Beregning af låneomlægning. Medfinansiering af terminsydelse.

Sagsnummer:20811120/2008
Dato:23-06-2009
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Carsten Holdum, Mads Svaneklink, Per Englyst og Mads Laursen
Klageemne:Omlægning - beregning
Terminsydelse - medfinansiering
Ledetekst:Beregning af låneomlægning. Medfinansiering af terminsydelse.
Indklagede:BRFkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som PDF
Realkreditinstitutter

Klageren havde i sin ejendom 3 lån til det indklagede realkreditinstitut. Der blev i august 2008 afholdt et møde mellem klageren og en ejendomsmægler, som er autoriseret låneformidler for instituttet. Under mødet anmodede ejendomsmægleren telefonisk instituttet om at afgive tilbud på låneomlægning, ligesom ejendomsmægleren på klagerens vegne kurssikrede lånet. Efter det oplyste spurgte ejendomsmægleren instituttet om, hvorvidt terminsydelsen var medfinansieret. Dette blev bekræftet sammen med en oplysning om, at låneomlægningen gik i overskud med 7.500 kr. På den baggrund besluttede klageren at bruge terminsydelsen til at bygge en ny carport for. Instituttet udarbejdede efterfølgende et lånetilbud til klageren, hvori der var beregnet et provenu 7.509 kr. efter modregning af terminsydelser på lån, der skulle indfries. Det fremgik samtidig af lånetilbuddet, at terminsydelserne skulle betales frem til indfrielsesdagen. Låneomlægningen førte til et underskud på 26.227 kr., som angiveligt skyldtes, at terminsydelserne på 33.737 kr. ikke var medfinansieret.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at hun var tilsikret et provenu på 7.500 kr. efter modregning af terminsydelser på de indfriede lån, og at instituttet ikke efterfølgende kunne kræve hende for disse terminsydelser. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet lagde til grund, at klageren og den låneformidlende ejendomsmægler, som optrådte som instituttets fuldmægtig, under telefonsamtalen i august 2008 fik oplyst, at terminsydelserne for de lån, som skulle indfries, var medfinansieret i det nye lån, og at låneomlægningen efter modregning af terminsydelser ville give et overskydende provenu på ca. 7.500 kr. Under hensyn hertil og til, at det af lånetilbuddet fremgik, at der var et overskydende provenu på 7.509 kr., fandt Nævnet, at klageren havde været berettiget til at gå ud fra, at lånet ville give et provenu i den størrelsesorden. Dette gjaldt uanset, at det efterfølgende i lånetilbuddet var anført, at der skulle betales terminsydelse indtil indfrielsesdagen på de indfriede lån, ligesom en nærmere gennemgang af beregningerne viste, at terminsydelserne ikke var forudsat modregnet. På den nævnte baggrund fandt Nævnet, at instituttet burde stille klageren, således at der efter modregning af terminsydelser blev opnået et provenu på 7.500 kr. Nævnet tilpligtede derfor instituttet uden omkostninger for klageren at ydede hende et supplerende lån på 34.000 kr. – eventuelt som reservefondslån – på tilsvarende vilkår som lånet på 2.255.000 kr.