Indsigelse mod størrelsen af et debiteret beløb relateret til brug af et MasterCard i en terminal ved anvendelse af pinkode

Sagsnummer:238/2012
Dato:06-05-2013
Ankenævn:John Mosegaard, Troels Hauer Holmberg, Kjeld Gosvig Jen-sen, Bent Olufsen og Malene Stadil
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Indsigelse mod størrelsen af et debiteret beløb relateret til brug af et MasterCard i en terminal ved anvendelse af pinkode
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klagerIndledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse angående størrelsen af et beløb, som er debiteret hans konto, idet han kun godkendte et mindre beløb ved anvendelse af sin pinkode og sit MasterCard i en terminal.

Sagens omstændigheder

I marts 2012 var klageren sammen med sin ægtefælle på ferie på Tenerife. Han havde medbragt et MasterCard, der var udstedt af Lån Spar Bank. Klageren medbragte også et Visa/dankort, som var udstedt gennem et andet pengeinstitut.

På sin ferie købte klageren den 23. marts 2012 et "nyt men [en] ældre model …HI 8" videokamera i en butik.

Klageren har anført, at prisen for kameraet var 39 euro. Han betalte med sit MasterCard via en pinkode-baseret terminal og godkendte beløbet 39 euro. Hans konto blev efterfølgende debiteret (et beløb i danske kroner på 29.435,01 svarende til) 3.900 euro. Det var bevidst svindel og butiksindehaveren havde mulighed for at manipulere med hans kort.

Banken har anført, at klageren godkendte beløbet 3.900 euro i forbindelse med købet. Han var ikke omhyggelig nok med at kontrollere tallet inden godkendelsen - hvilket klageren bestrider.

Klageren har oplyst, at han spærrede kortet hos Nets samme aften, som han kom hjem fra sin ferie. Dagen efter henvendte han sig i en af bankens afdelinger, som sendte sagen videre til hovedafdelingen.

Af bankens brev af 27. april 2012 til klageren fremgår:

"…

Du gør indsigelse mod EUR 3.900,00 …

For at kunne behandle indsigelsen beder vi dig vedlægge den korrespondance, du har haft med firmaet/forretningen for at få løst problemet (f.eks. e-mail) og resultatet af henvendelsen.

Samtidig bedes du fremsende dokumentation for at du kun skulle betale EUR 39,00. Dette er meget vigtigt.

Det er ikke tilstrækkeligt at oplyse, at du har ringet/forsøgt [at] ringe.

Nets har ikke mulighed for at trække beløbet tilbage uden denne dokumentation.

Ovennævnte returneres til os i vedlagte svarkuvert.

På grund af indsigelsesfristen, skal ovenstående være os i hænde senest 10/5-2012.

…"

Af bankens brev af 2. maj 2012 til klageren fremgår:

"…

Vi har konstateret, at der desværre er opstået overtræk på ovennævnte konto.

Beløbet 27.449,68 kr. plus ekspeditionsgebyr 100,00 kr. bedes indbetalt inden den 14. maj 2012.

Du skal være opmærksom på, at der beregnes en forhøjet rente af dit overtræk.

Du er velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde en løsning, hvor overtræk kan undgås.

…"

Klageren skrev til Det Danske Konsulat på Tenerife og anmodede om hjælp i sagen. Han oplyste, at han havde været på den spanske ambassade i København, som havde givet ham konsulatets adresse.

Ved mail af 10. maj 2012 blev klageren oplyst om, at konsulatet desværre ikke kunne hjælpe ham.

Af bankens brev af 15. maj 2012 fremgår:

"…

Vi har konstateret, at der desværre stadig er overtræk på ovennævnte konto.

Beløbet 27.549,68 kr. bedes indbetalt inden den 25. maj 2012. I modsat fald ser vi os nødsaget til at opsige kontoen til fuld og endelig indfrielse. Vi har hævet 100,00 kr. i ekspeditionsgebyr.

Du skal være opmærksom på, at der beregnes en forhøjet rente af dit overtræk.

…"

Af klagerens mail af 18. maj 2012 til banken fremgår:

"…

Vi har fået endnu en rykker skrivelse fra jer, selv om vores konto er stillet i bero efter et bedrageri på Tenerife, vores sag ligger i jeres juridiske afdeling, og jeg har talt med … på jeres hovedkontor flere gange, samt med flere andre medarbejdere …

… og … [en af bankens ansatte] ville foranledige at vi ikke fik flere rykkere før vores sag var behandlet, så vi skal vel heller ikke betale rykker gebyrer, lige som renterne ved et bevilget overtræk vel er mindre, kan du ikke prøve at tale med …, og lad os høre hvad der sker i sagen.

…"

Af bankens brev af 1. juni 2012 fremgår:

"…

Du har oplyst at du ikke er tilfreds med at Lån Spar afviser din indsigelse på EUR 3.900,-.

Efter drøftelse med vores juridiske afdeling må vi desværre fortsat fastholde vores afvisning af sagen på baggrund af dette:

"Det følger af betalingstjenestelovens § 57, at når en betaling er foretaget ved anvendelse af pinkode er der tale om en autoriseret betalingstransaktion, hvilket vil sige at dit samtykke til at gennemføre den pågældende transaktion anses at foreligge.

Da det køb du har foretaget med kortet er med pinkode, og da du ifølge din egen forklaring har godkendt beløbet, hæfter du dermed selv for transaktionen.

Vi har derfor ikke mulighed for at imødekomme din indsigelse, men du kan forsøge at [rette] henvendelse til butikken."

…"

Af klagerens brev af 10. juni 2012 til banken fremgår:

"…

Jeg skriver til dig fordi du har sendt mig et brev hvor du skriver at jeg har forklaret at jeg godkendte et beløb på 3.900,00 euro, og det har jeg ikke gjort, men jeg har godkendt et beløb på 39.00 euro, men efter jeg godkendte det tog forretningsindehaveren terminalen og tastede en masse ting ind, og jeg tror det er der han har lavet svindlen, …

Med hensyn til selv at kontakte butikken, kan vi ikke Spansk, og vores Engelsk og Tysk, rækker ikke til at vi kan skrive til dem, jeg har heller ikke den rigtige adresse. … Jeg ved ikke om du kan give mig den rigtige adresse … og eventuelt telefon nummer ud fra de bankoplysninger [I] har.

…"

Af bankens brev af 14. juni 2012 til klageren fremgår:

"…

Vi har konstateret, at der desværre er opstået overtræk på ovennævnte konto.

Beløbet 28.272,52 kr. plus ekspeditionsgebyr 100,00 kr. bedes indbetalt inden den 25. juni 2012.

Du skal være opmærksom på, at der beregnes en forhøjet rente af dit overtræk.

…"

Af bankens brev af 20. juni 2012 til klageren fremgår:

"…

I forlængelse af dit brev af 10. juni 2012 har jeg gennemgået din indsigelsessag igen.

I forhold til det hændelsesforløb som du har oplyst, og de transaktioner der fremgår af posteringsoversigten, er der alene trukket ét beløb i den pågældende butik. I forbindelse med denne transaktion er der anvendt pin og chip, og der er derfor tale om en autoriseret betalingstransaktion.

Du oplyser tillige, at det ikke er muligt at fremvise en kvittering, da ekspedienten har udleveret en forkert kvittering.

På denne baggrund anses betalingstransaktionen at være gennemført med dit samtykke, og du hæfter derfor selv for transaktionen.

Vi kan derfor ikke imødekomme din indsigelse, men du kan som tidligere oplyst forsøge at rette henvendelse til butikken. Du eneste oplysninger vi har kunne finde om butikken er: …

…"

Banken har under sagens forberedelse oplyst, at banken har valgt at refundere klageren 200 kr. for så vidt angår gebyrer opkrævet den 2. og 15. maj 2012 samt 867,62 kr. for så vidt angår rente for perioden fra den 1. maj til den 1. juni 2012.

Banken har fremlagt "Kortholderregler for MasterCard".

Parternes påstande

Den 27. juli 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der forstår påstanden således, at Lån Spar Bank skal ændre debiteringen af den omtvistede transaktion til, hvad der i danske kroner svarer til 39 euro med den allerede anvendte kurs.

Lån Spar Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han blev bedraget ved transaktionen.

Først ville han betale med sit Visa/dankort, som blev indsat i terminalen. Indehaveren tastede noget på den og sagde, at det ikke virkede. Indehaveren spurgte så, om han havde et MasterCard, for det var meget bedre.

Han satte sit MasterCard i terminalen. Indehaveren tastede på terminalen.

Han godkendte en transaktion på 39,00 euro, som der stod på terminalen, da han brugte sin pinkode.

Så tastede indehaveren igen meget på terminalen og sagde noget til hans medarbejder, der gik ind i baglokalet. Så fortalte indehaveren om batteriet til kameraet og ville gerne give han et større, som kunne optage længere. Indehaveren kunne desværre ikke demonstrere dette, da batteriet først skulle oplades. Så kom medarbejderen tilbage i butikken. Indehaveren tastede igen på terminalen og leverede hans MasterCard tilbage. Indehaveren lagde videokameraet og en kvittering i en pose, som han fik.

Først senere på aftenen så han, at det var en forkert kvittering, som lå i posen. Så vidt han husker, var kvitteringen på et beløb mellem 7 til 8 euro. Da han skulle rejse hjem næste dags morgen, og han alligevel ikke ville rejse tilbage for at klage, hvis kameraet ikke virkede, smed han kvitteringen ud.

Da han kom hjem viste det sig, at hverken kamera eller batteri virkede.

Det var bevidst svindel fra start af.

Han tjekker altid beløbet inden, at han taster sin pinkode.

Han har ikke godkendt en transaktion på 3.900,00 euro.

Han spærrede kortet straks efter, at han kom hjem og havde set sit kontoudtog.

Banken har ikke gjort nok for at stoppe overførslen af pengene og har senere ikke fulgt sagen op.

Han har fra bankens side flere gange fået at vide, at han selv skulle kontakte butikken, men han havde ikke adressen og har rykket banken flere gange. De oplyste den først efter tre måneder. Han har også kontaktet Nets og været på den spanske ambassade. Han har mailet til den Danske Konsul på Tenerife. Han kan ikke spansk og mener at have gjort, hvad han kan.

Han havde håbet, at banken eller Nets ville kontakte butikken eller det tilsvarende "Nets" i Spanien. Det må da være dem, der i et sådant tilfælde skal køre sagen videre.

Banken har ikke gjort, hvad den kunne og den har været længe om det.

Han foretog kun en transaktion med sit MasterCard på ferien. Da han skulle afregne sit forbrug på hotellet, brugte han sit Visa/dankort og der var ingen problemer med transaktionen, så det burde også have virket i fotobutikken, men det var indehaveren åbenbart ikke indstillet på.

Det er nok ikke første gang, at butikken har lavet det nummer, siden indehaveren bevidst ville have MasterCard og ikke kunne bruge Visa/dankortet. Da det gik godt, er det nok heller ikke sidste gang.

Lån Spar Bank har blandt andet anført, at klageren har godkendt og gennemført transaktionen 3.900 euro med sit MasterCard ved anvendelse af pinkode og chip, og der foreligger dermed en bindende betaling.

Klageren har ikke været omhyggelig nok med at kontrollere beløbet inden godkendelsen af transaktionen.

Klagerens indsigelse er ikke dokumenteret, idet klageren ikke har kunnet fremvise dokumentation for selve købet.

Selvom klageren - på trods af manglende dokumentation - kunne bevise, at transaktionen var godkendt med et for stort beløb, er dette et forhold som er indklagede uvedkommende, og en eventuel sag om erstatning er et mellemværende mellem forretningen og klageren, jf. Vestre Landsrets dom af 12. maj 2000: "U2000.1853V".

En betaling med MasterCard kan ikke tilbagekaldes, jf. kortholderreglernes pkt. 1.8.

Klageren må selv gå videre med sagen, idet banken har været behjælpelig i en videre udstrækning end forpligtet.

Banken har - set i forhold til sagens omstændigheder, oplysning af sagen, oplysninger modtaget fra klageren og de oplysninger, der er forsøgt indhentet - behandlet sagen forsvarligt.

Transaktionslisten for klagerens MasterCard viser, at der alene er foretaget én hævning i butikken. Der er ikke afviste transaktioner på grund af beløbsmæssig begrænsning, pinkodefejl eller andet.

Der er for varekøb i udlandet med Visa/dankort et maksimum på 20.000 kr. om måneden fratrukket eventuelle kontanthævninger. For MasterCard er dette maksimum 30.000 kr.

Banken og Nets rettede ikke henvendelse til butikken. Hverken banken eller Nets har nærmere oplysninger om butikkens adresse mm., hvorfor en direkte kontakt til butikken ikke er mulig.

Klageren har ikke underskrevet en tro- og loveerklæring, da klageren har vedkendt sig at have godkendt én transaktion, da der alene er foretaget én transaktion og en transaktion, hvor der er anvendt pinkode og chip.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har anført, at han den 23. marts 2012 ved indtastning på en terminal i en butik godkendte et køb til 39,00 euro med sit MasterCard og sin pinkode. Han bestrider således at have godkendt en transaktion på 3.900,00 euro.

Ankenævnet lægger til grund, at klageren på tro og love erklærer, at han ikke godkendte den på hans konto debiterede transaktion på 3.900,00 euro samt at han i forbindelse med transaktionen blev udsat for svindel - og at han ville have underskrevet en erklæring herom, hvis banken havde anmodet ham om dette.

Af § 57 i lov om betalingstjenester fremgår, at "En betalingstransaktion er kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen. …"

Ankenævnet bemærker, at det forhold, at en given transaktion er gennemført med pinkode og chip, ikke i sig selv medfører, at betaleren har meddelt samtykke til transaktionen (jf. § 64, stk. 1, 3. punkt) og således autoriseret den. Misbrug af en betalers kort kan således efter omstændighederne ske ved anvendelse af korrekt pinkode og kortets chip. Sådanne transaktioner vil være uautoriserede.

Ankenævnet finder det - på baggrund af klagerens forklaring og sagens øvrige omstændigheder - sandsynliggjort, at gennemførelsen af transaktionen på 3.900 euro beroede på misbrug af klagerens kort samt pinkode, hvorfor transaktionen således ikke er autoriseret af klageren.

Af § 61 i lov om betalingstjenester fremgår, at "Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 57, medmindre andet følger af § 62. …"

Af § 62, stk. 2 følger, at "Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt."

Ankenævnet finder herefter, at banken over for klageren hæfter for den uberettigede transaktion på 3.900 euro med fradrag af 1.100 kr. - og de 39 euro, som klageren må anses for at have meddelt samtykke til.

Ankenævnets afgørelse

Lån Spar Bank skal inden 30 dage godtgøre klageren 29.435,01 kr. med fradrag af 1.100 kr. og hvad der med den oprindeligt anvendte kurs svarer til 39 euro - samt eventuelle yderligere rentemæssige virkninger af den oprindelige debitering.

Klageren får klagegebyret tilbage.