men klageren traf selv beslutningen.

Der er ikke registreringer af, at klageren spurgte til muligheden for oprette en valutakonto før den 20. maj 2010.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

En stillingtagen til, om banken har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens henvendelse i banken den 2. februar 2010, vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske for domstolene. Som følge heraf afvises klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.