Spørgsmål om standardvilkår om forudbetaling fandt anvendelse ved en fjernsalgstransaktion, og om indsigelse var sket rettidigt.

Sagsnummer:41/2014
Dato:15-09-2014
Ankenævn:Vibeke Rønne, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Anita Nedergaard og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Spørgsmål om standardvilkår om forudbetaling fandt anvendelse ved en fjernsalgstransaktion, og om indsigelse var sket rettidigt.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Indledning

Sagen vedrører, om klageren har et krav mod Arbejdernes Landsbank som følge af manglende levering af en vare købt med klagerens betalingskort via internettet.

Sagens omstændigheder

Klageren var i 2013 kunde i Arbejdernes Landsbank, hvor han havde et MasterCard Cash tilknyttet sin konto.

Af punkt 2.6.1 i Brugerregler for AL-MasterCard Cash – alle korttyper fremgår følgende:

”…

Køb på internettet, post- og telefonordre m.m.

Hvis du har brugt dit kort til køb af varer eller tjenesteydelser på en af følgende måder:

  • køb på internettet

kan du have ret til af få en betaling tilbageført, hvis:

  • den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret

Du skal først søge at løse problemet med forretningen, inden du henvender dig i banken. Du skal kunne dokumentere, at du har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen.

Det er en betingelse, at du henvender dig og gør indsigelse til banken snarest muligt efter, du er blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på din konto. Du skal så vidt muligt gøre indsigelse til banken senest 14 dage efter, du er blevet opmærksom på dit mulige krav. Ved vurdering af om du har fremsat indsigelse rettidigt til banken, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 2.5.

…”

Den 27. marts 2013 købte klageren med sit MasterCard Cash et vindspejl til en båd hos en udenlandsk forretning ved en fjernsalgstransaktion. Prisen var 647,59 GBP (britiske pund).

I en ordrebekræftelse sendt pr. mail af 27. marts 2013 til klageren anførte den udenlandske forretning følgende:

”…

We would like to thank you for your purchase, Your payment was succesfully authorised, please check your statement for payment details.

Please allow at least 8 weeks for delivery of items from time of order.

…”

Klageren har vedlagt ”Terms and Conditions” for handel med den udenlandske forretning. Heraf fremgår blandt andet:

”…

Agreement

By using the Website you agree to be bound by these Terms.

..

Orders

All orders are subject to acceptance and availability. If the goods are not available, you will be notified by e-mail (or by other means if no e-mail address has been provided) and you will have the option either to wait until the item is available from stock or to cancel your order.

Price and Payment

We accept Visa, Delta, Switch and MasterCard. Payment will be taken from your card immediately as you place your order.

….”

Den 2. april 2013 blev der trukket et beløb på DKK 5.808,53 på klagerens konto.

Da klageren ikke modtog sit vindspejl, kontaktede han den udenlandske forretning pr. mail den 7. juni 2013 og rykkede for vindspejlet. Han modtog ikke noget svar på denne rykker.

Han har anført, at han herefter kontaktede den udenlandske forretning telefonisk mindst 10 gange. Under disse telefonsamtaler forklarede den udenlandske forretning, at vindspejlet ville blive yderligere forsinket og leveringen heraf ville blive udsat på grund af travlhed, aluminiumsmangel, flytning m.v. I første omgang accepterede han den 16. august 2013 som ny leveringsdato, men han modtog fortsat ikke sit vindspejl.

Han har endvidere anført, at han til sidst hævede købet og krævede beløbet tilbagebetalt. Den sidste gang han kontaktede den udenlandske forretning var den 6. januar 2014.

Den 21. januar 2014 modtog banken en indsigelsesblanket fra klageren vedrørende det trukne beløb, og den 24. januar 2014 afviste banken at dække beløbet.

Parternes påstande

Den 29. januar 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal betale ham 5.808,63 kr.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at vindspejlet, som han købte via internettet med sit MasterCard, ikke er leveret. Han har efterfølgende hævet købet, men på trods af adskillige rykkere har han ikke fået betalingen retur fra den udenlandske forretning.

Det er efter hans opfattelse uberettiget, at banken har afvist at tilbagebetale købesummen til ham.

Arbejdernes Landsbank har anført, at betalingstjenestelovens regler om tilbageførsel af betalinger – herunder særligt køb med betalingskort på internettet og andet fjernsalg – er begrundet i den større risiko, en kortholder har for at blive snydt med leveringen i modsætning til en køber i fysisk handel, som modtager varen samtidig med betalingen.

Der er dette hensyn, der blandt andet ligger til grund for betalingstjenestelovens § 74, hvorefter en kortholder skal friholdes for betalingen, hvis den bestilte vare ikke leveres.

I det konkrete tilfælde er der dels tale om et bestillingskøb; dels tale om en aftalt forudbetaling.

Selv om klageren havde indgået aftalen i en fysisk butik, i stedet for via internettet, havde han ikke fået vindspejlet med sig ved betalingen – det skulle først produceres/færdiggøres, og klageren var indforstået med at vente otte uger på leveringen. Han ville dermed ikke være ringere stillet end en tilsvarende køber i en fysisk handel.

Den konkrete betaling falder således uden for betalingstjenestelovens situationer for tilbageførsel af betalinger. Klagerens krav om tilbagebetaling er ikke omfattet af betalingstjenestelovens regler.

Subsidiært har banken anført, at klageren ikke længere er berettiget til tilbageførsel af beløbet, idet klageren har henvendt sig til banken på et for sent tidspunkt i forløbet og derfor har fortabt muligheden for at søge beløbet tilbageført.

Ifølge brugerregler for MasterCard Cash, som er gældende mellem klageren og banken, skal klageren efter punkt 2.6.1. hurtigst muligt – og så vidt muligt inden 14 dage efter klageren bliver opmærksom på, at han muligvis har krav på tilbagebetaling – rette henvendelse til banken om kravet.

Havde kravet været omfattet af betalingstjenestelovens § 74, ville det derfor være bortfaldet inden den 21. januar 2014, hvor banken modtog indsigelsen. Det er bankens opfattelse, at klagerens krav mod banken er bortfaldet ved, at han ikke rettidigt har gjort kravet gældende mod banken.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren købte den 27. marts 2013 med sit MasterCard Cash via internettet et vindspejl hos en udenlandsk forretning.

Ankenævnet lægger til grund, at kravet om forudbetaling ikke fremgik af selve købsaftalen, idet det fremgår af ordrebekræftelsen, at der er mindst otte ugers leveringstid. Ankenævnet finder herefter, at forholdet er omfattet af lov om betalingstjenester § 74, stk. 1, nr. 2.

Da klageren løbende har været i dialog med den udenlandske forretning først om leveringstidspunktet, som han i første omgang accepterede udskudt til den 16. august 2013, og senere om ophævelse af handlen og tilbagebetaling af købesummen, finder Ankenævnet, at klageren har fremsat indsigelsen om den uretmæssige transaktion snarest muligt, jf. lov om betalingstjenester § 74, stk. 4.

Ankenævnets afgørelse

Arbejdernes Landsbank skal inden 30 dage til klageren betale 5.808,63 kr.

Klageren får klagegebyret tilbage.