Krav om dækning for betalinger med Visa/Dankort via MobilePay, der medførte overtræk

Sagsnummer:251/2018
Dato:29-11-2018
Ankenævn:Vibeke Rønne, George Wenning, David Sander Hjortsø, Troels Hauer Holmberg og Poul Erik Jensen
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om dækning for betalinger med Visa/Dankort via MobilePay, der medførte overtræk
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om dækning for betalinger med Visa/Dankort via MobilePay, der medførte overtræk.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor hun havde en konto med et tilknyttet Visa/Dankort.

I marts 2016 foretog klageren i alt 21 betalinger med Visa/dankortet via MobilePay, heraf 18 betalinger i perioden 7. - 14. marts 2016. Betalingerne medførte overtræk på klagerens konto i banken. Saldoen på kontoen udviklede sig således:

Dato

Saldo

(4. marts 2016)

(+371,89 kr.)

7. marts 2016

-5128,11 kr.

8. marts 2016

-9.828,11 kr.

9. marts 2016

-13.628,11 kr.

10. marts 2016

-18.628,11 kr.

11. marts 2016

-23.495,79 kr.

14. marts 2016

-33.222,79 kr.

Klageren har oplyst, at hun ydede et lån til en ven, T.

Klageren anlagde en retssag mod T ved byretten. Ved en udeblivelsesdom af 31. oktober 2016 blev T dømt til at betale 41.225 kr. til klageren med tillæg af procesrente fra den 1. maj 2016, samt sagens omkostninger med 500 kr.

I sommeren 2018 afslog banken en anmodning fra klageren om at dække overtrækket. Banken anførte blandt andet:

”…

Du har oplyst, du har selv har foretaget transaktionerne og at disse er gennemført ved brug af MobilePay.

MobilePay er et betalingsinstrument, som fungerer på den måde, at man downloader MobilePay app’en og tilknytter sine kortoplysninger til app’en.

Ved en betaling med MobilePay, vælges det betalingskort i MobilePay app’en, man ønsker at foretage MobilePay betalingen med. MobilePay Denmark gennemfører herefter betalingen ved at trække beløbet på det ønskede betalingskort, alternativt fra den konto, betalingskortet er udstedt til. Herefter sker kortbetalingen til MobilePay, som herefter overfører betalingen til MobilePay betalingsmodtageren.

Banken har alene deltaget i den del af betalingen, du foretog med dit betalingskort til MobilePay Denmark. Det vil sige, at MobilePay Denmark er betalingsmodtager i forhold til den betaling, der sker med dit betalingskort udstedt af banken.

Dit betalingskort udgør således ikke betalingsinstrumentet i forhold til de gennemførte betalinger, da du til brug for betalingerne har anvendt MobilePay som betalingsinstrument. Dette udbydes af MobilePay Denmark og ikke af Danske Bank.

Danske Bank hæfter på denne baggrund ikke for betalingerne.

Du har desuden påpeget i din mail, at du gik ud fra, at banken ville spærre din konto, hvis der ikke var dækning til transaktionerne.

Det følger af bankens vilkår for VISA/dankort punkt 2.5 at det er dit ansvar, at der er dækning på din konto, når VISA/dankortet anvendes og at eventuelle overtræk skal være aftalt med banken.

Banken er ikke forpligtet til at spærre dit kort i tilfælde af overtræk, og vi kan ikke holdes ansvarlige for, at der ikke var dækning på din konto.

Vi er endvidere bekendt med, at du tidligere har været i overtræk grundet betalinger med dit VISA/dankort, og vi stiller os derfor uforstående overfor, at du ikke skulle være bekendt med denne mulighed.

…”

Af bankens regler for Visa/Dankort fremgik blandt andet:

”…

2.5 Maksimumsforbrug

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet med os.

3 Brug af Visa/Dankort

… Betalinger, som du har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. …

7 Kontrol af posteringer på din konto

Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. …

…”

Parternes påstande

Den 23. juli 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal dække overtrækket helt eller delvist.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken burde have spærret for betalingerne, så overtrækket havde været undgået eller begrænset.

Hun var bortrejst på ferie og overførte da cirka 40.000 kr. til T som et lån. T lovede, at pengene ville stå på hendes konto inden få dage, så de var på kontoen, når hun kom tilbage fra ferie.

Hun havde ingen kassekredit, og hun var ikke kreditværdig på nogen måde.

Banken har begået en kæmpe fejl ved ikke at lukke kortet. Hun havde tillid til, at hvis der ikke var dækning, ville banken gå ind og lukke for kortet. Hun havde ikke drømt om, at banken kunne lade det fortsætte, da den kunne se, det var helt ude af kontrol.

Banken lod bare kontoen blive ved med at gå i overtræk uden at gribe ind på nogen måde.

Banken har indrømmet sin fejl og har flere gange anerkendt, at skylden lige så meget var bankens, da den skulle have lukket hendes kort. Banken bør i hvert fald gå med til at dele tabet.

Ifølge en retshjælp, som hun har talt med, må det antages, at banken har en fond, der kan dække ulykkelige sager som denne.

Danske Bank har anført, at klageren selv gennemførte og godkendte betalingerne.

Klageren har ikke dokumenteret et tab.

Det er uklart, hvilke betalinger klageren gør indsigelse mod. Klageren har ikke redegjort for, hvilke betalinger, der tilsammen udgjorde lånet til T, og i hvilket omfang indbetalinger på kontoen i den pågældende periode var afdrag på lånet.

Dommen udgør ikke dokumentation for det påståede lån, eftersom T udeblev under sagen, og klagerens opgørelse af kravet derfor ikke blev efterprøvet.

Kundeforholdet var reguleret af bankens regler for Visa/Dankort. Det følger heraf, at klageren selv havde ansvaret for, at der var dækning på hendes konto til de ønskede betalinger. Klageren var endvidere forpligtet til at efterse posteringerne på sin konto.

Banken var ikke forpligtet til at foretage dækningskontrol, når klageren anvendte Visa/Dankortet.

Klageren kunne ikke have en berettiget forventning om, at banken ville spærre hendes konto ved overtræk, og banken har således ikke handlet ansvarspådragende ved at undlade at spærre klagerens konto.

Banken har ikke som anført af klageren anerkendt at være skyld i overtrækket.

Klageren må selv bære risikoen for, at det påståede lån ikke blev tilbagebetalt.

Ankenævnets bemærkninger

Det er ubestridt, at klageren i marts 2016 med Visa/Dankort via MobilePay foretog betalinger, der medførte overtræk på hendes konto hos Danske Bank.

Ifølge Visa/Dankortreglerne havde klageren ansvaret for, at der var dækning for de betalinger, som hun godkendte.

Den omstændighed, at banken ikke af egen drift spærrede kortet under forløbet, kan derfor ikke medføre, at banken har pådraget sig et ansvar.

Klageren får herefter ikke medhold i sin påstand om, at banken skal dække overtrækket helt eller delvist.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.